Návrh usnesení - B8-0240/2018Návrh usnesení
B8-0240/2018

NÁVRH USNESENÍ o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích

25.5.2018 - (2018/2714(RSP))

předložený na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Bernd Kölmel za skupinu ECR

Postup : 2018/2714(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0240/2018
Předložené texty :
B8-0240/2018
Přijaté texty :

B8-0240/2018

Usnesení Evropského parlamentu o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích

(2018/2714(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na prohlášení Rady a Komise o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že občané členských států Evropské unie očekávají, že rozpočet bude do budoucna vhodný;

B.  vzhledem k tomu, že rozpočet EU lze považovat za úspěšný pouze tehdy, dosáhne-li konkrétních výsledků v praxi;

C.  vzhledem k tomu, že udržitelný, vyvážený a transparentní rozpočet EU založený na efektivní a výkonnostní rozpočtové politice, která respektuje zásadu subsidiarity, je zásadní pro trvalé partnerství, pro lepší spolupráci i důvěru mezi členskými státy EU;

D.  vzhledem k tomu, že výkonnost, nákladovou účinnost i výsledky dosahované prostřednictvím financování EU je vždy třeba kontrolovat prostřednictvím systému rozpočtové kontroly, aby se zajistily udržitelné a dlouhodobé účinky nákladů EU;

E.  vzhledem k tomu, že řadu politických oblastí Evropské unie je nutno přehodnotit tak, aby čelily výzvám dvacátého prvního století;

F.  vzhledem k tomu, že byrokratická zdržení a špatné řízení brání tomu, aby rozpočet EU dosáhl svého plného potenciálu, přičemž pro udržitelnou podporu hospodářství je zásadní lepší regulace, která zajistí spravedlivou hospodářskou soutěž;

1.  vyjadřuje politování nad nedostatečnou jasností a srovnatelností údajů předložených Komisí jako součást jejích návrhů pro příští víceletý finanční rámec;

2.  bere na vědomí pracovní dokument útvarů Komise přiložený ke sdělení Komise s názvem „přezkum výdajů“; vyjadřuje politování nad tím, že výsledky komplexního přezkumu výdajů provedeného útvary Komise, na němž je založen pracovní dokument útvarů Komise, zde nejsou zahrnuty; vyjadřuje politování nad tím, že tento komplexní přezkum výdajů, který systematicky hodnotí každou oblast politiky rozpočtu EU, byl uskutečněn pouze v rámci generálních ředitelství Komise a nezahrnoval jiné zúčastněné strany; domnívá se, že pouze pokud budou všechny jednotlivé politiky, programy a nástroje založeny na objektivních potřebách, budou pro občany EU znamenat důvěryhodnost a legitimitu;

3.  vítá silnější zaměření na evropskou přidanou hodnotu jako hlavní zásadu; domnívá se, že politické priority Unie musí být založeny na jasné a snadno srozumitelné definici „evropské přidané hodnoty“, přičemž jednou z hlavních charakteristik bude, zda činnost prováděná na úrovni EU vede k lepším výsledkům ve srovnání s vnitrostátní úrovní;

4.  opakuje, že je třeba posílit zaměření na výkonnost ve všech programech stanovením jasnějších cílů a zaměřením na menší počet ukazatelů výkonnosti s vyšší kvalitou; zdůrazňuje význam „kultury výkonnosti“ na generálních ředitelstvích Komise; vítá návrh Komise, aby byla pravidla soudržnější a drasticky se snížila administrativní zátěž příjemců a řídících orgánů s cílem usnadnit účast v programech EU a urychlit jejich provádění;

5.  vítá, že navrhovaný víceletý finanční rámec na období 2021–2027 se zaměřuje na výzvy, jako jsou rozsáhlé migrační toky a bezpečnostní hrozby; věří v povzbuzení hlubší spolupráce mezi EU, jejími členskými státy a mezinárodními organizacemi, včetně OSN, NATO a zemí Commonwealthu, s cílem řešit společné globální zahraniční, bezpečnostní a humanitární výzvy, přičemž se zohlední vnitrostátní pravomoci v těchto oblastech;

6.  bere na vědomí zavedení evropské funkce investiční stabilizace jako mechanismu pro absorpci otřesů; nesouhlasí s přehnaným nadšením při vytváření nových institucí, zatímco stávající přísná pravidla, která se týkají řešení hospodářských a měnových problémů, jsou trvale ignorována nebo dokonce zjevně zanedbávána; domnívá se, že podpora investic by neměla být považována za alternativu k nezbytným strukturálním reformám;

7.  konstatuje, že zatímco návrh Komise týkající se víceletého finančního rámce na období 2021–2027 nastiňuje některé široké možnosti pro budoucnost a oznamuje revizi mnoha oblastí politiky, dopad nových politických rozhodnutí bude jasný pouze tehdy, budou-li zavedeny doprovodné odvětvové právní předpisy; proto s nadějí očekává, že v nadcházejících týdnech budou zveřejněny právní základy výdajových programů, aby bylo možné zhodnotit celkové kvality navrhovaného víceletého finančního rámce na období 2021-2027;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a parlamentům a vládám členských států.

 

Poslední aktualizace: 28. května 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí