Procedūra : 2018/2714(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0240/2018

Pateikti tekstai :

B8-0240/2018

Debatai :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Balsavimas :

Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 398kWORD 49k
25.5.2018
PE621.623v01-00
 
B8-0240/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių (2018/2714(RSP))


Bernd Kölmel ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių  (2018/2714(RSP))  
B8-0240/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi valstybių narių piliečiai tikisi, kad biudžetas bus pritaikytas ateities poreikiams;

B.  kadangi ES biudžetas gali būti laikomas sėkmingu tik tuo atveju, jeigu jis duos apčiuopiamų rezultatų vietoje;

C.  kadangi tvarus, subalansuotas ir skaidrus ES biudžetas, pagrįstas veiksminga ir rezultatais grindžiama biudžeto politika, kurioje laikomasi subsidiarumo principo, yra nepaprastai svarbus plėtojant ilgalaikę partnerystę ir užtikrinant geresnį valstybių narių bendradarbiavimą ir tarpusavio pasitikėjimą;

D.  kadangi naudojant ES lėšas pasiektas veiksmingumas, ekonominis efektyvumas ir rezultatai turėtų būti nuolat tikrinami taikant biudžeto kontrolės sistemą, siekiant užtikrinti tvarų ilgalaikį ES išlaidų poveikį;

E.  kadangi daugelį ES politikos sričių reikia iš esmės pertvarkyti, kad būtų sprendžiamos XXI amžiaus problemos;

F.  kadangi biurokratinis vilkinimas ir blogas administravimas neleidžia išnaudoti visų ES biudžeto galimybių, o geresnis reglamentavimas, kuriuo užtikrinama sąžininga konkurencija, yra labai svarbus siekiant tvariai stiprinti ekonomiką;

1.  apgailestauja, kad Komisijos pasiūlymuose dėl būsimos daugiametės finansinės programos (DFP) pateikti skaičiai yra nepakankamai aiškūs ir sunkiai palyginami;

2.  atkreipia dėmesį į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą, pridėtą prie Komisijos komunikato „Išlaidų peržiūra“; apgailestauja, kad Komisijos tarnybų atliktos išsamios išlaidų peržiūros, kuria grindžiamas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, rezultatai nebuvo įtraukti; apgailestauja, kad ši išsami išlaidų peržiūra, kurioje sistemingai įvertintos visos ES biudžeto politikos sritys, buvo vykdoma tik Komisijos generaliniuose direktoratuose ir kad nebuvo įtraukti kiti suinteresuotieji subjektai; mano, kad atskiras politikos sritis, programas ir priemones ES piliečiai laikys patikimomis ir teisėtomis tik tuomet, jeigu jos bus grindžiamos objektyviu poreikiu;

3.  palankiai vertina pagrindinį principą – skirti daugiau dėmesio Europos pridėtinei vertei; mano, kad Sąjungos politiniai prioritetai turi būti grindžiami aiškia ir lengvai suprantama „Europos pridėtinės vertės“ apibrėžtimi, kurios vienas iš pirminių požymių – nustatyti, kad ES lygmeniu įgyvendinama priemonė duoda geresnių rezultatų, palyginti su tokia pat priemone, įgyvendinama nacionaliniu lygmeniu;

4.  pakartoja, kad visose programose reikia daugiau dėmesio skirti veiksmingumui, nustatant aiškesnius tikslus ir sutelkiant dėmesį į mažesnį aukštesnės kokybės veiksmingumo rodiklių skaičių; pabrėžia „veiksmingumo kultūros“ svarbą Komisijos generaliniuose direktoratuose; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą užtikrinti, kad taisyklės būtų nuoseklesnės, ir drastiškai sumažinti paramos gavėjams ir valdymo institucijoms tenkančią administracinę naštą, siekiant palengvinti dalyvavimą ES programose ir paspartinti įgyvendinimą;

5.  palankiai vertina tai, kad pasiūlytoje 2021–2027 m. daugiametėje finansinėje programoje skiriama dėmesio tokiems uždaviniams kaip didelio masto migracijos srautai ir grėsmės saugumui; mano, kad reikėtų skatinti glaudesnį ES, jos valstybių narių ir tarptautinių organizacijų, įskaitant JT, NATO ir Sandraugą, bendradarbiavimą siekiant įveikti bendras pasaulines užsienio politikos, saugumo ir humanitarines problemas, kartu atsižvelgiant į nacionalinę kompetenciją tose srityse;

6.  atkreipia dėmesį į pradėtą taikyti Europos investicijų stabilizavimo priemonę, kuri veikia kaip sukrėtimų absorbavimo mechanizmas; nepritaria, kad dėl pernelyg didelio entuziazmo būtų kuriamos naujos institucijos, kai tuo tarpu galiojančios griežtos ekonominių ir monetarinių problemų sprendimo taisyklės yra nuolat ignoruojamos arba net įžūliai pažeidžiamos; mano, kad investicijų skatinimas neturėtų būti laikomas būtinų struktūrinių reformų alternatyva;

7.  pažymi, kad, nors Komisijos pasiūlyme dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos nurodyta keletas platesnio masto būsimų sprendimų ir skelbiama apie daugelio politikos sričių pertvarkymą, tik parengus atitinkamus sektorių teisės aktus bus aišku, kokį poveikį turės nauji politiniai sprendimai; todėl nekantriai laukia, kol artimiausiomis savaitėmis bus paskelbtas išlaidų programų teisinis pagrindas, kad būtų galima įvertinti visus pasiūlytos 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos privalumus;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms.

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika