Procedura : 2018/2718(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0243/2018

Teksty złożone :

B8-0243/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 31/05/2018 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 337kWORD 54k
28.5.2018
PE621.627v01-00
 
B8-0243/2018

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP))


Michael Cramer, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP))  
B8‑0243/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 311, 312 i 323 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając ratyfikację porozumienia paryskiego przez Parlament Europejski w dniu 4 października 2016 r. oraz przez Radę w dniu 5 października 2016 r.,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE(1) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2016 r. w sprawie śródokresowej rewizji WRF na lata 2014–2020(3),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 15 czerwca 2016 r. zatytułowaną „Śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych (WRF)”(4),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: wkład Parlamentu przed wnioskiem Komisji(6),

–  uwzględniając dokument Komisji z dnia 28 czerwca 2017 r. otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE (COM(2017)0358),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 października 2017 r. w sprawie dokumentu otwierającego debatę na temat przyszłości finansów UE(7),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 września 2016 r. dotyczący zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2016)0606),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” (CEF) został pomyślany jako wspólny, centralnie zarządzany program finansowania infrastruktury transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej będący elementem strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz celów UE 20-20-20 w dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej;

B.  mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” zapewnia znaczną część funduszy UE na projekty w dziedzinie transportu i energii oraz w znacznym stopniu przyczynia się do dekarbonizacji gospodarki europejskiej, wspierając tym samym realizację celów UE w zakresie redukcji emisji wynikających z porozumienia klimatycznego z Paryża;

C.  mając na uwadze, że – w oparciu o odpowiednie wytyczne sektorowe – instrument „Łącząc Europę” powinien wspierać rozwój sieci transeuropejskich (TEN) w celu poprawy spójności rynku wewnętrznego oraz konkurencyjności UE na rynku światowym przy jednoczesnym eliminowaniu niedoskonałości rynku, skupiając się na projektach z wysoką europejską wartością dodaną;

D.  mając na uwadze, że projekty współfinansowane w ramach instrumentu „Łącząc Europę” służą realizacji celu UE, jakim jest większa integracja sieciowa infrastruktury transportowej, celu, który można osiągnąć dzięki poprawie połączeń, zwiększeniu interoperacyjności i wsparciu intermodalności, przyczyniając się tym samym do przejścia na bardziej zrównoważone rodzaje transportu, takie jak kolej i ekologiczny transport wodny, w kontekście jednolitego rynku cyfrowego, a także do zwiększenia globalnej konkurencyjności UE;

E.  mając na uwadze, że Komisja ma opublikować wnioski ustawodawcze dotyczące europejskich inwestycji strategicznych, w tym zaktualizowanego instrumentu „Łącząc Europę”, w maju i czerwcu 2018 r.;

1.  podkreśla, że inwestycje w infrastrukturę transportową UE powinny brać przede wszystkim pod uwagę jakość projektów, bazującą na zrównoważonym oddziaływaniu na klimat, ochronie środowiska, bezpieczeństwie i uwzględnieniu interesów lokalnych, gdzie UE przynosi wymierną wartość dodaną dla obywateli; podkreśla, że należy położyć nacisk na projekty infrastrukturalne, które przyczyniają się do minimalizacji kosztów zewnętrznych w obszarze bezpieczeństwa, ochrony środowiska i klimatu;

2.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie do instrumentu „Łącząc Europę” synergii międzysektorowej; oczekuje, że przyszłe wytyczne sektorowe i instrument „Łącząc Europę” staną się bardziej elastyczne, aby ułatwić synergię, lepiej reagować na zmiany technologiczne i realizować takie priorytety jak cyfryzacja, a jednocześnie stawić czoła wspólnym wyzwaniom społecznym, takim jak cyberbezpieczeństwo, przyspieszyć dekarbonizację, wspierać wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trwałych elektrycznych środkach transportu oraz zintensyfikować proces dalszej elektryfikacji szlaków kolejowych;

3.  uważa, że w sektorze transportu za priorytetowe należy uznać projekty, które tworzą lub usprawniają połączenia transgraniczne oraz przywracają lub uzupełniają brakujące połączenia kolejowe, które wcześniej zlikwidowano lub zaprzestano ich użytkowania, tak aby instrument „Łącząc Europę” mógł wnieść w krótszej perspektywie konkretny i bardziej skuteczny wkład w realizację celu, jakim jest stworzenie jednolitego europejskiego obszaru transportu kolejowego;

4.  podkreśla konieczność większego skupienia się na inteligentnych projektach horyzontalnych, takich jak inteligentne systemy transportowe (ITS), usługi informacji rzecznej (RIS), europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS), żegluga morska bliskiego zasięgu (SSS) w ramach koncepcji autostrad morskich (MoS), a także ograniczanie hałasu u źródła w przypadku kolejowych przewozów towarowych; podkreśla pilną potrzebę zwiększenia inwestycji w utrzymanie istniejącej infrastruktury;

5.  podkreśla, że zintegrowanie sieci EuroVelo z transeuropejską siecią kolejową poprzez współfinansowanie infrastruktury, oznakowania i działań promocyjnych może przynieść korzyści zarówno branży turystycznej, jak i sektorowi transportu;

6.  wzywa Komisję, aby pamiętała, że ukończenie budowy sieci transeuropejskich, zgodnie z priorytetami politycznymi UE, będzie wymagać większego zaangażowania obywateli, większej przejrzystości oraz nieustannej kontroli harmonogramów i finansowania projektów transportowych, zwłaszcza tych dużych, w przypadku których kwoty inwestycji wynoszą ponad 1 mld EUR, z czego część zależeć będzie od trwałego wsparcia obywateli europejskich, aby realizacja tych projektów mogła zakończyć się sukcesem; zachęca Komisję, aby zwracała większą uwagę na ewentualne przypadki korupcji w sytuacjach, w których duże kwoty pieniędzy przeznacza się na duże projekty;

7.  podkreśla potrzebę zadbania o odpowiednie wsparcie dla wdrażania szybkich sieci szerokopasmowych, aby zapewnić pokrycie na poziomie 100% i zlikwidować przepaść cyfrową; przypomina, że brak dostępu do sieci oraz znaczne różnice w oferowanej prędkości połączeń są ważnymi czynnikami sprzyjającymi utrzymywaniu się różnic w poziomie wiedzy i partycypacji obywateli, co szkodzi rynkowi wewnętrznemu i zwiększa fragmentację;

8.  wzywa państwa członkowskie i Komisję do zadbania o to, aby środki z instrumentu „Łącząc Europę” przeznaczone na finansowanie infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnej do transformacji sektora energetycznego były spójne z pakietem „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, z zobowiązaniami zawartymi w porozumieniu paryskim oraz z długoterminowymi celami w zakresie dekarbonizacji, którymi są usprawnienie i cyfryzacja sieci, osiągnięcie celu dotyczącego połączeń międzysystemowych na rok 2030 (w tym dla peryferyjnych państw członkowskich), rozwój sieci oczkowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, dzięki efektywności energetycznej, reagowaniu na popyt, energii ze źródeł odnawialnych, a także synchronizacji sieci we wszystkich państwach członkowskich; podkreśla znaczący, choć jeszcze niewykorzystywany potencjał instrumentu „Łącząc Europę” jako katalizatora procesu przejścia na zeroemisyjną gospodarkę europejską;

9.  odnotowuje propozycje Komisji dotyczące mobilności wojskowej; przypomina, że zadania wojskowe Unii są określone w art. 43 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), i podkreśla, że organizacja zbiorowej obrony terytorialnej, która wymagałaby przenoszenia sprzętu wojskowego i personelu bez barier między państwami, jest zadaniem NATO, ale nie UE; uważa, że nie ma powodu, by inwestować kwotę w wysokości nawet 6,5 mld EUR ze środków z budżetu UE przeznaczonych na instrument „Łącząc Europę” na okres po 2010 r. w mobilność wojskową; uważa, że unijne środki budżetowe – już i tak ograniczone – należy przeznaczyć na realizację zadań i celów o charakterze cywilnym; wzywa państwa członkowskie i NATO do opracowania planów postępowania w odniesieniu do kwestii mobilności wojskowej między państwami; przypomina, że wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii (WPBiO) nadal nie dysponuje odpowiednimi środkami na operacje transportowe drogą powietrzną i morską przewidziane w TUE; wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz państwa członkowskie do znacznego zwiększenia mobilności i interoperacyjności europejskich sił zbrojnych, którym powierzono zadanie prowadzenia unijnych operacji wojskowych, takich jak misje pokojowe i stabilizacyjne;

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz państwom członkowskim.

 

(1)

Dz.U. L 348 z 20.10.2013, s. 1.

(2)

Dz.U. L 348 z 20.10.2013, s. 129.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0412.

(4)

Dz.U. C 17 z 18.1.2017, s. 20.

(5)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0309.

(7)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0401.

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności