Предложение за резолюция - B8-0246/2018Предложение за резолюция
B8-0246/2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Механизма за свързване на Европа след 2020 г.

  28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на Комисията
  съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Павел Теличка, Гезине Майснер, Исаскун Билбао Барандика от името на групата ALDE
  Исмаил Ертуг, Инес Аяла Сендер от името на групата S&D

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0242/2018

  Процедура : 2018/2718(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0246/2018
  Внесени текстове :
  B8-0246/2018
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0246/2018

  Резолюция на Европейския парламент относно Механизма за свързване на Европа след 2020 г.

  (2018/2718(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид членове 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

  –  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020[1] и неговото последващо изменение с Регламент (EC, Евратом) 2017/1123 на Съвета от 20 юни 2017 г.[2],

  –  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление,

  –  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. на тема „Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 — 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията“[3],

  –  като взе предвид Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС, публикуван от Комисията на 28 юни 2017 г. (COM(2017)0358),

  –  като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2017 г. относно Документа за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС[4],

  –  като взе предвид предложението на Комисията от 14 септември 2016 г. за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (COM(2016)0604) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2016)0299“,

  –  като взе предвид предложението на Комисията от 14 септември 2016 г. за изменение на Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (COM(2016)0606),

  –  като взе предвид ратификацията на Парижкото споразумение от Парламента на 4 октомври 2016 г. и от Съвета на 5 октомври 2016 г.,

  –  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.[5],

  –  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 15 юни 2016 г. относно междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка[6],

  –  като взе предвид доклада на Комисията от 14 февруари 2018 г. относно средносрочната оценка на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) (COM(2018)0066),

  –  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че развитието и възстановяването на транспортната инфраструктура в ЕС все още е твърде разпокъсано и представлява голямо предизвикателство по отношение на капацитета и финансирането, но е от съществено значение за осигуряването на устойчив растеж, работни места и конкурентоспособност, както и на социалното и териториалното сближаване в рамките на Съюза;

  Б.  като има предвид, че Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е обща, централно управлявана програма за финансиране, имаща за цел насърчава разработването на високоефективни, устойчиви и взаимосвързани трансевропейски мрежи (TEN) в областта на транспорта, енергетиката и цифровите услуги;

  В.  като има предвид, че ранното завършване на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) ще допринесе в съществена степен за постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите съгласно Парижкото споразумение относно изменението на климата и за декарбонизацията на европейската икономика; като има предвид, че основната мрежа следва да бъде завършена до 2030 г., а широкообхватната мрежа – до 2050 г.;

  Г.  като има предвид, че 10% от европейците работят в транспортния сектор като цяло, и като има предвид, че инвестирането в транспортна инфраструктура ще доведе до създаването на нови работни места, като по приблизителни оценки всеки един милиард евро, инвестиран в основната мрежа на TEN-T, ще доведе до създаването на до 20 000 нови работни места;

  Д.  като има предвид, че МСЕ е съсредоточен върху улесняването на трансграничните връзки, създаването на мултимодални и градски възли, преодоляването на неефективността на пазара и премахването на участъците с недостатъчен капацитет; като има предвид, че МСЕ е осигурил реализацията на проекти, които в противен случай не биха били осъществени, и по този начин осигурява безспорна европейска добавена стойност, като улеснява трансграничното сътрудничество и координация;

  Е.  като има предвид, че за транспортния сектор е била заделена най-голяма част от бюджета на МСЕ за периода 2014—2020 г.; като има предвид, че този общ дял на средствата за транспорта беше разделен на общ пакет за всички държави членки и пакет за политиката на сближаване, който е на разположение на държавите членки, получаващи средства от Кохезионния фонд, и се превежда пряко от Кохезионния фонд;

  Ж.  като има предвид, че МСЕ е една от най-успешните програми на ЕС, като при поканите за представяне на предложения интересът значително надхвърли предвидените средства; като има предвид, че до края на 2017 г. МСЕ-Транспорт вече е предоставил 21,3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства за проекти по TEN-T, което е генерирало инвестиции на обща стойност 41,6 милиарда евро; като има предвид, че през 2018 г. ще бъдат подписани допълнителни споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за покана за смесено финансиране, съчетаващо безвъзмездни средства по МСЕ с частно финансиране, включително по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ); като има предвид, че първоначалният бюджет от 1 милиард евро за посочената покана беше увеличен през ноември 2017 г. с 350 милиона евро с цел подкрепа за приоритета „Иновации и нови технологии“ в съответствие с целите на Плана за действие за алтернативни горива;

  З.  като има предвид, че въвеждането на принципа „използваш или губиш“ допринесе значително за успеха на МСЕ; като има предвид обаче, че възстановяването на средствата за нереализирани проекти следва да бъде ускорено;

  И.  като има предвид, че МСЕ има за цел да ускори инвестициите в транспортната инфраструктура и иновации и да привлече финансиране както от публичния, така и от частния сектор, като същевременно се повишава правната сигурност и се спазва принципът на технологична неутралност;

  Й.  като има предвид, че се очаква Комисията да публикува законодателните си предложения за европейски стратегически инвестиции, които включват актуализация на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), през юни 2018 г.;

  1.  подчертава, че инвестирането в транспортна инфраструктура означава инвестиране в дългосрочен растеж, сближаване, конкурентоспособност и работни места; поради това подчертава стратегическото значение на програмата МСЕ по отношение на интеграцията на вътрешния пазар, интелигентната мобилност и възможността ЕС да осигури реална добавена стойност за гражданите чрез тази програма;

  2.  подчертава успеха на програмата на МСЕ за периода 2014—2020 г. по отношение на постигането на висока европейска добавена стойност чрез подпомагане на проекти за свързване, които имат трансгранични измерения и измерения, свързани с оперативната съвместимост и мултимодалността, както и проекти, подобряващи свързаността във всички видове транспорт, включително в открито море, отдаването на приоритет на проекти за изграждане на липсващи връзки и премахването на участъците с недостатъчен капацитет с цел постигане на единно европейско транспортно пространство, достъпно за всички, и на иновативен транспортен сектор;

  3.  признава, че предимствата и потенциалът на инвестициите на ЕС в мрежата TEN-T може да бъдат реализирани изцяло само след доизграждането на основната и на широкообхватната мрежа; настоява, че трябва да се поддържа натискът, за да може тяхното доизграждане да приключи съответно не по-късно от 2030 и 2050 г. и в съответствие със стандартите за 21-ви век по време на целия процес;

  4.  призовава Комисията да гарантира, че програмата МСЕ в рамките на предложението за МФР за периода 2021—2027 г. е продължение на настоящата програма, като има дори още по-широкообхватни амбиции по отношение на целите на политиката и финансовите ресурси; подчертава, че инвестициите в цифрови, иновационни и устойчиви транспортни проекти трябва да бъдат ускорени, за да преминем към по-екологична, действително интегрирана, модерна, достъпна за всички, по-безопасна и ефикасна транспортна система;

  5.  признава, че намесата чрез МСЕ е била от решаващо значение за започването на по-голямата част от проектите; подчертава, че МСЕ се оказа основен катализатор за публичните и частните инвестиции; счита обаче, че следва да се предприемат допълнителни действия за разгръщане на неговия пълен потенциал;

  6.  счита, че в следващата МФР, като се използва за основа задълбочен преглед на периода 2014—2020 г. и последиците от сложните взаимоотношения между МСЕ и други финансови програми и инструменти, като например „Хоризонт 2020“, европейските структурни и инвестиционни фондове и ЕФСИ, и по-специално ефектът на заместване, наблюдаван по отношение на МСЕ и ЕФСИ, Комисията следва допълнително да засили и гарантира взаимното допълване между МСЕ и други програми като „Хоризонт Европа“ и фонда InvestEU, за да се запазят и насърчават ясните цели на програмата, да се избегне дублирането и да се оптимизират бюджетните ресурси;

  7.  подчертава, че всяко съкращаване на средствата по следващия МСЕ в полза на други програми, както се случи в рамките на МСЕ за периода 2014—2020 г., от който средства бяха насочени към ЕФСИ и Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), ще се счита за неприемливо; настоятелно призовава Комисията да запази целостта на финансовия капацитет на МСЕ;

  8.  признава насърчаващия успех на първите резултати от поканата за представяне на предложения за смесено финансиране, стартирана в рамките на действащата програма МСЕ; поради това настоятелно насърчава Комисията да отправя отново такива покани в бъдеще и да продължи да използва по-силен МСЕ под формата на безвъзмездни средства, които да се съчетават с финансови инструменти на ЕС и извън рамките на ЕС; приканва Комисията също така да намери начини за по-ефективно насърчаване на участието на частни съинвеститори, а държавите членки да премахнат законодателните и административни пречки пред този процес;

  9.  призовава Комисията да продължава да насърчава полезните взаимодействия на ниво проекти между трите сектора, които понастоящем са ограничени поради липсата на гъвкавост на бюджетната рамка по отношение на допустимостта на проектите и допустимостта на разходите;

  10.  признава ключовата роля на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) за успеха на МСЕ, тъй като тя осигури, под нейното пряко управление, общи процедури в трите сектора, бързо отпускане на средства, много добро изпълнение на бюджета и оптимизиране на финансовия капацитет, както и пренасочване на неизразходваните средства за нови дейности;

  11.  изразява подкрепа за прилагането на принципа „използваш или губиш“ в прякото управление на МСЕ; същевременно настоява да се запази възможността за пренасочване на поетите задължения в случаите, когато проектите не постигат очакваните резултати, с цел да се повиши ефективността на МСЕ;

  12.  признава сложността на процедурата за представяне на проект, особено за големи транспортни инфраструктури, както и значението на предоставяната техническа помощ, например чрез подкрепящи действия по програмата МСЕ, по-специално за държавите членки, получаващи средства от Кохезионния фонд, с цел да се насърчи допустимостта на зрели и висококачествени проекти; призовава Комисията да продължи да предоставя този вид помощ и да преосмисли критериите за оценяване в полза на по-ясното определяне на добавената стойност на проектите; призовава Комисията освен това да предприеме по-нататъшни стъпки с цел значително опростяване на административните изисквания – не само за безвъзмездните средства в малък размер – и адаптиране на техническата помощ, предоставяна за кандидатите с по-малки проекти;

  13.  приветства факта, че през програмния период 2014—2020 г. 11,3 милиарда евро са прехвърлени от Кохезионния фонд към пакета за политиката на сближаване в рамките на транспортния стълб на МСЕ и изтъква изключителния успех на поканите за представяне на предложения във връзка с политиката на сближаване;

  14.  отбелязва предложението на Комисията да разпредели 42,265 милиарда евро за МСЕ за периода 2021—2027 г.; изразява съжаление обаче, че по съпоставими цени разпределените за МСЕ-Транспорт средства възлизат на 11,384 милиона евро, а участието на Кохезионния фонд възлиза на 10 милиарда евро, което представлява намаляване съответно с 12 % и 13 %; отбелязва и не може да приеме, че средствата, отпуснати на транспортния стълб, са единствените, които са били намалени; подчертава, че предизвикателствата, пред които е изправен транспортният сектор в рамките на вътрешния пазар, и успехът на МСЕ са в разрез с намаляването на размера на пакета за транспорта и призовава Комисията да преразгледа предложената сума;

  15.  счита, че за да се запази високо равнище на надеждност и привлекателност на програмата МСЕ за инвеститорите, нейният финансов капацитет следва да се увеличи в следващата МФР; подчертава, че недостатъчният бюджет за транспорт ще изложи на опасност завършването на мрежата TEN-T и че това на практика ще обезцени вече направените инвестиции с публични средства; подчертава освен това, че пакетът за политиката на сближаване е от ключово значение за завършването на частите от основната мрежа, намиращи се в държавите членки, които получават средства от Кохезионния фонд, а следователно и за териториалното сближаване в ЕС; призовава Комисията и държавите членки да запазят дела от Кохезионния фонд под пряко управление на МСЕ в следващата МФР;

  16.  призовава Комисията и държавите членки да продължават да се стремят към постигането на основните политически цели на МСЕ по отношение на транспорта: до 2030 г. – завършване на основната трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), включително разгръщане на SESAR, морските магистрали и ERTMS, както и преход към екологосъобразна, конкурентоспособна, иновативна и свързана мобилност, включително изграждане в ЕС на основата за инфраструктура за зареждане с алтернативни горива до 2025 г.; напредък в посока завършване на цялостната трансевропейска транспортна мрежа до 2050 г.; припомня в тази връзка значението на съсредоточаването върху мултимодалните и трансграничните връзки;

  17.  призовава Комисията да разгледа възможността за създаване на специфични, тематични и транснационални инициативи за ускоряване и гарантиране на правилното прилагане на хоризонтални приоритети като ERTMS;

  18.  приканва европейските координатори да извършат, в края на периода 2014—2020 г., задълбочена оценка на проектите, които са приключени или в напреднал етап на изграждане, практическите им постижения, както и оставащите участъци с недостатъчен капацитет в рамките на съответните им коридори, и призовава Комисията да гарантира, че приоритетите на поканите за представяне на предложения отразяват тази оценка, което е постижимо, макар и тези проекти да са с дългосрочен характер;

  19.  изразява съжаление и не може да приеме, че през периода 2014—2020 г. междинната оценка на МСЕ се съсредоточава най-вече върху размера на изразходваните средства и броя на подпомаганите проекти, въпреки твърде осезаемия характер на повечето проекти, финансирани от МСЕ; подчертава факта, че размерът на предоставените средства сам по себе си не е гаранция за успеха на програмата и следва да се постави по-силен акцент върху практическите постижения на проектите, и настоятелно призовава Комисията да адаптира своята методика на оценяване; счита, че МСЕ има потенциала да бъдат определен като една от много успешните програми на ЕС, ако бъде по-добре разяснен и рекламиран, и призовава Комисията да преразгледа своите методи на комуникация по отношение на тази програма;

  20.  признава, че транспортният сектор следва да се възползва изцяло от възможностите, предлагани от цифровите и иновативните технологии, и отчита факта, че новата иновативна транспортна инфраструктура е винаги по-привлекателна за инвестиции, особено от страна на частния сектор; посочва обаче, че съществуващата инфраструктура продължава да бъде гръбнакът на мрежата на ЕС; поради това призовава Комисията да гарантира привлекателността на преоборудването или модернизирането на съществуващата инфраструктура с висока иновационна амбиция;

  21.  приветства целите, определени в документа „План за действие за военната мобилност: ЕС предприема действия за създаване на Съюз за отбрана“ по отношение на подобряването на инфраструктурата и създаването на условия за полезни взаимодействия; призовава Комисията да използва МСЕ, за да подпомага развитието на инфраструктура с двойна (гражданска и военна) употреба, съвместно с трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T);

  22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на държавите членки.

  Последно осъвременяване: 18 септември 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност