Förfarande : 2018/2711(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0244/2018

Ingivna texter :

B8-0244/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/05/2018 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0238

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 256kWORD 46k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.628v01-00
 
B8-0244/2018

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Nicaragua  (2018/2711(RSP))


Luis de Grandes Pascual, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Gabriel Mato, Cristian Dan Preda, Lorenzo Cesa, Esteban González Pons, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Ivan Štefanec, Eduard Kukan för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Nicaragua  (2018/2711(RSP))  
B8‑0244/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nicaragua, särskilt resolutionen av den 16 februari 2017(1),

–  med beaktande av uttalandena av den 22 april 2018 och 15 maj 2018 från talespersonen för kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Nicaragua,

–  med beaktande av pressmeddelandet av den 27 april 2018 från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) om situationen för de mänskliga rättigheterna i Nicaragua,

–  med beaktande av besöket av den interamerikanska kommissionen för de mänskliga rättigheterna (IACHR) den 17–21 maj 2018 för att undersöka situationen i Nicaragua och dess preliminära uttalande av den 21 maj 2018,

–  med beaktande av uttalandet av den 20 april 2018 från talespersonen för FN:s kontor för mänskliga rättigheter, Liz Throssell, om våldet mot demonstranter i Nicaragua,

–  med beaktande av pressmeddelandet av den 14 maj 2018 från Amerikanska samarbetsorganisationen (OAS) om besöket för att undersöka situationen i Nicaragua,

–  med beaktande av rapporten av den 20 januari 2017 från Amerikanska samarbetsorganisationens generalsekretariat om Nicaragua,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt rapporterna har minst 76 personer dödats, mer än 868 har skadats och 438 har gripits till följd av de demonstrationer som inleddes den 18 april 2018 mot de socialförsäkringsreformer som aviserats av president Daniel Ortega. Nicaraguas vice president, Rosario Murillo, har öppet stigmatiserat demonstranterna genom att kalla dem ”vandaler” och anklaga dem för ”politisk manipulation”.

B.  Det stora antalet dödsoffer visar på de statliga myndigheternas brutala förtryck, i strid med de principer om nödvändighet och proportionalitet som fastställs i internationell rätt och internationella normer och som begränsar användningen av våld. Chefen för den nationella polisen i Nicaragua, Aminta Granera, har avgått på grund av den extrema våldsanvändningen.

C.  Medieföretag som rapporterat om demonstrationerna har godtyckligt stängts ned av regeringen och journalister som gett uttryck för någon form av opposition har trakasserats, hotats och gripits. De nicaraguanska myndigheternas tillslag mot yttrandefriheten och trakasserierna mot oppositionsledare har fördömts som ett angrepp på de medborgerliga fri- och rättigheterna. Journalisten Angel Gahona sköts till döds under en direktsändning.

D.  Den nationella dialog som inleddes den 16 maj 2018 mellan Daniel Ortega och den nicaraguanska oppositionen och olika medborgargrupper, med den katolska kyrkan som medlare, har inte kunnat lösa krisen och har avbrutits på obestämd tid. Det största hindret är att regeringen har motsatt sig förtida val.

E.  Sedan Daniel Ortega tillträdde år 2007 har han blivit omvald tre gånger i rad trots att Nicaraguas konstitution förbjuder på varandra följande omval, vilket visar på den korruption och det auktoritära styre som nu råder i landet. Valen 2011 och 2016 kritiserades hårt av EU-institutionerna och OAS för deras oriktigheter, då de genomfördes utan närvaro av observatörer från dessa båda organisationer eller andra trovärdiga internationella observatörer.

F.  Korruptionen i den offentliga sektorn, bland annat av Daniel Ortegas familjemedlemmar, är fortfarande en av de största utmaningarna. Bestickning av offentliga tjänstemän, olagliga beslagtaganden och godtyckliga bedömningar av tull- och skattemyndigheterna är mycket vanliga.

1.  Europaparlamentet fördömer det brutala förtrycket och trakasserierna mot demonstranter som har resulterat i de många dödsfall, försvinnanden och godtyckliga gripanden som de nicaraguanska myndigheterna och gruppen av medlemmar av Sandinistiska nationella befrielsefronten gjort sig skyldiga till.

2.  Europaparlamentet uttrycker sitt deltagande och sin medkänsla med anhöriga till alla dem som dödats och skadats under demonstrationerna.

3.  Europaparlamentet uppmanar de nicaraguanska myndigheterna att upphöra med allt våld mot personer som utövar sin rätt till yttrandefrihet och mötesfrihet. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de nicaraguanska myndigheterna att släppa alla dem som sitter godtyckligt fängslade och ge garantier för att inga straffrättsliga åtgärder kommer att vidtas mot dem.

4.  Europaparlamentet uppmanar de nicaraguanska myndigheterna att omedelbart tillåta en internationell, oberoende och transparent utredning i syfte att lagföra de ansvariga för förtrycket och dödsfallen i samband med demonstrationerna. Parlamentet välkomnar i detta avseende IACHR:s besök i Nicaragua och uttrycker sin oro över slutsatserna i den preliminära rapporten. Parlamentet uppmanar det internationella samfundet att spela en aktiv roll för att ställa de ansvariga till svars.

5.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de nicaraguanska myndigheterna att ge alla aktörer i samhället, inklusive oppositionen, journalister och det civila samhället, tillräckligt utrymme att verka fritt, i enlighet med internationell rätt, för att lägga grunden för en diskussion med alla motståndare om situationen i Nicaragua och upprätthålla skyddet av de mänskliga rättigheterna i landet. Parlamentet påminner om att avpolariseringen av rättsväsendet, ett slut på straffriheten och mediepluralism är avgörande faktorer för att återställa den demokratiska ordningen i landet.

6.  Europaparlamentet beklagar att den nationella dialogen har misslyckats på grund av de begränsningar som ställts upp av Nicaraguas regering.

7.  Europaparlamentet fördömer de olagliga åtgärder som vidtagits i strid med rättssystemet och som har lett till ändringar av konstitutionen för att ta bort begränsningen av presidentens mandatperioder och därmed gjort det möjligt för Daniel Ortega att sitta kvar som president i uppenbar strid med rätten till demokratiska val. Parlamentet betonar behovet av starka demokratiska institutioner, mötesfrihet och politisk mångfald. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang en valreform som skapar rättvisa, öppna och trovärdiga val i enlighet med internationella standarder, för att lösa den politiska krisen.

8.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att bekämpa den otyglade korruptionen inom Nicaraguas politiska kretsar, eftersom den hindrar alla statliga institutioners verksamhet och begränsar de utländska investeringarna. Parlamentet kräver att Nicaraguas lagstiftning mot korruption genomförs, däribland i fråga om mutor, missbruk av tjänsteställning och andra mindre betalningar (facilitation payments).

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, generalsekreteraren för Amerikanska staters organisation, den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika, det centralamerikanska parlamentet, Limagruppen och Nicaraguas regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2017)0043.

Senaste uppdatering: 30 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy