Propunere de rezoluţie - B8-0240/2018Propunere de rezoluţie
B8-0240/2018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii

25.5.2018 - (2018/2714(RSP))

depusă pe baza declarațiilor Consiliului și Comisiei
depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Bernd Kölmel în numele Grupului ECR

Procedură : 2018/2714(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0240/2018
Texte depuse :
B8-0240/2018
Texte adoptate :

B8‑0240/2018

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii

(2018/2714(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere declarațiile Consiliului și ale Comisiei referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât cetățenii statelor membre așteaptă un buget adaptat viitorului;

B.  întrucât bugetul UE poate fi considerat un succes numai dacă oferă rezultate concrete pe teren;

C.  întrucât un buget al UE sustenabil, echilibrat și transparent, bazat pe o politică bugetară eficientă și bazată pe performanțe, care respectă principiul subsidiarității, este esențial pentru un parteneriat de durată și pentru îmbunătățirea cooperării și a încrederii între statele membre;

D.  întrucât performanța, rentabilitatea și rezultatele obținute prin finanțare din partea UE ar trebui să fie întotdeauna controlate prin intermediul unui sistem de control bugetar în vederea stabilirii efectelor sustenabile pe termen lung ale cheltuielilor UE;

E.  întrucât numeroase domenii de politică ale UE trebuie revizuite, pentru a răspunde provocărilor secolului al XXI-lea;

F.  întrucât întârzierile birocratice și gestionarea defectuoasă împiedică bugetul UE să își atingă întregul potențial și întrucât o mai bună reglementare care asigură concurența loială este esențială pentru eforturile menite să consolideze economiile în mod sustenabil,

1.  regretă lipsa de claritate și comparabilitate a cifrelor prezentate de Comisie ca parte a propunerilor sale pentru următorul cadru financiar multianual (CFM);

2.  ia act de faptul că documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește Comunicarea Comisiei este intitulat „Analiza cheltuielilor”; regretă că nu sunt incluse rezultatele analizei cuprinzătoare a cheltuielilor efectuate de serviciile Comisiei pe care se bazează documentul de lucru al serviciilor Comisiei; regretă că această analiză cuprinzătoare a cheltuielilor care evaluează în mod sistematic fiecare domeniu de politică din bugetul UE a fost realizată numai în cadrul Direcțiilor Generale ale Comisiei și nu a implicat alte părți interesate; consideră că toate politicile, programele și instrumentele individuale vor avea credibilitate și legitimitate pentru cetățenii UE numai dacă acestea se bazează pe nevoi obiective;

3.  salută accentul mai puternic pe valoarea adăugată europeană, drept principiu de bază; consideră că prioritățile politice ale Uniunii trebuie să se bazeze pe o definiție clară și ușor de înțeles a noțiunii de „valoare adăugată europeană”, una dintre caracteristicile principale ale acesteia fiind stabilirea faptului că o acțiune realizată la nivelul UE produce rezultate mai bune decât aceeași acțiune efectuată la nivel național;

4.  reiterează necesitatea de a consolida accentul pe performanță pentru toate programele, prin stabilirea unor obiective mai clare și axându-se pe un număr mai restrâns de indicatori de performanță de mai bună calitate; subliniază importanța unei „culturi a performanței” în cadrul Direcțiilor Generale ale Comisiei; salută propunerea Comisiei de a stabili norme mai coerente și de a reduce drastic sarcina administrativă pentru beneficiari și autoritățile de management pentru a facilita participarea la programele UE și pentru a accelera punerea în aplicare a acestora;

5.  salută atenția acordată în propunerea de CFM 2021-2027 provocărilor precum fluxurile de migrație la scară largă și amenințările la adresa securității; își exprimă încrederea în încurajarea cooperării mai strânse între UE, statele sale membre și organizațiile internaționale, inclusiv ONU, NATO și Commonwealth, pentru a face față provocărilor din politica externă comună la nivel mondial, umanitare și de securitate, ținând seama în același timp de competențele naționale în aceste domenii;

6.  ia act de introducerea Funcției de stabilizare a investițiilor europene ca un mecanism de absorbție a șocurilor; se opune entuziasmului exagerat de a crea noi instituții, în timp ce normele stricte în vigoare privind soluționarea problemelor economice și monetare sunt ignorate constant sau chiar încălcate în mod flagrant; consideră că stimularea investițiilor nu ar trebui văzută drept o alternativă la reformele structurale necesare;

7.  ia act de faptul că, în timp ce propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual 2021-2027 oferă o privire de ansamblu asupra opțiunilor ample pentru viitor și anunță o revizuire a numeroase domenii de politică, impactul noilor opțiuni de politică va deveni evident doar atunci când va fi introdusă legislația sectorială care însoțește acest document; prin urmare, așteaptă cu interes eliberarea temeiurilor juridice ale programelor de cheltuieli în săptămânile următoare, astfel încât calitatea globală a CFM 2021-2027 propus să poată fi evaluată;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

Ultima actualizare: 28 mai 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate