Postup : 2018/2714(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0240/2018

Predkladané texty :

B8-0240/2018

Rozpravy :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 257kWORD 49k
25.5.2018
PE621.623v01-00
 
B8-0240/2018

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch (2018/2714(RSP))


Bernd Kölmel v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch (2018/2714(RSP))  
B8‑0240/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenia Rady a Komisie o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch;

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže občania členských štátov Európskej únie očakávajú, že rozpočet bude spôsobilý pre budúcnosť;

B.  keďže rozpočet EÚ možno považovať za úspešný iba vtedy, ak dosiahne konkrétne výsledky v praxi;

C.  keďže udržateľný, vyvážený a transparentný rozpočet EÚ založený na účinnej a výkonnostnej rozpočtovej politike, ktorá dodržiava zásadu subsidiarity, je podstatný pre trvalé partnerstvo, lepšiu spoluprácu a dôveru medzi členskými štátmi EÚ;

D.  keďže výkonnosť, nákladová účinnosť a výsledky dosahované prostredníctvom financovania EÚ je vždy potrebné posudzovať systémom rozpočtovej kontroly, aby sa zabezpečili udržateľné a dlhodobé účinky výdavkov EÚ;

E.  keďže mnohé politické oblasti EÚ je potrebné prepracovať, aby boli schopné zvládať výzvy 21. storočia;

F.  keďže byrokratické prieťahy a zlé riadenie bránia tomu, aby rozpočet EÚ dosiahol svoj plný potenciál, a keďže lepšia regulácia zabezpečujúca spravodlivú hospodársku súťaž je kľúčová pre udržateľné posilnenie hospodárstva;

1.  vyjadruje poľutovanie nad chýbajúcou jasnosťou a porovnateľnosťou údajov, ktoré predložila Komisia ako súčasť svojich návrhov pre budúci viacročný finančný rámec (VFR);

2.  berie na vedomie, že pracovný dokument útvarov Komisie pripojený k oznámeniu Komisie má názov Preskúmanie výdavkov; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že výsledky komplexného preskúmania výdavkov, ktoré uskutočnili útvary Komisie a na ktorých je založený pracovný dokument útvarov Komisie, tu nie sú zahrnuté; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že toto komplexné preskúmanie výdavkov, ktoré systematicky hodnotí každú oblasť politiky rozpočtu EÚ, bolo uskutočnené iba v rámci generálneho riaditeľstva Komisie a nezahŕňalo iné zainteresované strany; nazdáva sa, že iba ak budú všetky jednotlivé politiky, programy a nástroje založené na objektívnych potrebách, budú občanmi EÚ vnímané ako dôveryhodné a legitímne;

3.  víta výraznejšie zameranie na európsku pridanú hodnotu ako hlavnú zásadu; nazdáva sa, že politické priority Únie musia byť založené na jasnej a ľahko pochopiteľnej definícii európskej pridanej hodnoty, pričom jednou z jej hlavných charakteristík je aspekt, že činnosť vykonávaná na úrovni EÚ vedie k lepším výsledkom ako rovnaká činnosť uskutočňovaná na vnútroštátnej úrovni;

4.  opakuje, že je potrebné posilniť zameranie sa na výkonnosť vo všetkých programoch stanovením jasnejších cieľov a zameraním sa na menší počet kvalitnejších ukazovateľov výkonnosti; zdôrazňuje význam „kultúry výkonnosti“ v rámci generálnych riaditeľstiev Komisie; víta návrh Komisie, aby boli pravidlá súdržnejšie a výrazne sa znížila administratívna záťaž príjemcov a riadiacich orgánov s cieľom uľahčiť účasť na programoch EÚ a urýchliť ich uskutočňovanie;

5.  víta, že navrhovaný viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 sa zameriava na výzvy, ako sú rozsiahle migračné toky a bezpečnostné hrozby; verí v podporu užšej spolupráce medzi EÚ, jej členskými štátmi a medzinárodnými organizáciami, vrátane OSN, NATO a Spoločenstva národov, s cieľom riešiť spoločné globálne zahraničnopolitické, bezpečnostné a humanitárne výzvy, pričom sa zohľadnia vnútroštátne právomoci v týchto oblastiach;

6.  berie na vedomie zavedenie Európskeho nástroja stabilizácie investícií ako mechanizmu na pohltenie otrasov; nesúhlasí s prehnaným nadšením pri vytváraní nových inštitúcií, zatiaľ čo existujúce prísne pravidlá, ktoré sa týkajú riešenia hospodárskych a menových problémov, sú trvalo ignorované alebo dokonca zjavne nedodržiavané; je presvedčený, že oživenie investícií by sa nemalo považovať za alternatívu potrebných štrukturálnych reforiem;

7.  konštatuje, že hoci návrh Komisie týkajúci sa viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 naznačuje niektoré z mnohých možnosti pre budúcnosť a ohlasuje revíziu mnohých oblastí politiky, vplyv nových politických rozhodnutí sa ukáže až vtedy, keď budú zavedené súvisiace odvetvové právne predpisy; preto so záujmom očakáva, že v najbližších týždňoch budú zverejnené právne základy výdavkových programov, aby bolo možné zhodnotiť celkové kvality navrhovaného viacročného finančného rámca na roky 2021 až 2027;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, ako aj vládam a parlamentom členských štátov.

Posledná úprava: 28. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia