PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 454kWORD 47k
10.42018
PE621.604v01-00
 
B8-0230/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį


dėl gyvulių skerdimo jų neapsvaiginus


Dominique Bilde, Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento rezoliucijos dėl gyvulių skerdimo jų neapsvaiginus  
B8‑0230/2018

Europos Parlamentas,

  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. rugsėjo 24 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1099/2009,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnį,

A.  kadangi ES kasmet paskerdžiama 360 mln. galvijų, avių, kiaulių ir ožkų;

B.  kadangi Reglamento (EB) Nr. 1099/2009 4 straipsnio 4 dalyje numatyta taikyti išimtis „gyvūnams, kuriems taikomi tam tikri skerdimo metodai, būtini religinėms apeigoms atlikti“ ir kadangi skersti gyvulius jų neapsvaiginus leidžiama, pvz., Prancūzijoje tik gavus išankstinį administracinį leidimą;

C.  kadangi, kaip 2004 m. birželio 15 d. patvirtino Europos maisto saugos tarnyba, neapsvaiginus skerdžiamas gyvulys kenčia ir dėl tokio skerdimo gali rastis rizika užsikrėsti Escherichia coli bakterijomis;

1.  ragina valstybes nares griežtai laikytis Reglamento (EB) Nr. 1099/2009 ir sustiprinti skerdyklų kontrolę, prireikus panaudojant vaizdo stebėjimo įrangą;

2.  ragina Komisiją ir valstybes nares uždrausti gyvulius skersti jų neapsvaiginus, bent jau kol nebus parengti patikimi ir prieinami grįžtamieji svaiginimo (angl. reversible stunning) metodai, ir nustatyti, kad būtų privaloma ženklinti produktus, pagamintus iš ritualiniu būdu paskerstų gyvulių mėsos.

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 22 d.Teisinė informacija - Privatumo politika