Διαδικασία : 2018/2698(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0232/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0232/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0221

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 614kWORD 58k
22.5.2018
PE621.607v01-00
 
B8-0232/2018

σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού


σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 (MON-ØØØ21-9), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D056125 – 2018/2698(RSP))


Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Αρμόδιος βουλευτής: Bart Staes Συνεισηγητές: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 (MON-ØØØ21-9), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D056125-02 – 2018/2698(RSP))  
B8‑0232/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 (MON-ØØØ21-9), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D056125-02),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και συγκεκριμένα το άρθρο 11 παράγραφος 3 και το άρθρο 23 παράγραφος 3 αυτού,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία, της 23ης Απριλίου 2018, στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, κατά την οποία δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 και δημοσιεύτηκε στις 24 Οκτωβρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση 2008/280/ΕΚ(5) της Επιτροπής ενέκρινε τη διάθεση στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο GA21 («αραβόσιτος GA21»)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω έγκρισης κάλυπτε επίσης άλλα προϊόντα εκτός των τροφίμων και των ζωοτροφών που περιέχουν ή αποτελούνται από αραβόσιτο GA21 για τις ίδιες χρήσεις με οποιονδήποτε άλλο αραβόσιτο, πλην της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την απόφαση 2008/280/ΕΚ, στις 13 Σεπτεμβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 2 Οκτωβρίου 2007(6) («EFSA 2007»)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Οκτωβρίου 2016, η εταιρεία Syngenta France SAS υπέβαλε στην Επιτροπή, εξ ονόματος της εταιρείας Syngenta Crop Protection AG (Ελβετία), αίτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, για την ανανέωση της προαναφερόμενης έγκρισης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Σεπτεμβρίου 2017, η EFSA διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 24 Οκτωβρίου 2017(7) («EFSA 2017»)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αραβόσιτος GA21 αναπτύχθηκε για να παρέχει ανθεκτικότητα στη γλυφοσάτη μέσω της έκφρασης μιας τροποποιημένης εκδοχής της πρωτεΐνης EPSPS·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση συμπληρωματικού ζιζανιοκτόνου, εν προκειμένω γλυφοσάτης, περιλαμβάνεται στις συνήθεις γεωργικές πρακτικές για την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα, και είναι επομένως αναμενόμενο ότι κατάλοιπα από ψεκασμούς θα ανευρίσκονται στη συγκομιδή και αποτελούν αναπόφευκτα συστατικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί πως οι γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα οδηγούν σε μεγαλύτερη χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, αναμένεται ότι ο αραβόσιτος GA21 θα εκτεθεί σε υψηλότερες αλλά και επανειλημμένες δόσεις γλυφοσάτης, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί περαιτέρω η συγκομιδή με κατάλοιπα, αλλά και να επηρεαστεί ενδεχομένως η σύσταση του ΓΤ φυτού αραβοσίτου και των γεωπονικών χαρακτηριστικών του·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, τα κράτη μέλη υπέβαλαν πληθώρα επικριτικών παρατηρήσεων τόσο όσον αφορά τη γνώμη EFSA 2007(8) όσο και τη γνώμη EFSA 2017(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, τα κράτη μέλη επέκριναν το γεγονός ότι απαιτούνται περαιτέρω πληροφορίες πριν να συναχθούν συμπεράσματα για την εκτίμηση επικινδυνότητας του αραβοσίτου GA21, ότι δεν παρασχέθηκαν στοιχεία που τεκμηριώνουν ιστορικό ασφαλούς χρήσης, ότι οι εκθέσεις παρακολούθησης για τον αραβόσιτο GA21 κατά την περίοδο ισχύος της άδειας είχαν σοβαρές ελλείψεις, και ότι η προσέγγιση παρακολούθησης που εφαρμόστηκε δεν συμμορφωνόταν πλήρως με την οδηγία 2001/18/ΕΚ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια η ειδική ομάδα της ΕFSA για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ειδική ομάδα ΓΤΟ της EFSA) εκτιμά ότι χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση με τους αιτούντες και τους διαχειριστές κινδύνου σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των σχεδίων για περιβαλλοντική παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) φυτών για σκοπούς εισαγωγής και μεταποίησης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένουν ερωτηματικά ως προς την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2015, η EFSA συμπέρανε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος και ότι, τον Μάρτιο του 2017, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) συμπέρανε ότι δεν απαιτείται να κατηγοριοποιηθεί ως καρκινογόνος ουσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας συμπεριέλαβε το 2015 τη γλυφοσάτη στις ουσίες που είναι πιθανώς καρκινογόνες για τον άνθρωπο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει δημιουργήσει ειδική επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων, η οποία θα βοηθήσει να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρήθηκαν οι σχετικές ενωσιακές επιστημονικές προδιαγραφές κατά τη διαδικασία εκτίμησης της επικινδυνότητας και κατά πόσο ο κλάδος άσκησε αθέμιτη επιρροή στα συμπεράσματα των ενωσιακών οργανισμών όσον αφορά την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, γενικά, σύμφωνα με την ειδική ομάδα της EFSA για τα φυτοφάρμακα δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ασφάλεια των καταλοίπων από τον ψεκασμό ΓΤ καλλιεργειών με σκευάσματα γλυφοσάτης (10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετες ουσίες και τα μείγματά τους που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά σκευάσματα γλυφοσάτης για ψεκασμό ενδέχεται να εμφανίζουν υψηλότερη τοξικότητα απ’ ό,τι αυτή καθαυτή η δραστική ουσία(11)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει ήδη αποκλείσει από την αγορά μια πρόσθετη ουσία της γλυφοσάτης που ονομάζεται πολυαιθοξυλιωμένη στεατική αμίνη (POEA) λόγω προβληματισμών σχετικά με την τοξικότητά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, προβληματικές πρόσθετες ουσίες και προβληματικά μείγματα ενδέχεται να εξακολουθούν να επιτρέπονται στις χώρες όπου καλλιεργείται ο αραβόσιτος GA21 (Αργεντινή, Βραζιλία, Καναδάς, Ιαπωνία, Παραγουάη, Φιλιππίνες, Νότια Αφρική, ΗΠΑ, Ουρουγουάη και Βιετνάμ)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα καταλοίπων των ζιζανιοκτόνων και των μεταβολιτών τους είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διεξοδική εκτίμηση της επικινδυνότητας των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ φυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατάλοιπα του ψεκασμού με ζιζανιοκτόνα θεωρούνται εκτός του πεδίου αρμοδιοτήτων της ειδικής ομάδας ΓΤΟ της EFSA· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν αξιολογηθεί οι επιπτώσεις του ψεκασμού αραβοσίτου GA21 με γλυφοσάτη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να μετρούν τα κατάλοιπα γλυφοσάτης στις εισαγωγές αραβοσίτου ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων στο πλαίσιο του συντονισμένου πολυετούς προγράμματος ελέγχου για τα έτη 2018, 2019 και 2020, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/660(12)της Επιτροπής, ούτε υποχρεούνται να το πράξουν για τα έτη 2019, 2020 και 2021(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, δεν είναι γνωστό κατά πόσο τα κατάλοιπα γλυφοσάτης στον εν λόγω εισαγόμενο αραβόσιτο GA21 συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια καταλοίπων της Ένωσης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αραβόσιτος GA21 καλλιεργείται, μεταξύ άλλων, στην Αργεντινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει τεκμηριωθεί εκτενώς ο καταστροφικός αντίκτυπος της χρήσης γλυφοσάτης στην υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ, στους οποίους περιλαμβάνεται δέσμευση για σημαντική αριθμητική μείωση, έως το 2030, των θανάτων και των ασθενειών από επικίνδυνες χημικές ουσίες και από ρύπανση και μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους (ΣΒΑ 3, στόχος 3.9)(14)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, που επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των αντιφάσεων και τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ διαφορετικών ενωσιακών πολιτικών, μεταξύ άλλων στους τομείς του εμπορίου, του περιβάλλοντος και της γεωργίας, προκειμένου να ωφεληθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας για την ανάπτυξη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA αποφάνθηκε ότι όλες οι αντιπροσωπευτικές χρήσεις της γλυφοσάτης σε συμβατικές καλλιέργειες (δηλαδή μη ΓΤ καλλιέργειες), πλην μίας, ενέχουν «κίνδυνο για τα άγρια, μη στοχευόμενα, χερσαία σπονδυλωτά», ενώ προσδιόρισε επίσης ότι μερικές από τις βασικές χρήσεις της γλυφοσάτης στις συμβατικές καλλιέργειες(15) συνιστούν υψηλό μακροπρόθεσμο κίνδυνο για τα θηλαστικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ECHA ταξινόμησε τη γλυφοσάτη ως τοξική για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές συνέπειες της χρήσης γλυφοσάτης στη βιοποικιλότητα και στο περιβάλλον είναι εκτενώς τεκμηριωμένες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, το 2017 μία αμερικανική μελέτη διαπίστωσε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης γλυφοσάτης και της αφθονίας ενήλικων πεταλούδων του είδους Μονάρχης, ιδίως σε περιοχές συγκεντρωμένης γεωργικής δραστηριότητας(16)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανανέωση της άδειας διάθεσης στην αγορά αραβοσίτου GA21 θα συνεχίσει να δημιουργεί ζήτηση για την καλλιέργειά του σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται ανωτέρω, είναι αναμενόμενο να χρησιμοποιούνται υψηλότερες και επαναλαμβανόμενες δόσεις ζιζανιοκτόνων στα ΓΤ φυτά που είναι ανθεκτικά στα ζιζανιοκτόνα (σε σύγκριση με τα μη ΓΤ φυτά), δεδομένου ότι έχουν εσκεμμένα σχεδιαστεί για τον σκοπό αυτό·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση του ΟΗΕ για τη βιολογική ποικιλότητα, η οποία δημιουργεί για τα μέρη την ευθύνη να εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους δεν προκαλούν ζημία στο περιβάλλον άλλων κρατών(17)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση για την ανανέωση της άδειας διάθεσης στην αγορά του αραβοσίτου GA21 εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Ένωσης·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη ΓΤ καλλιεργειών με ανθεκτικότητα σε διάφορα επιλεκτικά ζιζανιοκτόνα οφείλεται κυρίως στη ραγδαία εξέλιξη της ανθεκτικότητας των ζιζανίων στη γλυφοσάτη σε χώρες που έχουν βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις ΓΤ καλλιέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, σε παγκόσμιο επίπεδο υπήρχαν τουλάχιστον 29 είδη ζιζανίων ανθεκτικών στη γλυφοσάτη(18)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Απριλίου 2018, η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 δεν κατέληξε στην έκδοση γνωμοδότησης·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένα αποδοκιμάσει το γεγονός ότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, αφενός, έχει αναγκαστεί να εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και, αφετέρου, η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης - συνήθως η εξαίρεση για τη διαδικασία συνολικά - έχει πλέον καταστεί κανόνας σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων για την έγκριση ΓΤ τροφίμων και ζωοτροφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Juncker έχει επίσης αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική(19)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Οκτωβρίου 2015, το Κοινοβούλιο απέρριψε σε πρώτη ανάγνωση τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να υποβάλει νέα πρόταση·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ορίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, ειδικά όταν η πράξη αυτή αφορά ευαίσθητα ζητήματα όπως η υγεία των καταναλωτών, η ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι η Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της για ανανέωση της έγκρισης, λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνο με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν συνάδει με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος επιδιώκει, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (20), να θεσπίσει τις βάσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, ενώ εξασφαλίζεται παράλληλα η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο εκτελεστικής απόφασής της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οποιαδήποτε εκτελεστική απόφαση αφορά αιτήσεις για την έγκριση ΓΤΟ έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα με την αναστολή όλων των εισαγωγών ΓΤ φυτών που είναι ανθεκτικά στη γλυφοσάτη·

6.  καλεί την Επιτροπή να μην χορηγήσει άδεια διάθεσης στην αγορά για κανένα ΓΤ φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα χωρίς πλήρη αξιολόγηση των καταλοίπων από τον ψεκασμό με συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα και τα εμπορικά τους σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

7.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση επικινδυνότητας της εφαρμογής συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των καταλοίπων τους στην εκτίμηση επικινδυνότητας των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα ΓΤ φυτών, ανεξαρτήτως του κατά πόσο το ΓΤ φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση ή για εισαγωγή στην Ένωση για τρόφιμα και ζωοτροφές·

8.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να επισπευσθούν οι εργασίες επί της πρότασης της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, ώστε να εξασφαλίζεται μεταξύ άλλων ότι, όταν η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν εκδίδει γνωμοδότηση για τις εγκρίσεις ΓΤΟ είτε για καλλιέργεια είτε για τρόφιμα και ζωοτροφές, η Επιτροπή θα αποσύρει την πρόταση· καλεί το Συμβούλιο να προχωρήσει επειγόντως στις εργασίες του σχετικά με την εν λόγω πρόταση της Επιτροπής·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

(1)

ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(3)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006

(4)

- Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016. σ. 110).

- Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 71).

- Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 19).

- Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 17).

- Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 15).

- Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από τις Bt11, MIR162, MIR604 και GA21 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0271).

- Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0272).

- Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0388).

- Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0389).

- Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0386).

- Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0387).

- Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0390).

- Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0123).

- Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0215).

- Ψήφισμα της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0214).

- Ψήφισμα της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0341).

- Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0377).

- Ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0378).

- Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0396).

- Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0397).

- Ψήφισμα της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA (2017)0398).

- Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 59122 (DAS-59122-7), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0051).

- Ψήφισμα της 1ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα MON 87427, MON 89034 και NK603, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/420/ΕΕ (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0052).

- Ψήφισμα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για ανανέωση της έγκρισης της διάθεσης στην αγορά τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένα ζαχαρότευτλα H7-1 (KM-ØØØH71-4), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0197).

(5)

Απόφαση 2008/280/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2008, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς GA21 (MON-ØØØ21-9) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 87 της 29.3.2008, σ. 19).

(6)

https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/541

(7)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006

(8)

Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-226

(9)

Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714

(10)

Συμπέρασμα της EFSA σχετικά με την αξιολόγηση από ομοτίμους της εκτίμησης επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων όσον αφορά τη δραστική ουσία γλυφοσάτη. EFSA Journal 2015, 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf

(11)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(12)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/660 της Επιτροπής για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2018, 2019 και 2020 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 94 της 7.4.2017, σ. 12).

(13)

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/555 της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2018, για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2019, 2020 και 2021 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 92 της 10.4.2018, σ. 6).

(14)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

(15)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302

(16)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719

(17)

Άρθρο 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03

(18)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/

(19)

Βλέπε, για παράδειγμα, την εναρκτήρια δήλωση του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).

(20)

ΕΕ L 31 της 1.1.2002, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου