Forslag til beslutning - B8-0246/2018Forslag til beslutning
B8-0246/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om Connecting Europe-faciliteten efter 2020

28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Pavel Telička, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen
Ismail Ertug, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0242/2018

Procedure : 2018/2718(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0246/2018
Indgivne tekster :
B8-0246/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0246/2018

Europa-Parlamentets beslutning om Connecting Europe-faciliteten efter 2020

(2018/2718(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 311, 312 og 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[1] og dens senere ændring ved Rådets forordning (EU, Euratom) 2017/1123 af 20. juni 2017[2],

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning,

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag[3],

–  der henviser til Kommissionens oplæg af 28. juni 2017 om fremtiden for EU's finanser (COM(2017)0358),

–  der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2017 om oplægget om fremtiden for EU's finanser[4],

–  der henviser til Kommissionens forslag af 14. september 2016 til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (COM(2016)0604) og det ledsagende arbejdsdokument (SWD(2016)0299),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 14. september 2016 om ændring af den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2016)0606),

–  der henviser til Parlamentets ratificering af Parisaftalen den 4. oktober 2016 og Rådets ratificering af Parisaftalen den 5. oktober 2016,

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om midtvejsrevision af FFR for 2014-2020[5],

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 15. juni 2016 om midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme[6],

–  der henviser til Kommissionens rapport af 14. februar 2018 om midtvejsevalueringen af Connecting Europe-faciliteten (COM(2018)0066),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at udviklingen og genopbygningen af transportinfrastrukturer i EU stadig er temmelig fragmenteret og udgør en stor udfordring med hensyn til kapacitet og finansiering, men er afgørende for at sikre såvel bæredygtig vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne som social og territorial samhørighed i EU;

B.  der henviser til, at Connecting Europe-faciliteten (CEF) er et fælles centralt forvaltet finansieringsprogram, der har til formål at fremme udviklingen af et højtydende, bæredygtigt og sammenkoblet transeuropæisk net (TEN) inden for transport, energi og digitale tjenester;

C.  der henviser til, at en hurtig færdiggørelse af det transeuropæiske transportnet (TEN-T) vil bidrage væsentligt til EU's opfyldelse af sine emissionsreduktionsmål i henhold til Parisaftalen om klimaændringer og til dekarboniseringen af den europæiske økonomi; der henviser til, at hovednettet bør være færdiggjort inden udgangen af 2030 og det samlede net inden udgangen af 2050;

D.  der henviser til, at én ud af 10 europæere arbejder i den bredere transportsektor, og at investering i transportinfrastruktur vil føre til skabelse af nye job, idet det skønnes, at hver milliard euro, der investeres i TEN-T-hovednettet, vil skabe op til 20 000 nye job;

E.  der henviser til, at CEF har fokus på at fremme grænseoverskridende forbindelser, etablere multimodale og urbane knudepunkter, imødegå markedssvigt og fjerne flaskehalse; der henviser til, at CEF har sikret gennemførelsen af projekter, der ellers ikke ville være blevet gennemført, hvilket har givet en klar EU-merværdi med hensyn til at fremme tværnationalt samarbejde og koordinering;

F.  der henviser til, at transportsektoren har tegnet sig for den største del af CEF-budgettet i perioden 2014-2020; der henviser til, at den transportrelaterede andel var opdelt i en generel bevillingsramme for alle medlemsstater og en bevillingsramme til samhørighed, som er til rådighed for samhørighedsmedlemsstaterne, og som overføres direkte fra Samhørighedsfonden;

G.  der henviser til, at CEF er et af de mest succesrige EU-programmer, idet indkaldelserne i vid udstrækning har været overtegnede; der henviser til, at CEF-Transport ved udgangen af 2017 allerede havde tildelt 21,3 mia. EUR i tilskud til TEN-T-projekter, hvilket samlet førte til investeringer for 41,6 mia. EUR; der henviser til, at der i løbet af 2018 vil blive undertegnet yderligere tilskudsaftaler inden for rammerne af en indkaldelse med blandet finansiering, der kombinerer CEF-tilskud med privat finansiering, bl.a. fra Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI); der henviser til, at det oprindelige budget på 1 mia. EUR for denne indkaldelse i november 2017 blev forhøjet med 350 mio. EUR til støtte for prioriteten "Innovation og nye teknologier" i overensstemmelse med målsætningerne i handlingsplanen for alternative brændstoffer;

H.  der henviser til, at indførelsen af princippet "use it or lose it" i høj grad har bidraget til CEF's succes; der imidlertid henviser til, at inddrivelsen af midler fra ikke-gennemførte projekter bør fremskyndes;

I.  der henviser til, at CEF har til formål at fremskynde investeringer i transportinfrastruktur og innovation og mobilisere midler fra både den offentlige og den private sektor, samtidig med at retssikkerheden øges, og princippet om teknologineutralitet respekteres;

J.  der henviser til, at Kommissionen forventes at offentliggøre sine lovgivningsmæssige forslag om europæiske strategiske investeringer, herunder en opdateret Connecting Europe-facilitet (CEF) i juni 2018;

1.  understreger, at investering i transportinfrastruktur betyder investering i langsigtet bæredygtig vækst, samhørighed, konkurrenceevne og beskæftigelse; understreger derfor CEF-programmets strategiske betydning for så vidt angår integrationen af det indre marked, intelligent mobilitet og EU's mulighed for at levere konkret merværdi for borgerne gennem dette program;

2.  fremhæver, at det er lykkedes CEF-programmet for perioden 2014-2020 at opnå høj europæisk merværdi ved at støtte konnektivitetsprojekter med en grænseoverskridende, interoperabel og multimodal dimension og projekter, der fremmer konnektivitet i alle transportformer, herunder på havet, prioritere projekter, der retter op på manglende forbindelser, og fjerne flaskehalse med henblik på at skabe et fælles europæisk transportområde, der er tilgængeligt for alle, og en innovativ transportsektor;

3.  anerkender, at det fulde udbytte og potentiale af EU's investeringer i TEN-T-nettet kun kan realiseres efter færdiggørelsen af hovednettet og det samlede net; insisterer på, at presset skal opretholdes for at sikre, at disse net færdiggøres senest i henholdsvis 2030 og 2050 og i overensstemmelse med det 21. århundredes standarder igennem hele processen;

4.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at CEF-programmet under FFR-forslaget for 2021-2027 følger op på det nuværende program med endnu større ambitioner med hensyn til politiske målsætninger og finansielle ressourcer; understreger, at investeringer i digitale, innovative og bæredygtige transportprojekter skal fremskyndes i retning af et grønnere, fuldt integreret, moderne, sikkert og effektivt transportsystem, der er tilgængeligt for alle;

5.  anerkender, at CEF-foranstaltningerne var afgørende for iværksættelsen af de fleste af projekterne; understreger, at CEF har vist sig at være en vigtig katalysator for offentlige og private investeringer; mener imidlertid, at der bør træffes yderligere foranstaltninger for at udnytte dens fulde potentiale;

6.  mener, at Kommissionen i den næste FFR på baggrund af en grundig gennemgang af perioden 2014-2020 og følgerne af det komplekse forhold mellem CEF og andre finansielle programmer og instrumenter, såsom Horisont 2020, ESI-fondene og EFSI, og navnlig substitutionseffekten mellem CEF og EFSI, yderligere bør styrke og sikre komplementaritet mellem CEF og andre programmer som f.eks. Horisont Europa og InvestEU-fonden med henblik på at bevare og fremme de klare målsætninger for programmet, undgå overlapning og optimere budgetmidler;

7.  understreger, at enhver nedskæring i den næste CEF til fordel for andre programmer, således som det skete under CEF 2014-2020 til fordel for EFSI og programmet for udvikling af den europæiske forsvarsindustri (EDIDP), ville blive anset for at være uacceptabel; opfordrer indtrængende Kommissionen til fuldt ud at bevare CEF's finansielle kapacitet;

8.  anerkender de positive første af resultater af indkaldelsen af forslag med blandet finansiering, som blev iværksat under det nuværende CEF-program; tilskynder derfor indtrængende Kommissionen til at gentage sådanne indkaldelser i fremtiden og fortsætte med at bruge en styrket CEF i form af tilskud, som kombineres med finansielle instrumenter inden for og uden for EU; opfordrer endvidere Kommissionen til at finde måder til mere effektivt at fremme private medinvestorers deltagelse og medlemsstaterne til at fjerne lovgivningsmæssige og administrative hindringer for en sådan proces;

9.  opfordrer Kommissionen til yderligere at fremme synergier på projektniveau mellem de tre sektorer, hvilket i øjeblikket er begrænset på grund af manglende fleksibilitet i de budgetmæssige rammer for så vidt angår projekters og omkostningers støtteberettigelse;

10.  anerkender den afgørende rolle, Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) spiller i CEF's succes, idet organet gennem sin direkte forvaltning har sikret fælles procedurer på tværs af de tre sektorer, en hurtig tildeling af midler, særdeles forsvarlig budgetgennemførelse og en optimering af den finansielle kapacitet ved at omdirigere uudnyttede midler til nye aktioner;

11.  støtter anvendelsen af princippet "use it or lose it" i den direkte forvaltning af CEF; insisterer samtidig på at bevare muligheden for at genanvende forpligtelser i tilfælde, hvor projekterne ikke er så effektive som forventet, med henblik på at øge effektiviteten af CEF;

12.  anerkender den kompleksitet, der er forbundet med at forelægge et projekt, især for store transportinfrastrukturer, og relevansen af den tekniske bistand, der ydes, f.eks. gennem CEF-programstøtteforanstaltningen, navnlig til samhørighedsmedlemsstaterne, for at fremme støtteberettigelsen af modne projekter af høj kvalitet; opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at yde denne form for bistand og til at genoverveje evalueringskriterier, der favoriserer en klarere identifikation af projekternes merværdi; opfordrer endvidere Kommissionen til at tage yderligere skridt til væsentligt at forenkle de administrative krav og ikke kun for små tilskud og til at tilpasse den tekniske bistand, der ydes til mindre projektansøgere;

13.  glæder sig over, at der i programmet for 2014-2020 blev overført 11,3 mia. EUR fra Samhørighedsfonden til bevillingsrammen til samhørighed under CEF-Transport og fremhæver den enestående succes af indkaldelserne vedrørende samhørighed;

14.  noterer sig Kommissionens forslag om at tildele 42 265 mio. EUR til CEF for perioden 2021-2027; beklager imidlertid, at tildelingen til CEF-Transport i faste priser beløber sig til 11 384 mio. EUR, og bidraget fra Samhørighedsfonden beløber sig til 10 000 mio. EUR, hvilket svarer til en nedskæring på henholdsvis 12 % og 13 %; noterer sig og kan ikke acceptere, at de midler, der er afsat til transportsøjlen er de eneste, som er blevet reduceret; understreger, at de udfordringer, som transportsektoren står over for på det indre marked, og CEF's succes er i modstrid med en nedsættelse af bevillingsrammen til transport og anmoder Kommissionen om at genoverveje det foreslåede beløb;

15.  mener, at CEF-programmet for at opretholde sin høje troværdighed og tiltrækningskraft for investorer bør have øget finansiel kapacitet under den næste FFR; understreger, at et utilstrækkeligt budget til transport ville bringe fuldførelsen af TEN-T-nettet i fare, og at dette i realiteten ville reducere værdien af allerede foretagne investeringer i offentlige midler; understreger desuden, at samhørighedsmidlerne er afgørende for fuldførelsen af de dele af hovednettet, der befinder sig i samhørighedsmedlemsstaterne og dermed til den territoriale samhørighed i EU; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fastholde den andel af Samhørighedsfonden, der forvaltes direkte af CEF, i den næste FFR;

16.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fortsat at have fokus på CEF's vigtigste politiske målsætninger vedrørende transport: inden udgangen af 2030 - færdiggørelse af TEN-T-hovednettet, herunder ibrugtagning af SESAR, motorveje til søs og ERTMS, og overgang til ren, konkurrencedygtig, innovativ og forbundet mobilitet, herunder en EU-rygrad af ladeinfrastruktur for alternative brændstoffer inden udgangen af 2025; fremskridt i retning af fuldførelse af det samlede TEN-T-net senest i 2050; minder i denne forbindelse om vigtigheden af at fokusere på multimodal og grænseoverskridende forbindelser;

17.  anmoder Kommissionen om at overveje at indføre specifikke, målrettede og tværnationale instrumenter til at fremskynde og sikre korrekt gennemførelse af horisontale prioriteringer som f.eks. ERTMS;

18.  opfordrer de europæiske koordinatorer til ved udgangen af perioden 2014-2020 at gennemføre en grundig vurdering af de projekter, der er afsluttede eller på et fremskredent niveau, af deres praktiske resultater og af de resterende flaskehalse i deres respektive korridorer, og opfordrer Kommissionen til at sikre, at prioriteterne for indkaldelserne afspejler denne vurdering, som er gennemførlig, selv om projekterne er langsigtede;

19.  beklager og kan ikke acceptere, at midtvejsevalueringen af CEF i perioden 2014-2020 hovedsageligt fokuserede på de anvendte beløb og antallet af støttede projekter, til trods for den meget konkrete karakter af de fleste af de projekter, der finansieres over CEF; fremhæver, at et programs succes ikke udelukkende garanteres af de beløb, der tildeles, og at der bør lægges mere vægt på projekternes praktiske resultater, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at tilpasse sin evalueringsmetode; mener, at CEF har potentiale til at blive stemplet som et af mest succesfulde EU-programmer, forudsat at der redegøres og reklameres mere effektivt for det, og opfordrer Kommissionen til at genoverveje sine kommunikationsmetoder vedrørende programmet.

20.  anerkender, at transportsektoren bør drage fuld fordel af de muligheder, som digitale og innovative teknologier giver, og erkender, at nye innovative transportinfrastrukturer altid er mere attraktive for investeringer, især fra den private sektor; påpeger imidlertid, at de eksisterende infrastrukturer er rygraden i EU's netværk; opfordrer derfor Kommissionen til at sørge for, at det er attraktivt at modernisere eller opgradere eksisterende infrastruktur med høje innovationsambitioner;

21.  glæder sig over de mål, der er fastsat i dokumentet "Handlingsplan for militær mobilitet: EU tager skridt mod en forsvarsunion", både med hensyn til at forbedre infrastrukturen og muliggøre synergier; opfordrer Kommissionen til at bruge CEF til at støtte udviklingen af infrastruktur med dobbelt anvendelse (civil og forsvarsmæssig) sideløbende med TEN-T-nettet;

22.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og medlemsstaterne.

 

Seneste opdatering: 18. september 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik