Forslag til beslutning - B8-0243/2018Forslag til beslutning
B8-0243/2018

  FORSLAG TIL BESLUTNING om Connecting Europe-faciliteten efter 2020

  28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

  på baggrund af Kommissionens redegørelse
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Michael Cramer, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen

  Procedure : 2018/2718(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0243/2018
  Indgivne tekster :
  B8-0243/2018
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0243/2018

  Europa-Parlamentets beslutning om Connecting Europe-faciliteten efter 2020

  (2018/2718(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til artikel 311, 312 og 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

  –  der henviser til Europa-Parlamentets ratificering af Parisaftalen den 4. oktober 2016 og Rådets ratificering af Parisaftalen den 5. oktober 2016,

  –  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU[1] og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010[2],

  –  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om midtvejsrevision af FFR for 2014-2020[3],

  –  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 15. juni 2016 – Midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme (FFR)[4],

  –  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[5],

  –  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag[6],

  –  der henviser til Kommissionens oplæg af 28. juni 2017 om fremtiden for EU's finanser (COM(2017)0358),

  –  der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2017 om oplægget om fremtiden for EU's finanser[7],

  –  der henviser til Kommissionens forslag af 14. september 2016 om ændring af den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2016)0606),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at Connecting Europe-faciliteten (CEF) blev udformet som et fælles, centralt forvaltet finansieringsprogram for transport-, energi- og telekommunikationsinfrastruktur som en del af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og EU's 20-20-20-mål inden for energi- og klimapolitik;

  B.  der henviser til, at Connecting Europe-faciliteten udgør en væsentlig andel af EU-finansieringen til transport- og energiprojekter og yder et vigtigt bidrag til dekarboniseringen af den europæiske økonomi, hvilket vil bidrage til at opfylde EU's emissionsreduktionsmål i henhold til klimaaftalen fra Paris;

  C.  der henviser til, at CEF på grundlag af de respektive sektorspecifikke retningslinjer bør støtte udviklingen af de transeuropæiske net (TEN) med det formål at forbedre samhørigheden i det indre marked og EU's konkurrenceevne på det globale marked, og samtidigt afhjælpe markedssvigt og fokusere på projekter med høj europæisk merværdi;

  D.  der henviser til, at den slags projekter, der samfinansieres med CEF, matcher EU's ambition om at forbedre netværksintegrationen af sin transportinfrastruktur, hvilket er en ambition, der kan opnås ved hjælp af bedre sammenkobling, fremme af interoperabilitet og støtte til intermodalitet og dermed medføre en ændring i retning af mere bæredygtige transportformer som f.eks. jernbaner og renere transport ad vandvejen, inden for rammerne af det digitale indre marked, og styrke EU's globale konkurrenceevne;

  E.  der henviser til, at Kommissionen forventes at offentliggøre sine lovgivningsmæssige forslag om europæiske strategiske investeringer, herunder en opdateret CEF, i maj og juni 2018;

  1.  understreger, at investeringer i EU's transportinfrastruktur først og fremmest bør prioritere projekternes kvalitet, baseret på bæredygtighed for klima, miljø, sikkerhed og inddragelse af lokale interesser, hvor EU leverer konkret merværdi for borgerne; understreger, at der bør fokuseres på infrastrukturprojekter, der bidrager til at minimere eksterne omkostninger på områderne sikkerhed, miljø og klima;

  2.  ser med tilfredshed på opnåelsen af synergier på tværs af sektorer i CEF; forventer, at de kommende sektorspecifikke retningslinjer og CEF-instrumentet gøres mere fleksible for at fremme synergier og være mere lydhøre over for nye teknologiske udviklinger og prioriteter som f.eks. digitalisering, samtidig med at de skal tackle fælles samfundsmæssige udfordringer som f.eks. cybersikkerhed, fremskyndelse af dekarboniseringen, fremme anvendelsen af vedvarende energi for bæredygtig elektrisk mobilitet og intensivere yderligere elektrificering af jernbaneinfrastrukturen;

  3.  mener, at der i transportsektoren bør gives højeste prioritet til projekter, der skaber eller fremmer grænseoverskridende forbindelser og genindfører og færdiggør manglende regionale jernbaneforbindelser, der er blevet nedlagt eller opgivet, således at CEF kan yde et konkret og mere effektivt bidrag på kort sigt til målsætningen om at opnå et fælles europæisk jernbanetransportområde;

  4.  understreger behovet for et stærkere fokus på intelligente horisontale projekter såsom intelligente transportsystemer (ITS), flodinformationstjenester (RIS) og European Rail Traffic Management Systems (ERTMS), nærskibsfart (SSS) inden for rammerne af "motorveje til søs"-konceptet (MoS) og støjreduktion ved kilden for jernbanegodstransporten; understreger det presserende behov for at investere mere i vedligeholdelse af eksisterende infrastruktur;

  5.  understreger "win-win"-potentialet for turisme og transport af EuroVelo-nettets integrering i det transeuropæiske jernbanenet gennem samfinansiering af infrastruktur, skiltning og salgsfremmende foranstaltninger;

  6.  opfordrer Kommissionen til at huske på, at færdiggørelsen af de transeuropæiske net, som defineret i EU's politiske prioriteringer, vil kræve øget borgerdeltagelse, større gennemsigtighed og en kontinuerlig undersøgelse af tidsplanen og finansieringen af transportprojekter, navnlig store projekter med investeringer på mere end 1 mia. EUR, hvoraf en del vil afhænge af den fortsatte støtte fra EU's borgere, for at projekter kan gennemføres med succes; opfordrer Kommissionen til at tage større hensyn til eventuelle korruptionssager, hvor store pengesummer er rettet mod store projekter;

  7.  understreger behovet for tilstrækkelig støtte til udbredelsen af højhastighedsbredbåndsnet med henblik på at opnå 100 % konnektivitet og fjerne digitale kløfter; minder om, at manglende konnektivitet og væsentlige forskelle mellem de forbindelseshastigheder, der tilbydes, er vigtige faktorer i videns- og deltagelseskløften, som skader det indre marked og fører til øget fragmentering;

  8.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne og Kommissionen til at sikre, at CEF-finansiering til elinfrastruktur, der er nødvendig for overgangen til renere energi, er tilpasset pakken "Ren energi til alle europæere", forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og langsigtede dekarboniseringsmål, nemlig at modernisere og digitalisere net, at nå sammenkoblingsmålene for 2030 (herunder for perifere medlemsstater), at udvikle finmaskede offshorenet og at sikre forsyningssikkerheden gennem energieffektivitet, efterspørgselsreaktion, vedvarende energi og synkronisering af elnettet mellem alle medlemsstater; understreger CEF's vigtige uudnyttede potentiale i retning af at katalysere overgangen mod en CO2-neutral europæisk økonomi;

  9.  noterer sig Kommissionens forslag om militær mobilitet; minder om Unionens militære opgaver som fastsat i artikel 43, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og understreger, at tilrettelæggelsen af et fælles territorialt forsvar, som ville kræve flytning af militært udstyr og personale uden barrierer mellem stater, er en opgave for NATO, men ikke for EU; mener ikke, at der er grund til at investere op til 6.5 mia. EUR fra post-2010 CEF-midler fra EU's budget i militær mobilitet; mener, at EU-budgettets allerede knappe ressourcer bør udnyttes til civile EU-opgaver og -målsætninger; opfordrer medlemsstaterne og NATO til at udvikle planer for håndteringen af spørgsmålet om militær mobilitet mellem stater; minder om, at Unionens fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) endnu ikke har de passende midler til sø- og lufttransport, som fastsat i EU-traktaten; opfordrer indtrængende næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og medlemsstaterne til i større grad at øge mobilitet og interoperabilitet mellem europæiske væbnede styrker, der har til opgave at gennemføre EU's militære operationer som f.eks. fredsbevarelse og stabilisering;

  10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og medlemsstaterne.

   

  Seneste opdatering: 18. september 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik