Postopek : 2018/2718(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0243/2018

Predložena besedila :

B8-0243/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 31/05/2018 - 7.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 237kWORD 51k
28.5.2018
PE621.627v01-00
 
B8-0243/2018

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o Instrumentu za povezovanje Evrope po letu 2020 (2018/2718(RSP))


Michael Cramer, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o Instrumentu za povezovanje Evrope po letu 2020 (2018/2718(RSP))  
B8-0243/2018

Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju členov 311, 312 in 323 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju ratifikacije Pariškega sporazuma v Evropskem parlamentu dne 4. oktobra 2016 in v Svetu dne 5. oktobra 2016,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU(1) ter Uredbe (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010(2),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2016 o vmesni reviziji večletnega finančnega okvira 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 15. junija 2016 o vmesni reviziji večletnega finančnega okvira(4),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(5),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2016 o pripravah na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije(6),

–  ob upoštevanju dokumenta Komisije z dne 28. junija 2017 za razmislek o prihodnosti financ EU (COM(2017)0358),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2017 o dokumentu za razmislek o prihodnosti financ EU(7),

–  ob upoštevanju predloga Komisije z dne 14. septembra 2016 za spremembo Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju COM(2016)0606,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je Instrument za povezovanje Evrope zasnovan kot skupen in centralno voden program za financiranje prometne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v okviru strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter cilje EU „20-20-20“ na področju energetske in podnebne politike;

B.  ker ta program zagotavlja velik delež finančnih sredstev EU za prometne in energetske projekte in veliko prispeva k razogljičenju evropskega gospodarstva, s tem pa pomaga dosegati cilje glede zmanjšanja emisij, ki jih ima EU po Pariškem sporazumu;

C.  ker bi moral Instrument glede na različne sektorske smernice podpirati razvoj vseevropskih omrežij (TEN), s katerimi naj bi izboljšali kohezijo na notranjem trgu in povečali konkurenčnost EU na svetovnem trgu, obenem pa odpravili tržne pomanjkljivosti in se osredotočili na projekte z visoko evropsko dodano vrednostjo;

D.  ker projekti, ki se financirajo iz Instrumenta za povezovanje Evrope, ustrezajo prizadevanjem EU, da bi izboljšala omrežno povezovanje svoje prometne infrastrukture, kar lahko dosežemo z boljšo medsebojno povezanostjo ter večjo interoperabilnostjo in intermodalnostjo, kar bo v kombinaciji z enotnim digitalnim trgom pripomoglo k bolj trajnostnim oblikam prevoza, na primer železniškemu in čistejšemu vodnemu prometu, in izboljšalo svetovno konkurenčnost EU;

E.  ker naj bi Evropska komisija maja in junija 2018 objavila zakonodajne predloge o evropskih strateških naložbah in tudi o posodobitvi Instrumenta za povezovanje Evrope;

1.  poudarja, da bi moralo biti pri naložbah v prometno infrastrukturo v EU najpomembnejše vprašanje kakovost projektov, saj je treba upoštevati podnebno in okoljsko trajnost, varnost in vključevanje lokalnih interesov, če naj EU zares prinese oprijemljivo dodano vrednost za državljane; poudarja, da se je treba osredotočiti na infrastrukturne projekte, ki bodo pomagali zmanjšati zunanje stroške na področju varnosti, okolja in podnebja;

2.  odobrava, da je bila v Instrumentu za povezovanje Evrope zajeta tudi medsektorska sinergija; pričakuje, da bodo prihodnje smernice sektorske politike in Instrument za povezovanje Evrope prožnejši, tako da bo omogočena sinergija in da se bosta bolj prilagajala tehnološkemu razvoju in prednostnim nalogam (denimo digitalizaciji), obenem pa ustrezno obravnavala skupne družbene izzive, na primer kibernetsko varnost, poskrbela za hitrejše razogljičenje, spodbujala uporabo energije iz obnovljivih virov in trajnostne načine električne mobilnosti ter okrepila nadaljnjo elektrifikacijo železniške infrastrukture;

3.  je prepričan, da bi bilo treba v prometnem sektorju dati prednost projektom, ki bodo ustvarili ali izboljšali čezmejne povezave, ponovno povezali in dopolnili ukinjene ali opuščene regionalne železniške povezave, saj bi Instrument za povezovanje Evrope s tem kratkoročno konkretno in učinkovito pomagal zgraditi enotno evropsko železniško območje;

4.  poudarja, da se je treba bolj osredotočiti na pametne horizontalne projekte, na primer inteligentne prometne sisteme, rečne informacijske storitve, evropski sistem za upravljanje železniškega prometa, prevoz po morju na kratkih razdaljah na tako imenovanih pomorskih avtocestah ter zmanjševanje hrupa pri viru v železniškem tovornem prometu; poudarja, da je nujno treba veliko več vložiti v vzdrževanje obstoječe infrastrukture;

5.  poudarja, da bi tako turistični kot prometni sektor veliko pridobila, če bi v vseevropsko železniško omrežje vključili še omrežje EuroVelo ter v njem sofinancirali infrastrukturo, označevanje in promocijske ukrepe;

6.  poziva Komisijo, naj upošteva, da bo za dokončanje vseevropskih prometnih omrežij, kar je ena od unijskih prednostnih nalog, potrebna boljša udeležba državljanov, redno bo treba spremljati časovno načrtovanje in financiranje projektov, zlasti večjih, vrednih več kot milijardo EUR, kar bo deloma odvisno tudi od nepretrgane podpore državljanov EU, s tem pa se bo pripomoglo k uspešnejšemu dokončanju projektov; spodbuja Komisijo, naj skrbneje ravna tam, kjer vse kaže na korupcijo, predvsem pa tam, kjer se k velikim projektom pretakajo velike količine denarja;

7.  poudarja, da je potrebna ustrezna podpora za uvedbo visokohitrostnih širokopasovnih omrežij, zato da bi dosegli popolno povezanost in odpravili digitalne vrzeli; želi spomniti, da sta prešibka povezanost in veliko nihanje v zagotovljeni hitrosti pomembna dejavnika za vrzel znanja in udeležbe, kar ovira notranji trg in povečuje razdrobljenost;

8.  poziva države članice in Komisijo, naj poskrbijo, da bodo finančna sredstva iz Instrumenta za povezovanje Evrope za električno infrastrukturo, ki je potrebna za energetski prehod, usklajena s svežnjem čiste energije za vse Evropejce, zavezami iz Pariškega sporazuma in dolgoročnimi cilji za razogljičenje, namreč pametnejšimi in digitaliziranimi omrežji, poskrbijo pa naj tudi za izpolnitev cilje medsebojne povezanosti do leta 2030 (tudi obrobnih držav članic), za razvoj zazankanih priobalnih omrežij ter naj zagotovijo zanesljivo dobavo energije z energijsko učinkovitostjo, prilagajanjem odjema, energijo iz obnovljivih virov in sinhronizacijo omrežja med vsemi državami članicami; poudarja, da ima Instrument za povezovanje Evrope velik potencial za prehod evropskih omrežij v brezogljično gospodarstvo, ki še ni izkoriščen;

9.  se seznanjen s predlogi Komisije o vojaški mobilnosti; želi spomniti na vojaške naloge Unije, ki so opisane v členu 43(1) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), in poudarja, da je za organiziranje skupne teritorialne obrambe, za katero bi bilo potrebno neovirano gibanje vojaške opreme in osebja med državami, pristojen Nato, ne pa EU; meni, da ni nobenega razloga, da bi iz proračunskih sredstev Instrumenta za povezovanje Evrope več kot 6,5 milijarde EUR vložili v vojaško mobilnost; meni, da bi bilo treba že tako pičla proračunska sredstva EU porabiti za civilne naloge in cilje; poziva države članice in Nato, naj zasnujejo načrte za reševanje vprašanja meddržavne vojaške mobilnosti; želi spomniti, da v skupni varnostni in obrambni politiki Unije še vedno primanjkuje ustreznih sredstev za operacije zračnega in pomorskega prevoza, ki so predvidene v Pogodbi o Evropski uniji; poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in države članice, naj znatno povečajo mobilnost in interoperabilnost evropskih oboroženih sil, ki so zadolžene za vojaške operacije EU, na primer za vzdrževanje miru in stabilizacijo;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in državam članicam.

(1)

UL L 348, 20.12.2013, str. 1.

(2)

UL L 348, 20.12.2013, str. 129.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0412.

(4)

UL C 17, 18.1.2017, str. 20.

(5)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0309.

(7)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0401.

Zadnja posodobitev: 18. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov