Projekt rezolucji - B8-0245/2018Projekt rezolucji
B8-0245/2018

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r.

28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Roberts Zīle, Zdzisław Krasnodębski w imieniu grupy ECR

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0242/2018

Procedura : 2018/2718(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0245/2018
Teksty złożone :
B8-0245/2018
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0245/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r.

(2018/2718(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 311, 312 i 323 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[1] oraz zmieniające je rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2017/1123 z dnia 20 czerwca 2017 r.[2],

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[3] oraz wniosek Komisji z dnia 14 września 2016 r. dotyczący zmiany tego porozumienia międzyinstytucjonalnego (COM(2016)0606),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 września 2016 r. dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (COM(2016)0604) i dołączony do niego dokument roboczy służb Komisji (SWD(2016)0299),

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 2 maja 2018 r. pt. „Nowoczesny budżet Unii, która chroni, wspiera i broni – wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027” (COM(2018)0321),

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a Junckera z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie decyzji Komisji przyjętej w sprawie pakietu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że sektor transportu jest nadal jednym z kluczowych obszarów inwestycji, który przyczynia się do wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i rozwoju dzięki pobudzaniu potencjału gospodarczego wszystkich państw członkowskich i regionów UE, a tym samym wzmacnia spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną, a także wspiera rynek wewnętrzny i w ten sposób przeciwdziała nierównościom pomiędzy regionami;

B.  mając na uwadze, że obecna infrastruktura energetyczna UE starzeje się i dlatego może nie być w stanie zaspokoić przyszłego zapotrzebowania na energię ani zagwarantować bezpieczeństwa dostaw;

C.  mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” został pomyślany jako wspólny, centralnie zarządzany program finansowania infrastruktury transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej, będący elementem strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, i że przynosi on konkretne efekty w praktyce;

D.  mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” zapewnia znaczną część funduszy UE na projekty w dziedzinie transportu i energii oraz w znaczący sposób przyczynia się do realizacji celu, jakim jest przejście na niskoemisyjną gospodarkę europejską;

E.  mając na uwadze, że rodzaje projektów współfinansowanych z instrumentu „Łącząc Europę” odpowiadają ambicji UE w zakresie poprawy jakości połączeń na skalę europejską w odniesieniu do trzech głównych sektorów i skoncentrowania wsparcia na dobrach publicznych o wymiarze europejskim; mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” przyczynia się do realizacji priorytetów Komisji dotyczących zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji, rynku wewnętrznego, unii energetycznej, klimatu i jednolitego rynku cyfrowego oraz wzmacniania globalnej konkurencyjności UE;

F.  mając na uwadze, że do końca 2017 r. w ramach instrumentu „Łącząc Europę” – Transport przeznaczono już 21,3 mld EUR w postaci dotacji na projekty TEN-T, co pociągnęło za sobą inwestycje o łącznej wartości 41,6 mld EUR; mając na uwadze, że w 2018 r. zostaną podpisane dodatkowe umowy w sprawie przyznania dotacji w ramach mieszanego zaproszenia do składania wniosków, łączącego dotacje w ramach instrumentu „Łącząc Europę” z finansowaniem prywatnym, w tym z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS); mając na uwadze, że pierwotny budżet w wysokości 1 mld EUR na to zaproszenie do składania wniosków zwiększono w listopadzie 2017 r. o 350 mln EUR w celu wspierania priorytetu „Innowacje i nowe technologie”, zgodnie z celami planu działania dotyczącego paliw alternatywnych;

G.  mając na uwadze, że Komisja ma opublikować wnioski ustawodawcze dotyczące europejskich inwestycji strategicznych, w tym zaktualizowanego instrumentu „Łącząc Europę”, w maju i czerwcu 2018 r.;

1.  podkreśla, że inwestowanie w infrastrukturę transportową oznacza inwestowanie w długotrwały wzrost gospodarczy, spójność, konkurencyjność i zatrudnienie, w których to dziedzinach UE musi zapewniać rzeczywistą wartość dodaną dla obywateli;

2.  podkreśla, że inwestycje w infrastrukturę energetyczną mają zasadnicze znaczenie dla realizacji unii energetycznej i że instrument „Łącząc Europę” jest zatem jednym z głównych narzędzi polityki mogących zaradzić luce inwestycyjnej w sektorze energetycznym oraz zapewnić wzrost gospodarczy i miejsca pracy;

3.  uważa, że w sektorze transportu pierwszeństwo należy przyznać projektom, które tworzą lub poprawiają połączenia transgraniczne, uzupełniają brakujące ogniwa i eliminują wąskie gardła; uważa zatem, że w tym scenariuszu instrument „Łącząc Europę” wniesie konkretny wkład w związku z ambicjami utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu;

4.  podkreśla, że instrument „Łącząc Europę” był, jest i musi pozostać skutecznym i ukierunkowanym instrumentem inwestycji w transeuropejską infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową, a także przyczyniać się do realizacji priorytetów UE w zakresie miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji, rynku wewnętrznego, unii energetycznej, klimatu i jednolitego rynku cyfrowego;

5.  ponadto nalega, aby instrument „Łącząc Europę” koncentrował się na zapewnieniu unijnej wartości dodanej w zakresie rozwoju połączeń w transporcie, głównie poprzez skupienie się na projektach na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, które inaczej, bez wsparcia UE, nie byłyby realizowane;

6.  zachęca Komisję do dalszego przyznawania finansowania z instrumentu „Łącząc Europę” w formie dotacji, ponieważ znaczna większość finansowania z tego instrumentu związana jest z projektami przynoszącymi szersze korzyści regionalne i unijne, ale na które nie ma wystarczających środków krajowych lub na które brakuje finansowania w oparciu o instrumenty rynkowe;

7.  wzywa Komisję do rozważenia dalszych sposobów promowania instrumentu „Łącząc Europę” jako instrumentu ukierunkowanego na realizację polityki z konkretnymi celami sektorowymi, co pozwala realizować skomplikowane projekty o transgranicznym lub ogólnounijnym wymiarze interoperacyjności;

8.  podkreśla znaczenie zarządzania bezpośredniego, które zachęca do szybkiego podziału funduszy i bardzo rzetelnego wykonywania budżetu; podkreśla również, że bezpośrednie zarządzanie dotacjami z instrumentu „Łącząc Europę” okazało się bardzo wydajne oraz charakteryzowało się dużą liczbą projektów, konkurencyjną procedurą wyboru, koncentracją na celach polityki UE, skoordynowanym wdrażaniem i pełnym zaangażowaniem państw członkowskich; podkreśla, że Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci ma bardzo dobre osiągnięcia w finansowym zarządzaniu instrumentem „Łącząc Europę”, szczególnie dzięki swojej elastyczności w szybkim przekierowywaniu niewykorzystanych środków z jednych działań na finansowanie innych; domaga się zatem wzmocnienia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci, żeby zapewnić właściwe wykorzystanie środków UE;

9.  podkreśla, że ukończenie wielu bieżących projektów infrastrukturalnych TEN-T na dużą skalę wymaga znacznych inwestycji, częściowo uzależnionych od ciągłego wsparcia ze strony UE, bez którego istnieje ryzyko, że projekty te utkną w martwym punkcie;

10.  podkreśla korzyści płynące z komplementarności instrumentu „Łącząc Europę”, programu „Horyzont 2020”, europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESI) i EFIS; przypomina, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Fundusz Spójności mają silny wymiar regionalny, odpowiadający potrzebom lokalnym i koncentrujący wsparcie finansowe na regionach słabiej rozwiniętych i państwach członkowskich kwalifikujących się do wsparcia z Funduszu Spójności;

11.  podkreśla znaczenie dalszego przeznaczania/wyodrębniania pewnej kwoty z Funduszu Spójności w kolejnych WRF na lata 2021–2027 na rzecz projektów transportowych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” na podstawie maksymalnych stóp finansowania mających zastosowanie do Funduszu Spójności; podkreśla, że kwota przyznana z Funduszu Spójności w kolejnych WRF na lata 2021–2027 musi pozostać przynajmniej na tym samym poziomie co w poprzednich WRF na lata 2014–2020 oraz że kwota ta w każdym przypadku musi być wystarczająca do ukończenia, w okresie obowiązywania następnych WRF na lata 2021–2027, bieżących projektów finansowanych z przydziałów pochodzących z Funduszu Spójności;

12.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy, zgodnie z którymi część budżetu na politykę spójności (11,3 mld EUR – transport) wykonano w oparciu o zarządzanie bezpośrednie w ramach instrumentu „Łącząc Europę”; zauważa, że inwestycje w unijną infrastrukturę transportową powinny nadal odbywać się w ramach dobrze wyważonego systemu centralnie i wspólnie zarządzanych źródeł finansowania;

13.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, by utrzymały zaangażowanie na rzecz realizacji głównych celów politycznych instrumentu „Łącząc Europę” tj.:

a)  odnośnie do transportu – ukończenie do roku 2030 sieci bazowej TEN-T, w tym wdrożenie SESAR i ERTMS, oraz ukończenie kompleksowej sieci TEN-T do 2050 r.;

b)  odnośnie do energii – ukończenie do roku 2030 korytarzy priorytetowych TEN-E, czyli uczynienie sieci inteligentniejszymi i ucyfrowienie ich, osiągnięcie celów w zakresie wzajemnych połączeń do roku 2030 r. (w tym dla peryferyjnych państw członkowskich), opracowanie sieci oczkowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw, również dzięki synchronizacji;

c)  odnośnie do cyfryzacji – maksymalizacja korzyści płynących z jednolitego rynku cyfrowego dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw do 2030 r. oraz osiągnięcie w pełni cyberbezpiecznego społeczeństwa gigabitowego do 2025 r., przygotowanie do łączności terabitowej do 2030 r. oraz rozwój ogólnoeuropejskiej infrastruktury umożliwiającej usługi w zakresie danych i usługi cyfrowe;

14.  uważa, że konieczna jest aktualizacja instrumentu „Łącząc Europę”, obejmująca wszystkie rodzaje transportu, w tym infrastrukturę drogową oraz śródlądowe drogi wodne, która skupi się na wzajemnych połączeniach i ukończeniu budowy sieci na obszarach peryferyjnych i w ramach której zaspokojone zostaną wszystkie potrzeby transportowe, w tym w zakresie rozwiązań cyfrowych, zmiany rodzaju transportu i bardziej zrównoważonego transportu; uważa, że w ramach tej aktualizacji instrumentu „Łącząc Europę” należy również w sposób priorytetowy potraktować bardziej bezpośrednie połączenia między siecią bazową a kompleksową, co obejmuje np. priorytety horyzontalne, takie jak autostrady morskie; uważa, że powinno to znaleźć odzwierciedlenie w wykazach wstępnie określonych projektów, który znajdzie się w następnym rozporządzeniu w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”;

15.  przypomina, że ogłoszone w 2017 r. mieszane zaproszenie do składania wniosków, które łączy dotacje z instrumentu „Łącząc Europę” z rynkowymi narzędziami finansowymi, w szczególności z instrumentami finansowymi dostępnymi w ramach EFIS, ma na celu, o ile jest to możliwe, wzmocnienie komplementarności między obydwoma systemami wsparcia przy jednoczesnym przyciąganiu innych źródeł finansowania, zwłaszcza EFIS, prywatnych inwestorów lub krajowych banków prorozwojowych;

16.  przypomina, że w sektorze telekomunikacyjnym ukierunkowanie instrumentu „Łącząc Europę” zarówno na cyfrowe usługi transgraniczne świadczone w interesie ogólnym, jak i na infrastrukturę komunikacyjną i obliczeniową wykazało, że program znacząco przyczynia się do realizacji celów jednolitego rynku cyfrowego w UE oraz pomaga opracowywać i wdrażać wspólne strategie polityczne, które ułatwiają radzenie sobie z wyzwaniami społecznymi, takie jak cyfrowa transformacja opieki zdrowotnej, cyberbezpieczeństwo, zasięg sieci 5G w korytarzach TEN-T oraz cyfryzacja rządów;

17.  przypomina, że we wniosku Komisji z 2011 r. dotyczącym WRF wprowadzono instrument finansowy dysponujący całkowitym budżetem w wysokości 50 mld EUR, z czego 9,1 mld EUR przydzielono na projekty w dziedzinie energetyki, 9,2 mld EUR na projekty telekomunikacyjne/cyfrowe, a 21,7 mld EUR na projekty transportowe, na które przeznaczono/wyodrębniono dodatkowe10 mld EUR z Funduszu Spójności, co łącznie daje 31,7 mld EUR dla sektora transportu; zauważa, że w wyniku negocjacji dotyczących WRF na lata 2014–2020 oraz EFIS kwotę tę znacznie obniżono;

18.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie do instrumentu „Łącząc Europę” zasady synergii międzysektorowej; oczekuje, że przyszłe wytyczne polityki sektorowej i instrument „Łącząc Europę” staną się bardziej elastyczne, tak aby ułatwić synergię i lepiej reagować na rozwój nowych technologii i priorytety, takie jak digitalizacja, a jednocześnie przyspieszyć tworzenie gospodarki niskoemisyjnej i stawić czoła wspólnym wyzwaniom społecznym, takim jak cyberbezpieczeństwo;

19.  wzywa Komisję do wykorzystania ram instrumentu „Łącząc Europę” do realizacji celów przedstawionych w „Planie działania na rzecz mobilności wojskowej: EU podejmuje działania w kierunku Unii Obrony”;

20.  uważa, że proponowany przydział środków na instrument „Łącząc Europę” (jak określono w komunikacie dotyczącym przyszłości budżetu UE), a w szczególności niski poziom środków na transport, jest niezadowalający i zwraca uwagę, że przydział ten jest niższy niż w WRF na lata 2014–2020; wzywa zatem Komisję, by we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” zawarła większą kwotę i zachowała przynajmniej taki sam poziom finansowania tego instrumentu jak w poprzednich WRF, stosownie do potrzeb związanych z infrastrukturą transportową, energetyczną i telekomunikacyjną oraz przy uwzględnieniu płynących z niej korzyści;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz państwom członkowskim.

 

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności