Postup : 2018/2714(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0239/2018

Predkladané texty :

B8-0239/2018

Rozpravy :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Hlasovanie :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0226

NÁVRH UZNESENIA
PDF 272kWORD 54k
25.5.2018
PE621.622v01-00
 
B8-0239/2018

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch (2018/2714(RSP))


José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE
Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D
Gérard Deprez v mene skupiny ALDE
Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch (2018/2714(RSP))  
B8‑0239/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 311, 312 a 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. mája 2018 s názvom Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje – Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 (COM(2018)0321),

–  so zreteľom na návrhy Komisie z 2. mája 2018 týkajúce sa viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 a systému vlastných zdrojov Európskej únie,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, ktorý predložila Komisia 2. mája 2018 (COM(2018)0324),

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020(1) a o reforme systému vlastných zdrojov Európskej únie(2),

–  so zreteľom na vyhlásenia Komisie a Rady z 29. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

1.  berie na vedomie návrhy Komisie z 2. mája 2018 týkajúce sa VFR na roky 2021 – 2027 a systému vlastných zdrojov EÚ, ktoré predstavujú základ budúcich rokovaní; pripomína, že Parlament zaujal jasnú pozíciu vo svojich dvoch uzneseniach, ktoré boli prijaté prevažnou väčšinou 14. marca 2018 a ktorými bol stanovený jeho mandát na rokovania;

2.  naliehavo vyzýva Radu, aby zabezpečila, že budúci finančný rámec bude odrážať jasnú a pozitívnu víziu budúcnosti Únie a že bude reagovať na potreby, obavy a očakávania občanov EÚ; zdôrazňuje, že rozhodnutie o VFR bude musieť Únii zabezpečiť potrebné finančné prostriedky, aby počas budúceho sedemročného obdobia mohla plniť dôležité výzvy a dosahovať svoje politické priority a ciele; očakáva preto, že Rada bude konať v súlade so svojimi prijatými politickými záväzkami a že zaujme odvážny postoj; vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, že návrh Komisie oslabuje hlavné politiky solidarity EÚ, a má v úmysle rokovať s Radou s cieľom vytvoriť ambicióznejší VFR v prospech občanov;

3.  vyjadruje prekvapenie a obavy v súvislosti s tým, že komparatívne údaje, ktoré Komisia oficiálne zverejnila 18. mája 2018 na základe dôraznej požiadavky Parlamentu, poukázali na určité nezrovnalosti v spôsobe, akým boli tieto údaje prezentované a oznámené spolu s návrhmi VFR; konštatuje najmä, že zvýšenie prostriedkov pre niekoľko programov EÚ je v podstate výrazne nižšie, zatiaľ čo škrty v prípade iných programov sú podstatne vyššie, ako pôvodne uviedla Komisia; zdôrazňuje, že Parlament a Rada sa musia už na začiatku dohodnúť na jasnej metodike v súvislosti s týmito údajmi; vyhlasuje, že na účely tohto uznesenia bude používať vlastné výpočty, ktoré budú vychádzať zo stálych cien a brať do úvahy vystúpenie Spojeného kráľovstva;

4.  vyjadruje svoje sklamanie nad navrhnutou celkovou úrovňou budúceho VFR, ktorá je stanovená na 1,1 bilióna EUR, čo predstavuje 1,08 % HND EÚ-27 po odpočítaní Európskeho rozvojového fondu (v súčasnosti 0,03 % HND EÚ mimo rozpočtu EÚ); zdôrazňuje, že táto celková úroveň z hľadiska percentuálneho podielu HND je v reálnych hodnotách nižšia ako úroveň súčasného VFR napriek potrebe ďalších finančných prostriedkov na nové politické priority a vznikajúce výzvy Únie; pripomína, že súčasný VFR je nižší ako ten predchádzajúci (VFR na roky 2007 – 2013) a že sa ukázalo, že je neprimeraný na financovanie naliehavých potrieb Únie;

5.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tento návrh vedie priamo k zníženiu úrovne spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), ako aj politiky súdržnosti, v prvom prípade o 15 %, v druhom o 10 %; nesúhlasí najmä s radikálnymi škrtmi, ktoré budú mať nepriaznivý dosah na samotnú povahu a ciele týchto politík, ako sú škrty navrhnuté v prípade Kohézneho fondu (o 45 %) alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (o viac ako 25 %); vyjadruje v tejto súvislosti pochybnosti nad opodstatnenosťou návrhu znížiť prostriedky na Európsky sociálny fond o 6 % napriek jeho rozšírenému rozsahu pôsobnosti a začleneniu iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí;

6.  znovu potvrdzuje svoj neochvejný postoj, pokiaľ ide o potrebnú úroveň finančných prostriedkov na kľúčové politiky EÚ vo VFR na roky 2021 – 2027, aby mohli plniť svoje poslanie a ciele; zdôrazňuje predovšetkým požiadavku zachovať financovanie SPP a politiky súdržnosti EÚ-27 aspoň na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 2020 v reálnych hodnotách, pričom sa dodrží celková štruktúra týchto politík, trojnásobne zvýšiť súčasný rozpočet na program Erasmus+, zdvojnásobiť osobitné financovanie pre MSP a na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, zvýšiť súčasný rozpočet na výskum a inováciu aspoň o 50 % tak, aby dosiahol 120 miliárd EUR, zdvojnásobiť prostriedky na program Life+, výrazne zvýšiť investície prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy a zaistiť ďalšie finančné prostriedky na bezpečnosť, migráciu a vonkajšie vzťahy; zdôrazňuje preto svoju pozíciu, aby sa VFR na roky 2021 – 2027 stanovil na úrovni 1,3 % HND EÚ-27;

7.  zdôrazňuje význam horizontálnych zásad, ktoré by mali byť základom VFR a všetkých súvisiacich politík EÚ; v tejto súvislosti znovu potvrdzuje svoju pozíciu, že EÚ musí dodržať svoj záväzok stáť na čele plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v návrhoch o VFR chýba na tento účel jednoznačné a viditeľné odhodlanie; požaduje preto, aby ciele trvalo udržateľného rozvoja boli začlenené do všetkých politík a iniciatív EÚ v budúcom VFR; zdôrazňuje ďalej, že odstránenie diskriminácie je nevyhnutné na plnenie záväzkov EÚ na ceste k inkluzívnej Európe, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že v politikách EÚ predstavených v návrhoch o VFR chýbajú záväzky týkajúce sa zohľadňovania rodového hľadiska a rodovej rovnosti; zdôrazňuje tiež svoju pozíciu, že v nadväznosti na Parížsku dohodu treba výrazne zvýšiť výdavky súvisiace s klímou v porovnaní so súčasným VFR a dosiahnuť 30 % čo najskôr a najneskôr do roku 2027;

8.  podporuje návrhy Komisie týkajúce sa reformy systému vlastných zdrojov EÚ, ktorý predstavuje veľmi pozitívnu súčasť príjmov balíka VFR na roky 2021 – 2027; víta preto navrhnuté zavedenie troch nových vlastných zdrojov EÚ a zjednodušenie súčasného vlastného zdroja založeného na DPH; zdôrazňuje, že tieto návrhy, ktoré sa priamo inšpirovali prácou medziinštitucionálnej skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, boli tiež súčasťou navrhnutého súboru, ktorý Parlament predložil vo svojom uznesení zo 14. marca 2018; konštatuje s uspokojením, že tieto nové zdroje zodpovedajú dvom strategickým cieľom Únie, a to riadnemu fungovaniu vnútorného trhu a ochrane životného prostredia a boju proti zmene klímy; očakáva podporu Rady a Komisie s cieľom posilniť úlohu Parlamentu v rámci postupu prijímania vlastných zdrojov; pripomína ešte raz svoju pozíciu, že počas nadchádzajúcich rokovaní by sa strana výdavkov a strana príjmov v budúcom VFR mali považovať za jeden celok a že bez zodpovedajúceho pokroku v oblasti vlastných zdrojov nebude možné dosiahnuť žiadnu dohodu s Parlamentom o VFR;

9.  oceňuje navyše zásadu, že budúce príjmy vyplývajúce priamo z politík EÚ by mali plynúť do rozpočtu EÚ, a plne podporuje zrušenie všetkých zvýhodnení a korekcií; chcel by vedieť, ako rýchlo budú tieto nové vlastné zdroje zavedené, aby bolo možné znížiť príspevky členských štátov; pýta sa však, prečo chýbajú návrhy Komisie na vytvorenie osobitnej rezervy v rozpočte EÚ, ktorú by tvorili všetky druhy nepredvídateľných iných príjmov vrátane pokút ukladaných podnikom za porušovanie hospodárskej súťaže, ako aj dane z veľkých spoločností v digitálnom odvetví a dane z finančných transakcií ako nových vlastných zdrojov EÚ;

10.  pripomína svoju pozíciu v prospech vytvorenia mechanizmu, na základe ktorého by bolo možné vyvodiť finančné dôsledky voči členským štátom, ktoré nerešpektujú hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ); berie na vedomie návrh Komisie o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch, ktorý bol predložený ako súčasť celého balíka VFR; má v úmysle dôkladne preskúmať všetky prvky tohto návrhu a zaviesť potrebné ustanovenia s cieľom zaručiť, aby koneční príjemcovia prostriedkov nemohli byť v žiadnom prípade dotknutí porušovaním pravidiel, za ktoré nie sú zodpovední;

11.  je presvedčený o tom, že je potrebné, aby existovala právne záväzná a povinná revízia VFR v polovici obdobia, ktorá by mala byť navrhnutá a stanovená včas, aby budúci Parlament a Komisia mohli uskutočniť zmysluplné úpravy rámca na roky 2021 – 2027; má v úmysle zlepšiť formuláciu navrhnutého článku v nariadení o VFR;

12.  domnieva sa, že návrhy Komisie o flexibilite predstavujú dobrý základ rokovaní; víta predovšetkým viaceré návrhy, ktoré v súlade s požiadavkou Parlamentu v tejto oblasti vylepšujú súčasné ustanovenia, konkrétne opätovné použitie rozpočtových prostriedkov, ktorých viazanosť bola zrušená, na rezervu Únie, zvýšené rozpočtové prostriedky na osobitné nástroje a odstránenie akýchkoľvek obmedzení v prípade celkovej rezervy pre platby; má v úmysle vyjednať v rokovaniach ďalšie zlepšenia všade tam, kde to bude potrebné;

13.  berie na vedomie návrh Komisie vytvoriť európsky mechanizmus stabilizácie investícií, ktorý bude dopĺňať stabilizačnú funkciu národných rozpočtov v prípade veľkých asymetrických otrasov; má v úmysle preskúmať pozorne tento návrh, najmä pokiaľ ide o jeho ciele a rozsah;

14.  zdôrazňuje, že návrhmi Komisie sa oficiálne začína obdobie intenzívnych rokovaní v Rade, ale aj medzi Radou a Parlamentom s cieľom zaistiť súhlas Parlamentu s nariadením o VFR; zdôrazňuje, že o všetkých prvkoch balíka týkajúceho sa VFR a vlastných zdrojov vrátane údajov o VFR by sa malo rokovať dovtedy, kým nebude dosiahnutá konečná dohoda; vyjadruje svoju ochotu začať okamžite štruktúrovaný dialóg s Radou s cieľom umožniť lepšie pochopenie očakávaní Parlamentu a uľahčiť včasné dosiahnutie dohody; domnieva sa preto, že nedávne zavedenie pravidelných stretnutí po sebe idúcich predsedníctiev Rady s rokovacou skupinou Parlamentu je dôležitým východiskovým bodom v postupe, ktorý vedie k prijatiu budúceho VFR;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ostatným dotknutým inštitúciám a orgánom a vládam a parlamentom členských štátov.

 

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0075.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0076.

Posledná úprava: 28. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia