FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 155kWORD 47k
10.4.2018
PE621.604v01-00
 
B8-0230/2018

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om slakt utan bedövning


Dominique Bilde, Sylvie Goddyn

Förslag till Europaparlamentets resolution om slakt utan bedövning  
B8‑0230/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 13 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Varje år slaktas 360 miljoner nötkreatur, hästdjur, får, grisar och getter i EU.

B.  I artikel 4.4 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 anges undantag för ”djur som slaktas med särskilda metoder som påbjuds av religiösa riter”. Slakt utan bedövning är tillåtet i bland annat Frankrike under förutsättning att en myndighet på förhand gett tillstånd.

C.  Slakt utan bedövning orsakar lidande för djuret, som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet bekräftade den 15 juni 2004, och kan medföra en ökad risk för kolibakteriesmitta.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att strikt följa förordning (EG) nr 1099/2009 och utöka kontrollerna av slakterier, vid behov med hjälp av videoövervakning.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbjuda slakt utan bedövning, åtminstone till dess att tillförlitliga och tillgängliga tekniker för reversibel bedövning (reversible stunning) utarbetats, och att införa obligatorisk märkning för produkter som har sitt ursprung i rituell slakt.

Senaste uppdatering: 18 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy