Процедура : 2018/2714(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0241/2018

Внесени текстове :

B8-0241/2018

Разисквания :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Гласувания :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 553kWORD 65k
25.5.2018
PE621.624v01-00
 
B8-0241/2018

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси  (2018/2714(RSP))


Юнус Омаржи от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси  (2018/2714(RSP))  
B8-0241/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и неговото последващо изменение с Регламент (EC, Евратом) 2017/1123 на Съвета от 20 юни 2017 г.(2),

–  като взе предвид членове 106а и 171 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3),

–  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

–  като взе предвид Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. на тема „Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията“(7),

–  като взе предвид Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС, публикуван от Комисията на 28 юни 2017 г. (COM(2017)0358),

–  като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2017 г. относно Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС(8),

–  като взе предвид Резолюция 70/1 на Общото събрание на ООН от 25 септември 2015 г., озаглавена „Да преобразим света: програма до 2030 г. за устойчиво развитие“,

–  като взе предвид ратификацията на Парижкото споразумение от Европейския парламент и от Съвета на 4 октомври 2016 г.(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2017 г. относно Европейски стълб на социалните права(10),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 октомври 2017 г., озаглавено „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“ (COM(2017)0623),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2017 г., озаглавено „Справедлива и ефикасна система на данъчно облагане в Европейския съюз за Цифровия единен пазар (COM(2017)0547),

–  като взе предвид своята резолюция от 29 март 2007 г. относно бъдещето на собствените ресурси на Европейския съюз(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“(12),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 април 2014 г., озаглавена „Преговори относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г.: извличане на поуки и бъдещо развитие“(13),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 април 2014 г. относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(14),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно системата за собствени ресурси на Европейските общности(15),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.(16),

–  като взе предвид доклада от декември 2016 г. относно „Бъдещо финансиране на ЕС:  окончателен доклад и препоръки на групата на високо равнище за собствените ресурси“,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по международна търговия, комисията по бюджетен контрол, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по земеделие и развитие на селските райони и комисията по конституционни въпроси (A8-0041/2018),

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети, становищата на комисията по външни работи, на комисията по развитие, на комисията по бюджетен контрол, позицията под формата на изменения на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по регионално развитие, комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по рибно стопанство, комисията по култура и образование, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по конституционни въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0048/2018),

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че все още се усещат последиците от икономическата и социална криза, която засегна държавите членки през 2007 – 2008 г., и като има предвид, че продължават да съществуват социални, икономически и териториални неравенства и различия между държавите членки; като има предвид, че бюджетът на ЕС следва да насърчава публичните инвестиции, като подкрепя продуктивните и стратегическите сектори (включително тяхната модернизация и устойчивост), обществените услуги, създаването на работни места, които защитават правата на работниците, борбата с бедността, социалното изключване и неравенството, опазването на околната среда и пълноценното използване на потенциала на всяка държава и всеки регион, както и стремежа към външни отношения, основани на солидарност, сътрудничество, взаимно уважение и мир;

Б.  като има предвид, че многогодишната финансова рамка (МФР) за 2014 – 2020 г. бързо доказа своята непригодност за посрещане на установените потребности, и по-специално тези, произтичащи от прекомерната задлъжнялост, която е следствие и се утежнява от асиметричните политики и характер на процеса на интеграция, при които някои държави извличат ползи, докато други са тласкани към тежка икономическа рецесия; като има предвид, че задлъжнялостта беше използвана като предлог за налагането на мерки на строги икономии, които на свой ред задълбочиха рецесията и подкопаха социалната функция на държавата, както и правата на хората и на работниците, и впоследствие доведоха до повишаване на безработицата, бедност, осезателно намаляване на възнагражденията, повишаване на пенсионната възраст и понижаване на публичните разходи в области като образование, култура и здравеопазване; като има предвид, че МФР за 2014 – 2020 г. беше използвана като инструмент за справяне с възникващи кризи и предизвикателства в области, които не бяха предвидени, като изключително неравномерно икономическо развитие и разпределение на задлъжнялостта, висока безработица, свиване на социалните и трудовите права и нарастване на социално-икономическите неравенства, и не успя да постигне преминаване от политиките, прилагани понастоящем от ЕС, към политики – както на национално, така и на европейско равнище, които подкрепят усилията на държавите членки за създаване на благосъстояние за всички, справедливо разпределение на богатството, устойчив икономически растеж, пълна заетост, сигурност на трудовата заетост и социална закрила, предоставяне на качествени, универсални и безплатни обществени услуги, екологично благосъстояние, проявяващо се в здравословна природна среда, инвестиции в образованието и инфраструктурата, достоен живот за хората в напреднала възраст и достъпни жилища, енергия и комуникации; като има предвид, че от жизненоважно значение за постигането на тези цели е наличието на всеобхватни политики за борба с бедността, социалното изключване и неравенството в доходите, по-конкретно чрез политики на преразпределение и публични инвестиции за създаване на работни места, както на равнището на ЕС, така и на държавите членки;

В.  като има предвид, че многогодишната финансова рамка на Съюза отразява неолибералните политики и политиките на строги икономии, които бяха наложени чрез рамката за икономическо управление, които задълбочиха социално-икономическите неравенства в рамките на държавите членки, както и между тях, и увеличиха броя на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване; като има предвид, че дерегулацията на пазара на труда и регресивните данъчни системи допринесоха за преминаването на богатство от работниците към едрите капиталисти и задълбочиха съществуващата пропаст по отношение на доходите и богатството; като има предвид, че рамката за икономическо управление лиши демократично избраните правителства и национални парламенти от възможността за избор на политики, като попречи на народите от Европа да упражняват демократичен контрол и доведе до институционализиране на политиката на строги икономии; като има предвид, че нарастващото противопоставяне на този вид европейска интеграция отразява неотложната необходимост от различен интеграционен процес, който служи на социалния и демократичния напредък в ЕС, на справедливите и мирни решения на международните предизвикателства и на културния диалог в световен мащаб и който е здраво стъпил на равноправното сътрудничество между народите;

Г.  като има предвид, че правилото за единодушие следва да бъде запазено като гаранция за МФР, която да е от полза за всички държави членки, а не само за някои от тях; препоръчва увеличаване на капацитета за автономно и гъвкаво управление на новата МФР за всяка държава членка, като се избягват по-голяма централизация и излишната бюрокрация по отношение на общите правила за прилагането му;

Д.  като има предвид, че Комисията представи своя пакет от предложения за модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава: Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г., включително за бъдещите собствени ресурси, на 2 май 2018 г., докато Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 предвижда предложенията да бъдат представени преди 1 януари 2018 г.; като има предвид, че ценностите, провъзгласени като основа за солидарността в ЕС, устойчивия растеж и интеграцията – а именно демокрация и участие, равенство, социална справедливост и зачитане на принципите на правовата държава и на правата на човека, се подкопават в това предложение; като има предвид, че предложените от Комисията бюджетни решения не отразяват приоритетите, които са необходими за стимулиране на устойчив, качествен и социално балансиран растеж, нито вземат под внимание необходимостта от солидарност и икономическо и социално сближаване между държавите членки;

Е.  като има предвид, че предложенията на Комисията за модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава: Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., включително за бъдещите собствени ресурси на Съюза, не дават отговор на изключително неравномерното икономическо развитие на Съюза и разпределение на задлъжнялостта, високата безработица, свиването на социалните и трудовите права и нарастването на социално-икономическите неравенства; като има предвид, че е от съществено значение да се осъществи преминаване – както на национално, така и на европейско равнище – от политиките, прилагани понастоящем от ЕС, към политики които подкрепят усилията на държавите членки за създаване на благосъстояние за всички, справедливо разпределение на богатството, устойчив икономически растеж, пълна заетост, сигурност на трудовата заетост и социална закрила, предоставяне на качествени, универсални и безплатни обществени услуги, екологично благосъстояние, проявяващо се в здравословна природна среда, инвестиции в образованието и инфраструктурата, достоен живот за хората в напреднала възраст и достъпни жилищно настаняване, енергия и комуникации;

Ж.  като има предвид, че в пакета от предложения на Комисията за Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава: Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., включително за бъдещето на собствените ресурси, се настоява за запазване и подкрепа на сегашните системи на данъчно облагане, които благоприятстват едрия капитал, вместо работническата класа и хората; като има предвид, че мерките за строга фискална дисциплина и тежките загуби на държавни приходи, породени от избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане, увеличават още повече натиска върху бюджетите на държавите членки и застрашават интересите на хората и работниците;

З.  като има предвид, че кризата, свързана с изменението на климата, както и загубата на биологично разнообразие продължават да представляват заплаха за стабилността, здравето и поминъка на обществата по целия свят, както и за благосъстоянието на животните; като има предвид, че ангажиментите, поети на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP 21), макар и амбициозни на вид, следва широко да се засилят в правилната посока;

И.  като има предвид, че европейските политики в областта на миграцията, вместо да насърчават солидарността между държавите членки и държавите, които са най-сериозно засегнати от световната криза с бежанците, а именно най-бедните страни в света, създават двойни стандарти за миграцията между гражданите от север и гражданите от юг, като водят до влошаване на положението на най-бедните страни и все по-често са белязани от расистки и ксенофобски критерии;

За една наистина прогресивна социална, мирна, приобщаваща, екологична и по-ангажирана с правата на жените Европа

1.  припомня, че в следващата МФР на ЕС следва да бъде част от стратегия за икономическо, социално и териториално сближаване и подкрепа за устойчиво селско стопанство, в полза на всички хора в ЕС; счита, че следващата МФР следва да допринесе за екологосъобразна и социално по-справедлива Европа; в тази връзка отхвърля предложението, представено от Комисията на 2 май 2018 г. за нова МФР, което възвестява отслабване на политиката на сближаване и утвърждава Европа като крепост, която не държи сметка за тревогите на своите граждани;

2.  подчертава, че целите и политиките на МФР следва да бъдат договорени още преди разпределянето на конкретни суми за тях, и подчертава, че Парламентът и Съветът следва да проведат всеобхватни преговори по всички аспекти, свързани с МФР, още преди определянето на конкретни суми и извършването на окончателните корекции на целия пакет относно МФР; припомня, че в съответствие с член 312, параграф 5 и член 324 от ДФЕС Европейският парламент трябва да участва по подходящ начин в процеса на преговори за следващата МФР; призовава Комисията и Европейския съвет да проведат прозрачни преговори с него по добросъвестен начин; подчертава, че това е единственият парламент, който има думата по разходната, но не и по приходната част на бюджета, и повтаря призива си за коригиране на тази аномалия на демокрацията;

3.  отхвърля бюджетните съкращения за политиката на сближаване и за Общата селскостопанска политика (ОСП); призовава следователно за непрекъсната и нарастваща подкрепа за целта за преодоляване на пропастта по отношение на богатството между по-богатите и по-бедните региони, както и на неравенството в доходите на различните социални групи в контекста на следващия програмен период;

4.  противопоставя се на всякакво намаляване на обема на бюджета на ЕС в следващата МФР, както в абсолютно, така и в относително изражение; счита, че е необходимо значително увеличаване на бюджета на ЕС с цел укрепване на неговата преразпределителна роля, допринасяйки по този начин за прилагането на принципа на икономическо и социално сближаване; счита, че това укрепване следва да се постигне чрез увеличаване на вноските на държавите членки въз основа на техния брутен национален доход (БНД), като, посредством преразпределение, се засилва основният принцип, че държавите членки с най-висок БНД внасят пропорционално повече, с което се допринася за ефективно икономическо и социално сближаване, а не за неравенството в Европейския съюз;

5.  защитава необходимостта от адекватно преразпределение на средствата от бюджета на ЕС между държавите членки, като се отчитат съответните им нива на икономическо и социално развитие; отхвърля засилената централизация на бюджетните разходи на ЕС, предвидена от Комисията, и подкрепя увеличаване на ресурсите, управлявани на национално равнище в съответствие с потребностите на всяка държава;

6.  призовава за силен и нов социално-екологичен план за публични инвестиции на равнището на ЕС, за да се допринесе за справедлив преход в социално и екологично отношение; счита, че структурните фондове и Европейският фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), наред с други, следва да бъдат включени в този нов инвестиционен план, че програми като „Хоризонт 2020“ следва да бъдат ориентирани към научните изследвания, иновациите и технологичните промени, за да се постигне по-голяма устойчивост на модела на производство, както и че COSME следва да гарантира, че помощта достига до социалната икономика, която е независима от големите дружества, като се има предвид, че в рамките на взаимосвързани дружества много МСП са инструмент на основните дружества в групата (тъй като са дъщерни дружества, подизпълнители, франчайзингови предприятия или спомагателни дружества); призовава всички средства на ЕС, използвани като обезпечение или като част от публични вноски, да бъдат ясно обозначени като такива, включително в случая на Европейския механизъм за стабилност, който следва да бъде преразгледан в контекста на превръщането му в основен финансов инструмент за този нов социално-екологичен план за публични инвестиции, с цел засилване на преките публични инвестиции; призовава всички средства на ЕС, използвани като обезпечение или като част от публични вноски, да бъдат ясно обозначени като такива, включително в случая на Европейския механизъм за стабилност, който следва да бъде преразгледан в контекста на превръщането му в основен финансов инструмент за този нов социално-екологичен план за публични инвестиции, с цел засилване на преките публични инвестиции;

Европейски стратегически инвестиции

7.  счита, че някои специфични тавани на МФР трябва да бъдат значително увеличени, а именно тези, които имат потенциал за превръщане на МФР в гъвкава и организирана система от програми на ЕС, създадени по-специално с цел преодоляване на липсата на реално икономическо сближаване, намаляване на неравенството, насърчаване на инвестициите в промяната на производствения модел, справяне с предизвикателството, свързано с изменението на климата, и подобряване на сътрудничеството между народите на Европа;

8.  счита, че увеличаването на бюджета на Общността следва да доведе до по-големи публични инвестиции и увеличена подкрепа за продуктивните сектори, намаляване на множество структурни зависимости на държавите, създаването на работни места със защита на правата на работниците, качествени обществени услуги, както и пълноценно използване на потенциала на държавите; подчертава, че следва да се отхвърли всякакво обвързване на използването на средства на Общността с определени условия;

9.  настоятелно призовава Комисията да отчете неблагоприятното въздействие на излизането на Обединеното кралство от ЕС върху правата и икономическата сигурност на гражданите, и да използва възможността, която МФР за периода 2021 – 2027 г. предоставя, за справяне с потенциалното вредно въздействие, като предостави ресурси с цел смекчаване на въздействието върху най-засегнатите държави членки и региони;

10.  счита, че в следващата МФР трябва да се заделят необходимите ресурси, за да се постигне икономическо, социално и териториално сближаване на най-отдалечените региони на ЕС, както и за да се приложат специфичните мерки по член 349 от ДФЕС за тези региони (които така и не бяха изцяло приложени), при спазване на целите и принципите, посочени в резолюцията на Парламента от 6 юли 2017 г. относно насърчаването на сближаването и на развитието в най-отдалечените региони на ЕС: прилагането на член 349 от ДФЕС(17), както и в съобщението на Комисията относно „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“; настоява програмите или фондовете в полза на най-отдалечените региони да не бъдат подложени на съкращения в следващата МФР, а напротив, те да бъдат засилени;

11.  счита, че делът на политиката на сближаване в общия бюджет на ЕС следва да бъде значително увеличен за периода след 2020 г., тъй като Кохезионният фонд и структурните фондове следва да играят основна роля в борбата с асиметриите между и в рамките на държавите членки;

12.  приветства ангажимента, включен в предложението на Комисията относно МФР, да продължи действието на европейските фондове за регионално развитие за северната и южната част на Ирландия, поради същественото им значение за Ирландия, след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС; признава, че това представлява важна демонстрация на ангажимента на Европейския съюз във връзка със Споразумението от Разпети петък;

Икономически и финансови въпроси

13.  счита, че е налице консенсус, че МФР беше значително изпреварена от фактите; отчита, че МФР имаше очевидна роля за ограничаването и намаляването на разходите, като се имат предвид нейният обем и таваните на функциите в бюджета на ЕС за седемте години на нейното действие, с малко свобода на маневриране; счита, че таваните на разходите, малките маржове за гъвкавост между бюджетните функции и забраната на дефицита допринасят за превръщането на МФР в процикличен вместо в антицикличен икономически механизъм, който в случай на рецесия, би дал възможност бюджетът на ЕС да съживи икономиката на ЕС и да се задейства отново цикълът на благоденствие; счита, че МФР отсега нататък трябва да играе антициклична роля;

14.  остро критикува цялостната насока на предложението на Комисията относно МФР за периода 2021 – 2027 г.; отбелязва, че очевидно са били предпочетени нови приоритети пред традиционните, социално полезни програми, въпреки липсата на подробна информация относно преструктурирането на европейския бюджет и непредоставянето на пряко сравними данни; изразява дълбоко съжаление във връзка с продължаващата тенденция към все по-широко използване на финансови инструменти за сметка на безвъзмездните средства, въпреки широко признатия факт, че при тяхната употреба липсват отчетност и прозрачност;

15.  отхвърля приоритета, който се дава на финансовите инструменти и инвестициите в публично-частни партньорства; счита, че бъдещата МФР следва вместо това да насърчава увеличаването на публичните инвестиции чрез подкрепа на стратегически сектори на производството, тяхната модернизация и устойчивост, създаването на работни места, които защитават правата на работниците, борбата с бедността, социалното изключване и социалните неравенства, опазването на околната среда и достигането на пълния потенциал на всяка държава и регион;

16.  отхвърля категорично подчиняването на политиката на сближаване на структурните реформи, налагани в рамките на икономическото управление на ЕС, тъй като политиката на сближаване не следва да се използва като инструмент за финансово наказание на държави членки или региони, които отхвърлят политиките на дерегулация и приватизация;

17.  призовава за създаването на програми за подкрепа на държави членки, които желаят да договорят излизането си от еврозоната на основание на това, че продължаването на участието им е станало неустойчиво и непоносимо; счита, че тези програми следва да предвиждат подходящо обезщетяване за социалните и икономическите щети, причинени от присъединяването към единната валута;

Хора, социално сближаване и ценности

18.  счита, че Европа има отговорност да предлага перспектива за по-добро бъдеще на младото поколение, което ще понесе пагубните последици от икономическите политики, провеждани през последните десетилетия в ЕС; е решен да разшири значително своята водеща програма „Еразъм+“, от която би следвало да могат се възползват всички млади европейци, а не само предимно онези студенти, които разполагат с необходимите средства за престой в чужбина, тъй като тази програма понастоящем не може да задоволи много голямото търсене от страна на висококачествени кандидати, поради много ниското равнище на финансиране по линия на настоящия бюджет; предлага бюджетът за програма „Еразъм+“ да бъде поне утроен в следващата МФР и най-малко половината от това финансиране да бъде предназначено за младите хора от най-бедните социални класи;

19.  твърдо отхвърля обвързването с каквито и да било макроикономически условия при прилагането на фондовете на ЕС; подчертава рисковете, свързани със създаването на форми на политическа обвързаност с условия и също ги отхвърля;

20.  призовава за увеличаване на финансирането за програми за насърчаване на заетостта с гарантирани права и за социалното приобщаване на младите хора, като се вземат мерки финансовите средства на ЕС да не допринасят за създаването на неплатени стажове, несигурни условия на труд или замяна на постоянни работни места с временна работа или неплатени стажове;

Природни ресурси и околна среда

21.  настоятелно призовава за увеличаване на финансовите средства за политиките в областта на селското стопанство и рибарството, като същевременно се промени модела на безвъзмездни помощи в полза на собствениците на земя; подчертава, че това предполага разработване на нова политика за насърчаване на продоволствената независимост, местното селско стопанство и кооперативите и промяна в посока на по-устойчив модел на селско стопанство, с който се гарантира снабдяването на потребителите с храна чрез публични дружества и се избягва зависимостта на малките земеделски стопани от големия дистрибуторски сектор; счита, че политиката в областта на рибарството трябва да вземе предвид изчерпването на океаните и да включва самоограничаване при експлоатирането на моретата;

Селско стопанство

22.  подчертава необходимостта от публична ОСП, която дава приоритет на вътрешния пазар, поставя осигуряващите справедлив доход на производителите цени в центъра на селскостопанската политика и създава инструменти за регулиране на пазарите и производството; отхвърля всякакви опити за повторно национализиране на разходите за ОСП; подчертава необходимостта от механизми за публично регулиране на производството и на пазарите с цел да се гарантират справедливи цени за производителите и стабилни и справедливи доходи за земеделските стопани;

23.  призовава за подновяване на акцента върху един от основните принципи на ОСП – „осигуряването на добър жизнен стандарт за земеделските производители“, с цел борба със засилената концентрация на производството, с намаляването на броя на дребните земеделски стопани и задълбочаването на регионалните асиметрии и със зависимостта от чуждестранни стоки, които благоприятстват най-големите икономики в ЕС и големите аграрно-промишлени предприятия; изразява съжаление поради факта, че това явление излага на риск земеделско и селско наследство от световно значение, докато големия аграрно-промишлен сектор разширява своите маржове и налага своя модел на световна продоволствена система, с разрушителни последствия за околната среда; подчертава централната роля на земеделските стопани в селскостопанската и продоволствената политика;

24.  счита, че откакто е създадена ОСП не е изпълнила един от основополагащите си принципи: „да се осигури добър жизнен стандарт на хората, които обработват земята“; счита, че в рамките на предстоящата реформа трябва да се поднови акцентът върху този основен принцип, с цел борба със засилената концентрация на производството и с намаляването на дребното селскостопанско производство, което води до по-нататъшно обезлюдяване на селските райони; категорично се противопоставя на господстващото положение на пазара и несправедливото ценообразуване от страна на големите аграрно-промишлени предприятия за сметка на безопасността и качеството на храните и продоволствения суверенитет, здравето на човека и здравето на животните, хуманното отношение към животните и околната среда; подчертава значението на борбата с неравенството в икономиките на селските райони и на улесняването на приемствеността между поколенията в селскостопанския сектор; призовава Комисията, в навечерието на предстоящата реформа на ОСП, да пренасочи акцента на настоящата ОСП, в която доминират интензивното селско стопанство и екстензивното отглеждане на монокултури, към устойчиво селско стопанство и устойчива продоволствена политика, като се вземат предвид различните икономически, социални, свързани с околната среда, хранителни и здравни проблеми и предизвикателства; изразява съжаление поради това за съкращенията на бюджета за селско стопанство; изразява дълбоко съжаление, че съкращенията засягат предимно жизненоважни разходи за развитие на селските райони и агроекологията, вместо по-малко целевите директни плащания, счита, че тези непропорционални съкращения и премахването на обособените средства (т.нар. „екологизиране“) за околната среда по стълб 1, показват, че въпреки реториката, съществува общо отдръпване от агроекологичните иновациите и към утвърждаване на дългосрочни начини на поведение, причиняващи агроекологични проблеми; призовава Комисията да въведе мерки за увеличаване на видимостта и за засилване на ролята на жените в сектора на селското стопанство; категорично осъжда заграбването на земя и изисква бързи действия от страна на Комисията и държавите членки; отново заявява, че достъпът до вода е всеобщо право, което следва да бъде гарантирано на всяко човешко същество и не следва да бъде обект на приватизация; призовава Комисията да забрани всички форми на патентоване на семена, за да се защитят земеделските производители от натиска на конкуренцията, предизвиквана от мултинационалните дружества за производство на семена, и да се защитят местните сортове и нашето генетично и културно наследство; призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да забрани разрешаването, отглеждането и пускането на пазара на ГМО и да включи интегрираното управление на вредителите (ИУВ) като предварително условие в новата ОСП за намаляване на употребата на пестициди;

Морска политика

25.  изразява съжаление за предложеното от Комисията намаляване на финансирането за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) в МФР за периода 2021 – 2027; настоятелно призовава Комисията да представи по-подробни и съпоставими данни, за да се даде възможност за по-точна оценка на предоставяната подкрепа и за по-добро насочване на бъдещите действия; настоятелно призовава Комисията да признае значението на ЕФМДР и да гарантира доброто му финансово обезпечаване за да може той да отговори на очакванията на крайбрежните общности и на засегнатите хора, да допринася за подобряването на устойчивостта на околната среда и за посрещането на предизвикателствата, възникващи от изчерпването на рибните запаси и загубата на биологично разнообразие;

26.  призовава за увеличаване на средствата в ЕФМДР, основните цели на който са: подкрепа за дребния, крайбрежния и непромишления риболов; подобряване на сигурността на флота, условията на труд, здравето и хигиената на борда; гарантиране на бъдеща рибни запаси; подобряване на знанията за държавните ресурсите; и допринасяне за изграждането на научния и техническия капацитет на институциите за научноизследователска и развойна дейност на държавите членки; се застъпва за създаването на механизми за обезщетение и подпомагане на доходите на рибарите, пострадали поради нестабилност, свързана с риболовни дейности; подкрепя създаването на програма, насочена към специфичните потребности и трудности на най-отдалечените райони, възстановяването на програмите POSEI в областта на рибарството и създаването на нови транспортни връзки по линия на програмите POSEI ;

Миграция

27.  счита, с оглед на извънредната хуманитарна ситуация, свързана с предизвикателствата по отношение на приемането на мигранти и бежанци, че е необходима друга политика, с акцент върху защитата на лицата, достъпа до основни права и услуги, хуманитарната помощ и спасителните операции; изразява дълбока загриженост от тази гледна точка във връзка с прехвърлянето на средства, предназначени за интегриране на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), в Европейския социален фонд (ЕСФ);

28.  възразява срещу всяко увеличаване на средствата за Frontex, особено с оглед на участието на агенцията в политиките за връщане, граничния контрол и мерките за сигурност; предлага вместо това пренасочване на тези средства към агенция, чийто единствен мандат е оказване на хуманитарна помощ и провеждане на операции по издирване и спасяване;

29.  отново изразява своето убеждение, че финансирането от ЕС за приемане и интегриране на мигранти и търсещи убежище следва да бъде значително увеличено със смяна на сегашните приоритети на граничен контрол и други скъпоструващи мерки за сигурност, като административно задържане и големи информационни системи за граничен контрол, които не са доказали ефективността си и често са в нарушение на правата на мигрантите; призовава Комисията да предостави допълнителни средства, предназначени за специфични действия, най-вече на държавите членки, които доброволно предприемат мерки, насочени към приемането и интегрирането на мигранти и търсещи убежище лица, както се предлага в становището на комисията LIBE относно бюджета за 2016 г.;

30.  счита, че положителното въздействие на средствата на ЕС за миграцията зависи от наличието на процеси на национално равнище и на равнището на ЕС, които гарантират прозрачност, ефективен мониторинг и отчетност; подчертава неотложната необходимост да се въведат механизми за текущ мониторинг и текуща оценка, а не само за последващи такива, които да осигуряват ефективност на разходите и да предоставят оценка дали ЕС изпълнява целите на своите политики; призовава следователно Комисията да гарантира определянето на показатели за резултатите и измерими цели, основани на предприетите дейности, на равнището на политиките, както и на проектно равнище; призовава за създаването на качествени и количествени показатели, които да са съпоставими и стабилни във времето, за измерване на въздействието на предоставяните от ЕС средства и постигането на съответните им цели; подчертава необходимостта от систематично събиране на количествени данни; счита, че Европейската сметна палата следва да извършва мониторинг на проекти през целия бюджетен цикъл, а не само в края;

31.  счита, че отговорните органи следва да гарантират по-голяма прозрачност през целия процес на кандидатстване и че поканите за подаване на оферти следва да бъдат широко разпространявани и лесно достъпни; предлага на равнището на държавите членки местните и регионалните технически органи да играят активна роля в това разпространение, както и да предоставят подкрепа в процеса на подаване на заявления; подчертава, че всяка година Комисията следва да публикува следната информация относно избраните проекти и програми: наименованията и естеството на всички подпомагани проекти (като се избягват генеричните наименования, които не отразяват действителното съдържание, като например „изграждане на капацитет“); годината на финансиране; продължителността на проекта; размерът на участието от ЕС и приоритета на политиката, за който е предназначено; общият брой на кандидатите, отзовали се на поканата за представяне на оферти; критериите за оценка; и оставащият размер на участието на ЕС, който не е бил отпуснат;

32.  призовава средствата на ЕС за развитие и хуманитарна помощ да не бъдат свързвани с капацитета на държавите-партньори и/или готовността им да сътрудничат при контрола на миграцията, например чрез клаузи за обратно приемане; настоява проектите, които са в противоречие с основните права на мигрантите и придават легитимност на диктаторски режими, да не бъдат подкрепяни;

33.  счита, че гражданското общество, включително неправителствените организации (НПО), играе значителна роля за гарантирането, насърчаването и прилагането на правата на мигрантите; подчертава, че тези НПО следва да бъдат подкрепяни в ролята им на пазители и стожери на основните права, като преки доставчици на услуги и новатори в разработването на нови инструменти и изграждане на капацитета на различните заинтересовани страни; призовава следователно за установяването на принципи за ефективно партньорство за организациите на гражданското общество, които да осигуряват провеждането на консултации с тях при подготовката, планирането, мониторинга, изпълнението и оценката на финансирането, както на национално равнище, така и на равнището на ЕС; подчертава, че тези принципи следва да бъдат задължителни;

34.  счита, че средствата, използвани за приемането и интегрирането на мигрантите и търсещите убежище, следва да бъдат освободени от правилата на ЕС за дефицита, предвидени в Пакта за стабилност и растеж на ЕС;

Сигурност и отбрана

35.  отхвърля създаването на Европейски съюз за отбрана и задействането на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС), което вреди на принципа на консенсус в областта на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), и води към създаването на армия на ЕС и директно към повече конфликти и по-малко мир; противопоставя се поради това на всяко увеличаване на бюджетите на държавите членки за сигурност и отбрана; настоява, че ЕС и държавите членки следва да работят за мир, за дипломатическо и мирно разрешаване на конфликти, включително чрез инициативи за посредничество, и за програми за разоръжаване, демобилизация и реинтеграция в съответствие с Устава на ООН; подкрепя Договора за неразпространение на ядреното оръжие и ядреното разоръжаване;

36.  отхвърля решително създаването на Европейския фонд за отбрана и на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, както и създаването на новата функция V „Сигурност и отбрана“, от която Европейският фонд за отбрана ще се финансира след 2020 г.; припомня, че съгласно член 41, параграф 2 от Договора за Европейския съюз разходите, възникващи от военни операции или в областта на отбраната не се осигуряват от бюджета на Съюза; осъжда и изразява дълбоко съжаление във връзка с безпрецедентната бързина, с която ЕС се милитаризира; настоятелно призовава за разоръжаване, в това число ядрено разоръжаване, за демобилизация на войските и прекратяване на външните военни интервенции; настоятелно призовава за разпускането на НАТО; припомня, че най-добрият начин за насърчаване на мира е чрез подкрепа на мерки за премахване на бедността, предоставяне на хуманитарна помощ и устойчиво и справедливо икономическо и социално развитие; заявява, че външното сътрудничество следва да се основава на принципа на международна солидарност и пълно зачитане на желанието на всяка държава за развитие и по отношение на скоростта на това развитие;

Реакция при кризи

37.  подчертава значението на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, създаден за реагиране при големи природни бедствия, и отбелязва предложеното увеличение на бюджетните кредити за поети задължения за фонда; призовава Комисията да разгледа възможността за увеличаване на средствата на този фонд и да адаптира правилата, така че неговото мобилизиране да стане по-гъвкаво и навременно, като се обхване по-широк спектър от бедствия със значително въздействие и се намали времето между възникването на бедствието и предоставянето на финансовите средства;

Външна дейност

38.  възразява срещу предложението на Комисията за сливане на почти всички съществуващи външни инструменти в един единствен инструмент (т.нар. „Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество“), тъй като това допълнително ще ограничи и ще изложи на риск демократичния контрол, проследяването на средствата и разходите, както и парламентарния контрол;

39.  счита, че съществуващите фондове на ЕС за развиващите се страни следва да бъдат инструменти, които допринасят за развитието и солидарността между народите, а не за насърчаване и защита на икономическите и финансовите интереси на транснационалните корпорации или на политически интереси на силите от ЕС;

Администрация

40.  изразява загриженост във връзка с настоящата си политика по отношение на човешките ресурси, като се има предвид, че предизвикателствата и работната натовареност в институциите на ЕС се увеличават; отбелязва, че съществува недостиг на устни и писмени преводачи, което представлява проблем за запазването и защитата на принципа на многоезичието и за работата на делегациите от различни държави; отхвърля по-нататъшните съкращения на човешки ресурси;

Други въпроси

41.  изразява отново убеждението си, че синхронизирането на финансовото програмиране с мандата на Комисията и на Европейския парламент ще повиши демократичната отговорност, отчетност и легитимност; приветства модела 5+5, с процес на преразглеждане в средата, при условие, че е приведен в съответствие с икономическия цикъл; отбелязва, че МФР досега е била разработвана на седемгодишни цикли и че нов модел 5+5 може да гарантира политическия контрол от страна на Парламента през всеки парламентарен мандат; подчертава, че този модел би могъл също така да осигури повече гъвкавост за промяна в управлението на програмите, като се има предвид, че днес икономическите цикли са по-кратки, отколкото в миналото, създавайки възможност за приемане на експанзивна МФР в периоди на рецесия и на по-умерен подход в периоди на икономически подем, без да се жертват стабилността на дългосрочните програми, които биха могли да продължат за пълния 10-годишен период;

Собствени ресурси

42.  счита, че ефективната борба с корупцията и данъчните измами, извършвани от многонационални дружества и от най-богатите, би дала възможност в националните бюджети на държавите членки всяка година да постъпва сума, изчислена от Европейската комисия като възлизаща на един трилион евро, и че в тази област се наблюдава сериозно бездействие от страна на Европейския съюз; посочва спешната необходимост от създаване на европейски орган за борба с отклоняването от данъчно облагане и данъчните измами;

43.  счита, че Европа може да стане по-справедлива и по-прогресивна само ако се реформира, като се доближи до очакванията на гражданите по отношение на солидарността, сближаването, убежището, опазването на околната среда и биоразнообразието, създаването на зелена икономика и енергетика, и подкрепата за научните изследвания, образованието и социалния напредък; счита, че само една система на доходите, основана на истински собствени ресурси, постъпващи от данъчното облагане на най-големите богатства, финансовите трансакции и на най-замърсяващите производства, би могла да даде възможност за подходящо финансиране на действията на Съюза в тези области;

44.  призовава в тази връзка за въвеждането на данъци върху финансовия сектор и големите цифрови мултинационални дружества, за въвеждане на обща основа за облагане с корпоративен данък, както и на данък за въглерода на границата, с цел постигане на независима, по-справедлива, по-прозрачна, по-проста и равноправна финансова система, която да е по-разбираема за гражданите, и за изясняване на приноса ѝ към бюджета на ЕС;

45.  припомня възможността за прилагането на координирани мерки за данъчно облагане между различните държави членки, насочени към предприятията с голям капитал и в полза на хората, работниците и държавите; отхвърля разработването на „европейска данъчна политика“;

°

°  °

46.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на другите заинтересовани институции и органи.

 

 

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

OВ L 163, 24.6.2017 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

(5)

OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 29.

(6)

OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39.

(7)

Приети текстове, P8_TA(2016)0309.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2017)0401.

(9)

Приети текстове, P8_TA(2016)0363.

(10)

Приети текстове, P8_TA(2017)0010.

(11)

ОВ C 27E, 31.1.2008 г., стр. 214.

(12)

ОВ С 380Е, 11.12.2012 г., стр. 89.

(13)

Приети текстове, P7_TA(2014)0378.

(14)

Приети текстове, P7_TA(2014)0432.

(15)

Приети текстове, P8_TA(2014)0097.

(16)

Приети текстове, P8_TA(2016)0309.

(17)

Приети текстове, P8_TA(2017)0316.

Последно осъвременяване: 29 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност