Procedura : 2018/2698(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0232/2018

Teksty złożone :

B8-0232/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 30/05/2018 - 13.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0221

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 457kWORD 56k
22.5.2018
PE621.607v01-00
 
B8-0232/2018

złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu


w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D056125 – 2018/2698(RSP))


Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Poseł odpowiedzialny: Bart Staes Współsprawozdawcy: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen, Valentinas Mazuronis

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D056125-02 – 2018/2698(RSP))  
B8-0232/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D056125-02),

–  uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy(1), w szczególności jego art. 11 ust. 3 i art. 23 ust. 3,

–  uwzględniając fakt, że Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, nie wydał opinii w wyniku głosowania w dniu 23 kwietnia 2018 r.,

–  uwzględniając art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(2),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 21 września 2017 r. opublikowaną w dniu 24 października 2017 r.(3),

–  uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje, w których sprzeciwił się zatwierdzaniu organizmów zmodyfikowanych genetycznie(4),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że decyzją Komisji 2008/280/WE(5) zezwolono na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych („kukurydza GA21”); mając na uwadze, że zakresem zezwolenia objęto także produkty inne niż żywność i pasza zawierające kukurydzę GA21 lub składające się z niej, do takich samych zastosowań jak każda inna kukurydza, z wyjątkiem uprawy;

B.  mając na uwadze, że zanim przyjęto decyzję 2008/280/WE, w dniu 13 września 2007 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał pozytywną opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, którą opublikowano w dniu 2 października 2007 r.(6) („EFSA 2007”);

C.  mając na uwadze, że w dniu 6 października 2016 r. przedsiębiorstwo Syngenta France SAS zgodnie z art. 11 i 23 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zwróciło się do Komisji w imieniu Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii z wnioskiem o odnowienie tego zezwolenia;

D.  mając na uwadze, że w dniu 21 września 2017 r. EFSA wydał pozytywną opinię zgodnie z art. 6 i 18 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, którą opublikowano w dniu 24 października 2017 r.(7) („EFSA 2017”);

E.  mając na uwadze, że kukurydzę GA21 stworzono w celu uzyskania tolerancji na glifosat dzięki ekspresji zmodyfikowanej wersji białka EPSPS;

F.  mając na uwadze, że stosowanie herbicydu uzupełniającego, w tym przypadku glifosatu, należy do rutynowych praktyk rolnych w uprawie roślin odpornych na herbicydy, dlatego można założyć, że pozostałości pochodzące z oprysków będą obecne w zbiorach i że nie można ich uniknąć; mając na uwadze, że wykazano, że uprawa genetycznie zmodyfikowanych roślin z tolerancją na herbicydy prowadzi do wyższego zużycia herbicydów uzupełniających niż w przypadku konwencjonalnych odpowiedników tych roślin;

G.  mając w związku z tym na uwadze, że należy się spodziewać, że kukurydza GA21 będzie poddawana działaniu wyższych i powtarzanych dawek glifosatu, co nie tylko zwiększy ilość pozostałości w zbiorach, lecz może również wpłynąć na skład genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy i jej właściwości agronomiczne;

H.  mając na uwadze, że podczas trzymiesięcznego okresu konsultacji państwa członkowskie zgłosiły wiele krytycznych uwag zarówno do EFSA 2007(8), jak i do EFSA 2017(9); mając np. na uwadze następujące krytyczne uwagi państw członkowskich: wyciągnięcie wniosków z oceny ryzyka kukurydzy GA21 wymaga obszerniejszych informacji, nie przedstawiono danych historycznych na temat bezpiecznego stosowania, w sprawozdaniach z monitorowania kukurydzy GA21 w okresie objętym zezwoleniem występują zasadnicze nieprawidłowości, a podejście przyjęte w monitorowaniu nie jest w pełni zgodne z dyrektywą 2001/18/WE;

I.  mając na uwadze, że panel EFSA ds. organizmów zmodyfikowanych genetycznie (panel EFSA ds. GMO) sam uważa, że konieczna jest dalsza dyskusja z wnioskodawcami i podmiotami zarządzającymi ryzykiem na temat praktycznego wdrażania planów monitorowania skutków dla środowiska po wprowadzeniu do obrotu roślin zmodyfikowanych genetycznie do celów przywozu i przetwarzania;

J.  mając na uwadze utrzymujące się wątpliwości co do rakotwórczości glifosatu; mając na uwadze, że EFSA stwierdził w listopadzie 2015 r., że rakotwórcze właściwości glifosatu są mało prawdopodobne, a Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) uznała w marcu 2017 r., że nie ma podstaw do takiego zaklasyfikowania tej substancji; mając na uwadze, że z kolei Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem działająca pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia w 2015 r. zaklasyfikowała glifosat do substancji prawdopodobnie rakotwórczych dla ludzi;

K.  mając na uwadze, że Parlament powołał Komisję Specjalną ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu, która pomoże ustalić, czy w procedurze oceny ryzyka spełniono odpowiednie unijne normy naukowe oraz czy przedstawiciele przemysłu nie wywarli nadmiernego na wnioski agencji unijnych dotyczące rakotwórczych właściwości glifosatu;

L.  mając na uwadze, że ogólnie według panelu EFSA ds. pestycydów nie można stwierdzić, czy pozostałości po opryskach glifosatem upraw zmodyfikowanych genetycznie stwarzają zagrożenie(10); mając na uwadze, że dodatki i ich mieszaniny stosowane w dostępnych na rynku preparatach do oprysków glifosatem mogą wykazywać toksyczność wyższą niż sama substancja czynna(11);

M.  mając na uwadze, że Unia wycofała już z obrotu dodatek do glifosatu o nazwie polietoksylowana amina łojowa ze względu na obawy co do toksyczności tego dodatku; mając na uwadze, że problematyczne dodatki i mieszaniny mogą być jednak nadal dozwolone w państwach, gdzie uprawia się kukurydzę GA21 (Argentyna, Brazylia, Filipiny, Japonia, Kanada, Paragwaj, RPA, Urugwaj, USA i Wietnam);

N.  mając na uwadze, że informacje o poziomach pozostałości herbicydów i ich metabolitów są niezbędne do dokładnej oceny ryzyka stwarzanego przez odporne na herbicydy rośliny zmodyfikowane genetycznie; mając na uwadze, że pozostałości z oprysków herbicydami uważa się za nienależące do kompetencji panelu EFSA ds. GMO; mając na uwadze, że nie oceniono skutków opryskiwania kukurydzy GA21 glifosatem;

O.  mając na uwadze, że państwa członkowskie nie mają obowiązku pomiaru pozostałości glifosatu na powierzchni przywożonej kukurydzy w celu zapewnienia zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości w ramach wieloletniego skoordynowanego programu kontroli na lata 2018, 2019 i 2020 zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/660(12) ani na lata 2019, 2020 i 2021(13); mając na uwadze, że w związku z tym nie wiadomo, czy poziom pozostałości glifosatu na powierzchni przywożonej kukurydzy GA21 jest zgodny z najwyższymi poziomami dopuszczalnymi w Unii;

P.  mając na uwadze, że kukurydzę GA21 uprawia się m.in. w Argentynie; mając na uwadze szeroko udokumentowany szkodliwy wpływ glifosatu na zdrowie; mając na uwadze, że Unia przyjęła cele zrównoważonego rozwoju ONZ, które obejmują zobowiązanie do znacznego obniżenia do 2030 r. liczby zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby (cel zrównoważonego rozwoju nr 3, zadanie 3.9)(14);

Q.  mając na uwadze, że Unia jest zobowiązana do zapewnienia spójności polityki na rzecz rozwoju, by minimalizować sprzeczności i tworzyć synergię między różnymi obszarami polityki Unii, w tym w dziedzinie handlu, środowiska naturalnego i rolnictwa, z korzyścią dla krajów rozwijających się i z myślą o zwiększeniu skuteczności współpracy na rzecz rozwoju;

R.  mając na uwadze, że zdaniem EFSA wszystkie reprezentatywne zastosowania glifosatu w uprawach konwencjonalnych (tzn. niezmodyfikowanych genetycznie) z wyjątkiem jednego stanowią „zagrożenie dla dzikich kręgowców lądowych niebędących przedmiotem zwalczania”, a w przypadku niektórych głównych zastosowań glifosatu w uprawach konwencjonalnych stwierdzono znaczne długotrwałe zagrożenie dla ssaków(15); mając na uwadze, że ECHA zaklasyfikowała glifosat jako substancję działającą toksycznie na organizmy wodne i powodującą długotrwałe skutki; mając na uwadze szeroko udokumentowany negatywny wpływ stosowania glifosatu na różnorodność biologiczną i środowisko naturalne; mając na uwadze, że np. w badaniu przeprowadzonym w USA w 2017 r. wykazano korelację ujemną między stosowaniem glifosatu a liczebnością dorosłych osobników motyla monarchy, zwłaszcza na obszarach skoncentrowanej działalności rolnej(16);

S.  mając na uwadze, że ponowne zezwolenie na wprowadzanie do obrotu kukurydzy GA21 spowoduje dalsze zapotrzebowanie na jej uprawę w państwach trzecich; mając na uwadze, że jak wspomniano wyżej, w uprawach zmodyfikowanych genetycznie roślin odpornych na herbicydy należy się spodziewać stosowania wyższych, powtarzalnych dawek herbicydów (w porównaniu do roślin niezmodyfikowanych genetycznie), ponieważ rośliny te uzyskano właśnie w tym celu;

T.  mając na uwadze, że Unia jest stroną Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej, w myśl której strony są odpowiedzialne za zapewnienie, że działalność prowadzona w ich jurysdykcji nie powoduje szkód w środowisku innych państw(17); mając na uwadze, że podjęcie decyzji o ponownym zezwoleniu na wprowadzanie do obrotu kukurydzy GA21 należy do jurysdykcji Unii;

U.  mając na uwadze, że tworzenie zmodyfikowanych genetycznie roślin uprawnych odpornych na szereg selektywnych herbicydów wynika głównie z szybkiej ewolucji pod względem odporności chwastów na glifosat w krajach, które są w znacznym stopniu uzależnione od upraw zmodyfikowanych genetycznie; mając na uwadze, że w 2015 r. na świecie istniało co najmniej 29 gatunków chwastów odpornych na glifosat(18);

V.  mając na uwadze, że Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, o którym mowa w art. 35 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, nie wydał opinii w wyniku głosowania w dniu 23 kwietnia 2018 r.;

W.  mając na uwadze, że Komisja niejednokrotnie wyrażała ubolewanie, że od czasu wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 musiała przyjmować decyzje zatwierdzające bez wsparcia ze strony Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt oraz że odsyłanie sprawy do Komisji w celu podjęcia ostatecznej decyzji, co powinno być w tej procedurze sytuacją wyjątkową, stało się normą w przypadku decyzji o zezwoleniu na wprowadzanie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy; mając na uwadze, że praktykę tę jako niedemokratyczną potępił również przewodniczący Jean-Claude Juncker(19);

X.  mając na uwadze, że w dniu 28 października 2015 r. Parlament odrzucił w pierwszym czytaniu wniosek ustawodawczy z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 oraz wezwał Komisję do wycofania tego wniosku i przedstawienia nowego;

Y.  mając na uwadze, że w motywie 14 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 stwierdzono, że Komisja powinna w miarę możliwości unikać działań sprzecznych ze stanowiskiem dominującym w komitecie odwoławczym i przeciwnym aktowi wykonawczemu, zwłaszcza jeżeli akt dotyczy tak istotnych kwestii jak zdrowie konsumentów, bezpieczeństwo żywności i środowisko naturalne;

Z.  mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza nie może mieć szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt oraz na środowisko, a przygotowując decyzję o odnowieniu zezwolenia, Komisja bierze pod uwagę wszelkie odnośne przepisy prawa unijnego, a także inne uzasadnione czynniki istotne dla sprawy;

1.  uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji wykracza poza uprawnienia wykonawcze przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003;

2.  uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji jest niespójny z prawem Unii, gdyż nie odpowiada celowi rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zakładającemu – zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi przez Parlament Europejski i Radę w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002(20) – tworzenie podstaw do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska naturalnego oraz interesów konsumenta w związku z genetycznie zmodyfikowaną żywnością i paszą, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego;

3.  wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej;

4.  wzywa Komisję do zawieszenia wszelkich decyzji wykonawczych dotyczących wniosków o zezwolenie na wprowadzanie do obrotu GMO do czasu zmiany procedury zatwierdzania w sposób pozwalający wyeliminować niedociągnięcia obecnej procedury, która okazała się nieodpowiednia;

5.  apeluje w szczególności do Komisji o wywiązanie się z zobowiązań wynikających z Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej przez zawieszenie całego przywozu zmodyfikowanych genetycznie roślin odpornych na glifosat;

6.  wzywa Komisję, aby nie zezwalała na wprowadzenie do obrotu żadnych roślin zmodyfikowanych genetycznie odpornych na herbicydy bez pełnej oceny pozostałości pochodzących z oprysków herbicydami uzupełniającymi i ich komercyjnymi formami użytkowymi stosowanymi w krajach, gdzie te rośliny są uprawiane;

7.  wzywa Komisję, aby w ocenie ryzyka stwarzanego przez rośliny zmodyfikowane genetycznie odporne na herbicydy w pełni uwzględniała ocenę ryzyka stosowania herbicydów uzupełniających i ich pozostałości, niezależnie od tego, czy dana roślina zmodyfikowana genetycznie jest przeznaczona do uprawy w Unii, czy też ma być przywożona jako żywność i pasza;

8.  przypomina, że zobowiązał się do przyspieszenia prac nad wnioskiem Komisji zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 182/2011 w celu zapewnienia m.in., że Komisja będzie wycofywać wnioski, jeżeli nie uzyska opinii Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w sprawie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu GMO przeznaczonych do żywności lub pasz; apeluje do Rady, aby ze swojej strony również przyspieszyła prace nad tym samym wnioskiem Komisji;

9.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

 

(1)

Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

(2)

Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

(3)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006

(4)

Rezolucja z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wprowadzenia do obrotu w celu uprawy, zgodnie z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, kukurydzy (Zea mays L., linia 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) (Dz.U. C 482 z 23.12.2016, s. 110).

Rezolucja z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/2279 z dnia 4 grudnia 2015 r. zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603 × T25, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. C 399 z 24.11.2017, s. 71).

Rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87705 × MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 19).

Rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87708 × MON 89788, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 17).

Rezolucja z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 (MST-FGØ72-2), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 15).

Rezolucja z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie lub trzy spośród modyfikacji genetycznych (teksty przyjęte, P8_TA(2016)0271).

Rezolucja z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji w sprawie wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanego genetycznie goździka (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (teksty przyjęte, P8_TA(2016)0272).

Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 (teksty przyjęte, P8_TA(2016)0388).

Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 810 (teksty przyjęte, P8_TA(2016)0389).

Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy Bt11 (teksty przyjęte, P8_TA(2016)0386).

Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej wprowadzenia do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy 1507 (teksty przyjęte, P8_TA(2016)0387).

Rezolucja z dnia 6 października 2016 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (teksty przyjęte, P8_TA(2016)0390).

Rezolucja z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających genetycznie zmodyfikowane odmiany kukurydzy łączące dwie, trzy lub cztery spośród modyfikacji genetycznych Bt11, 59122, MIR604, 1507 i GA21, składających się z nich lub z nich wyprodukowanych, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (teksty przyjęte, P8_TA (2017)0123).

Rezolucja z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę DAS-40278-9, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (teksty przyjęte, P8_TA(2017)0215).

Rezolucja z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę GHB119 (BCS-GHØØ5-8), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (teksty przyjęte, P8_TA(2017)0214).

Rezolucja z dnia 13 września 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-68416-4, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (teksty przyjęte, P8_TA(2017)0341).

Rezolucja z dnia 4 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 × A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (teksty przyjęte, P8_TA(2017)0377).

Rezolucja z dnia 4 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-44406-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (teksty przyjęte, P8_TA(2017)0378).

Rezolucja z dnia 24 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (teksty przyjęte, P8_TA(2017)0396).

Rezolucja z dnia 24 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (teksty przyjęte, P8_TA(2017)0397).

Rezolucja z dnia 24 października 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 x Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) i MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), składających się z niego lub z niego wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (teksty przyjęte, P8_TA (2017)0398).

Rezolucja z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (teksty przyjęte, P8_TA(2018)0051).

Rezolucja z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych oraz produktów zawierających zmodyfikowane genetycznie odmiany kukurydzy łączące dwie spośród modyfikacji genetycznych MON 87427, MON 89034 i NK603, i uchylającej decyzję 2010/420/UE (teksty przyjęte, P8_TA(2018)0052).

Rezolucja z dnia 3 maja 2018 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1 (KM-ØØØH71-4) na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (teksty przyjęte, P8_TA(2018)0197).

(5)

Decyzja Komisji 2008/280/WE z dnia 28 marca 2008 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-ØØØ21-9), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 87 z 29.3.2008, s. 19).

(6)

https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/541

(7)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.5006

(8)

Załącznik G, uwagi państw członkowskich, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-226.

(9)

Załącznik G – uwagi państw członkowskich http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2016-00714.

(10)

Wnioski EFSA z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej glifosat. Dziennik EFSA 2015, 13 (11):4302, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf.

(11)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666

(12)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/660 dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2018, 2019 i 2020, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości (Dz.U. L 94 z 7.4.2017, s. 12).

(13)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/555 z dnia 9 kwietnia 2018 r. dotyczące wieloletniego skoordynowanego unijnego programu kontroli na lata 2019, 2020 i 2021, mającego na celu zapewnienie zgodności z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na jej powierzchni, a także mającego na celu ocenę narażenia konsumenta na te pozostałości (Dz.U. L 92 z 10.4.2018, s. 6).

(14)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3

(15)

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4302

(16)

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ecog.02719

(17)

Art. 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03.

(18)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606642/

(19)

Zob. np. przemówienie inauguracyjne wygłoszone na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego, włączone do wytycznych politycznych dla kolejnej Komisji Europejskiej (Strasburg, dnia 15 lipca 2014 r.), lub orędzie o stanie Unii z 2016 r. (Strasburg, dnia 14 września 2016 r.).

(20)

Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności