Postup : 2018/2600(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0238/2018

Predkladané texty :

B8-0238/2018

Rozpravy :

PV 31/05/2018 - 4
CRE 31/05/2018 - 4

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.12
CRE 31/05/2018 - 7.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0242

NÁVRH UZNESENIA
PDF 286kWORD 59k
25.5.2018
PE621.621v01-00
 
B8-0238/2018

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑0022/2018

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o odpovedaní na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas (2018/2600(RSP))


Cecilia Wikström, predsedníčka v mene Výboru pre petície

Uznesenie Európskeho parlamentu o odpovedaní na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas (2018/2600(RSP))  
B8‑0238/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 153 ods. 1 písm. a) a b), 155 ods. 1 a 352 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

  so zreteľom na články 4 a 30 Európskej sociálnej charty a na články 31 a 32 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na opatrenia zamerané na boj proti diskriminácii a proti zneužívaniu stanovené v smernici Rady 1997/81/ES z 15. decembra 1997 týkajúcu sa rámcovej dohody o práci na kratší pracovný čas, ktorú uzavreli UNICE, CEEP a ETUC – Príloha: rámcová dohoda o práci na kratší pracovný čas (smernica o práci na kratší pracovný čas)(1),

–  so zreteľom na smernicu Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (smernica o práci na dobu určitú)(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (smernica o pracovnom čase)(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/104/ES z 19. novembra 2008 o dočasnej agentúrnej práci(4),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/38/ES zo 6. mája 2009 o zriaďovaní európskej zamestnaneckej rady alebo postupu v podnikoch s významom na úrovni Spoločenstva a v skupinách podnikov s významom na úrovni Spoločenstva na účely informovania zamestnancov a porady s nimi (smernica o európskej zamestnaneckej rade)(5),

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 98 o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať a na Dohovor MOP č. 175 o čiastočnom pracovnom čase,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2017 o pracovných podmienkach a neistých pracovných miestach(6),

–  so zreteľom na štúdiu s názvom Dočasné pracovné zmluvy, neisté pracovné miesta, základné práva zamestnancov a pracovné právo EÚ, ktorú uverejnilo generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky v novembri 2017(7),

–  so zreteľom na množstvo petícií o porušovaní smernice o práci na dobu určitú vo verejnom sektore(8), o neistých pracovných podmienkach pracovníkov v súkromnom sektore zamestnaných na základe zmlúv na nula hodín(9), o zastúpení odborových zväzov a rozdieloch v systémoch sociálneho zabezpečenia(10) a proti čoraz väčšiemu využívaniu dočasných pracovných zmlúv(11),

–  so zreteľom na nové návrhy Komisie týkajúce sa Európskeho orgánu práce (COM(2018)0131) a odporúčania Rady k prístupu k sociálnej ochrane pre pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby (COM(2018)0132),

–  so zreteľom na výsledok vypočutia, ktoré organizoval Výbor pre petície 22. novembra o ochrane práv pracovníkov na dočasných alebo neistých pracovných miestach na základe doručených petícií,

–  so zreteľom na smernicu Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah(12),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii, ktorou sa zrušuje smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 (COM(2017)0797),

–  so zreteľom na otázku pre Komisiu o odpovedaní na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas (O-000054/2018 – B8‑0022/2018),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre petície,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže počet pracovníkov so zmluvami na dobu určitú a na čiastočný pracovný čas v EÚ sa v posledných 15 rokoch zvýšil ako dôsledok politík založených na úsporných opatreniach a uskutočnených obmedzení pracovných práv, čo spôsobuje čoraz väčšiu neistotu a nestabilitu v práci; keďže sú potrebné účinné politiky, ktoré budú zahŕňať rôzne formy zamestnania a primerane chrániť pracovníkov;

B.  keďže neisté pracovné podmienky spôsobuje to, že v účinnej ochrane práv pracovníkov na rôznych úrovniach právnych predpisov, a to aj v primárnom a sekundárnom práve EÚ a v zákonoch členských štátov sa vyskytujú veľké medzery; keďže petície týkajúce sa rôznych druhov zamestnania by sa mali posudzovať v úplnom súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného členského štátu, z ktorého pochádzajú, a s príslušnými právnymi predpismi EÚ; keďže sociálna a pracovná politika EÚ je založená na zásade subsidiarity;

C.  keďže je potrebné prispôsobiť politické reakcie tak, aby odrážali skutočnosť, že neistota je dynamický aspekt ovplyvňujúci všetky personálno-pracovné vzťahy; keďže boj proti neistým pracovný miestam musí prebiehať prostredníctvom integrovaného balíka viacúrovňových politických opatrení, ktorý podporuje inkluzívne a účinné pracovné normy, ako aj účinné opatrenia na zaručenie toho, že sa bude dodržiavať zásada rovnosti;

D.  keďže cieľ účinného boja proti nespravodlivým postupom zamestnávania, ktoré vedú k neistote, by sa mal realizovať aj na základe programu dôstojnej práce MOP, v ktorom sa tvorba pracovných miest, práva na prácu, sociálnu ochranu a sociálny dialóg spolu s rodovou rovnosťou považujú za prierezový cieľ;

E.  keďže údaje Eurostatu a Eurofondu o nedobrovoľnej dočasnej práci, rodovo podmienených a vekových rozdieloch v zamestnaní na určitý čas a o podzamestnanosti značného počtu pracovníkov na čiastočný úväzok svedčia o tom, že sa čoraz viac objavujú neštandardné, atypické formy zamestnania; keďže údaje o nezamestnanosti podľa pohlavia a veku ukazujú, že ide o najnižšiu úroveň od roku 2009;

F.  keďže vo viacerých členských štátoch došlo v posledných rokoch k podstatnému nárastu atypických zmlúv o dočasnom zamestnávaní vo verejnom, ako aj v súkromnom sektore, a to v právnom rámci, v ktorom nebolo možné predchádzať primerane vysokému počtu po sebe idúcich zmlúv na dobu určitú ani za ne uložiť sankcie vzhľadom na to, že neexistujú účinné a primerané prostriedky nápravy; keďže toto narúša integritu európskych pracovnoprávnych predpisov a jurisdikciu Súdneho dvora Európskej únie;

G.  keďže existuje komplexný rámec právnych predpisov EÚ, ktorým sa má obmedziť riziko neistej povahy určitých druhov pracovnoprávnych vzťahov, ako napríklad smernica o zmluvách na dobu určitú, smernica o práci na kratší pracovný čas, smernica o dočasnej práci, smernica o pracovnom čase, smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a povolaní, smernica o rovnakom zaobchádzaní s osobami a smernica o rovnosti príležitostí a rovnakom zaobchádzaní;

H.  keďže v Komisii sa nahromadili veľké meškania vo vybavovaní konaní o porušení práv v súvislosti s porušovaním pracovnoprávnych predpisov EÚ niektorými členskými štátmi, v dôsledku čoho sa mohli dlhé roky zneužívať zmluvy na dobu určitú a porušovať práva pracovníkov;

I.  keďže nedávne informácie súvisiace s petíciami, ktoré sa týkajú zneužívania zmlúv na dobu určitú vo verejnom sektore, jasne poukázali na postavenie niektorých dočasných pracovníkov, ktorých prepustil verejný orgán, pre ktorý pracovali, po tom, ako vyhlásili, že v ich prípade boli zneužívané zmluvy na dobu určitú, čo znamená porušenie smernice 1999/70/ES o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP(13);

J.  keďže pracovné podmienky medzi jednotlivými členskými štátmi sa líšia, pretože každý členský štát má vlastné osobitné právne predpisy týkajúce sa pracovných zmlúv;

K.  keďže Výbor pre petície si vypočul jednoznačné dôkazy o tom, že čoraz viac dochádza k zneužívaniu neistých pracovných miest;

L.  keďže Výbor pre petície nedostal od Komisie odpoveď v súvislosti s veľkým počtom nových petícií, pretože boli predložené v roku 2017;

M.  keďže pracovníci so zmluvou na nula hodín sa musia považovať za pracovníkov podliehajúcich právu EÚ, pretože pracujú pod vedením niekoho iného a za túto prácu dostávajú odmenu, a keďže sa musia uplatňovať sociálnoprávne predpisy EÚ;

N.  keďže neisté pracovné miesta vrátane zmlúv na nula hodín majú za následok nedostatočný prístup k sociálnej ochrane a oslabujú právo na kolektívne vyjednávanie, najmä pokiaľ ide o sociálne dávky a ochranu pred nespravodlivým prepustením, pričom zároveň majú dosah na kariérny rast a odbornú prípravu; keďže neisté pracovné miesta spôsobujú celkovú neistotu v živote;

O.  keďže ženy zväčša viac pracujú na zmluvy na čiastočný úväzok, na určitý čas alebo za nízky plat, a preto im hrozí väčšie riziko neistoty z dôvodu diskriminácie na pracovnom trhu, a keďže toto spomaľuje napredovanie v boji proti rozdielom medzi ženami a mužmi v príjmoch a v dôchodkoch a ich odstraňovaní;

1.  považuje neisté pracovné miesta za prostriedok zamestnania, ktorý vyplýva okrem iného zo zneužívania pracovných zmlúv na určitý čas, a to v rozpore s medzinárodnými normami o pracovných podmienkach, pracovných právach a s právom EÚ; zdôrazňuje, že neisté pracovné miesta znamenajú väčšie vystavenie sociálnej a hospodárskej zraniteľnosti, nedostatočné zdroje na zabezpečenie slušného života a nedostatočnú sociálnu ochranu;

2.  zdôrazňuje, že je dôležité rozlišovať medzi atypickou prácou a existenciou neistých pracovných miest; zdôrazňuje, že pojmy „atypické“ a „neisté“ nemožno používať ako synonymá;

3.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bojovali proti neistým pracovným miestam, ako sú zmluvy na nula hodín, tým, že zabezpečia tvorbu nových nástrojov a jednotné dodržiavanie jurisdikcie Súdneho dvora Európskej únie, ako aj konkrétne presadzovanie právnych predpisov EÚ a členských štátov na národnej úrovni s cieľom vyriešiť deficit, pokiaľ ide o dôstojnú prácu, a uplatňovať prístup založený na právach; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali so všetkými sociálnymi partnermi, najmä s odborovými zväzmi, a príslušnými zainteresovanými stranami na podporovaní kvalitatívnej, bezpečnej a riadne platenej zamestnanosti okrem iného s cieľom posilniť inšpektoráty práce;

4.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby uskutočnila okamžité kroky vo svojich právnych predpisoch na účinné riešenie postupov zamestnávania, ktoré vedú k neistote;

5.  je si vedomý návrhu Komisie týkajúceho sa Európskeho orgánu práce (ELA) a vyzýva, aby sa tomuto orgánu poskytol vlastný dostatočný rozpočet bez toho, aby sa naň presúvali zdroje z iných dôležitých orgánov; vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie o odstránenie nespravodlivých podmienok v pracovných zmluvách tým, že sa bude zaoberať všetkými formami zneužívania a medzerami; berie na vedomie nový návrh smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach, ktorého cieľom je stanoviť nové práva pre všetkých pracovníkov, najmä s cieľom zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov v rámci nových foriem zamestnania a v atypickom pracovnom pomere, a zároveň znížiť zaťaženie zamestnávateľov a zachovať prispôsobivosť pracovného trhu;

6.  víta najmä ustanovenia o práve hľadať si ďalšie zamestnanie, ako aj zákaz doložiek o exkluzivite a obmedzenia doložiek o nezlučiteľnosti, a takisto právo byť v dostatočnom predstihu informovaný o začatí pracovného vzťahu vo vhodnom čase;

7.  zdôrazňuje, že smernica o pracovnom čase sa môže a musí uplatňovať na pracovníkov so zmluvou na nula hodín a že sa na nich preto vzťahujú pravidlá o minimálnych dobách odpočinku a maximálnej dĺžke pracovného času;

8.  vyzýva členské štáty, aby pri určovaní existencie pracovnoprávneho vzťahu brali do úvahy ukazovatele MOP ako prostriedok na riešenie nedostatku ochrany pri neistom zamestnaní;

9.  berie na vedomie, že prístup k sociálnej ochrane má zásadný význam pre hospodársku a sociálnu bezpečnosť pracovnej sily a dobre fungujúce trhy práce, ktoré vytvárajú pracovné miesta a udržateľný rast;

10.  zdôrazňuje, že treba zaručiť inšpekcie, aby pracovníci, na ktorých sa vzťahujú dočasné alebo flexibilné zmluvné dojednania, mali aspoň takú istú ochranu ako všetci ostatní pracovníci; konštatuje, že je potrebné cielené úsilie o to, aby sa používali existujúce nástroje MOP v osobitnej kampani proti neistej práci, a že by sa malo vážne uvažovať o tom, že sú potrebné nové záväzné nástroje a právne opatrenia, ktorými by sa obmedzila a znížila neistá práca a na základe ktorých by boli zmluvy o neistých pracovných miestach pre zamestnávateľov menej príťažlivé;

11.  je pevne presvedčený o tom, že sa musí vykonať celkové posúdenie okolností obnovenia pracovných zmlúv na určitý čas, pretože služby požadované od pracovníkov nemohli pokryť len dočasné potreby, čím sa odhalilo, že dochádza k zneužívaniu, čo je v rozpore s doložkou 5 rámcovej dohody smernice 1999/70/ES;

12.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v plnej miere zaistili rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu na tom istom pracovisku;

13.  trvá na tom, aby Komisia a členské štáty posúdili právne predpisy zamerané na neistú prácu vo vzťahu k jej rodovému vplyvu; domnieva sa, že je potrebné zamerať sa na rôzne opatrenia týkajúce sa potrieb žien s neistým pracovným miestom, pretože tvoria už aj tak nadmerne zastúpenú skupinu, ktorá tomu bude naďalej nadmerne vystavená;

14.  pripomína, že predpoklad, ktorý je základom smernice 1999/70/ES o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, spočíva v tom, že pracovné zmluvy na neurčitý čas sa vo všeobecnosti používajú ako forma pracovnoprávneho vzťahu, zatiaľ čo pracovné zmluvy na dobu určitú sú typické len pre prácu v určitých sektoroch alebo pre určité povolania a činnosti;

15.  odsudzuje predlžovanie pracovných zmlúv na dobu určitú s cieľom pokryť potreby, ktoré svojou povahou nie sú dočasné, ale stále a trvalé, pretože to predstavuje porušenie smernice 1999/70/ES;

16.  konštatuje, že Súdny dvor Európskej únie stanovil, že zmena zmluvy na určitý čas na zmluvu na neurčitý čas je ako opatrenie v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z práva EÚ tým, že predchádza zneužívaniu zmlúv na určitý čas a vedie k definitívnemu odstráneniu dôsledkov zneužívania(14);

17.  zdôrazňuje, že zmena zmluvy na určitý čas na zmluvu s neurčitým trvaním sa musí považovať za opatrenie na účinné predchádzanie zneužívaniu zmlúv na určitý čas a ich sankcionovanie vo verejnom aj v súkromnom sektore a že ju musia všetky členské štáty jasne a jednotne začleniť do svojich príslušných právnych rámcov pracovného práva;

18.  zdôrazňuje, že zmena zmluvy na dobu určitú na zmluvu na neurčitý čas s pracovníkom, v prípade ktorého dochádza k zneužívaniu zmlúv na dobu určitú, pričom sa porušuje smernica 1999/70/ES, neoslobodzuje členský štát od povinnosti potrestať toto zneužívanie, pričom sa dotknutému pracovníkovi navyše poskytne možnosť dosiahnuť odškodnenie za akúkoľvek škodu, ktorú v minulosti utrpel;

19.  zdôrazňuje, že ak sa členský štát rozhodne, že potrestá diskrimináciu alebo zneužívanie v prípade dočasného pracovníka predstavujúce porušenie právnych predpisov EÚ poskytnutím odškodnenia dotknutého pracovníka, toto odškodnenie musí byť v každom prípade primerané a účinné a musí predstavovať plnú náhradu za všetky spôsobené škody;

20.  zdôrazňuje, že rozpočtovými aspektmi, z ktorých vychádza členský štát pri výbere sociálnej politiky, nemožno odôvodniť nedostatok účinných opatrení zameraných na prevenciu a riadne sankcionovanie zneužívania po sebe idúcich pracovných zmlúv na dobu určitú; zdôrazňuje v podstate, že prijatie takýchto účinných opatrení v plnom súlade s právom EÚ je potrebné na odstránenie následkov porušenia práv pracovníkov;

21.  odsudzuje skutočnosť, že pracovníci, ktorých príslušné súdne orgány uznali ako obete zneužívania pracovných zmlúv na dobu určitú, ktorým sa porušila smernica 1999/70/ES, boli prepustení; je pevne presvedčený o tom, že v prípadoch, keď došlo k zneužívaniu po sebe idúcich pracovných zmlúv na dobu určitú, možno uplatniť opatrenie, ktoré poskytuje účinné a rovnocenné záruky ochrany pracovníkov, aby sa náležite sankcionovalo zneužívanie a odstránili sa následky porušenia práva EÚ, a zaručilo sa tiež pracovné miesto dotknutých pracovníkov;

22.  vyzýva členské štáty, aby zlepšili úroveň pracovných miest v nekonvenčných zamestnaniach tým, že poskytnú aspoň súbor minimálnych noriem v oblasti sociálnej ochrany, úrovne minimálnej mzdy a prístupu k odbornej príprave a rozvoju;

23.  vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia s cieľom dodržiavať, presadzovať a konkretizovať základné zásady a práva na pracovisku, ktoré predstavujú obavy tých, ktorí pracujú v neformálnej ekonomike, a aby zaviedli primerané, respektíve preskúmali existujúce mechanizmy na zaručenie súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi a ustanoveniami a uznávanie a podporovanie pracovnoprávnych vzťahov takým spôsobom, ktorým sa uľahčí prechod pracovníkov do formálnej ekonomiky.

(1)

Ú. v. ES L 14, 20.1.1998, s. 9.

(2)

Ú. v. ES L 175, 10.7.1999, s. 43.

(3)

Ú. v. EÚ L 299, 18.11.2003, s. 9.

(4)

Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008, s. 9.

(5)

Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2009, s. 28.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0290.

(7)

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596823/IPOL_STU(2017)596823_EN.pdf.

(8)

0389/2015, 1328/2015, 0044/2016, 0988/2016, 1108/2016, 1202/2016, 1310/2016, 0188/2017, 0268/2017, 0283/2017, 0640/2017, 0701/2017.

(9)

0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 0099/2017, 1162/2017.

(10)

0019/2016, 0442/2017.

(11)

1043/2017.

(12)

Ú. v. ES L 288, 18.10.1991, s. 32.

(13)

Ú. v. ES L 175, 10.7.1991, s. 43.

(14)

Rozsudok Súdneho dvora z 26. novembra 2014, Mascolo, C-22/13, ECLI:EU:C:2014:2401, bod 55, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160109&doclang=SK.

Posledná úprava: 30. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia