Forslag til beslutning - B8-0245/2018Forslag til beslutning
B8-0245/2018

  FORSLAG TIL BESLUTNING om Connecting Europe-faciliteten efter 2020

  28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

  på baggrund af Kommissionens redegørelse
  jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

  Roberts Zīle, Zdzisław Krasnodębski for ECR-Gruppen

  Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0242/2018

  Procedure : 2018/2718(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B8-0245/2018
  Indgivne tekster :
  B8-0245/2018
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  B8‑0245/2018

  Europa-Parlamentets beslutning om Connecting Europe-faciliteten efter 2020

  (2018/2718(RSP))

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til artikel 311, 312 og 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

  –  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[1] og dens senere ændring ved Rådets forordning (EU, Euratom) 2017/1123 af 20. juni 2017[2],

  –  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[3] og Kommissionens forslag af 14. september 2016 om ændring af denne interinstitutionelle aftale (COM(2016)0606),

  –  der henviser til Kommissionens forslag af 14. september 2016 til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 COM(2016)0604) og det ledsagende arbejdsdokument (SWD(2016)0299),

  –  der henviser til Kommissionens meddelelse af 2. maj 2018 med titlen "Et moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer: Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027"(COM(2018)0321),

  –  der henviser til Jean-Claude Junckers redegørelse af 2. maj 2018 vedrørende Kommissionens beslutning om pakken om FFR for perioden efter 2020,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

  A.  der henviser til, at transportsektoren fortsat er et centralt investeringsområde, som bidrager til vækst, konkurrenceevne og udvikling ved at styrke det økonomiske potentiale i alle EU's medlemslande og regioner og således fremme økonomisk, social og territorial samhørighed, støtte det indre marked og derved modvirke uligheder mellem regioner;

  B.  der henviser til, at EU's nuværende energiinfrastruktur er af ældre dato og derfor muligvis ikke i tilstrækkelig grad vil kunne opfylde det fremtidige energibehov eller sikre forsyningssikkerheden;

  C.  der henviser til, at Connecting Europe-faciliteten (CEF) blev udformet som et fælles, centralt forvaltet finansieringsprogram for transport-, energi- og telekommunikationsinfrastruktur som en del af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, og at det leverer håndgribelige lokale resultater;

  D.  der henviser til, at CEF tegner sig for en væsentlig andel af EU-finansieringen til transport- og energiprojekter og leverer et solidt bidrag til målet om en lavemissionsøkonomi i Europa;

  E.  der henviser til, at den slags projekter, der medfinansieres af CEF, lever op til EU's ambitioner om at styrke forbindelserne på europæisk plan for tre primære sektorer og koncentrere støtten om offentlige goder med en europæisk dimension; der henviser til, at CEF bidrager til Kommissionens prioriteter med hensyn til beskæftigelse, vækst og investeringer, det indre marked, energiunionen, klimaet og det digitale indre marked, hvilket styrker EU's globale konkurrenceevne;

  F.  der henviser til, at CEF-Transport ved udgangen af 2017 allerede havde tildelt 21,3 mia. EUR i tilskud til TEN-T-projekter, hvilket samlet førte til investeringer for 41,6 mia. EUR; der henviser til, at der i løbet af 2018 vil blive undertegnet yderligere tilskudsaftaler med henblik på en udbudsrunde med blandet finansiering, der kombinerer CEF-tilskud med privat finansiering, bl.a. fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI); der henviser til, at det oprindelige budget på 1 mia. EUR for denne udbudsrunde i november 2017 blev forhøjet med 350 mio. EUR til støtte for prioriteten "Innovation og nye teknologier" i overensstemmelse med målsætningerne i handlingsplanen for alternative brændstoffer;

  G.  der henviser til, at Kommissionen forventes at offentliggøre sine lovgivningsmæssige forslag om europæiske strategiske investeringer, herunder en opdateret CEF, i maj og juni 2018;

  1.  understreger, at investering i transportinfrastruktur indebærer investering i langsigtet vækst, samhørighed, konkurrenceevne og beskæftigelse, hvor EU skal levere reel merværdi til borgerne;

  2.  understreger, at investeringer i energiinfrastruktur er afgørende for gennemførelsen af energiunionen, og at CEF derfor er et vigtigt politisk redskab til at afhjælpe investeringsunderskuddet i energisektoren og skabe vækst og beskæftigelse;

  3.  mener, at der i transportsektoren bør gives prioritet til projekter, som etablerer eller forbedrer grænseoverskridende forbindelser, fuldfører manglende forbindelser og fjerner flaskehalse; mener derfor, at CEF i denne situation vil yde et konkret bidrag til målsætningen om at opnå et fælles europæisk transportområde;

  4.  understreger, at CEF har været, er og skal forblive et effektivt og målrettet instrument til investering i transeuropæisk infrastruktur (TEN) i transportsektoren, energisektoren og den digitale sektor og for at bidrage til EU's prioriteter for job, vækst og investeringer, det indre marked, energiunionen, klimaet og det digitale indre marked;

  5.  insisterer desuden på, at CEF bør fokusere på at tilføre europæisk merværdi til udvikling af konnektivitet inden for transport, hovedsageligt ved at koncentrere sig om projekter på nationalt, regionalt eller lokalt plan, som ikke ville blive gennemført uden støtte fra EU;

  6.  opfordrer Kommissionen til fortsat at tildele CEF-finansiering i form af tilskud, idet hovedparten af CEF-finansieringen vedrører projekter, som indebærer større fordele på regionalt plan og i EU, men hvortil den nationale finansiering er utilstrækkelig, eller der mangler markedsbaseret finansiering;

  7.  opfordrer Kommissionen til at overveje yderligere metoder til fremme af CEF som et politisk instrument med sektorspecifikke mål til håndtering af komplekse projekter med en grænseoverskridende dimension eller EU-dækkende interoperabilitet;

  8.  fremhæver vigtigheden af direkte forvaltning, som tilskynder til hurtig tildeling af midler og en særdeles forsvarlig budgetmæssig gennemførelse, eftersom den direkte forvaltning af CEF-tilskud har vist sig meget effektiv og er kendetegnet ved en stærk projektportefølje og en konkurrencepræget udvælgelsesproces, et fokus på EU's politiske mål, koordineret gennemførelse og fuld inddragelse af medlemsstaterne; understreger, at Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) opviser meget gode resultater for så vidt angår den finansielle forvaltning af CEF, navnlig takket være dets fleksibilitet med hensyn til hurtigt at omdirigere midler, der ikke er blevet brugt til visse foranstaltninger, til finansiering af andre foranstaltninger; insisterer derfor på at styrke INEA for at sikre, at EU's midler anvendes hensigtsmæssigt;

  9.  understreger, at færdiggørelsen af de mange omfattende TEN-T-infrastrukturprojekter, der er i gang i øjeblikket, kræver betydelige investeringer, og at nogle er afhængige af fortsat EU-støtte og risikerer at gå i stå uden denne;

  10.  fremhæver fordelene ved komplementaritet mellem CEF, Horisont 2020, de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) og EFSI; påpeger, at Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden har en stærk regional dimension, der tager hensyn til lokale behov og fokuserer den finansielle støtte på de mindst udviklede regioner og de medlemsstater, der er berettigede til at modtage støtte fra Samhørighedsfonden;

  11.  understreger vigtigheden af fortsat at øremærke/reservere en vis andel af Samhørighedsfondens midler under den næste flerårige finansielle ramme 2021-2027 til transportprojekter under CEF og hertil anvende de maksimale finansieringssatser, der gælder for Samhørighedsfonden; understreger, at det beløb, der øremærkes i Samhørighedsfonden under den næste flerårige finansielle ramme 2021-2027, mindst skal ligge på samme niveau som under den foregående flerårige finansielle ramme 2014-2020, og at dette beløb under alle omstændigheder skal være tilstrækkeligt til, at igangværende projekter, der finansieres ved hjælp af disse tildelinger fra Samhørighedsfonden, kan afsluttes i løbet af den næste flerårige finansielle ramme 2021-2027;

  12.  glæder sig over initiativerne, ifølge hvilke en del af samhørighedsbudgettet (11,3 mia. EUR – transport) er blevet gennemført under direkte forvaltning inden for rammerne af CEF; bemærker, at EU's investeringer i transportinfrastruktur fortsat bør være en velafbalanceret konstruktion af centralt forvaltede og delte forvaltningskilder;

  13.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at have fokus på CEF's vigtigste politiske målsætninger:

  a)  for så vidt angår transport – fuldførelse af TEN-T-hovednettet senest i 2030, herunder implementeringen af SESAR og ERTMS, og fuldførelse af det samlede TEN-T-netværk senest i 2050

  b)  for så vidt angår energi: fuldførelse inden udgangen af 2030 af de prioriterede TEN-E-korridorer, dvs. modernisere og digitalisere nettene og nå sammenkoblingsmålene for 2030 (herunder for medlemsstater i randområderne), udvikle tætmaskede offshorenet og garantere forsyningssikkerheden, også gennem synkronisering

  c)  for så vidt angår digitalisering: maksimering af fordelene ved det digitale indre marked for alle borgere og virksomheder inden udgangen af 2030 med opnåelse af et fuldt cybersikkert gigabitsamfund senest i 2025, forberedelse af terabitkonnektivitet inden 2030 og udrulning af en EU-dækkende infrastruktur for data og digitale tjenester;

  14.  mener, at det er nødvendigt med en opdateret CEF, som omfatter alle transportformer, herunder vejinfrastruktur og indre vandveje, og som fokuserer på sammenkoblinger og færdiggørelse af nettene i fjerntliggende områder og omfatter alle transportbehov, herunder digitale løsninger, modalskift og mere bæredygtig transport; mener, at denne opdaterede CEF også bør prioritere mere direkte forbindelser mellem hovednettet og det samlede net, herunder eksempelvis horisontale prioriteringer såsom motorveje til søs; mener, at dette bør afspejles i oversigterne over forhåndsudpegede projekter, som skal medtages i den næste CEF-forordning;

  15.  gentager, at hensigten med den udbudsrunde med blandet finansiering, der blev lanceret i 2017, og som kombinerer CEF-tilskud med markedsbaserede finansielle værktøjer, navnlig finansielle instrumenter, der er til rådighed under EFSI, er så vidt muligt at styrke komplementariteten mellem de to støtteordninger, samtidig med at andre finansieringskilder mobiliseres, navnlig EFSI, private investorer eller nationale erhvervsfremmende banker;

  16.  minder om, at CEF's dobbelte fokus på digitale grænseoverskridende tjenesteydelser af almen interesse og kommunikations- og databehandlingsinfrastruktur for så vidt angår telekommunikationssektoren har vist, at programmet har en væsentlig virkning med hensyn til indfrielsen af EU's mål for det digitale indre marked og hjælper med at udvikle og gennemføre fælles politikker for håndtering af samfundsmæssige udfordringer, herunder den digitale omstilling af sundhedsydelser, cybersikkerhed, 5G-dækning af TEN-T-korridorerne og digitalisering af myndigheder;

  17.  minder om, at der med Kommissionens forslag om den flerårige finansielle ramme fra 2011 blev indført et finansielt instrument med et samlet budget på 50 mia. EUR, fordelt på 9,1 mia. EUR til telekommunikationsprojekter og digitale projekter og 21,7 mia. EUR til transportprojekter, mens der under Samhørighedsfonden blev øremærket/reserveret yderligere 10 mia. EUR til transportprojekter, hvilket bragte det samlede beløb til transportsektoren op på 31,7 mia. EUR; bemærker, at dette beløb under forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 og EFSI blev beskåret betragteligt;

  18.  ser med tilfredshed på opnåelsen af synergier på tværs af sektorer i CEF; forventer, at de kommende sektorspecifikke retningslinjer og CEF-instrumentet gøres mere fleksible for at fremme synergier og en højere grad af reaktionsdygtighed over for nye teknologiske udviklinger og prioriteter, eksempelvis digitalisering, samtidig med at man fremskynder etableringen af en lavemissionsøkonomi og tackler fælles samfundsmæssige udfordringer såsom cybersikkerhed;

  19.  opfordrer Kommissionen til at anvende CEF-rammen med henblik på at nå målsætningerne i "Handlingsplanen for militær mobilitet: EU tager skridt hen imod en forsvarsunion";

  20.  mener, at det foreslåede niveau af bevillinger til CEF (som anført i meddelelsen om EU's budget i fremtiden), og især de lave bevillinger til transport, er utilfredsstillende, og bemærker, at niveauet for disse bevillinger er lavere end under den flerårige finansielle ramme for 2014-2020; opfordrer derfor Kommissionen til at medtage et større beløb i dets forslag til CEF-forordningen og til – i overensstemmelse med behovene og fordelene for transport-, energi- og telekommunikationsinfrastruktur – mindst at bibeholde den samme grad af CEF-finansiering som under den tidligere flerårige finansielle ramme;

  21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og medlemsstaterne.

   

  Seneste opdatering: 18. september 2018
  Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik