Förfarande : 2018/2718(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0243/2018

Ingivna texter :

B8-0243/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 170kWORD 52k
28.5.2018
PE621.627v01-00
 
B8-0243/2018

till följd av ett uttalande från kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (2018/2718(RSP))


Michael Cramer, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (2018/2718(RSP))  
B8‑0243/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 311, 312 och 323 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av Europaparlamentets ratificering av Parisavtalet den 4 oktober 2016 och rådets ratificering den 5 oktober 2016,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU(1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2016 om halvtidsrevidering av den fleråriga budgetramen 2014–2020(3),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 15 juni 2016 om halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen(4),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2016 om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag(6),

–  med beaktande av kommissionens diskussionsunderlag av den 28 juni 2017 om framtiden för EU:s finanser (COM(2017)0358),

–  med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2017 om diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser(7),

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 14 september 2016 till ändring av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2016)0606),

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) sågs som ett gemensamt och centralt förvaltat finansieringsprogram för transport-, energi- och telekommunikationsinfrastruktur och som en del av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla och EU:s 20-20-20-mål i fråga om energi- och klimatpolitik.

B.  FSE står för en betydande andel av EU:s finansiering av transport- och energiprojekt och ger ett viktigt bidrag till utfasningen av fossila bränslen i den europeiska ekonomin. Därigenom bidrar fonden till uppfyllandet av EU:s utsläppsminskningsmål enligt Parisavtalet.

C.  FSE bör utifrån de aktuella sektorsspecifika riktlinjerna stödja utvecklingen av transeuropeiska nät (TEN), med målet att öka sammanhållningen på den inre marknaden och EU:s konkurrenskraft på den globala marknaden, och samtidigt komma till rätta med marknadsmisslyckanden och fokusera på projekt med ett stort europeiskt mervärde.

D.  De typer av projekt som medfinansieras av FSE stämmer väl överens med EU:s ambition att förbättra sin nätverksintegrering av transportinfrastruktur. Denna ambition kan förverkligas med hjälp av bättre sammanlänkning, främjande av driftskompatibilitet och stöd till intermodalitet och därmed få till stånd en övergång till mer hållbara transportslag, såsom järnväg och renare vattenvägstransporter, inom ramen för den digitala inre marknaden, och stärka EU:s globala konkurrenskraft.

E.  Kommissionen förväntas offentliggöra sina lagstiftningsförslag om europeiska strategiska investeringar, inbegripet en uppdatering av FSE, i maj och juni 2018.

1.  Europaparlamentet betonar att man vid investeringar i EU:s transportinfrastruktur först och främst måste prioritera projektens kvalitet, med utgångspunkt från hållbarheten för klimatet, miljön, säkerheten och integreringen av lokala intressen där EU tillför ett konkret mervärde för medborgarna. Parlamentet betonar att fokus måste ligga på infrastrukturprojekt som bidrar till att minimera de externa kostnaderna inom områdena säkerhet, miljö och klimat.

2.  Europaparlamentet välkomnar införandet av sektorsövergripande synergier i FSE. Parlamentet förväntar sig att de framtida sektorsspecifika politiska riktlinjerna och FSE-instrumentet görs flexiblare så att de underlättar synergier och reagerar snabbare på nya utvecklingstendenser och prioriteringar inom tekniken, såsom digitalisering, samtidigt som de bemöter gemensamma samhällsutmaningar, till exempel hot mot it-säkerheten, påskyndar utfasningen av fossila bränslen, främjar användningen av förnybar energi för hållbara eldrivna transportsätt och intensifierar fortsatt elektrifiering av järnvägsinfrastruktur.

3.  Europaparlamentet anser att man inom transportsektorn bör prioritera projekt som skapar eller förbättrar gränsöverskridande förbindelser och återupprättar och slutför regionala järnvägsförbindelser som saknas och tidigare har avvecklats eller övergetts, så att FSE – på kort sikt – på ett konkret och mer effektivt sätt kan bidra till att förverkliga ambitionen om ett gemensamt europeiskt järnvägstransportområde.

4.  Europaparlamentet understryker behovet av en tydligare inriktning på smarta övergripande projekt, som till exempel intelligenta transportsystem (ITS), flodinformationstjänster (RIS), det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS), närsjöfart inom ramen för konceptet sjömotorvägar och minskning av bullret vid källan för godstransporter på järnväg. Parlamentet framhåller att det finns ett akut behov av att investera mer i underhåll av befintlig infrastruktur.

5.  Europaparlamentet understryker att både turism- och transportsektorn skulle kunna vinna på att EuroVelo-nätet integreras med det transeuropeiska järnvägsnätet genom medfinansiering av infrastruktur, skyltning och säljfrämjande åtgärder.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tänka på att färdigställandet av de transeuropeiska näten i enlighet med EU:s politiska prioriteringar förutsätter bättre medborgardeltagande, ökad insyn och en kontinuerlig undersökning om tidpunkten för och finansieringen av transportprojekt, särskilt när det gäller stora projekt med en investeringsvolym på mer än 1 miljard euro. En del av dessa investeringar kommer att vara beroende av fortsatt stöd från EU-medborgarna för att projekten ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att fästa större avseende vid eventuella fall av korruption där stora summor pengar går till stora projekt.

7.  Europaparlamentet betonar behovet av tillräckliga investeringar för utbyggnaden av bredbandsnät med hög hastighet i syfte att uppnå fullständig sammanlänkning och undanröja digitala klyftor. Parlamentet påminner om att bristande uppkopplingsmöjligheter och de stora skillnaderna mellan olika uppkopplingshastigheter som erbjuds är viktiga faktorer som ligger till grund klyftan när det gäller kunskap och deltagande, vilket skadar den inre marknaden och ökar fragmenteringen.

8.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att se till att FSE-medlen för den elinfrastruktur som behövs för energiomställningen är i linje med paketet ”Ren energi för alla i EU”, åtagandena enligt Parisavtalet och de långsiktiga målen för en utfasning av fossila bränslen, nämligen genom att göra näten smartare och digitaliserade, nå sammanlänkningsmålen för 2030 (också för perifera medlemsstater), utveckla maskformiga havsbaserade elnät och säkerställa försörjningstryggheten, genom energieffektivitet, efterfrågeflexibilitet, förnybar energi och nätsynkronisering i alla medlemsstater. Parlamentet understryker FSE:s hittills stora outnyttjade potential för att driva på övergången till en europeisk ekonomi med nettoutsläpp av koldioxid på 0 procent.

9.  Europaparlamentet noterar kommissionens förslag om militär rörlighet. Parlamentet påminner om unionens militära uppgifter enligt artikel 43.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och betonar att organisationen av ett kollektivt territoriellt försvar, som skulle kräva förflyttning av militär utrustning och personal utan hinder mellan stater, är en uppgift för Nato och inte för EU. Parlamentet anser att det inte finns någon anledning att investera upp till 6,5 miljarder euro FSE-medel efter 2010 från EU:s budget i militär rörlighet, utan att EU:s redan knappa budgetmedel bör användas till EU:s civila uppgifter och mål. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och Nato att utarbeta planer för hur man ska hantera frågan om militär rörlighet mellan länderna. Unionens gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) saknar fortfarande lämpliga medel för luft- och sjötransportoperationer, som föreskrivs i EU-fördraget. Parlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaterna att kraftigt öka rörligheten för och samverkansförmågan mellan de europeiska väpnade styrkor som har i uppgift att genomföra EU:s militära operationer, till exempel fredsbevarande uppdrag och stabiliseringsuppdrag.

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och medlemsstaterna.

 

(1)

EUT L 348, 20.12.2013, s. 1.

(2)

EUT L 348, 20.12.2013, s. 129.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2016)0412.

(4)

EUT C 17, 18.1.2017, s. 20.

(5)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

Antagna texter, P8_TA(2016)0309.

(7)

Antagna texter, P8_TA(2017)0401.

Senaste uppdatering: 18 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy