PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 149kWORD 47k
10.4.2018
PE621.604v01-00
 
B8-0230/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


teurastuksesta ilman tainnutusta


Dominique Bilde, Sylvie Goddyn

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys teurastuksesta ilman tainnutusta  
B8‑0230/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon 24. syyskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1099/2009,

–  ottaa huomioon parlamentin työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että Euroopan unionissa teurastetaan joka vuosi 360 miljoonaa nautaa, lammasta, sikaa ja vuohta;

B.  toteaa, että asetuksen (EY) N:o 1099/2009 4 artiklan 4 kohdassa säädetään, että poikkeuksia voidaan soveltaa ”teurastettaessa eläimiä uskonnollisten rituaalien määrittämiä erityismenetelmiä käyttäen”, ja että teurastus ilman tainnuttamista on sallittu erityisesti Ranskassa etukäteen annettavan hallinnollisen luvan nojalla;

C.  toteaa, että teurastus ilman tainnuttamista aiheuttaa eläimelle kärsimystä, kuten vahvisti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen 15. kesäkuuta 2004, ja voi aiheuttaa Escherichia coli -bakteerin lisääntyneen riskin;

1.  kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan tiukasti asetusta (EY) N:o 1099/2009 ja tehostamaan teurastamoiden valvontaa tarvittaessa videokameroiden avulla;

2.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kieltämään teurastuksen ilman tainnutusta, ainakin niin kauan kunnes kehitetään luotettavia ja helposti saatavilla olevia peruutettavissa olevia tainnutusmenetelmiä (reversible stunning), ja ottamaan käyttöön merkinnät, joilla voidaan tunnistaa rituaaliteurastuksen kautta saadut tuotteet.

Päivitetty viimeksi: 17. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö