Procedure : 2018/2714(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0240/2018

Ingediende teksten :

B8-0240/2018

Debatten :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Stemmingen :

Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 163kWORD 49k
25.5.2018
PE621.623v01-00
 
B8-0240/2018

naar aanleiding van verklaringen van de Raad en de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen (2018/2714(RSP))


Bernd Kölmel namens de ECR-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over het meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 en eigen middelen (2018/2714(RSP))  
B8‑0240/2018

Het Europees Parlement,

–  gezien de verklaringen van de Raad en de Commissie over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de bevolking van de lidstaten een begroting verwacht die is afgestemd op de toekomst,

B.  overwegende dat de begroting van de EU alleen als geslaagd kan worden beschouwd als zij in de praktijk tastbare resultaten oplevert;

C.  overwegende dat een duurzame, evenwichtige en transparante EU-begroting die uitgaat van een efficiënt en prestatiegericht begrotingsbeleid waarin het subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd, cruciaal is voor een blijvend partnerschap en voor betere samenwerking en meer vertrouwen tussen de lidstaten,

D.  overwegende dat het rendement, de kostenefficiëntie en de resultaten van financiering door de EU steevast moeten worden gecontroleerd aan de hand van een systeem voor begrotingscontrole, met als doel de duurzame effecten op lange termijn van de EU-uitgaven veilig te stellen,

E.  overwegende dat talrijke beleidsgebieden van de EU in het licht van de uitdagingen van de 21e eeuw moeten worden gereviseerd,

F.  overwegende dat trage administratieve procedures en een slecht beheer verhinderen dat het potentieel van de EU-begroting volledig wordt benut, en overwegende dat een betere regelgeving waarmee voor eerlijke mededinging wordt gezorgd, essentieel is in het kader van de inspanningen om economieën op een duurzame manier te versterken,

1.  betreurt het gebrek aan duidelijkheid en vergelijkbaarheid van de cijfers die de Commissie als onderdeel van haar voorstellen voor het volgende meerjarig financieel kader (MFK) op tafel legt;

2.  merkt op dat het bij de mededeling van de Commissie gevoegde werkdocument van de diensten van de Commissie de titel "Spending review" (Uitgaventoetsing) draagt; betreurt dat de resultaten van de veelomvattende uitgaventoetsing die de diensten van de Commissie hebben uitgevoerd en waarop dit werkdocument gebaseerd is, niet worden vermeld; betreurt dat deze veelomvattende uitgaventoetsing, waarin alle beleidsgebieden van de EU-begroting systematisch onder de loep zijn genomen, uitsluitend binnen de directoraten-generaal van de Commissie heeft plaatsgevonden en hier geen andere belanghebbenden bij betrokken waren; is van mening dat beleidsmaatregelen, programma's en instrumenten alleen geloofwaardig en legitiem kunnen zijn in de ogen van de bevolking van de EU indien zij elk afzonderlijk op objectieve behoeften stoelen;

3.  is ingenomen met het feit dat de Europese meerwaarde als leidend beginsel meer nadruk krijgt; is van mening dat de politieke prioriteiten van de Unie moeten berusten op een duidelijke en eenvoudig te begrijpen omschrijving van 'Europese meerwaarde', en wijst erop dat een van de belangrijkste eigenschappen van dit begrip inhoudt dat er is vastgesteld dat een handeling op EU-niveau betere resultaten geeft dan dezelfde handeling op nationaal niveau;

4.  herhaalt dat er binnen alle programma's meer nadruk moet worden gelegd op prestaties en dat hiertoe duidelijker doelen moeten worden gesteld en het accent op een aantal kwalitatief superieure prestatie-indicatoren moet komen te liggen; benadrukt het belang van een "prestatiecultuur" binnen de directoraten-generaal van de Commissie; verheugt zich over het voorstel van de Commissie om de voorschriften voor begunstigden en beheersautoriteiten coherenter te maken en de administratieve lasten drastisch te verlagen, met als doel de deelname aan EU-programma's te vereenvoudigen en de uitvoering van deze programma's te versnellen;

5.  is ingenomen met de aandacht die in het voorgestelde MFK 2021-2027 wordt besteed aan uitdagingen zoals grootschalige migratiestromen en veiligheidsbedreigingen; pleit voor de aanmoediging van nauwere samenwerking tussen de EU, haar lidstaten en internationale organisaties, waaronder de VN, de NAVO en het Gemenebest, met als doel gemeenschappelijke uitdagingen op het vlak van het internationale buitenlandse beleid, veiligheid en humanitaire kwesties het hoofd te kunnen bieden, zij het met inachtneming van de nationale bevoegdheden op deze vlakken;

6.  neemt kennis van de invoering van de Europese stabilisatiefunctie voor investeringen als een mechanisme om schokken op te vangen; verzet zich tegen het overdreven enthousiasme om nieuwe instanties in te voeren terwijl de bestaande strikte voorschriften voor het omgaan met economische en monetaire problemen hardnekkig worden genegeerd of zelfs schaamteloos in de wind worden geslagen; is van mening dat het stimuleren van investeringen geen alternatief mag zijn voor het doorvoeren van noodzakelijke structurele hervormingen;

7.  merkt op dat het voorstel van de Commissie voor het MFK 2021-2017 weliswaar verscheiden algemene keuzes voor de toekomst schetst en een revisie van heel wat beleidsgebieden aankondigt, maar dat de impact van de nieuwe beleidskeuzes pas duidelijk zal worden wanneer de overeenkomstige sectorale wetgeving wordt ingevoerd; kijkt daarom uit naar de bekendmaking van de rechtsgronden voor de uitgavenprogramma's in de loop van de komende weken, waarmee de globale kwaliteit van het voorgestelde MFK 2021-2027 zal kunnen worden beoordeeld;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten.

Laatst bijgewerkt op: 28 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid