PROJEKT REZOLUCJI
PDF 314kWORD 47k
10.4.2018
PE621.604v01-00
 
B8-0230/2018

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie uboju bez ogłuszania


Dominique Bilde, Sylvie Goddyn

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uboju bez ogłuszania  
B8‑0230/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r.,

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że rocznie w Unii Europejskiej dokonuje się uboju 360 mln sztuk bydła, owiec, świń i kóz;

B.  mając na uwadze, że art. 4 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 przewiduje odstępstwa w przypadku „zwierząt poddawanych ubojowi według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne” oraz że obój bez ogłuszania jest dozwolony, w szczególności we Francji pod warunkiem uprzedniego uzyskania zezwolenia administracyjnego;

C.  mając na uwadze, że zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności z dnia 15 czerwca 2004 r. ubój bez ogłuszania powoduje cierpienia zwierząt oraz może zwiększyć ryzyko zakażenia bakterią Escherichia coli;

1.  wzywa państwa członkowskie do ścisłego przestrzegania rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 oraz do zaostrzenia kontroli rzeźni, w razie potrzeby za pomocą systemów monitoringu;

2.  apeluje do Komisji oraz państw członkowskich o zakazanie uboju bez ogłuszania przynajmniej do czasu opracowania pewnych i ogólnodostępnych metod ogłuszania odwracalnego (reversible stunning), a także o wprowadzenie obowiązku etykietowania produktów pochodzących z uboju rytualnego.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności