Πρόταση ψηφίσματος - B8-0242/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0242/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020

28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0242/2018

Διαδικασία : 2018/2718(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0242/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0242/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0242/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020

(2018/2718(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[1] και τη μεταγενέστερη τροποποίησή του από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/1123 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2017[2],

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής[3],

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, της 28ης Ιουνίου 2017 (COM(2017)0358),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ[4],

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0604), και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2016)0299),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2016)0606),

–  έχοντας υπόψη την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από το Κοινοβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2016 και από το Συμβούλιο στις 5 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020[5],

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου[6],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών και οι υποδομές για τον εν λόγω τομέα αποτελούν κομβικό και ουσιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη κάθε χώρας καθώς και για την ευημερία του πληθυσμού των κρατών μελών, και γι’ αυτό παραμένει επενδυτικός τομέας ζωτικής σημασίας που συμβάλλει στη μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του οικονομικού δυναμικού όλων των περιφερειών της ΕΕ, διευρύνοντας την οικονομική, εδαφική και κοινωνική συνοχή, στηρίζοντας την εσωτερική αγορά και διευκολύνοντας έτσι τη συνοχή, την ενσωμάτωση και την κοινωνική και οικονομική ένταξη, την αντιμετώπιση των ανισορροπιών μεταξύ περιφερειών, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην κατάρτιση στις πλέον απομακρυσμένες περιφέρειες που σήμερα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αποπληθυσμού, καθώς και την ενίσχυση δικτύων δημιουργίας επιχειρήσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) καταρτίστηκε ως ένα κοινό χρηματοδοτικό πρόγραμμα υπό κεντρική διαχείριση για υποδομές μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και των στόχων «20-20-20» της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο CEF αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μερίδιο της ενωσιακής χρηματοδότησης για έργα μεταφορών και ενέργειας και συμβάλλει σημαντικά στην απαλλαγή της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, συνεισφέροντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών οι οποίοι απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των αντίστοιχων τομεακών κατευθυντήριων γραμμών, ο CEF θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ), με στόχο τη βελτίωση της συνοχής στην εσωτερική αγορά και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τις δυσλειτουργίες της αγοράς, εστιάζοντας σε έργα με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλοντας στη μόχλευση περαιτέρω επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τον CEF αντιστοιχούν στις φιλοδοξίες της ΕΕ να αυξηθεί η συνδεσιμότητα σε ευρωπαϊκή κλίμακα για τρεις σημαντικούς τομείς και να επικεντρωθεί η στήριξη σε δημόσια αγαθά με ευρωπαϊκή διάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο CEF συμβάλλει στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της Επιτροπής όσον αφορά την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, την εσωτερική αγορά, την Ενεργειακή Ένωση, το κλίμα και την ψηφιακή ενιαία αγορά, ενισχύοντας την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι τα τέλη του 2017, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές είχε ήδη διαθέσει 21,3 δισεκατομμύρια EUR υπό μορφή επιχορηγήσεων για έργα του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), τα οποία πυροδότησαν συνολικές επενδύσεις ύψους 41,6 δισεκατομμυρίων EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του 2018, θα υπογραφούν επιπρόσθετες συμφωνίες επιχορήγησης στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που θα συνδυάζουν επιχορηγήσεις του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» με ιδιωτική χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2017, ο αρχικός προϋπολογισμός ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR για την πρόσκληση αυτή αυξήθηκε κατά 350 εκατομμύρια EUR για τη στήριξη της προτεραιότητας «Καινοτομία και νέες τεχνολογίες» σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου δράσης για τα εναλλακτικά καύσιμα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει τις νομοθετικές προτάσεις της σχετικά με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις, περιλαμβανομένης της επικαιροποίησης του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2018·

1.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στις υποδομές μεταφορών συνιστούν επενδύσεις στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, συνοχή, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, τομείς στους οποίους η ΕΕ εξασφαλίζει απτή προστιθέμενη αξία για τους πολίτες·

2.  πιστεύει ότι ,στον τομέα των μεταφορών, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε έργα που δημιουργούν ή βελτιώνουν διασυνοριακές συνδέσεις, που συμπληρώνουν ελλείπουσες συνδέσεις και εξαλείφουν σημεία συμφόρησης· θεωρεί, επομένως, ότι, στο πλαίσιο αυτό, ο CEF θα μπορούσε να συνεισφέρει με συγκεκριμένο τρόπο στη φιλοδοξία για επίτευξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών·

3.  επιμένει, επιπλέον, ότι ο CEF θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση ενωσιακής προστιθέμενης αξίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης της συνδεσιμότητας στις μεταφορές, κυρίως μέσω της εστίασης σε έργα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς την υποστήριξη της ΕΕ·

4.  υποστηρίζει την ιδέα ότι ο CEF θα πρέπει να συνεχίσει να καθοδηγεί τη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση σε στόχους πολιτικής της ΕΕ, να επιτρέπει σημαντικές επενδύσεις το κόστος των οποίων αναλαμβάνεται σε εθνικό/τοπικό επίπεδο αλλά δημιουργούν απτά οφέλη σε ευρωπαϊκή κλίμακα, και να συμβάλει στην επιτάχυνση της στροφής προς μία ψηφιακή κοινωνία χαμηλών εκπομπών·

5.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να χορηγεί χρηματοδότηση από τον CEF με τη μορφή επιχορηγήσεων, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης αυτής αφορά έργα με ευρύτερα περιφερειακά και ενωσιακά οφέλη, για τα οποία όμως δεν υπάρχει ούτε επαρκής εθνική χρηματοδότηση ούτε χρηματοδότηση από την αγορά·

6.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει νέους τρόπους προώθησης του CEF ως μηχανισμού πολιτικής με ειδικούς τομεακούς στόχους, που αφορά σύνθετα έργα με διάσταση διασυνοριακής ή πανευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας·

7.  επισημαίνει τη σημασία της άμεσης διαχείρισης, η οποία εξασφαλίζει ταχεία διάθεση της χρηματοδότησης και αρτιότατη εκτέλεση του προϋπολογισμού· τονίζει ότι η άμεση διαχείριση των επιχορηγήσεων του CEF έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική, με αξιόλογη δεξαμενή έργων και ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής, με έμφαση στους στόχους πολιτικής της ΕΕ, συντονισμένη υλοποίηση και πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών· εμμένει στην άποψη ότι πρέπει να ενισχυθεί ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA), καθώς έχει να επιδείξει ένα πολύ καλό ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά τη δημοσιονομική διαχείριση του CEF και τη βελτιστοποίηση του προϋπολογισμού, κυρίως χάρη στην ευελιξία του ως προς τον ταχύ αναπροσανατολισμό κεφαλαίων που προορίζονταν για συγκεκριμένες δράσεις αλλά δεν δαπανήθηκαν, στη χρηματοδότηση νέων δράσεων·

8.  επαναλαμβάνει ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων συνδυασμού που ξεκίνησε το 2017 και συνδυάζει επιχορηγήσεις του CEF με χρηματοδότηση που βασίζεται στην αγορά, και συγκεκριμένα με τα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των δύο καθεστώτων στήριξης και στην ταυτόχρονη μόχλευση άλλων πηγών χρηματοδότησης, και κυρίως του ΕΤΣΕ, ιδιωτών επενδυτών ή εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών·

9.  επισημαίνει τα οφέλη της συμπληρωματικότητας του CEF, του προγράμματος «Ορίζων 2020», των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και του ΕΤΣΕ· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής έχουν ισχυρή περιφερειακή διάσταση που ανταποκρίνεται στην τοπική ζήτηση και επικεντρώνει την οικονομική στήριξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στα 15 κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής, ενώ ο CEF επιδιώκει να αντιμετωπίσει σε κεντρικό επίπεδο την προτεραιότητα σε ενωσιακό επίπεδο των κεντρικών διαδρόμων του ΔΕΔ-Μ, εστιάζοντας στην ολοκλήρωση της ΕΕ μέσω διασυνοριακών συνδέσεων και διασυνδέσεων, εξάλειψης των σημείων συμφόρησης και έργων διαλειτουργικότητας·

10.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες, βάσει των οποίων ένα ποσοστό του προϋπολογισμού στον τομέα της συνοχής (11,3 δισ. EUR – Μεταφορές) εκτελέστηκε βάσει άμεσης διαχείρισης στο πλαίσιο του CEF· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις της ΕΕ σε υποδομές στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να συνεχίσουν να βασίζονται σε έναν καλά ισορροπημένο συνδυασμό πηγών χρηματοδότησης που τυγχάνουν τόσο κεντρικής όσο και επιμερισμένης διαχείρισης·

11.  σημειώνει ότι ο CEF έχει λειτουργήσει ως καταλύτης για το ΕΤΣΕ, καθώς έχουν δρομολογηθεί διάφορα έργα με τις άμεσες επενδύσεις του CEF που τροφοδοτούν τη δεξαμενή έργων του ΕΤΣΕ· επισημαίνει, περαιτέρω, ότι άρχισαν να επωφελούνται από το ΕΤΣΕ τα έργα που προετοιμάζονται με στήριξη του CEF ή υποστηρίζονται εν μέρει από τις επιχορηγήσεις του CEF για έργα· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ΕΤΣΕ είχε αποτέλεσμα υποκατάστασης στα χρηματοδοτικά μέσα του CEF·

12.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παραμείνουν προσηλωμένα στους κύριους στόχους πολιτικής του CEF όσον αφορά τις μεταφορές: ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της κοινής επιχείρησης SESAR και του ERTMS, και μετάβαση προς μια καθαρή, ανταγωνιστική, καινοτόμο και συνδεδεμένη κινητικότητα έως το 2030 (μεταξύ άλλων, με τη δημιουργία μιας ενωσιακής υποδομής κορμού για τον εφοδιασμό με εναλλακτικά καύσιμα έως το 2025)· πρόοδος προς την ολοκλήρωση του εκτεταμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ έως το 2050· όσον αφορά την ενέργεια, έως το 2030, ολοκλήρωση των διαδρόμων προτεραιότητας ΔΕΔ-Ε και των θεματικών τομέων που ευθυγραμμίζονται με τη δέσμη μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» και τους μακροπρόθεσμους στόχους απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, δηλαδή δημιουργία ευφυών και ψηφιακών δικτύων, επίτευξη των στόχων διασύνδεσης για το 2030 (μεταξύ άλλων και στα περιφερειακά κράτη μέλη), ανάπτυξη διασυνδεδεμένων υπεράκτιων δικτύων και κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, μεταξύ άλλων, μέσω του συγχρονισμού· όσον αφορά την ψηφιοποίηση, μεγιστοποίηση των οφελών της ψηφιακής ενιαίας αγοράς για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις έως το 2030, με την επίτευξη μιας κοινωνίας των Gigabit στην οποία θα επικρατεί απόλυτη κυβερνασφάλεια έως το 2025, προετοιμασία για την συνδεσιμότητα terabit έως το 2030 και ανάπτυξη υποδομών δεδομένων και ψηφιακών υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ, που θα υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό βασικών τομέων δημόσιου ενδιαφέροντος, από την υγεία μέχρι την κινητικότητα και τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης·

13.  καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει μια στοχοθετημένη πρωτοβουλία, στο πλαίσιο του μελλοντικού Ταμείου InvestEU, που θα μοχλεύσει τις ιδιωτικές επενδύσεις, εν μέρει με τον συνδυασμό επιχορηγήσεων και χρηματοδοτικών μέσων, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης εφαρμογή του ERTMS·

14.  θεωρεί ότι είναι αναγκαία η επικαιροποίηση του CEF ώστε να καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των οδικών υποδομών και των εσωτερικών πλωτών οδών, να εστιάζει στις διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση των δικτύων σε περιφερειακές περιοχές και να καλύπτει επίσης όλες τις μεταφορικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών λύσεων, της αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και της ενίσχυσης της βιωσιμότητας των μεταφορών· πιστεύει ότι ο εν λόγω επικαιροποιημένος CEF οφείλει επίσης να δώσει προτεραιότητα σε αμεσότερες ζεύξεις μεταξύ κεντρικών και εκτεταμένων δικτύων, συμπεριλαμβανομένων λόγου χάρη οριζόντιων προτεραιοτήτων όπως είναι οι θαλάσσιες αρτηρίες· πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στους καταλόγους προκαθορισμένων έργων που θα συμπεριληφθούν στον επόμενο κανονισμό CEF·

15.  υπενθυμίζει ότι ο επικαιροποιημένος CEF θα είναι βασικό στοιχείο για την ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου μεταφορών από την ΕΕ το 2030· πιστεύει ότι μια ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή σιδηροδρομικών διαδρόμων διευκολύνει την υλοποίηση του κεντρικού δικτύου, τη βελτίωση της ενοποίησης των τρόπων μεταφοράς και την προώθηση των συντροπικών πράξεων· καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει το βασικό δίκτυο σιδηροδρομικών διαδρόμων για να βελτιωθεί η συνδεσιμότητα των περιφερειακών περιοχών του Ατλαντικού και των λιμένων τους·

16.  υπενθυμίζει ότι, στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η διπλή εστίαση του CEF στις ψηφιακές διασυνοριακές υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος και στις υποδομές επικοινωνιών και υπολογιστικής έχει δείξει ότι το πρόγραμμα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην επίτευξη των στόχων της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της ΕΕ, δεδομένου ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών πολιτικών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της υγειονομικής περίθαλψης, η κυβερνασφάλεια, η κάλυψη 5G των διαδρόμων ΔΕΔ-Μ και η ψηφιοποίηση των κυβερνήσεων·

17.  υπενθυμίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής του 2011 για το ΠΔΠ θέσπισε ένα χρηματοδοτικό μέσο με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 50 δισεκατομμυρίων EUR, που υποδιαιρείτο σε 9,1 δισεκατομμύρια EUR για ενεργειακά έργα, 9,2 δισεκατομμύρια EUR για τηλεπικοινωνιακά/ψηφιακά έργα και 21,7 δισεκατομμύρια EUR για έργα στον τομέα των μεταφορών· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι επρόκειτο να διατεθούν 10 δισεκατομμύρια EUR στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής για έργα στον τομέα των μεταφορών, και, κατά συνέπεια, το συνολικό ποσό για τον τομέα των μεταφορών ανερχόταν σε 31,7 δισεκατομμύρια EUR, αλλά ότι το ΠΔΠ 2014-2020 και οι διαπραγματεύσεις για το ΕΤΣΕ μείωσαν σημαντικά το ποσό αυτό·

18.  τονίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του CEF για όλα τα κράτη μέλη, καθώς στηρίζει έργα συνδεσιμότητας με διασυνοριακή διάσταση και χρηματοδοτεί προγράμματα που δημιουργούν τις ελλείπουσες συνδέσεις και εξαλείφουν τα σημεία συμφόρησης, με σκοπό να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και η εδαφική συνοχή μεταξύ των κρατών μελών·

19.  επικροτεί την καθιέρωση διατομεακών συνεργειών στο πλαίσιο του CEF· αναμένει ότι, στο μέλλον, οι κατευθυντήριες γραμμές τομεακής πολιτικής και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία, ούτως ώστε να διευκολύνουν τις συνέργειες και να ανταποκρίνονται καλύτερα σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις και προτεραιότητες όπως η ψηφιοποίηση, ενώ παράλληλα θα επιταχύνουν την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και θα αντιμετωπίζουν προκλήσεις κοινές για το κοινωνικό σύνολο, όπως η κυβερνασφάλεια·

20.  επισημαίνει ότι ο CEF ήταν, είναι και πρέπει να παραμείνει ένα αποτελεσματικό και ειδικά εστιασμένο μέσο για την πραγματοποίηση επενδύσεων στα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών (ΔΕΔ) στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας και στον ψηφιακό τομέα και για να συμβάλει στις προτεραιότητες της ΕΕ που αφορούν την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, την εσωτερική αγορά, την Ενεργειακή Ένωση, το κλίμα και την ψηφιακή ενιαία αγορά·

21.  καλεί την Επιτροπή να έχει κατά νου ότι για την ολοκλήρωση των ΔΕΔ που ορίζονται στις προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις, μέρος των οποίων θα εξαρτηθεί από τη συνεχιζόμενη στήριξη της ΕΕ·

22.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το πλαίσιο του CEF για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στο «Σχέδιο δράσης για τη στρατιωτική κινητικότητα: η ΕΕ λαμβάνει μέτρα για τη δημιουργία μιας Αμυντικής Ένωσης»·

23.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον»· θεωρεί μη ικανοποιητικό το επίπεδο της προτεινόμενης κατανομής πιστώσεων για τον CEF, και ιδιαίτερα το χαμηλό επίπεδο της κατανομής πιστώσεων για τον τομέα των μεταφορών· σημειώνει ότι η εν λόγω κατανομή πιστώσεων είναι χαμηλότερη από αυτή που προβλεπόταν προηγουμένως στο πλαίσιο του ΠΔΠ 2014-2020· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει μεγαλύτερο ποσό στην πρόταση κανονισμού για τον CEF, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα οφέλη των υποδομών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών·

24.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου