Διαδικασία : 2018/2718(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0243/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0243/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 480kWORD 54k
28.5.2018
PE621.627v01-00
 
B8-0243/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP))


Michael Cramer, Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP))  
B8‑0243/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2016 και από το Συμβούλιο στις 5 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE(1) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 15ης Ιουνίου 2016, με θέμα «Ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)»(4),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(6),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2017, για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ (COM(2017)0358),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ(7),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2016)0606),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» καταρτίστηκε ως ένα κοινό χρηματοδοτικό πρόγραμμα υπό κεντρική διαχείριση για υποδομές μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση και των στόχων «20-20-20» της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μερίδιο της ενωσιακής χρηματοδότησης για έργα μεταφορών και ενέργειας και συμβάλλει σημαντικά στην απαλλαγή της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, συνεισφέροντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών οι οποίοι απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των αντίστοιχων τομεακών κατευθυντήριων γραμμών, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων (ΔΕΔ), με στόχο τη βελτίωση της συνοχής στην εσωτερική αγορά και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει τις δυσλειτουργίες της αγοράς, εστιάζοντας σε έργα με υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» ανταποκρίνονται στη φιλοδοξία της ΕΕ να βελτιώσει την ολοκλήρωση των δικτύων των υποδομών μεταφορών της, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τη βελτίωση της διασυνδεσιμότητας, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και τη στήριξη της πολυτροπικότητας, ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί η μετάβαση προς πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές και οι καθαρότερες πλωτές μεταφορές, στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να υποβάλει η Επιτροπή τις νομοθετικές προτάσεις της σχετικά με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις, περιλαμβανομένης της επικαιροποίησης του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2018·

1.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στις ενωσιακές υποδομές μεταφορών θα πρέπει να εστιάζουν πρωταρχικά στην ποιότητα έργων, με βάση τη βιωσιμότητα για το κλίμα, την ασφάλεια και τον συνυπολογισμό των τοπικών συμφερόντων, με τα οποία η ΕΕ προσφέρει απτή προστιθέμενη αξία στους πολίτες· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί έμφαση σε έργα υποδομών που συνεισφέρουν στην ελαχιστοποίηση του εξωτερικού κόστους στους τομείς της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και του κλίματος·

2.  επικροτεί την καθιέρωση διατομεακών συνεργειών στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»· αναμένει ότι στο μέλλον οι κατευθυντήριες γραμμές τομεακής πολιτικής και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία, ούτως ώστε να διευκολύνονται οι συνέργειες, και θα ανταποκρίνονται περισσότερο σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις και σε προτεραιότητες όπως η ψηφιοποίηση, ενώ παράλληλα θα αντιμετωπίζουν κοινές κοινωνιακές προκλήσεις όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, θα επιταχύνουν την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, θα προωθούν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για βιώσιμους τρόπους ηλεκτρικής κινητικότητας και θα εντείνουν την περαιτέρω ηλεκτροδότηση των σιδηροδρομικών υποδομών·

3.  θεωρεί ότι, στον τομέα των μεταφορών, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε έργα που δημιουργούν ή βελτιώνουν διασυνοριακές συνδέσεις και αποκαθιστούν και ολοκληρώνουν ελλείπουσες περιφερειακές σιδηροδρομικές συνδέσεις που είχαν αποσυναρμολογηθεί ή εγκαταλειφθεί στο παρελθόν, ούτως ώστε να μπορεί ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» να συνεισφέρει βραχυπρόθεσμα με συγκεκριμένο και αποτελεσματικό τρόπο στη φιλοδοξία όσον αφορά την επίτευξη ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου σιδηροδρομικών μεταφορών·

4.  υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε έξυπνα οριζόντια έργα, όπως τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ), οι υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ), το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS), οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων (SSS) στο πλαίσιο της έννοιας των θαλάσσιων αρτηριών (MoS), καθώς και στη μείωση του θορύβου στην πηγή όσον αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο για εμπορευματικές μεταφορές· υπογραμμίζει την κατεπείγουσα ανάγκη να ενισχυθούν οι επενδύσεις για τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών·

5.  τονίζει το δυναμικό αμοιβαίου οφέλους που έχει για τους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών η ενσωμάτωση του δικτύου EuroVelo στο διευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο με τη συγχρηματοδότηση υποδομών και σήμανσης και τη λήψη μέτρων προώθησης·

6.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη ότι η ολοκλήρωση των ΔΕΔ, όπως ορίζεται στις προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ, θα απαιτήσει την καλύτερη συμμετοχή των πολιτών, μεγαλύτερη διαφάνεια και τη συνεχή εποπτεία του χρονοδιαγράμματος και της χρηματοδότησης των έργων μεταφορών, ιδίως των μεγάλων έργων με όγκο επενδύσεων άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, μέρος του οποίου θα εξαρτηθεί από τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των πολιτών της Ένωσης, προκειμένου να ολοκληρωθούν επιτυχώς τα έργα· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε πιθανές περιπτώσεις διαφθοράς όταν κατανέμονται σημαντικά χρηματικά ποσά σε μεγάλα έργα·

7.  τονίζει την ανάγκη να στηριχθεί επαρκώς η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων, με στόχο την επίτευξη πλήρους συνδεσιμότητας και την εξάλειψη του ψηφιακού χάσματος· υπενθυμίζει ότι η έλλειψη συνδεσιμότητας και οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των προσφερόμενων ταχυτήτων σύνδεσης συμβάλλουν σημαντικά στο χάσμα γνώσεων και συμμετοχής, το οποίο βλάπτει την εσωτερική αγορά και δημιουργεί μεγαλύτερο κατακερματισμό·

8.  καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση ευθυγραμμίζονται με τη δέσμη «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού και τους μακροπρόθεσμους στόχους για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, δηλαδή να καταστήσουν τα δίκτυα έξυπνα και ψηφιακά, να επιτύχουν τους στόχους διασύνδεσης για το 2030 (μεταξύ άλλων στα περιφερειακά κράτη μέλη), να αναπτύξουν διασυνδεδεμένα παράκτια δίκτυα και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εφοδιασμού μέσω της ενεργειακής απόδοσης, της ανταπόκρισης στη ζήτηση, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του συγχρονισμού των δικτύων μεταξύ όλων των κρατών μελών· υπογραμμίζει τη σημαντική, αλλά αναξιοποίητη, δυνατότητα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη μετάβαση των δικτύων προς μια ευρωπαϊκή οικονομία μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών·

9.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη στρατιωτική κινητικότητα· υπενθυμίζει τα στρατιωτικά καθήκοντα της Ένωσης, όπως προβλέπει το άρθρο 43 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και τονίζει ότι η διοργάνωση της συλλογικής εδαφικής άμυνας, η οποία απαιτεί τη μετακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού και προσωπικού χωρίς φραγμούς μεταξύ κρατών, εναπόκειται στον NATO, και όχι στην ΕΕ· θεωρεί ότι δεν συντρέχει λόγος να επενδυθούν στη στρατιωτική κινητικότητα έως 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2010· θεωρεί ότι οι ήδη ανεπαρκείς ενωσιακοί δημοσιονομικοί πόροι θα πρέπει να δαπανώνται τα μη στρατιωτικά καθήκοντα και τους μη στρατιωτικούς στόχους της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη και το NATO να καταρτίσουν σχέδια για τους τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος της στρατιωτικής κινητικότητας μεταξύ κρατών· υπενθυμίζει ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης (ΚΠΑΑ) εξακολουθεί να μη διαθέτει κατάλληλα μέσα για χερσαίες και θαλάσσιες μεταγωγικές επιχειρήσεις, όπως προβλέπει η ΣΕΕ· καλεί επιτακτικά την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και τα κράτη μέλη να αυξήσουν σημαντικά την κινητικότητα και τη διαλειτουργικότητα των ευρωπαϊκών ένοπλων δυνάμεων στις οποίες έχει ανατεθεί η διενέργεια ενωσιακών στρατιωτικών επιχειρήσεων, όπως η διατήρηση της ειρήνης και η σταθεροποίηση·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

 

(1)

ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0412.

(4)

ΕΕ C 17 της 18.1.2017, σ. 20.

(5)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0401.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου