Procedura : 2018/2718(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0242/2018

Teksty złożone :

B8-0242/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 31/05/2018 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0237

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 344kWORD 52k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0242/2018
28.5.2018
PE621.626v01-00
 
B8-0242/2018

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP))


Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP))  
B8‑0242/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 311, 312 i 323 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz zmieniające je rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2017/1123 z dnia 20 czerwca 2017 r.(2),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji(3),

–  uwzględniając dokument Komisji z dnia 28 czerwca 2017 r. otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE (COM(2017)0358),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 2017 r. w sprawie dokumentu otwierającego debatę na temat przyszłości finansów UE(4),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 września 2016 r. dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (COM(2016)0604) i dołączony do niego dokument roboczy służb Komisji (SWD(2016)0299),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 września 2016 r. dotyczący zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2016)0606),

–  uwzględniając ratyfikację porozumienia paryskiego przez Parlament w dniu 4 października 2016 r. oraz przez Radę w dniu 5 października 2016 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2016 r. w sprawie śródokresowej rewizji WRF na lata 2014–2020(5),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych(6),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że sektor transportu i jego infrastruktura mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju każdego kraju, a także dla dobrobytu ludności państw członkowskich, co sprawia, że sektor transportu pozostaje jednym z kluczowych obszarów inwestycji, który przyczynia się do wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i rozwoju dzięki pobudzeniu potencjału gospodarczego wszystkich regionów UE, wspiera rynek wewnętrzny i ułatwia tym samym osiągnięcie spójności, integracji i włączenia społeczno-gospodarczego, przeciwdziałanie nierównościom pomiędzy regionami, łatwiejszy dostęp do usług i szkoleń w najbardziej oddalonych regionach zagrożonych wyludnieniem, a także umocnienie sieci na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw;

B.  mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” (CEF) został pomyślany jako wspólny, centralnie zarządzany program finansowania infrastruktury transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej będący elementem strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz celów UE 20-20-20 w dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej;

C.  mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” zapewnia istotną część funduszy UE na projekty w dziedzinie transportu i energii oraz w znacznym stopniu przyczynia się do dekarbonizacji gospodarki europejskiej, wspierając tym samym realizację celów UE w zakresie redukcji emisji wynikających z porozumienia klimatycznego z Paryża;

D.  mając na uwadze, że – w oparciu o odpowiednie wytyczne sektorowe – instrument „Łącząc Europę” powinien wspierać rozwój sieci transeuropejskich (TEN) w celu poprawy spójności rynku wewnętrznego oraz konkurencyjności UE na rynku światowym przy jednoczesnym eliminowaniu niedoskonałości rynku, skupianiu się na projektach z wysoką europejską wartością dodaną oraz pozyskiwaniu dodatkowych inwestycji z sektora prywatnego;

E.  mając na uwadze, że rodzaje projektów współfinansowanych z instrumentu „Łącząc Europę” odpowiadają ambicjom UE w zakresie zwiększenia łączności na skalę europejską i kierowania wsparcia na dobra publiczne o wymiarze europejskim; mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” przyczynia się do realizacji priorytetów Komisji dotyczących zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji, rynku wewnętrznego, unii energetycznej, klimatu i jednolitego rynku cyfrowego oraz wzmacniania globalnej konkurencyjności UE;

F.  mając na uwadze, że do końca 2017 r. w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Transport przeznaczono już 21,3 mld EUR w postaci dotacji na projekty transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, co pociągnęło za sobą inwestycje o łącznej wartości 41,6 mld EUR; mając na uwadze, że w 2018 r. zostaną podpisane dodatkowe umowy w sprawie przyznania dotacji w ramach mieszanego zaproszenia do składania wniosków łączącego dotacje z instrumentu „Łącząc Europę” z finansowaniem prywatnym, w tym z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS); mając na uwadze, że pierwotny budżet w wysokości 1 mld EUR na to zaproszenie do składania wniosków zwiększono w listopadzie 2017 r. o 350 mln EUR w celu wspierania priorytetu „Innowacje i nowe technologie” zgodnie z celami planu działania dotyczącego paliw alternatywnych;

G.  mając na uwadze, że Komisja ma opublikować wnioski ustawodawcze dotyczące europejskich inwestycji strategicznych, w tym zaktualizowanego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), w maju i czerwcu 2018 r.;

1.  podkreśla, że inwestowanie w infrastrukturę transportową oznacza inwestowanie w trwały wzrost gospodarczy, spójność, konkurencyjność i zatrudnienie, dzięki którym UE przynosi obywatelom wymierną wartość dodaną;

2.  uważa, że w sektorze transportu pierwszeństwo należy przyznać projektom, które tworzą lub poprawiają połączenia transgraniczne, uzupełniają brakujące ogniwa i eliminują wąskie gardła; uważa zatem, że w tym scenariuszu instrument „Łącząc Europę” wniesie konkretny wkład w ambicję utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu;

3.  ponadto nalega, aby instrument „Łącząc Europę” koncentrował się na zapewnieniu unijnej wartości dodanej w zakresie rozwoju połączeń w transporcie, głównie przez skupienie się na projektach na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które bez wsparcia UE nie zostałyby zrealizowane;

4.  popiera ideę, że instrument „Łącząc Europę” powinien nadal kierować środki publiczne i prywatne na cele polityki UE, umożliwiać kluczowe inwestycje tam, gdzie koszty ponoszone są na szczeblu krajowym/lokalnym, ale korzyści są odczuwalne w skali europejskiej, oraz przyczyniać się do przyspieszenia przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i społeczeństwo cyfrowe;

5.  zachęca Komisję do dalszego przyznawania finansowania z instrumentu „Łącząc Europę” w formie dotacji, ponieważ znaczna większość finansowania z tego instrumentu związana jest z projektami przynoszącymi szersze korzyści regionalne i unijne, ale brakuje na nie środków krajowych lub finansowania rynkowego;

6.  wzywa Komisję do rozważenia dalszych sposobów promowania instrumentu „Łącząc Europę” jako instrumentu ukierunkowanego na realizację polityki z konkretnymi celami sektorowymi, co pozwoli realizować skomplikowane projekty o wymiarze transgranicznym lub ogólnounijnej interoperacyjności;

7.  podkreśla znaczenie zarządzania bezpośredniego, które zachęca do szybkiego podziału funduszy i bardzo rzetelnego wykonywania budżetu; podkreśla, że bezpośrednie zarządzanie dotacjami z instrumentu „Łącząc Europę” okazało się bardzo wydajne, dzięki mocnej sekwencji projektów i konkurencyjnej procedurze wyboru, koncentracji na celach polityki UE, skoordynowanemu wdrażaniu i pełnemu zaangażowaniu państw członkowskich; ponieważ Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) ma bardzo dobre osiągnięcia w zarządzaniu finansowym instrumentu „Łącząc Europę” i optymalizacji budżetu, szczególnie dzięki swojej elastyczności w szybkim przekierowywaniu niewykorzystanych środków z jednym działań na finansowanie innych, nalega na wzmacnianie agencji INEA, żeby zapewnić właściwe wykorzystanie środków UE;

8.  przypomina, że ogłoszone w 2017 r. mieszane zaproszenie do składania wniosków, które łączy dotacje z instrumentu „Łącząc Europę” z finansowaniem rynkowym, w szczególności w ramach EFIS, ma na celu wzmocnienie komplementarności między dwoma systemami wsparcia przy jednoczesnym przyciąganiu innych źródeł finansowania, zwłaszcza EFIS, prywatnych inwestorów lub krajowe banki prorozwojowe;

9.  podkreśla korzyści płynące z komplementarności instrumentu „Łącząc Europę”, programu „Horyzont 2020”, europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESI) i EFIS; wskazuje, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Fundusz Spójności mają silny wymiar regionalny odpowiadający potrzebom lokalnym oraz że wsparcie finansowe koncentruje się na regionach słabiej rozwiniętych i 15 państwach członkowskich kwalifikujących się do wsparcia z Funduszu Spójności, podczas gdy instrument „Łącząc Europę” ukierunkowany jest centralnie na ogólnoeuropejski priorytet głównych korytarzy transportowych TEN-T, skupiając się na integrowaniu Europy dzięki połączeniom transgranicznym, wzajemnym połączeniom, usuwaniu wąskich gardeł i projektach dotyczących interoperacyjności;

10.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy, zgodnie z którymi część budżetu polityki spójności (11,3 mld EUR – transport) zostało wykonane w formie zarządzania bezpośredniego w ramach instrumentu „Łącząc Europę”; zauważa, że unijna infrastruktura transportowa powinna pozostać dobrze wyważonym połączeniem centralnie i wspólnie zarządzanych źródeł finansowania;

11.  zauważa, że instrument „Łącząc Europę” działa jako katalizator dla EFIS, gdyż kilka projektów zostało zainicjowanych dzięki temu, że bezpośrednie finansowanie z instrumentu zasiliło szereg projektów EFIS; ponadto zwraca uwagę, że projekty opracowane przy wsparciu z instrumentu „Łącząc Europę” oraz finansowane częściowo z dotacji z tego instrumentu zaczęły korzystać z EFIS; podkreśla jednak, że EFIS miał efekt substytucyjny względem instrumentów finansowych z instrumentu „Łącząc Europę”;

12.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do dalszego angażowania się w realizację głównych celów politycznych instrumentu „Łącząc Europę” dotyczących transportu: ukończenia sieci bazowej TEN-T, w tym wdrożenia SESAR i ERTMS, oraz przejścia na czystą, konkurencyjną, innowacyjną i połączoną mobilność do roku 2030 (w tym szkieletu unijnej infrastruktury ładowania paliw alternatywnych do 2025 r); postępów w drodze do ukończenia kompleksowej sieci TEN-T do 2050 r; odnośnie do energii, ukończenie do roku 2030 r. korytarzy priorytetowych i obszarów tematycznych zgodnych z pakietem „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” oraz długoterminowymi celami w dziedzinie dekarbonizacji, czyli czynienie sieci inteligentniejszymi i ucyfrowienie ich, osiągnięcie celów w zakresie wzajemnych połączeń do roku 2030 r. (w tym dla peryferyjnych państw członkowskich), opracowanie sieci oczkowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, również dzięki synchronizacji; odnośnie do cyfryzacji, zwiększanie korzyści płynących z jednolitego rynku cyfrowego dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw do 2030 r. z osiągnięciem w pełni cyberbezpiecznego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., przygotowaniem do łączności tetrabitowej do 2030 r. oraz rozwojem ogólnoeuropejskiej infrastruktury usług danych i cyfrowych wspierających cyfrową transformację obszarów zainteresowania kluczowych dla interesu publicznego, od opieki zdrowotnej po mobilność i administrację publiczną;

13.  wzywa Komisję do przedstawienia ukierunkowanej inicjatywy w ramach przyszłego programu InvestEU, który przyciąga inwestycje prywatne częściowo przez łączenie dotacji i instrumentów finansowych, tak aby w pełni wdrożyć ERTMS;

14.  uważa, że niezbędny jest zaktualizowany instrument „Łącząc Europę” obejmujący wszystkie rodzaje transportu, w tym infrastrukturę drogową oraz śródlądowe drogi wodne, przez skupienie się na wzajemnych połączeniach i ukończeniu budowy sieci na obszarach peryferyjnych oraz zaspokojenie wszystkich potrzeb transportowych, w tym w zakresie rozwiązań cyfrowych, zmiany rodzaju transportu i bardziej zrównoważonego transportu; uważa, że w ramach tego zaktualizowanego instrumentu „Łącząc Europę” należy również nadać priorytet bardziej bezpośrednim połączeniom między sieciami bazowymi i kompleksowymi, w tym np. priorytetom horyzontalnym, takim jak autostrady morskie; uważa, że powinno znaleźć to odzwierciedlenie w wykazach wstępnie określonych projektów, które znajdą się w następnym rozporządzeniu w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”;

15.  przypomina, że zaktualizowany instrument „Łącząc Europę” będzie kluczowy dla ukończenia przez Europę transportowej sieci bazowej w 2030 r.; jest zdania, że zrównoważone rozmieszczenie geograficzne korytarzy kolejowych ułatwia realizację sieci bazowej, poprawę integracji modalnej oraz promowanie operacji współmodalnych; wzywa Komisję do wydłużenia korytarzy kolejowych sieci bazowej, tak aby poprawić jakość sieci połączeń peryferyjnych regionów atlantyckich i ich portów;

16.  przypomina, że w sektorze telekomunikacyjnym ukierunkowanie instrumentu „Łącząc Europę” zarówno na cyfrowe usługi transgraniczne świadczone w interesie ogólnym, jak i na infrastrukturę obliczeniową wykazało, że program znacząco przyczynia się do realizacji celów jednolitego rynku cyfrowego w UE, pomaga opracowywać i wdrażać wspólne strategie polityczne, które ułatwiają radzenie sobie z wyzwaniami społecznymi, takimi jak cyfrowa transformacja opieki zdrowotnej, cyberbezpieczeństwo, zasięg sieci 5G w korytarzach TEN-T oraz cyfryzacja rządów;

17.  przypomina, że we wniosku Komisji z 2011 r. dotyczącym WRF wprowadzono instrument finansowy z całkowitym budżetem w wysokości 50 mld EUR, z czego 9,1 mld EUR przydzielono na projekty w dziedzinie energetyki, 9,2 mld EUR na projekty telekomunikacyjne/cyfrowe, a 21,7 mld EUR na projekty transportowe; przypomina też, że na projekty transportowe zarezerwowano 10 mld EUR w Funduszu Spójności, co łącznie daje 31,7 mld EUR dla sektora transportu, ale że w WRF na lata 2014 – 2020 oraz w wyniku negocjacji dotyczących EFIS kwotę tę znacznie zmniejszono;

18.  zwraca uwagę na europejską wartość dodaną, którą instrument „Łącząc Europę” generuje dla wszystkich państw członkowskich dzięki wspieraniu projektów dotyczących łączności o wymiarze transgranicznym oraz finansowaniu projektów, które uzupełniają brakujące połączenia oraz usuwają wąskie gardła, tak aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE i spójność terytorialną wśród państw członkowskich;

19.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie do instrumentu „Łącząc Europę” synergii międzysektorowych; oczekuje, że przyszłe wytyczne polityki sektorowej i instrument „Łącząc Europę” staną się bardziej elastyczne, tak aby ułatwić synergię i lepiej reagować na rozwój nowych technologii oraz priorytety, takie jak digitalizacja, a jednocześnie przyspieszyć dekarbonizację i stawić czoła wspólnym wyzwaniom społecznym, takim jak cyberbezpieczeństwo;

20.  podkreśla, że instrument „Łącząc Europę” był, jest i musi pozostać skutecznym i ukierunkowanym instrumentem inwestycji w transeuropejską infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową, a także przyczyniać się do realizacji priorytetów UE w zakresie miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji, rynku wewnętrznego, unii energetycznej, klimatu i jednolitego rynku cyfrowego;

21.  apeluje do Komisji, by pamiętała, że ukończenie sieci TEN, które znajduje się wśród priorytetów polityki UE, będzie wymagało znacznych inwestycji, częściowo uzależnionych od stałego wsparcia UE;

22.  wzywa Komisję do wykorzystania ram instrumentu „Łącząc Europę” do realizacji celów przedstawionych w „Planie działania na rzecz mobilności wojskowej: EU podejmuje działania w kierunku Unii Obrony”;

23.  zwraca uwagę na komunikat Komisji zatytułowany „Przyszły budżet UE”; uznaje, że środki, które Komisja proponuje przydzielić na instrument „Łącząc Europę”, a zwłaszcza na transport, są niewystarczające; zauważa, że poziom proponowanych środków jest niższy niż ten przewidziany wcześniej w WRF na lata 2014 – 2020; wzywa Komisję do tego, by we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” zawarła większą kwotę odzwierciedlającą zapotrzebowanie na infrastrukturę transportową, energetyczną i telekomunikacyjną oraz potencjalne korzyści dla nich;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz państwom członkowskim.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. L 163 z 24.6.2017, s. 1.

(3)

Dz.U. L 101 z 16.3.2018, s. 64.

(4)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0401.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0412.

(6)

Dz.U. C 17 z 18.1.2017, s. 20.

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności