Procedure : 2018/2711(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0244/2018

Indgivne tekster :

B8-0244/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/05/2018 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0238

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 256kWORD 46k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.628v01-00
 
B8-0244/2018

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Nicaragua  (2018/2711(RSP))


Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Nicaragua  (2018/2711(RSP))  
B8‑0244/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua, navnlig beslutning af 16. februar 2017(1),

–  der henviser til erklæring af 22. april 2018 og af 15. maj 2018 fra talsmanden for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Nicaragua,

–  der henviser til pressemeddelelse af 27. april 2018 fra Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR) om menneskerettighedssituationen i Nicaragua,

–  der henviser til det besøg, som Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) aflagde fra den 17. til den 21. maj 2018 med henblik på at undersøge situationen i Nicaragua, og dens foreløbige erklæring af 21. maj 2018,

–  der henviser til erklæring af 20. april 2018 fra Liz Throssell, talsmand for FN's Menneskerettighedskontor, om vold under demonstrationer i Nicaragua,

–  der henviser til pressemeddelelse af 14. maj 2018 fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) om besøget for at undersøge situationen i Nicaragua,

–  der henviser til rapport af 20. januar 2017 fra Generalsekretariatet for Organisationen af Amerikanske Stater om Nicaragua,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at det forlyder, at mindst 76 personer er blevet dræbt, over 868 personer er blevet såret, og 438 er blevet anholdt som følge af demonstrationer, der blev indledt den 18. april 2018 som modstand mod de reformer af den sociale sikring, som er blevet bebudet af præsident Daniel Ortega; der henviser til, at Rosario Murillo, Nicaraguas vicepræsident, åbent har stigmatiseret demonstranterne ved at kalde dem "vandaler" og anklage dem for "politisk manipulation";

B.  der henviser til, at det høje antal ofre beviser den brutale undertrykkelse fra de statslige myndigheders side, som er en krænkelse af de principper om nødvendighed og proportionalitet, der gælder i henhold til folkeretten og internationale standarder om begrænsninger for magtanvendelse; der henviser til, at chefen for Nicaraguas nationale politikorps, Aminta Granera, er trådt tilbage som følge af den overdrevne brug af vold;

C.  der henviser til, at medieforetagender, som dækkede demonstrationerne, vilkårligt blev lukket af regeringen, og at journalister, der gav udtryk for den mindste form for modstand, blev truet og tilbageholdt; der henviser til, at de nicaraguanske myndigheders hårde kurs over for ytringsfriheden og deres chikane af oppositionsledere er blevet fordømt som et angreb på de grundlæggende frihedsrettigheder; der henviser til, at journalisten Angel Gahona blev skudt og dræbt under en liveudsendelse;

D.  der henviser til, at den nationale dialog mellem Daniel Ortega og den nicaraguanske opposition og nicaraguanske borgergrupper, med den katolske kirke som mægler, blev indledt den 16. maj 2018, men mislykkedes med hensyn til at finde en løsning på krisen og blev suspenderet på ubestemt tid; der henviser til, at regeringens afvisning af et tidligt valg er den største hindring;

E.  der henviser til, at Daniel Ortega siden mandatperiodens begyndelse i 2007 er blevet genvalgt i tre på hinanden følgende valg, på trods af at den nicaraguanske forfatning forbød genvalg, hvilket viser den korruption og de autoritære principper, som staten gør anvendelse af; der henviser til, at valgene i 2011 og 2016 blev stærkt kritiseret for deres uregelmæssigheder af EU-institutionerne og OAS, eftersom de blev afholdt, uden at der var observatører fra disse organisationer eller andre troværdige internationale observatører til stede;

F.  der henviser til, at korruption i den offentlige sektor, herunder korruption, der involverer Daniel Ortegas slægtninge, fortsat er en af de største udfordringer; der henviser til, at bestikkelse af embedsmænd, ulovlig beslaglæggelse og vilkårlige vurderinger fra told- og skattemyndighedernes side er meget udbredt;

1.  fordømmer den brutale undertrykkelse og intimidering af demonstranter, der har ført til tab af adskillige menneskeliv, forsvindinger og vilkårlige anholdelser, som de nicaraguanske myndigheder og grupper af medlemmer af Den Nationale Sandinistiske Befrielsesfront er skyld i;

2.  udtrykker sin medfølelse og sympati med familierne til alle ofre, som blev dræbt og såret under demonstrationerne;

3.  opfordrer de nicaraguanske myndigheder til at standse alle voldshandlinger mod personer, der udøver retten til ytringsfrihed og retten til forsamlingsfrihed; opfordrer de nicaraguanske myndigheder til at løslade alle vilkårligt fængslede personer og garantere, at der ikke vil blive truffet strafferetlige foranstaltninger mod dem;

4.  opfordrer de nicaraguanske myndigheder til omgående at tillade en international, uafhængig og gennemsigtig efterforskning med henblik på at retsforfølge de personer, der er ansvarlige for undertrykkelsen og dødsfaldene under demonstrationerne; glæder sig i denne forbindelse over IACHR's besøg i Nicaragua og udtrykker bekymring over den foreløbige rapports konklusioner; opfordrer indtrængende det internationale samfund til at spille en aktiv rolle med hensyn til at stille de ansvarlige til regnskab;

5.  opfordrer de nicaraguanske myndigheder til at give alle samfundets aktører, herunder oppositionen, journalister og civilsamfundet, tilstrækkelig plads til at handle frit i henhold til folkeretten med henblik på at bane vejen for, at alle parter kan drøfte situationen i Nicaragua og værne om menneskerettighederne i landet; minder om, at afpolarisering af retsvæsenet, afskaffelse af straffrihed og mediemangfoldighed er afgørende faktorer for at genetablere den demokratiske orden i landet;

6.  beklager, at den nationale dialog er slået fejl som følge af de begrænsninger, som den nicaraguanske regering har indført;

7.  fordømmer de ulovlige skridt, som blev taget i modstrid med retssystemet, og som har ført til forfatningsmæssige ændringer, der har fjernet begrænsningerne af præsidentens mandatperiode og dermed givet Daniel Ortega mulighed for at fortsætte som præsident i klar modstrid med retten til demokratiske valg; understreger behovet for stærke demokratiske institutioner, forsamlingsfrihed og politisk pluralisme; opfordrer i denne forbindelse til en valgreform, som skal sikre retfærdige, gennemsigtige og troværdige valg, der overholder de internationale standarder, med henblik på at løse den politiske krise;

8.  opfordrer myndighederne til at bekæmpe den omsiggribende korruption inden for Nicaraguas politiske kredse, der hindrer alle statslige institutioners funktion og begrænser udenlandske investeringer; opfordrer til gennemførelse af Nicaraguas lovgivning om bekæmpelse af korruption, herunder lovgivningen om bestikkelse, embedsmisbrug og smørepenge;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Det Centralamerikanske Parlament, Lima-gruppen og til regeringen og parlamentet i Republikken Nicaragua.

 

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0043.

Seneste opdatering: 30. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik