Predlog resolucije - B8-0240/2018Predlog resolucije
B8-0240/2018

PREDLOG RESOLUCIJE o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih

25.5.2018 - (2018/2714(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Bernd Kölmel v imenu skupine ECR

Postopek : 2018/2714(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0240/2018
Predložena besedila :
B8-0240/2018
Sprejeta besedila :

B8-0240/2018

Resolucija Evropskega parlamenta o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih

(2018/2714(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju izjav Sveta in Komisije o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker državljani držav članic pričakujejo, da bo proračun ustrezal razmeram v prihodnosti;

B.  ker se proračun EU lahko šteje za uspešnega, samo če bo prinesel oprijemljive konkretne rezultate;

C.  ker je vzdržen, uravnotežen in pregleden proračun EU, ki temelji na učinkoviti proračunski politiki, zasnovani na uspešnosti, in pri katerem se spoštuje načelo subsidiarnosti, bistvenega pomena za dolgoročno partnerstvo ter boljše sodelovanje in zaupanje med državami članicami;

D.  ker bi morali prek sistema proračunskega nadzora dosledno nadzorovati uspešnost, stroškovno učinkovitost in rezultate, dosežene v okviru financiranja EU, da bi odhodki EU prinesli trajne in dolgoročne učinke;

E.  ker je treba politiko EU na številnih področjih prenoviti, da bi bila kos izzivom 21. stoletja;

F.  ker proračun EU zaradi birokratskih zamud in slabega upravljanja ne more doseči svojega polnega potenciala in ker je boljša pravna ureditev, ki bo zagotavljala pošteno konkurenco, ključnega pomena pri prizadevanjih za trajnostno zasnovano krepitev gospodarstva;

1.  obžaluje, da podatki, ki jih je predložila Komisija v okviru svojih predlogov za naslednji večletni finančni okvir (MFF), niso dovolj jasni in primerljivi;

2.  je seznanjen z delovnim dokumentom služb Komisije z naslovom Pregled porabe, ki spremlja poročilo Komisije; obžaluje, da delovni dokument ne vsebuje rezultatov celovitega pregleda porabe, ki so ga opravile službe Komisije in na katerem temelji; obžaluje, da je bil celoviti pregled porabe, v katerem so sistematično pregledana vsa politična področja proračuna EU, opravljen v okviru generalnih direktoratov Komisije in pri njem niso sodelovali drugi deležniki; meni, da bodo državljani EU šteli posamezne politike, programe in instrumente za verodostojne in legitimne, samo če bodo utemeljeni na objektivnih potrebah;

3.  pozdravlja večji poudarek na evropski dodani vrednosti kot vodilnemu načelu; meni, da morajo politične prednostne naloge Unije temeljiti na jasni in lahko razumljivi opredelitvi „evropske dodane vrednosti“, pri kateri je bistvena ugotovitev, da bo ukrep na ravni EU dosegel boljše rezultate kot enak ukrep na nacionalni ravni;

4.  ponovno poudarja, da se je treba pri vseh programih bolj osredotočiti na uspešnost, in sicer z določitvijo jasnejših ciljev in upoštevanjem manjšega števila ustreznejših kazalnikov uspešnosti; opozarja, kako pomembna je „kultura uspešnosti“ v generalnih direktoratih Komisije; pozdravlja predlog Komisije, da bi uskladili pravila in močno zmanjšali upravno breme za upravičence in organe upravljanja, s čimer bi olajšali sodelovanje v programih EU in pospešili njihovo izvajanje;

5.  pozdravlja, da je v predlaganem večletnem finančnem okviru 2021–2027 pozornost namenjena izzivom, kot so veliki migracijski tokovi in varnostne grožnje; verjame, da je treba spodbujati tesnejše sodelovanje med EU, njenimi državami članicami in mednarodnimi organizacijami, vključno z OZN, Natom in Skupnostjo narodov, da bi se spoprijeli s skupnimi globalnimi izzivi na zunanjepolitičnem, varnostnem in humanitarnem področju, pri čemer je treba upoštevati nacionalne pristojnosti na teh področjih;

6.  je seznanjen z uvedbo Evropske stabilizacijske funkcije kot mehanizma za blaženje gospodarskih pretresov; nasprotuje prevelikemu navdušenju nad ustanavljanjem novih institucij, medtem ko se veljavna stroga pravila za obravnavo gospodarskih in monetarnih težav vztrajno spregledujejo ali celo očitno kršijo; meni, da spodbujanja naložb ne smemo obravnavati kot alternativo potrebnim strukturnim reformam;

7.  opozarja, da Komisija v predlogu za večletni finančni okvir 2021–2027 sicer izpostavlja nekatere splošne odločitve glede prihodnosti in napoveduje prenovo na številnih političnih področjih, vendar bo učinek novih političnih odločitev jasen, samo ko bo uvedena spremna sektorska zakonodaja; zato z zanimanjem pričakuje dokument o pravni podlagi za programe za porabo sredstev, ki bo objavljen v prihodnjih tednih in na podlagi katerega bo možno oceniti splošno kakovost predlaganega večletnega finančnega okvira 2021–2027;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.

Zadnja posodobitev: 28. maj 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov