Mozzjoni għal riżoluzzjoni - B8-0242/2018Mozzjoni għal riżoluzzjoni
B8-0242/2018

  MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020

  28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

  imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
  imressqa skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura

  Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet f'isem il-Grupp PPE

  Ara wkoll il-mozzjoni għal riżoluzzjoni komuni RC-B8-0242/2018

  Proċedura : 2018/2718(RSP)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  B8-0242/2018
  Testi mressqa :
  B8-0242/2018
  Dibattiti :
  Testi adottati :

  B8‑0242/2018

  Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020

  (2018/2718(RSP))

  Il-Parlament Ewropew,

  –  wara li kkunsidra l-Artikoli 311, 312 u 323 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

  –  wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020[1] u l-emendi sussegwenti tiegħu min-naħa tar-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) 2017/1123 tal-20 ta' Ġunju 2017[2],

  –  wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba,

  –  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-6 ta' Lulju 2016 dwar "it-tħejjija tar-reviżjoni postelettorali tal-QFP 2014-2020: L-input tal-Parlament qabel il-proposta tal-Kummissjoni[3],

  –  wara li kkunsidra d-Dokument ta' Riflessjoni tal-Kummissjoni dwar il-Futur tal-Finanzi tal-UE tat-28 ta' Ġunju 2017 (COM(2017)0358),

  –  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-24 ta' Ottubru 2017 dwar id-Dokument ta' Riflessjoni dwar il-Futur tal-Finanzi tal-UE[4],

  –  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE, Euratom) Nru 1311/2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 COM(2016)0604) u d-dokument ta' ħidma tal-persunal li jakkumpanjaha (SWD(2016)0299),

  –  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni tal-14 ta' Settembru 2016 għal emenda tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja, il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet baġitarji u fuq ġestjoni finanzjarja soda (COM(2016)0606),

  –  wara li kkunsidra r-ratifika tal-Ftehim ta' Pariġi min-naħa tal-Parlament fl-4 ta' Ottubru 2016 u mill-Kunsill fil-5 ta' Ottubru 2016,

  –  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Ottubru 2016 dwar ir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP 2014-2020[5],

  –  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-15 ta' Ġunju 2016 dwar ir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali[6],

  –  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

  A.  billi s-settur tat-trasport u l-infrastruttura għal dak is-settur huma ċentrali u essenzjali għall-iżvilupp ta' kwalunkwe pajjiż, kif ukoll għall-benessri tal-popolazzjonijiet tal-Istati Membri, li huma r-raġuni għaliex is-settur tat-trasport jibqa' qasam ta' investiment ewlieni li jikkontribwixxi għat-tkabbir, il-kompetittività u l-iżvilupp billi jagħti spinta lill-potenzjal ekonomiku ta' kull reġjun tal-UE, u għaldaqstant iżid il-koeżjoni ekonomika, territorjali u soċjali, jappoġġa s-suq intern u b'hekk jiffaċilita l-koeżjoni, l-integrazzjoni u l-inklużjoni soċjali u ekonomika, jegħleb l-iżbilanċi bejn ir-reġjuni, jiffaċilita l-aċċess għas-servizzi u t-taħriġ fir-reġjuni l-aktar remoti li bħalissa jinsabu f'riskju ta' depopolazzjoni, u jsaħħaħ il-bidu tan-negozji u n-netwerks tal-iżvilupp;

  B.  billi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) inħolqot bħala programm ta' finanzjament konġunt u ġestit ċentralment għall-infrastruttura tat-trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjonijiet, bħala parti mill-istrateġija Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv u l-objettivi tal-UE 20-20-20 fil-qasam tal-politika dwar l-enerġija u l-klima;

  C.  billi l-FNE tipprovdi sehem sostanzjali ta' finanzjament tal-UE għal proġetti ta' trasport u enerġija, u tagħti kontribut kbir għad-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija Ewropea, u b'hekk tikkontribwixxi biex jintlaħqu l-miri ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tal-UE fl-ambitu tal-Ftehim ta' Pariġi;

  D.  billi, abbażi tal-linji gwida settorjali rispettivi, il-FNE għandha tappoġġa l-iżvilupp ta' netwerks trans-Ewropej (TEN) bl-iskop li ttejjeb il-koeżjoni fis-suq intern u l-kompetittività tal-UE fis-suq globali, filwaqt li tindirizza n-nuqqasijiet tas-suq u tiffoka fuq il-proġetti ta' valur miżjud Ewropew għoli u tikkontribwixxi biex tistimola aktar investiment mis-settur privat;

  E.  billi t-tip ta' proġetti kkofinanzjati mill-FNE jaqblu mal-ambizzjonijiet tal-UE biex iżżid il-konnettività fuq skala Ewropea għal tliet setturi ewlenin u tikkonċentra s-sostenn fuq beni pubbliċi ta' dimensjoni Ewropea; billi l-FNE tikkontribwixxi għall-prijoritajiet tal-Kummissjoni f'dak li jikkonċerna l-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment, is-suq intern, l-Unjoni tal-Enerġija, il-klima u s-suq uniku diġitali, u b'hekk issaħħaħ il-kompetittività tal-UE fil-livell globali;

  F.  billi, sa tmiem l-2017, il-FNE Trasport kien diġà alloka EUR 21,3 biljun f'għotjiet għal proġetti tan-Netwerk trans-Ewropew tat-trasport (TEN-T), u b'hekk iġġenera total ta' EUR 41,6 biljun f'investimenti; billi, tul l-2018, se jiġu ffirmati ftehimiet ta' għotjiet addizzjonali għal sejħa għal finanzjament imħallat li jikkombinaw għotjiet tal-FNE ma' finanzjamenti privati, inklużi mill-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS); billi l-baġit inizjali ta' EUR 1 biljun għal din is-sejħa ġie miżjud f'Novembru 2017 b'EUR 350 miljun bħala sostenn għall-prijorità "innovazzjoni u t-teknoloġiji l-ġodda", f'konformità mal-objettivi tal-Pjan ta' Azzjoni ta' Fjuwils Alternattivi;

  G.  billi l-Kummissjoni hija mistennija li tippubblika l-proposti leġiżlattvi tagħha dwar l-Investiment Strateġiku Ewropew, inkluża Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE) aġġornata, f'Mejju u f'Ġunju 2018;

  1.  Jisħaq fuq il-punt li l-investiment fl-infrastruttura tat-trasport ifisser investiment fi tkabbir, koeżjoni, kompetittività u impjiegi fit-tul, fejn l-UE tiġġenera valur miżjud tanġibbli għaċ-ċittadini;

  2.  Jemmen li, fis-settur tat-trasport, għandha tingħata prijorità lil proġetti li joħolqu jew itejbu l-kollegamenti transfruntiera, isibu soluzzjoni għall-konnessjonijiet neqsin u jneħħu l-ostakli; iqis, għaldaqstant, li f'dan ix-xenarju l-FNE tagħti kontribut konkret għall-ambizzjoni li tinkiseb żona unika Ewropea tat-trasport;

  3.  Jinsisti, barra minn hekk, li l-FNE għandha tiffoka fuq l-għoti ta' valur miżjud tal-UE lill-iżvilupp tal-konnettività fit-trasport, b'attenzjoni speċjali fuq proġetti fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali li kieku ma jinkisbux mingħajr is-sostenn tal-UE;

  4.  Jappoġġa l-idea li l-FNE għandha tkompli torjenta l-finanzjament pubbliku u privat lejn l-objettivi tal-politika tal-UE, tippermetti li jsiru investimenti ewlenin fejn il-kostijiet jiġu sostnuti fil-livell nazzjonali/lokali iżda l-benefiċċji huma tanġibbli fuq skala Ewropea, u tikkontribwixxi biex it-tranżizzjoni lejn soċjetà diġitali u b'emissjonijiet baxxi ssir aktar malajr;

  5.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkompli talloka il-finanzjament tal-FNE fis-sura ta' għotjiet, peress li maġġoranza kbira tal-finanzjament tal-FNE hija marbuta ma' proġetti b'benefiċċji reġjonali u tal-UE usa', iżda li għalihom m'hemmx biżżejjed finanzjament nazzjonali jew finanzjament ibbażat fuq is-suq;

  6.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra aktar modi biex tippromwovi l-FNE bħala strument immexxi mill-politika b'objettivi speċifiċi settorjali, li jindirizza proġetti kumplessi b'dimensjoni transfruntiera jew ta' interoperabbiltà fl-UE kollha;

  7.  Jenfasizza l-importanza ta' ġestjoni diretta, li twassal għal allokazzjoni rapida tal-fondi u implimentazzjoni korretta tal-baġit; jisħaq fuq il-punt li l-ġestjoni diretta tal-għotjiet tal-FNE uriet li hija effiċjenti ħafna, b'riżerva b'saħħitha ta' proġetti u proċess ta' għażla kompetittiv, enfasi fuq l-objettivi tal-politika tal-UE, implimentazzjoni kkoordinata u l-involviment sħiħ tal-Istati Membri; jinsisti, fid-dawl tal-fatt li l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA) għandha rekord tajjeb ħafna f'dak li jikkonċerna l-ġestjoni finanzjarja tal-FNE u l-ottimizzazzjoni tal-baġit, b'mod partikolari bis-saħħa tal-flessibbiltà tagħha biex torjenta mill-ġdid malajr il-flus li ma ntefqux fuq ċerti azzjonijiet biex tiffinanzja oħrajn ġodda, li l-INEA tiġi msaħħa bil-għan li jiġi żgurat li l-fondi tal-UE jintefqu kif suppost;

  8.  Itenni li s-sejħa għal finanzjament imħallat li saret fl-2017, li jikkombina għotjiet tal-FNE ma' finanzjament ibbażat fuq is-suq, b'mod partikolari l-istrumenti disponibbli fl-ambitu tal-FEIS, hija maħsuba biex issaħħaħ il-komplementarjetà bejn iż-żewġ skemi ta' sostenn, filwaqt li fl-istess ħin tħeġġeġ sorsi ta' finanzjament oħra, b'mod partikolari l-FEIS, l-investituri privati jew il-banek promozzjonali nazzjonali;

  9.  Jenfasizza l-benefiċċji tal-komplementarjetà tal-FNE, Orizzont 2020, il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE) u l-FEIS; jirrimarka li l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni għandhom dimensjoni reġjonali b'saħħitha li twieġeb għad-domanda lokali u tiffoka s-sostenn finanzjarju fuq ir-reġjuni anqas żviluppati u 15-il Stat Membru li huma eliġibbli għal sostenn mill-Fond ta' Koeżjoni, filwaqt li l-FNE għandha l-għan li tindirizza b'mod ċentrali il-prijorità tal-UE kollha li jkun hemm kurituri ewlenin tat-TEN-T billi tiffoka fuq l-integrazzjoni fl-UE permezz ta' kollegamenti u interkonnessjonijiet transfruntiera, it-tneħħija tal-konġestjoni u l-ħolqien ta' proġetti ta' interoperabbiltà;

  10.  Jilqa' l-inizjattivi li fl-ambitu tagħhom ġiet eżegwita parti mill-baġit ta' koeżjoni (EUR 11,3 biljun – trasport) taħt ġestjoni diretta fil-qafas tal-FNE; jinnota li l-infrastruttura tat-trasport tal-UE għandha tibqa' kostruzzjoni bbilanċjata sew ta' sorsi ta' ġestjoni ġestiti u kondiviżi b'mod ċentrali;

  11.  Jinnota li l-FNE ħadmet bħala katalist għall-FEIS, peress li ngħata bidu għal bosta proġetti fil-kuntest ta' investiment dirett tal-FNE li jikkontribwixxu fir-riżerva ta' proġetti tal-FEIS; josserva, barra minn hekk, li l-proġetti mħejjija bis-sostenn tal-FNE jew bis-sostenn parzjali ta' għotjiet għal xogħlijiet tal-FNE bdew jibbenefikaw mill-FEIS; jissottolinja, madankollu, li l-FEIS kellu effett ta' sostituzzjoni fuq l-istrumenti finanzjarji tal-FNE;

  12.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jibqgħu impenjati biex jilħqu l-objettivi ta' politika ewlenin tal-FNE f'dak li jikkonċerna t-trasport: it-tlestija tan-Netwerk Ewlieni tat-TEN-T, inkluża l-implimentazzjoni tas-SESAR u l-ERTMS, u t-tranżizzjoni lejn mobbiltà nadifa, kompetittiva, innovattiva u konnessa sal-2030 (inkluża l-bażi tat-tariffi infrastrutturali tal-fjuwils alternattivi tal-UE sal-2025); progress lejn it-tlestija tan-netwerk komprensiv tat-TEN-T sal-2050. fir-rigward tal-enerġija, sal-2030 jitlestew il-kurituri prijoritarji tat-TEN-T u l-oqsma tematiċi allinjati ma' "Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha" u l-objettivi ta’ dekarbonizzazzjoni fit-tul, jiġifieri biex il-grilji jsiru diġitali u aktar intelliġenti, biex jintlaħqu l-miri tal-interkonnessjoni tal-2030 (inkluż għall-Istati Membri periferiċi), biex jiġu żviluppati grilji malji lil hinn mill-kosta u tiġi żgurata s-sigurtà tal-provvista, ukoll permezz ta' sinkronizzazzjoni. rigward id-diġitalizzazzjoni, sal-2030, jiġu massimizzati l-benefiċċji tas-suq uniku diġitali għaċ-ċittadini u n-negozji kollha bil-ksib ta' soċjetà tal-gigabits b'sigurtà ċibernetika sħiħa sal-2025, tħejjija għall-konnettività terabit sal-2030 u l-introduzzjoni ta' infrastruttura tas-servizzi diġitali u tad-dejta mal-UE kollha li tgħin it-trasformazzjoni diġitali ta' oqsma ewlenin ta' interess pubbliku, mill-kura tas-saħħa għall-mobbiltà u l-amministrazzjonijiet pubbliċi.

  13.  Jistieden lill-Kummissjoni tfassal inizjattiva mmirata fl-ambitu tal-fond futur InvestEU li jħeġġeġ l-investimenti privati, parzjalment billi jiġbor flimkien għotjiet u strumenti finanzjarji, bil-għan li l-ERTMS tiġi implimentata bis-sħiħ;

  14.  Iqis li hija meħtieġa FNE aġġornata, li tkopri l-modi kollha tat-trasport, inkluża l-infrastruttura tat-toroq u tal-passaġġi tal-ilma interni, li tiffoka fuq l-interkonnessjonijiet u t-tlestija ta' netwerks f'żoni periferali u tkopri l-ħtiġijiet kollha tat-trasport, inklużi soluzzjonijiet diġitali, il-bidla modali u trasport aktar sostenibbli; jemmen li din il-FNE aġġornata għandha wkoll tagħti prijorità lil rabtiet aktar diretti bejn in-netwerks ewlenin u dawk komprensivi, inklużi, pereżempju, il-prijoritajiet orizzontali bħall-awtostradi fil-baħar; jemmen li dan għandu jiġi rifless fil-listi ta' proġetti identifikati minn qabel inklużi fir-Regolament dwar il-FNE li jmiss;

  15.  Ifakkar li FNE aġġornata se tkun essenzjali għall-UE biex tlesti n-netwerk ewlieni tat-trasport fl-2030; jemmen li distribuzzjoni ġeografika bbilanċjata tal-kurituri ferrovjarji tiffaċilita l-implimentazzjoni tan-netwerk ewlieni, it-titjib tal-integrazzjoni modali u l-promozzjoni tal-operazzjonijiet komodali; jistieden lill-Kummissjoni testendi l-kurituri ferrovjarji tan-netwerk ewlieni bil-għan li ttejjeb il-konnettività tar-reġjuni periferiċi tal-Atlantiku u l-portijiet tagħhom;

  16.  Ifakkar li, fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet, l-enfasi doppja tal-FNE fuq servizzi diġitali transfruntiera ta' interess pubbliku u fuq l-infrastruttura tal-komunikazzjoni u tal-kompjuterizzazzjoni uriet li l-programm għandu impatt importanti fuq il-ksib tal-għanijiet tas-suq uniku diġitali tal-UE, permezz tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politiki komuni biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-soċjetà, inklużi t-trasformazzjoni diġitali għall-kura tas-saħħa, iċ-ċibersigurtà, il-kopertura tal-5G tal-kurituri tat-TEN-T u d-diġitizzazzjoni tal-gvernijiet;

  17.  Ifakkar li l-proposta tal-Kummissjoni dwar il-QFP 2011 introduċiet strument finanzjarju b'baġit totali ta' EUR 50 biljun, li nqasmu f'EUR 9,1 biljun għal proġetti tal-enerġija, EUR 9,2 biljun għal proġetti ta' telekomunikazzjonijiet/proġetti diġitali u EUR 21,7 biljun għal proġetti tat-trasport; ifakkar, barra minn hekk, li EUR 10 biljuni kienu mistennija li jiġu allokati taħt il-Fond ta' Koeżjoni għal proġetti tat-trasport, biex b'hekk it-total għas-settur tat-trasport jilħaq il-EUR 31,7 biljun, iżda li l-QFP 2014-2020 u n-negozjati dwar il-FEIS naqqsu dan l-ammont b'mod sinifikanti;

  18.  Jenfasizza l-valur miżjud Ewropew li l-FNE ġġib magħha għall-Istati Membri kollha billi tipprovdi sostenn għall-proġetti ta' konnettività b'dimensjoni transfruntiera u tiffinanzja proġetti li jsibu soluzzjoni għall-konnessjonijiet neqsin u jeliminaw l-ostakli, bil-għan li s-suq intern tal-UE jiffunzjona kif suppost u biex ikun hemm koeżjoni territorjali bejn l-Istati Membri;

  19.  Jilqa' l-introduzzjoni ta' sinerġiji bejn is-setturi tal-FNE; jistenna li l-linji gwida tal-politika settorjali futuri u l-istrument tal-FNE jsiru aktar flessibbli sabiex jiġu ffaċilitati s-sinerġiji u jkunu aktar reattivi għall-iżviluppi teknoloġiċi l-ġodda u l-prijoritajiet bħad-diġitalizzazzjoni, filwaqt li tiġi aċċelerata d-dekarbonizzazzjoni u jiġu indirizzati l-isfidi komuni tas-soċjetà, bħalma hija s-sigurtà ċibernetika;

  20.  Jenfasizza li l-FNE kienet, hija u trid tibqa' strument effikaċi u mmirat għall-investiment fl-infrastruttura trans-Ewropea (TEN) fis-setturi tat-trasport u l-enerġija u s-settur diġitali bil-għan li tikkontribwixxi għall-prijoritajiet tal-UE f'dak li jikkonċerna l-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment, is-suq intern, l-Unjoni tal-Enerġija, il-klima u s-suq uniku diġitali;

  21.  Jistieden lill-Kummissjoni żżomm f'moħħha li t-tlestija tat-TEN definita fil-prijoritajiet tal-politika tal-UE se teħtieġ li jsiru investimenti sinifikanti, li parti minnhom se tiddependi mis-sostenn kontinwat min-naħa tal-UE;

  22.  Jistieden lill-Kummissjoni biex, fil-qafas tal-FNE għall-ksib tal-objettivi deskritti fil-"Pjan ta' Azzjoni dwar il-mobbiltà militari: l-UE tieħu passi lejn Unjoni tad-Difiża";

  23.  Jinnota l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu "Baġit tal-UE għall-Futur"; iqis il-livell tal-allokazzjoni proposta għall-FNE, b'mod partikolari l-livell baxx ta' allokazzjoni għat-trasport, mhuwiex sodisfaċenti; jinnota li din l-allokazzjoni hija aktar baxxa minn kemm kien previst preċedentement taħt il-QFP 2014-2020; jistieden lill-Kummissjoni biex fil-proposta għar-Regolament dwar il-FNE tinkludi ammont akbar skont il-ħtiġijiet u l-benefiċċji tal-infrastruttura tat-trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjonijiet;

  24.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri.

  Aġġornata l-aħħar: 18 ta' Settembru 2018
  Avviż legali - Politika tal-privatezza