Menetlus : 2018/2714(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0240/2018

Esitatud tekstid :

B8-0240/2018

Arutelud :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 246kWORD 49k
25.5.2018
PE621.623v01-00
 
B8-0240/2018

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta (2018/2714(RSP))


Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta (2018/2714(RSP))  
B8-0240/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu ja komisjoni avaldusi 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et liikmesriikide kodanikud eeldavad, et eelarve vastaks tulevikuvajadustele;

B.  arvestades, et ELi eelarvet saab pidada edukaks üksnes siis, kui see annab käegakatsutavaid tulemusi kohapeal;

C.  arvestades, et jätkusuutlik, tasakaalustatud ja läbipaistev ELi eelarve, mis põhineks subsidiaarsuse põhimõtet järgival tõhusal ja tulemustepõhisel eelarvepoliitikal, on ülioluline liikmesriikidevahelise kestva partnerluse ning tulemusliku koostöö ja usalduse seisukohast;

D.  arvestades, et ELi rahastamise kaudu saavutatud tulemuslikkust, kulutõhusust ning tulemusi tuleks alati eelarvekontrollisüsteemi vahenditega kontrollida, et teha kindlaks ELi kulutuste jätkusuutlik ja pikaajaline mõju;

E.  arvestades, et mitmed ELi poliitikavaldkonnad vajavad ümberkujundamist, et vastata 21. sajandi väljakutsetele;

F.  arvestades, et bürokraatlikud viivitused ja halb juhtimine ei võimalda ELi eelarvel saavutada oma täit potentsiaali, ning arvestades, et parem reguleerimine, mis tagab õiglase konkurentsi, on majanduse kestliku tugevdamise seisukohast möödapääsmatu;

1.  väljendab kahetsust seoses komisjoni poolt järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettepaneku osana esitatud arvandmete puuduliku selguse ja võrreldavusega;

2.  märgib, et komisjoni talituste töödokument, mis on lisatud komisjoni teatisele, kannab pealkirja „Kulude läbivaatamine“; väljendab kahetsust, et sellele ei ole lisatud komisjoni talituste koostatud kulutuste põhjaliku läbivaatamise tulemusi, millel komisjoni töödokument põhineb; väljendab kahetsust, et nimetatud kulutuste põhjalik läbivaatamine, milles antakse süsteemne hinnang igale ELi eelarve poliitikavaldkonnale, on teostatud üksnes komisjoni peadirektoraatides, kaasamata teisi sidusrühmi; on veendunud, et ainult siis, kui kõik konkreetsed poliitikad, programmid ja vahendid põhinevad objektiivsetel vajadustel, on nad ELi kodanike silmis usaldusväärsed ja legitiimsed;

3.  väljendab heameelt seoses suurema tähelepanu pööramisega Euroopa lisaväärtusele kui juhtpõhimõttele; on seisukohal, et liidu poliitilised prioriteedid peavad põhinema Euroopa lisaväärtuse ühisel ja kergesti mõistetaval määratlusel, mille üks peamisi tunnuseid on see, kas ELi tasandi meetmed annavad riigi tasandi meetmetega võrreldes paremaid tulemusi;

4.  kordab nõudmist tugevdada kõigi programmide tulemuskesksust, kehtestades selgemad eesmärgid ja keskendudes väiksemale arvule kvaliteetsematele tulemusnäitajatele; rõhutab tulemuspõhise töökultuuri tähtsust komisjoni peadirektoraatides; väljendab heameelt seoses komisjoni ettepanekuga muuta eeskirjad järjepidevamaks ning järsult vähendada toetusesaajate ja haldusasutuste halduskoormust, mis soodustab osalemist ELi programmides ja kiirendab projektide rakendamist;

5.  väljendab heameelt seoses tähelepanuga, mida kavandatavas 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus on pööratud sellistele tõsistele probleemidele nagu ulatuslikud rändevood ja julgeolekuohud; usub, et on vaja ergutada tihedamat koostööd ELi, selle liikmesriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide, sealhulgas ÜRO, NATO ja Rahvaste Ühenduse vahel, et tagada ühine ülemaailmse välispoliitika, julgeoleku- ja humanitaarprobleemide lahendamine, arvestades samas riikide pädevust nendes valdkondades;

6.  märgib Euroopa investeeringute stabiliseerimise vahendi kui šokki leevendava mehhanismi kasutuselevõtmist; mõistab hukka liigse innukuse uute institutsioonide loomisel, samal ajal kui olemasolevaid rangeid eeskirju majandus- ja rahandusprobleemidega tegelemiseks pidevalt eiratakse või isegi räigelt rikutakse; usub, et investeerimise suurendamist ei tuleks pidada vajalike struktuurireformide alternatiiviks;

7.  märgib, et kuigi komisjoni 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus esitatakse mõningaid laiemaid valikuid tulevikuks ning kuulutatakse välja ümberkujundused mitmetes poliitikavaldkondades, selgub uute poliitikavalikute mõju alles siis, kui võetakse kasutusele täiendavad sektoripõhised õigusaktid; ootab seetõttu, et lähinädalatel avalikustataks rahastamisprogrammide õiguslikud alused, nii et oleks võimalik anda hinnang 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku omadustele tervikuna;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele.

Viimane päevakajastamine: 28. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika