Procedură : 2018/2718(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0242/2018

Texte depuse :

B8-0242/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/05/2018 - 7.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0237

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 407kWORD 51k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0242/2018
28.5.2018
PE621.626v01-00
 
B8-0242/2018

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP))


Marian-Jean Marinescu, Wim van de Camp, Francisco José Millán Mon, Ivo Belet în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP))  
B8‑0242/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 311, 312 și 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1), modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2017/1123 al Consiliului din 20 iunie 2017(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară,

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei(3),

–  având în vedere documentul de reflecție al Comisiei privind viitorul finanțelor UE, din 28 iunie 2017 (COM(2017)0358),

–  având în vedere Rezoluția sa din 24 octombrie 2017 referitoare la documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE(4),

–  având în vedere propunerea Comisiei din 14 septembrie 2016 de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (COM(2016)0604) și documentul care o însoțește (SWD(2016)0299),

–  având în vedere propunerea Comisiei din 14 septembrie 2016 de modificare a Acordului interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2016)0606),

–  având în vedere ratificarea Acordului de la Paris de către Parlament, la 4 octombrie 2016 și de către Consiliu la 5 octombrie 2016,

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2016 referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020(5),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 15 iunie 2016 privind revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual(6),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât sectorul transporturilor și infrastructura acestui sector sunt centrale și esențiale pentru dezvoltarea oricărei țări, precum și pentru confortul populației statelor membre și, de aceea, sectorul transporturilor rămâne un domeniu-cheie de investiții, care contribuie la creștere, competitivitate și dezvoltare, prin consolidarea potențialului economic al tuturor regiunilor UE, crescând astfel coeziunea economică, teritorială și socială, sprijinind piața internă și facilitând astfel coeziunea, integrarea și incluziunea economică și socială, reducând dezechilibrele dintre regiuni, facilitând accesul la servicii și la formare în regiunile cele mai îndepărtate care se confruntă în prezent cu riscul de depopulare și consolidând rețelele de creare și dezvoltare de întreprinderi;

B.  întrucât Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) a fost conceput ca un program de finanțare comun și gestionat la nivel central pentru infrastructurile de transporturi, telecomunicații și energie, ca parte a Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, precum și a obiectivelor „20-20-20” ale UE aferente politicii în domeniul energiei și climei;

C.  întrucât MIE asigură o parte substanțială a finanțării acordate de UE pentru proiectele din sectoarele transporturilor și energiei, având o contribuție importantă la decarbonizarea economiei europene și participând astfel la atingerea obiectivelor UE de reducere a emisiilor, în conformitate cu Acordul de la Paris;

D.  întrucât, pe baza orientărilor sectoriale relevante, MIE ar trebui să sprijine dezvoltarea rețelelor transeuropene (TEN), cu obiectivul de a îmbunătăți coeziunea în cadrul pieței interne și competitivitatea UE pe piața mondială și totodată de a aborda disfuncționalitățile pieței, concentrându-se asupra proiectelor cu o valoare adăugată europeană ridicată și contribuind la mobilizarea mai multor investiții din partea sectorului privat;

E.  întrucât tipurile de proiecte cofinanțate de MIE corespund ambițiilor UE de a mări conectivitatea la scară europeană pentru trei sectoare majore și de a concentra sprijinul pe bunuri publice cu o dimensiune europeană; întrucât MIE contribuie la prioritățile Comisiei în materie de locuri de muncă, creștere și investiții, piața internă, uniunea energetică, schimbările climatice și piața unică digitală, consolidând competitivitatea globală a UE;

F.  întrucât, până la sfârșitul lui 2017, MIE Transport alocase deja 21,3 miliarde EUR sub formă de subvenții pentru proiecte destinate rețelei transeuropene de transport (TEN-T), generând investiții totale în valoare de 41,6 miliarde EUR; întrucât, în cursul anului 2018, vor fi semnate acorduri de subvenționare suplimentare pentru o cerere de propuneri de finanțare mixtă care îmbină subvențiile MIE cu finanțarea privată, inclusiv din Fondul european pentru investiții strategice (FEIS); întrucât bugetul inițial de un miliard de euro pentru această cerere de propuneri a fost majorat în noiembrie 2017 cu 350 de milioane EUR pentru a sprijini prioritatea „Inovarea și noile tehnologii”, în concordanță cu obiectivele planului de acțiune privind combustibilii alternativi;

G.  întrucât Comisia urmează să își publice propunerile legislative privind investițiile strategice la nivel european, inclusiv o versiune actualizată a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), în lunile mai și iunie 2018,

1.  subliniază că a investi în infrastructura de transport înseamnă a investi în creștere pe termen lung, coeziune, competitivitate și locuri de muncă, domenii în care UE aduce o valoare adăugată concretă pentru cetățeni;

2.  consideră că, în sectorul transporturilor, ar trebui acordată prioritate proiectelor care creează sau îmbunătățesc conexiunile transfrontaliere, completează tronsoanele lipsă și elimină strangulările; consideră, prin urmare, că în acest scenariu MIE va fi în măsură să aducă o contribuție concretă la ambiția de a realiza un sector european unic al transporturilor;

3.  în plus, insistă că MIE ar trebui să urmărească în primul rând să atribuie o valoare adăugată europeană dezvoltării conectivității în domeniul transporturilor, axându-se în principal pe proiecte la nivel național, regional sau local care nu ar fi fost altfel realizate fără sprijinul UE;

4.  sprijină ideea că MIE ar trebui să continue să orienteze finanțarea publică și privată spre obiectivele politice ale UE, să permită realizarea de investiții-cheie în cazul în care costurile sunt suportate la nivel național/local, dar se creează beneficii concrete la scară europeană și contribuie la accelerarea tranziției către o societate digitalizată și cu emisii scăzute de dioxid de carbon;

5.  încurajează Comisia să continue alocarea finanțării pentru MIE sub formă de subvenții, deoarece marea majoritate a finanțărilor pentru MIE se referă la proiecte cu beneficii mai ample la nivel regional și al UE, dar în cazul cărora nu este disponibilă finanțare națională suficientă sau finanțare bazată pe piață;

6.  invită Comisia să examineze noi modalități de a promova MIE ca un instrument bazat pe politici cu obiective sectoriale specifice, care se ocupă de proiecte complexe și are o dimensiune de interoperabilitate transfrontalieră sau la nivelul UE;

7.  subliniază importanța gestionării directe, care determină alocarea rapidă a fondurilor și o foarte bună execuție bugetară; subliniază faptul că gestionarea directă a subvențiilor MIE s-a dovedit a fi foarte eficientă, cu o rezervă de proiecte de calitate și un proces de selecție competitiv, o axare pe obiectivele de politică ale UE, o executare coordonată și cu implicarea deplină a statelor membre; insistă asupra consolidării Agenției Executive pentru Inovare și Rețele (INEA), deoarece aceasta are un foarte bun istoric în ceea ce privește gestionarea financiară a MIE și optimizarea bugetului, în special datorită flexibilității sale în redirecționarea rapidă a sumelor necheltuite pentru anumite acțiuni către noi acțiuni de finanțare, pentru a garanta că fondurile UE sunt cheltuite în mod corespunzător;

8.  reiterează faptul că cererea de oferte de finanțare mixtă lansată în 2017, care combină subvenții MIE cu finanțare de pe piață, în special instrumente financiare disponibile în cadrul FEIS, are scopul de a consolida complementaritatea dintre cele două scheme de sprijin și, în același timp, de a mobiliza alte surse de finanțare, în special FEIS, investitori privați sau bănci naționale de promovare;

9.  subliniază beneficiile aduse de complementaritatea dintre MIE, Orizont 2020, fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și FEIS; subliniază faptul că Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) și Fondul de coeziune au o dimensiune regională puternică, ce răspunde cererii locale și concentrează sprijinul financiar pe regiunile mai puțin dezvoltate și pe cele 15 state membre eligibile pentru sprijinul acordat din Fondul de coeziune, în timp ce MIE urmărește să abordeze la nivel central prioritatea UE reprezentată de principalele coridoare ale rețelei TEN-T, punând accentul pe integrarea UE prin conexiuni și interconexiuni transfrontaliere, eliminarea blocajelor și proiecte de interoperabilitate;

10.  salută inițiativele în cadrul cărora o parte din bugetul Fondului de coeziune (11,3 miliarde EUR - transport) a fost executată prin gestiune directă în cadrul MIE; constată că investițiile în infrastructura de transport a UE ar trebui să rămână o construcție echilibrată de surse gestionate la nivel central și în gestiune partajată;

11.  ia act de faptul că MIE a funcționat ca un catalizator pentru FEIS, deoarece mai multe proiecte au fost inițiate în contextul investițiilor directe pentru MIE, care au intrat în rezerva de proiecte a FEIS; subliniază, în plus, că proiectele elaborate cu sprijinul MIE sau sprijinite în parte cu subvenții pentru lucrări în cadrul MIE au început să beneficieze de FEIS; subliniază, cu toate acestea, faptul că FEIS a avut un efect de substituire a instrumentelor financiare ale MIE;

12.  invită Comisia și statele membre să își mențină angajamentul față de principalele obiective de politică ale MIE referitoare la transporturi: finalizarea rețelei centrale TEN-T, inclusiv implementarea SESAR și ERTMS, și tranziția către o mobilitate curată, competitivă, inovatoare și conectată, incluzând o rețea în întreaga UE de infrastructuri de încărcare pentru combustibilii alternativi până în 2025; realizarea de progrese în direcția finalizării rețelei globale TEN-T până în 2050; în ceea ce privește energia, finalizarea, până în 2030, a coridoarelor și domeniilor tematice prioritare ale TEN-E, aliniate cu obiectivele programului „Energie curată pentru toți europenii” și cu obiectivele pe termen lung de decarbonizare, și anume crearea unor rețele inteligente și digitizate, pentru a atinge obiectivele de interconectare pentru 2030 (inclusiv pentru statele membre periferice), de a dezvolta rețele buclate offshore și de a asigura securitatea aprovizionării cu energie, inclusiv prin sincronizare; în ceea ce privește digitalizarea, maximizarea beneficiilor pieței unice digitale pentru toți cetățenii și întreprinderile din UE până în 2030, realizarea unei societăți a gigabiților complet sigură din punct de vedere informatic până în 2025, pregătirea pentru conectivitatea la terabiți până în 2030 și realizarea unei infrastructuri la nivelul UE de servicii digitale de date, sprijinirea transformării digitale a principalelor domenii de interes public, de la asistența medicală la mobilitate și administrațiile publice;

13.  invită Comisia să prezinte o inițiativă specifică în cadrul viitorului fond InvestEU, care să mobilizeze investiții private, parțial prin reunirea de subvenții și instrumente financiare, pentru a asigura implementarea deplină a ERTMS;

14.  consideră că este nevoie de un MIE actualizat, care să acopere toate modurile de transport, inclusiv infrastructura rutieră și căile navigabile interioare, punând accentul pe interconexiuni și finalizarea rețelelor în zonele periferice și satisfăcând toate necesitățile de transport și care să includă soluții digitale, transfer modal și un transport mai durabil; consideră că MIE actualizat ar trebui, de asemenea, să considere prioritare legăturile mai directe între rețelele centrale și cele globale, inclusiv, de exemplu, prioritățile orizontale precum autostrăzile mării; consideră că acest lucru ar trebui să se reflecte în listele de proiecte identificate în prealabil care urmează a fi incluse în următorul Regulament privind MIE;

15.  reamintește faptul că MIE actualizat va fi esențial pentru ca UE să își finalizeze rețeaua centrală de transport în 2030; consideră că o distribuție geografică echilibrată a coridoarelor feroviare facilitează implementarea rețelei centrale, îmbunătățirea integrării modale și promovarea operațiunilor comodale; invită Comisia să extindă rețeaua de bază a coridoarelor feroviare pentru a îmbunătăți conectivitatea regiunilor periferice de la Oceanul Atlantic și a porturile aferente;

16.  reamintește că, în sectorul telecomunicațiilor, obiectivul dublu al MIE, și anume serviciile digitale transfrontaliere de interes public și infrastructura de comunicare și informatică, a demonstrat că programul are un impact important asupra realizării pieței unice digitale a UE, contribuind la dezvoltarea și punerea în aplicare a unor politici comune pentru a face față provocărilor societale, inclusiv la transformarea digitală a asistenței medicale, la securitatea cibernetică, acoperirea 5G a coridoarelor TEN-T și digitalizarea administrațiilor;

17.  reamintește că propunerea Comisiei privind CFM 2011 a introdus un instrument financiar cu un buget total de 50 miliarde EUR, împărțit în 9,1 miliarde EUR pentru proiecte energetice, 9,2 miliarde EUR pentru telecomunicații/proiecte digitale și 21,7 miliarde EUR pentru proiecte de transport; reamintește, în plus, că 10 miliarde EUR trebuiau să fie alocate în cadrul Fondului de coeziune pentru proiecte din sectorul transporturilor, suma totală pentru sectorul transporturilor ridicându-se la 31,7 miliarde EUR, dar că odată cu CFM 2014-2020 și cu negocierile privind FEIS această sumă s-a redus semnificativ;

18.  subliniază MIE aduce valoare adăugată europeană pentru toate statele membre, sprijinind proiectele din domeniul conectivității cu o dimensiune transfrontalieră și finanțarea unor proiecte care să creeze legăturile lipsă și să înlăture strangulările, cu scopul de a asigura funcționarea adecvată a pieței interne a UE și coeziunea teritorială între statele membre;

19.  salută introducerea de sinergii transsectoriale în cadrul MIE; speră ca viitoarele orientări pentru politica sectorială și instrumentul MIE să fie mai flexibile, pentru a facilita sinergiile și a reacționa mai prompt la noile evoluții și priorități tehnologice, cum ar fi digitalizarea, accelerând totodată decarbonizarea și abordând provocări societale comune, cum ar fi securitatea cibernetică;

20.  subliniază că MIE a fost, este și trebuie să rămână un instrument eficace și bine direcționat pentru realizarea de investiții în infrastructurile transeuropene din sectorul transporturilor, din cel al energiei și din cel digital și pentru a contribui la prioritățile UE privind locurile de muncă, creșterea economică și investițiile, piața internă, uniunea energetică, clima și piața unică digitală;

21.  invită Comisia să țină seama de faptul că pentru finalizarea TEN definită în prioritățile de politică ale UE vor fi necesare investiții semnificative, din care o parte va depinde de sprijinul continuu din partea UE;

22.  invită Comisia să utilizeze cadrul MIE pentru atingerea obiectivelor enunțate în „Planul de acțiune privind mobilitatea militară: UE ia măsuri pentru constituirea unei uniuni europene a apărării”;

23.  ia act de Comunicarea Comisiei intitulată „Un buget al UE pentru viitor”; consideră că nivelul creditelor alocate propuse pentru MIE și în special nivelul scăzut al creditelor alocate pentru transport sunt nesatisfăcătoare; ia act de faptul că aceste sume sunt mai mici decât se prevăzuse anterior în CFM 2014-2020; invită Comisia să includă în propunerea de regulament al MIE o sumă mai mare, pe măsura nevoilor și beneficiilor infrastructurii de transport, de energie și de telecomunicații;

24.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și statelor membre.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 163, 24.6.2017, p. 1.

(3)

JO C 101, 16.3.2018, p. 64.

(4)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0401.

(5)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0412.

(6)

JO C 17, 18.1.2017, p. 20.

Ultima actualizare: 18 septembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate