Propunere de rezoluţie - B8-0245/2018Propunere de rezoluţie
B8-0245/2018

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020

  28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

  depusă pe baza declarației Comisiei
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Roberts Zīle, Zdzisław Krasnodębski în numele Grupului ECR

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0242/2018

  Procedură : 2018/2718(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0245/2018
  Texte depuse :
  B8-0245/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0245/2018

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020

  (2018/2718(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere articolele 311, 312 și 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

  –  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[1], modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2017/1123 al Consiliului din 20 iunie 2017[2],

  –  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[3] și propunerea Comisiei din 14 septembrie 2016 de modificare a Acordului interinstituțional (COM(2016)0606),

  –  având în vedere propunerea Comisiei din 14 septembrie 2016 de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (COM(2016)0604) și documentul care o însoțește (SWD(2016)0299),

  –  Având în vedere comunicarea Comisiei din 2 mai 2018 intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027” (COM(2018)0321),

  –  având în vedere declarația făcută la 2 mai 2018 în numele Comisiei de Jean-Claude Juncker referitoare la decizia adoptată de Comisie privind pachetul CFM pentru perioada post-2020,

  –  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât sectorul transporturilor rămâne un domeniu de investiții esențial, care contribuie la creșterea economică, competitivitate și dezvoltare, prin mărirea potențialului economic al tuturor statelor și regiunilor UE, contribuind astfel la coeziunea economică, socială și teritorială, sprijinind piața internă și, prin aceasta, luptând împotriva dezechilibrelor dintre regiuni;

  B.  întrucât actuala infrastructură energetică a UE se învechește și, prin urmare, s-ar putea ca în viitor să nu fie în măsură să satisfacă cererea de energie sau să asigure securitatea aprovizionării;

  C.  întrucât Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) a fost conceput să fie un program de finanțare comun, gestionat la nivel central, pentru infrastructurile de transporturi, telecomunicații și energie în cadrul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și acesta produce rezultate concrete pe teren;

  D.  întrucât MIE pune la dispoziție o parte substanțială a finanțării acordate de UE pentru proiectele din domeniile transporturilor și energiei, având o contribuție importantă la realizarea obiectivului unei economii europene cu emisii scăzute de carbon;

  E.  întrucât tipurile de proiecte cofinanțate de MIE corespund ambițiilor UE de a mări conectivitatea la scară europeană a celor trei sectoare esențiale și de a axa sprijinul pe bunuri publice care au o dimensiune europeană; întrucât MIE contribuie la prioritățile Comisiei privind locurile de muncă, creșterea economică și investițiile, piața internă, uniunea energetică, schimbările climatice și piața unică digitală, consolidând competitivitatea globală a UE;

  F.  întrucât, până la sfârșitul lui 2017, componenta „Transporturi” a MIE alocase deja 21,3 miliarde EUR sub formă de granturi pentru proiecte TEN-T, lucru care a generat investiții totale în valoare de 41,6 miliarde EUR; întrucât, în cursul anului 2018, vor fi semnate acorduri de grant suplimentare pentru o cerere de oferte de finanțare mixtă care îmbină granturile MIE cu finanțarea privată, inclusiv din Fondul european pentru investiții strategice (FEIS); întrucât bugetul inițial de un miliard de euro pentru această cerere a fost majorat în noiembrie 2017 cu 350 de milioane EUR pentru a sprijini prioritatea „Inovarea și noile tehnologii”, în concordanță cu obiectivele planului de acțiune privind combustibilii alternativi;

  G.  întrucât Comisia Europeană urmează să își publice, în mai și iunie 2018, propunerile legislative privind investițiile strategice la nivel european, inclusiv privind Mecanismul actualizat pentru interconectarea Europei,

  1.  subliniază că a investi în infrastructura de transport înseamnă a investi în creșterea pe termen lung, în coeziune, în competitivitate și în crearea de locuri de muncă, domenii în care Uniunea trebuie să genereze o valoare adăugată reală pentru cetățeni;

  2.  subliniază că investițiile în infrastructura energetică sunt esențiale pentru punerea în practică a uniunii energetice și că MIE este, prin urmare, un important instrument de politică pentru soluționarea deficitului de investiții în sectorul energiei, instrument care generează creștere economică și creează locuri de muncă;

  3.  consideră că, în sectorul transporturilor, ar trebui acordată prioritate proiectelor care creează sau îmbunătățesc conexiuni transfrontaliere, completează tronsoanele lipsă și elimină strangulările; consideră, prin urmare, că în acest scenariu MIE va fi în măsură să aducă o contribuție concretă la ambiția de a realiza un spațiu european unic al transporturilor;

  4.  subliniază că MIE a fost, este și trebuie să rămână un instrument eficace și orientat pentru realizarea de investiții în infrastructurile transeuropene (TEN) din sectorul transporturilor, din cel al energiei și din cel digital și pentru a contribui la prioritățile UE privind locurile de muncă, creșterea economică și investițiile, piața internă, uniunea energetică, clima și piața unică digitală;

  5.  în plus, insistă că MIE ar trebui să urmărească în primul rând să atribuie o valoare adăugată europeană dezvoltării conectivității în domeniul transporturilor, axându-se în principal pe proiecte la nivel național, regional sau local care nu ar fi fost altfel realizate fără sprijin din partea UE;

  6.  încurajează Comisia să aloce în continuare finanțare din MIE sub formă de granturi, deoarece o mare parte a finanțării din MIE ține de proiecte cu efecte benefice mai largi la nivel regional și la nivelul UE, însă care nu beneficiază în măsură suficientă de finanțare la nivel național sau nu beneficiază deloc de finanțare bazată pe piață;

  7.  invită Comisia să examineze noi modalități de a promova MIE ca un instrument bazat pe politici, cu obiective sectoriale specifice, care se ocupă de proiecte complexe și are o dimensiune de interoperabilitate transfrontalieră sau la nivelul UE;

  8.  scoate în evidență importanța gestionării directe, care determină alocarea rapidă a fondurilor și o foarte bună execuție bugetară, precum și faptul că gestionarea directă a granturilor MIE s-a dovedit a fi foarte eficientă, cu o rezervă de proiecte de calitate și un proces de selecție competitiv, o axare pe obiectivele de politică ale UE, o punere în aplicare coordonată și cu implicarea deplină a statelor membre; subliniază că Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) are un bilanț foarte bun în ceea ce privește gestiunea financiară a MIE, în special mulțumită flexibilității în redirecționarea rapidă a fondurilor necheltuite pentru anumite acțiuni către finanțarea unor noi acțiuni; insistă, prin urmare, ca INEA să fie întărită, pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a fondurilor UE;

  9.  subliniază că finalizarea a numeroase proiecte de infrastructură TEN-T de mare anvergură, aflate în curs, necesită investiții semnificative, care depind parțial de sprijinul constant al UE, în caz contrar, proiectele riscând să ajungă într-un punct mort;

  10.  subliniază avantajele aduse de complementaritatea dintre MIE, Orizont 2020, fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) și FEIS; subliniază că Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune au o pronunțată dimensiune regională, care răspunde cererii locale și concentrează sprijinul financiar în regiunile mai puțin dezvoltate și în statele membre eligibile pentru sprijinul acordat din Fondul de coeziune;

  11.  subliniază că este important ca, în continuare, să se aloce/să se dedice o anumită sumă din Fondul de coeziune proiectelor de transport finanțate din MIE în următorul CFM (2021-2027) la ratele de finanțare maxime aplicabile în cazul Fondului de coeziune; subliniază că suma alocată din Fondul de coeziune în următorul CFM (2021-2027) trebuie să rămână cel puțin la același nivel ca în CFM anterior ( 2014-2020) și că această valoare trebuie, în orice caz, să fie suficientă pentru a finaliza în cursul următorului CFM (2021-2027) proiectele în curs finanțate din aceste alocări din Fondul de coeziune;

  12.  salută inițiativele în cadrul cărora o parte din bugetul Fondului de coeziune (11,3 miliarde EUR — transporturi) a fost executată prin gestiune directă în cadrul MIE; constată că investițiile în infrastructura de transport a UE ar trebui să rămână o construcție echilibrată de gestiune partajată și gestiune la nivel central a surselor;

  13.  invită Comisia și statele membre să își mențină angajamentul față de principalele obiective de politică ale MIE :

  a)  în ceea ce privește transporturile – finalizarea, până în 2030, a rețelei centrale TEN-T, inclusiv implementarea SESAR și ERTMS, și finalizarea rețelei globale TEN-T până în 2050;

  b)  în ceea ce privește energia – finalizarea coridoarelor prioritare TEN-E până în 2030, în special transformarea rețelelor în rețele inteligente și digitalizarea lor, atingerea obiectivelor de interconectare pentru 2030 (inclusiv pentru statele membre periferice), dezvoltarea de rețele offshore de tip plasă și asigurarea securității aprovizionării, inclusiv prin sincronizare;

  c)  în ceea ce privește digitalizarea – valorificarea la maximum a avantajelor pieței unice digitale pentru toți cetățenii și toate întreprinderile din UE până în 2030, realizarea unei societăți gigabit complet sigure din punct de vedere informatic până în 2025, pregătirea pentru conectivitatea terabit până în 2030 și realizarea unei infrastructuri de date și de servicii digitale în întreaga Uniune;

  14.  consideră că este nevoie de un MIE actualizat, care să acopere toate modurile de transport, inclusiv infrastructura rutieră și căile navigabile interioare, punând accentul pe interconexiuni și finalizarea rețelelor în zonele periferice și satisfăcând toate necesitățile de transport, și care să includă soluții digitale, transferul modal și un transport mai durabil; consideră că acest MIE actualizat ar trebui, de asemenea, să acorde prioritate legăturilor mai directe între rețelele centrale și cele globale, inclusiv, de exemplu, priorităților orizontale precum autostrăzile mării; consideră că acest lucru ar trebui să se reflecte în listele de proiecte identificate în prealabil care urmează a fi incluse în următorul Regulament privind MIE;

  15.  reiterează că cererea de oferte de finanțare mixtă, care îmbină granturile MIE cu instrumentele financiare bazate pe piață, în special cu instrumentele financiare disponibile în cadrul FEIS, este menită să consolideze, acolo unde este posibil, complementaritatea dintre cele două scheme de sprijin și, în același timp, să mobilizeze alte surse de finanțare, în special FEIS, investitori privați sau bănci naționale de promovare;

  16.  reamintește că, în sectorul telecomunicațiilor, obiectivul dublu al MIE, și anume serviciile digitale transfrontaliere de interes public și infrastructura de comunicare și informatică, a demonstrat că programul are un impact important asupra realizării pieței unice digitale a UE, contribuind la dezvoltarea și punerea în aplicare a unor politici comune de abordare a provocărilor societale, inclusiv la transformarea digitală a asistenței medicale, securitatea cibernetică, acoperirea 5G a coridoarelor TEN-T și digitalizarea administrațiilor;

  17.  reamintește că propunerea Comisiei din 2011 privind CFM a introdus un instrument financiar cu un buget total de 50 miliarde EUR, împărțit în felul următor: 9,1 miliarde EUR pentru proiecte energetice, 9,2 miliarde EUR pentru proiecte în domeniul telecomunicațiilor/proiecte digitale și 21,7 miliarde EUR pentru proiectele în domeniul transporturilor, cu o sumă suplimentară de 10 miliarde EUR alocată/dedicată în cadrul Fondului de coeziune pentru proiectele din sectorul transporturilor, aducând suma totală destinată sectorului transporturilor la 31,7 miliarde EUR; constată că CFM 2014-2020 și negocierile privind FEIS au redus semnificativ această sumă;

  18.  salută introducerea de sinergii transsectoriale în cadrul MIE; se așteaptă ca viitoarele orientări privind politica din acest sector și instrumentul MIE să devină mai flexibile, pentru a facilita sinergiile și a reacționa mai prompt la noile evoluții și priorități tehnologice, cum ar fi digitalizarea, accelerând totodată crearea unei economii cu emisii reduse de carbon și abordând provocări societale comune precum securitatea cibernetică;

  19.  solicită Comisiei să utilizeze cadrul MIE pentru realizarea obiectivelor evidențiate în „Planul de acțiune vizând mobilitatea militară: UE ia măsuri în direcția unei uniuni a apărării”;

  20.  consideră că, așa cum se precizează în comunicarea intitulată „Bugetul UE pentru viitor”, nivelul propus al alocării destinate MIE și, în special, nivelul scăzut al alocării pentru transporturi este nesatisfăcător și constată că această sumă este mai mică decât în contextul CFM 2014-2020; invită, prin urmare, Comisia să includă o sumă mai mare în propunerea de regulament privind MIE și să mențină cel puțin același nivel de finanțare din MIE ca în CFM anterior, în conformitate cu nevoile și avantajele infrastructurii din domeniile transporturilor, energiei și telecomunicațiilor;

  21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și statelor membre.

   

  Ultima actualizare: 18 septembrie 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate