Propunere de rezoluţie - B8-0243/2018Propunere de rezoluţie
B8-0243/2018

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020

  28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

  depusă pe baza declarației Comisiei
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Michael Cramer, Reinhard Bütikofer în numele Grupului Verts/ALE

  Procedură : 2018/2718(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0243/2018
  Texte depuse :
  B8-0243/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0243/2018

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020

  (2018/2718(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere articolele 311, 312 și 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

  –  având în vedere ratificarea Acordului de la Paris de către Parlamentul European la 4 octombrie 2016 și de către Consiliu la 5 octombrie 2016,

  –  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE[1] și Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010[2],

  –  având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2016 referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020[3],

  –  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 15 iunie 2016, intitulat „Revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM)”[4],

  –  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[5],

  –  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei[6],

  –  având în vedere Documentul de reflecție al Comisiei din 28 iunie 2017 privind viitorul finanțelor UE (COM(2017)0358),

  –  având în vedere Rezoluția sa din 24 octombrie 2017 referitoare la documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE[7],

  –  având în vedere propunerea Comisiei din 14 septembrie 2016 de modificare a Acordului interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2016)0606),

  –  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) a fost conceput ca un program de finanțare comun, gestionat la nivel central, pentru infrastructurile din sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei, ca parte a Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, precum și a demersurilor care vizează atingerea obiectivelor „20-20-20” ale UE aferente politicii energetice și referitoare la climă;

  B.  întrucât MIE asigură o parte substanțială a finanțării acordate de UE pentru proiectele din domeniile transporturilor și energiei, având o contribuție importantă la decarbonizarea economiei europene, participând astfel la atingerea obiectivelor UE de reducere a emisiilor în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice;

  C.  întrucât, pe baza orientărilor sectoriale relevante, MIE ar trebui să sprijine dezvoltarea rețelelor transeuropene (TEN), cu obiectivul de a îmbunătăți coeziunea în cadrul pieței interne și competitivitatea UE pe piața mondială și de a aborda, în același timp, disfuncționalitățile pieței, concentrându-se asupra proiectelor cu o valoare adăugată europeană ridicată;

  D.  întrucât tipurile proiectelor care sunt cofinanțate de MIE corespund ambiției UE de a îmbunătăți integrarea în rețea a infrastructurii sale de transport, o ambiție care poate fi realizată prin îmbunătățirea interconectivității, promovarea interoperabilității și sprijinirea intermodalității, permițând astfel trecerea la moduri de transport mai sustenabile, cum ar fi transportul feroviar și transportul naval mai puțin poluant, în contextul pieței unice digitale, și consolidând competitivitatea globală a UE;

  E.  întrucât Comisia Europeană urmează să își publice, în mai și iunie 2018, propunerile legislative privind investițiile strategice la nivel european, inclusiv privind Mecanismul actualizat pentru interconectarea Europei,

  1.  subliniază că, în ceea ce privește investițiile în infrastructura de transport a UE, atenția ar trebui să se concentreze în primul rând asupra calității proiectelor, având la bază principiile sustenabilității pentru climă și mediu, al siguranței și al includerii intereselor locale, domenii în care UE oferă o valoare adăugată concretă pentru cetățeni; subliniază faptul că accentul trebuie pus pe proiectele de infrastructură care contribuie la reducerea la minimum a externalităților în materie de siguranță, mediu și climă;

  2.  salută introducerea de sinergii transsectoriale în cadrul MIE; se așteaptă ca viitoarele orientări politice sectoriale și instrumentul MIE să fie flexibilizate, pentru a facilita sinergiile și a reacționa mai prompt la noile evoluții tehnologice și priorități, cum ar fi digitalizarea, abordând totodată provocări societale comune cum sunt, spre exemplu, securitatea cibernetică, accelerarea decarbonizării, promovarea utilizării energiei din surse regenerabile pentru formele de mobilitate electrică sustenabilă și intensificarea eforturilor depuse pentru a continua electrificarea infrastructurii feroviare;

  3.  consideră că, în sectorul transporturilor, ar trebui acordată prioritate proiectelor care creează sau îmbunătățesc conexiunile transfrontaliere și care restabilesc și completează tronsoanele lipsă din conexiunile feroviare regionale care au fost dezafectate sau abandonate, astfel încât MIE să poată aduce o contribuție concretă și mai eficientă pe termen scurt la realizarea ambiției de a crea un spațiu unic european al transporturilor feroviare;

  4.  subliniază nevoia de a acorda mai multă atenție proiectelor orizontale inteligente, cum ar fi sistemele de transport inteligente (STI), serviciile de informații fluviale (RIS), Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS), transportul maritim pe distanțe scurte (SSS) în cadrul sistemului de autostrăzi maritime, precum și reducerii zgomotului la sursă pentru transportul feroviar de marfă; subliniază necesitatea urgentă de a realiza investiții mai substanțiale pentru întreținerea infrastructurii existente;

  5.  subliniază faptul că integrarea rețelei EuroVelo în rețeaua feroviară TEN-T prin cofinanțarea infrastructurii și măsuri de optimizare a semnalizării și promovare are potențialul de a aduce beneficii atât sectorului turismului, cât și sectorului transporturilor;

  6.  invită Comisia să țină seama de faptul că finalizarea rețelelor transeuropene, astfel cum este definit acest obiectiv în prioritățile politice ale UE, va necesita creșterea gradului de participare a cetățenilor și de transparență, precum și o monitorizare continuă a programării și a finanțării proiectelor de transport, în special a proiectelor de anvergură care presupun un volum de investiții de peste 1 miliard EUR, toate aceste măsuri depinzând, în parte, de sprijinul continuu al cetățenilor UE, pentru ca proiectele să fie realizate cu succes; încurajează Comisia să acorde mai multă atenție riscului apariției unor cazuri de corupție în situațiile în care sume importante de bani sunt direcționate către proiecte de amploare;

  7.  subliniază că este nevoie de un sprijin adecvat pentru introducerea rețelelor în bandă largă de mare viteză, astfel încât să fie atins obiectivul privind asigurarea conectivității în proporție de 100 % și să fie eliminat decalajul digital; reamintește că deficitul de conectivitate și diferențele semnificative existente între vitezele de conectare oferite sunt factori care influențează puternic decalajul în materie de cunoștințe și participare, care dăunează pieței interne și creează o mai mare fragmentare;

  8.  îndeamnă statele membre și Comisia să se asigure că finanțarea acordată de MIE pentru infrastructura de energie electrică cu scopul de a permite tranziția energetică este în conformitate cu conținutul pachetului „Energie curată pentru toți europenii”, cu angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris și cu obiectivele de decarbonizare pe termen lung, care vizează, în special, digitalizarea rețelelor și tranziția către rețele inteligente, atingerea obiectivelor privind interconectarea pentru 2030 (inclusiv în statele membre periferice), dezvoltarea de rețele buclate offshore, precum și garantarea securității aprovizionării cu energie, prin eficiență energetică, răspunsul părții de consum, energia din surse regenerabile și sincronizarea rețelelor între toate statele membre; subliniază potențialul semnificativ, dar încă neexploatat, al MIE de a cataliza tranziția spre o economie europeană cu zero emisii de dioxid de carbon;

  9.  ia act de propunerile Comisiei privind mobilitatea în domeniul militar; reamintește obligațiile care îi revin Uniunii în domeniul militar, astfel cum sunt consacrate la articolul 43 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), și subliniază că organizarea apărării teritoriale colective, care ar necesita circulația fără bariere, între state, a personalului și a echipamentelor militare intră în domeniul de competență al NATO, dar nu și al UE; consideră că nu există niciun motiv pentru care ar trebui să se investească până la 6,5 miliarde EUR din resursele alocate MIE post-2010 de la bugetul UE pentru mobilitatea în domeniul militar; consideră că resursele bugetare ale Uniunii, deja limitate, ar trebui să fie cheltuite pentru sarcini și obiective cu caracter civil ale UE; invită statele membre și NATO să elaboreze planuri pentru a aborda problema mobilității interstatale în domeniul militar; reamintește că politica de securitate și apărare comună a Uniunii (PSAC) nu dispune încă de mijloace adecvate pentru operațiunile de transport aerian și maritim, astfel cum sunt prevăzute în TUE; îndeamnă Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) și statele membre să asigure creșterea semnificativă a mobilității și a interoperabilității forțelor armate europene însărcinate cu desfășurarea de operațiuni militare ale UE, cum ar fi operațiunile de menținere a păcii și de stabilizare;

  10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și statelor membre.

   

  Ultima actualizare: 18 septembrie 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate