Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0246/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0246/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės po 2020 m.

28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Pavel Telička, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu
Ismail Ertug, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0242/2018

Procedūra : 2018/2718(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0246/2018
Pateikti tekstai :
B8-0246/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0246/2018

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės po 2020 m.

(2018/2718(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 311, 312 ir 323 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[1], ir į jo dalinius pakeitimus, padarytus 2017 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) 2017/1123[2],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. liepos 6 d. rezoliuciją „Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą“[3],

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 28 d. Komisijos diskusijoms skirtą dokumentą dėl ES finansų ateities (COM(2017) 0358),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 24 d. rezoliuciją dėl diskusijoms skirto dokumento dėl ES finansų ateities[4],

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (COM(2016) 0604), ir į kartu su juo pateikiamą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą (SWD(2016) 0299),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos pasiūlymą iš dalies keisti 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (COM(2016) 0606),

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2016 m. spalio 4 d. Parlamentas, o 2016 m. spalio 5 d. Taryba ratifikavo Paryžiaus susitarimą,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio tikslinimo[5],

–  atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2016 m. birželio 15 d. nuomonę dėl daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio peržiūros[6],

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 14 d. Komisijos ataskaitą „Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) laikotarpio vidurio vertinimas“ (COM(2018) 0066),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi transporto infrastruktūros plėtra ir atnaujinimas Europos Sąjungoje tebėra gana susiskaidę ir pajėgumų ir finansavimo atžvilgiu yra rimta problema, tačiau labai svarbūs užtikrinant tiek tvarų augimą, užimtumą bei konkurencingumą, tiek socialinę bei teritorinę sanglaudą Sąjungoje;

B.  B. kadangi Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) yra bendra centralizuotai valdoma finansavimo programa, skirta skatinti didelio efektyvumo, tvaraus ir tarpusavyje susieto transeuropinio tinklo (angl. TEN) vystymą transporto, energetikos ir skaitmeninių paslaugų srityse;

C.  kadangi pirmalaikis transeuropinio transporto tinklo (angl. TEN-T) užbaigimas labai padės siekti ES išmetamų teršalų mažinimo tikslų pagal Paryžiaus klimato susitarimą ir sumažinti Europos ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro; kadangi pagrindinis tinklas turėtų būti užbaigtas iki 2030 m., o visuotinis iki 2050 m.;

D.  kadangi dešimtadalis europiečių dirba platesniame transporto sektoriuje ir kadangi investuojant į transporto infrastruktūrą bus sukurta naujų darbo vietų (paskaičiuota, kad kiekvienas milijardas eurų, investuotas į pagrindinį TEN-T tinklą, sukurtų iki 20 tūkstančių naujų darbo vietų);

E.  kadangi EITP skirta tarpvalstybinėms jungtims palengvinti, įvairiarūšio ir miestų transporto mazgams kurti, rinkos nepakankamumo problemai spręsti ir kliūtims šalinti; kadangi EITP užtikrinta, kad būtų įgyvendinti projektai, kurie be šios priemonės nebūtų įgyvendinami, ir taip būtų sukurta aiški ES pridėtinė vertė palengvinant tarptautinį bendradarbiavimą ir koordinavimą;

F.  kadangi transporto sektoriui teko didžiausia EITP 2014–2020 m. biudžeto dalis; kadangi ta transportui skirta dalis buvo padalyta į bendrą finansinį paketą visoms valstybėms narėms ir sanglaudos paketą, skirtą sanglaudos valstybėms narėms ir tiesiogiai perkeltą iš Sanglaudos fondo;

G.  kadangi EITP yra viena sėkmingiausių ES programų, nes paraiškų paklausa iš esmės viršijo lėšų pasiūlą; kadangi TEN-T projektams iki 2017 m. pabaigos pagal EITP programą „Transportas“ jau skirta 21,3 mlrd. EUR dotacijų, kurios iš viso sukūrė 41,6 mlrd. EUR investicijų; kadangi per 2018 metus bus pasirašyti papildomi susitarimai dėl derinimo kvietimo, kuriuo EITP dotacijos derinamos su privačiu finansavimu, įskaitant finansavimą iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF); kadangi pradinis šio kvietimo biudžetas (1 mlrd. EUR) 2017 m. lapkričio mėn. buvo padidintas 350 mln. EUR siekiant paremti prioritetą „Inovacijos ir naujos technologijos“, vadovaujantis Alternatyviųjų degalų veiksmų plano tikslais;

H.  kadangi prie EITP sėkmės labai prisidėjo tai, kad nustatytas principas „panaudok, kitaip prarasi“; kadangi vis dėlto turėtų būti paspartintas finansavimo neįgyvendintiems projektams susigrąžinimas;

I.  kadangi EITP siekiama paspartinti investicijas į transporto infrastruktūrą ir inovacijas, taip pat paskatinti finansavimą tiek iš viešojo, tiek iš privačiojo sektorių, kartu didinant teisinį tikrumą ir laikantis technologinio neutralumo principo;

J.  kadangi tikimasi, kad Komisija 2018 m. birželio mėn. paskelbs savo teisėkūros pasiūlymus dėl Europos strateginių investicijų, įskaitant atnaujintą EITP;

1.  pabrėžia, kad investicijos į transporto infrastruktūrą reiškia investicijas į ilgalaikį tvarų augimą, sanglaudą, konkurencingumą ir užimtumą; todėl pabrėžia strateginę EITP programos svarbą integruojant vidaus rinką, užtikrinant išmanųjį judumą ir ES galimybę įgyvendinant šią programą suteikti piliečiams apčiuopiamos pridėtinės vertės;

2.  pabrėžia, jog 2014–2020 m. EITP programa sėkmingai užtikrino Europos didelę pridėtinę vertę remiant tarpvalstybinio, sąveikaus ir įvairiarūšio junglumo projektus ir projektus, kuriais stiprinamas visų rūšių transporto junglumas, be kita ko jūroje, pirmenybę teikiant trūkstamų jungčių įdiegimo projektams, taip pat šalinant kliūtis siekiant sukurti visiems prieinamą bendrą Europos transporto erdvę ir novatorišką transporto sektorių;

3.  pripažįsta, kad visa ES investicijų į TEN-T nauda ir galimybės gali būti realizuotos tik užbaigus kurti pagrindinį ir visuotinį tinklus; primygtinai reikalauja išlaikyti spaudimą, kad jie būtų užbaigti ne vėliau kaip atitinkamai 2030 m. ir 2050 m., viso proceso metu laikantis XXI amžiaus standartų;

4.  ragina Komisiją užtikrinti, kad pagal 2021–2027 m. DFP pasiūlymą naujoji EITP programa pratęstų dabartinę numatant dar platesnio užmojo politikos tikslus ir finansinius išteklius; pabrėžia, kad investicijos į skaitmeninius, novatoriškus ir tvarius transporto projektus turi būti spartinamos siekiant pereiti prie ekologiškesnės, tikrai integruotos, modernios, visiems prieinamos, saugesnės ir efektyvios transporto sistemos;

5.  pripažįsta, kad dauguma projektų buvo pradėti įgyvendinti pirmiausiai EITP finansavimo dėka; pabrėžia, kad EITP pasirodė esanti svarbiu viešųjų ir privačiųjų investicijų katalizatoriumi; vis dėlto mano, jog reikėtų imtis tolesnių veiksmų, kad būtų išnaudotos visos jos teikiamos galimybės;

6.  mano, kad, remdamasi išsamia 2014–2020 m. laikotarpio peržiūra, sudėtingo ryšio tarp Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) ir kitų finansinių programų ir priemonių, pvz., programos „Horizontas 2020“, ESI fondų ir ESIF, pasekmėmis ir visų pirma pastebėtą pakeitimo poveikį tarp EITP ir ESIF, kitoje DFP Komisija turėtų toliau stiprinti ir užtikrinti EITP ir kitų programų, pvz., programos „Europos horizontas“ ir fondo „InvestEU“, papildomumą, siekiant išlaikyti ir skatinti aiškius programos tikslus, išvengti dubliavimosi ir optimizuoti biudžeto išteklius;

7.  pabrėžia, kad bet koks kitos EITP finansavimo sumažinimas lėšas perskirstant kitoms programoms, kaip tai buvo padaryta su 2014–2020 m. EITP, kai jos finansavimas buvo perskirtas ESIF ir Europos gynybos pramonės plėtros programai (EGPPP), bus laikomas nepriimtinu; primygtinai ragina Komisiją išsaugoti EITP finansinių pajėgumų vientisumą;

8.  pripažįsta vilčių teikiančią pagal dabartinę EITP programą pradėto kvietimo teikti paraiškas dėl derinimo pirmųjų rezultatų sėkmę; todėl labai ragina Komisiją tokius kvietimus rengti ir ateityje ir toliau naudoti tvirtesnę EITP dotacijų pavidalu, ją derinant su ES ir ne ES finansinėmis priemonėmis; ragina Komisiją taip pat ieškoti būdų, kaip efektyviau skatinti kartu dalyvauti privačiojo sektoriaus investuotojus, ir ragina valstybes nares panaikinti teisines ir administracines tokio proceso kliūtis;

9.  ragina Komisiją toliau skatinti trijų sektorių sąveiką projektų lygmeniu, kuri šiuo metu yra ribota dėl to, kad biudžeto sistema yra nelanksti projektų tinkamumo finansuoti ir išlaidų tinkamumo finansuoti aspektais;

10.  pripažįsta esminį Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) vaidmenį sėkmingai taikant Europos infrastruktūros tinklų priemonę, nes ši įstaiga tiesioginiu valdymu užtikrino bendras trijų sektorių procedūras, spartų lėšų paskirstymą, labai patikimą biudžeto vykdymą ir finansinio pajėgumo optimizavimą, pervesdama nepanaudotas lėšas į naujus veiksmus;

11.  remia „panaudok, kitaip prarasi“ principo taikymą tiesioginiam EITP valdymui; kartu primygtinai reikalauja, kad būtų išlaikyta galimybė įsipareigojimus panaudoti kitaip tais atvejais, kai projektai neveikia taip, kaip planuota, siekiant padidinti EITP veiksmingumą;

12.  pripažįsta, kad projektą, ypač didelės transporto infrastruktūros projektą, pateikti yra sudėtinga ir kad yra tinkama teikiama teikti techninę pagalbą, pvz., pagal EITP programos paramos veiksmus, visų pirma sanglaudos valstybėms narėms, siekiant didinti brandžių ir aukštos kokybės projektų tinkamumą finansuoti; ragina Komisiją ir toliau teikti šios rūšies pagalbą ir persvarstyti vertinimo kriterijus, kurie padėtų aiškiau nustatyti pridėtinę projektų vertę; taip pat prašo Komisijos imtis tolesnių veiksmų, kad būtų žymiai supaprastinti administraciniai reikalavimai, susiję ne tik su mažomis dotacijomis, ir pritaikyti techninę pagalbą, skirtą mažesniems paraiškų dėl projektų teikėjams;

13.  palankiai vertina tai, kad 2014–2020 m. programai iš Sanglaudos fondo skirta 11,3 mlrd. EUR EITP transporto ramsčio sanglaudos paketui, ir pabrėžia, kad būtina sėkmingai įgyvendinti sanglaudos politiką;

14.  pažymi, kad Komisija pateikė pasiūlymą EITP skirti 42 265 mln. EUR 2021–2027 m. laikotarpiui; tačiau apgailestauja, kad lyginamosiomis kainomis „EITP – Transportas“ skiriama suma siekia 11 384 mln. EUR, o Sanglaudos fondo įnašas siekia 10 000 mln. EUR, tai reiškia, kad finansavimas sumažinamas atitinkamai 12 proc. ir 13 proc.; pažymi, kad lėšos, skiriamos transporto ramsčiui, yra vienintelės, kurios mažinamos, ir su tuo negali sutikti; pabrėžia, kad transporto paketui skiriamų lėšų mažinimas neleidžia spręsti transporto sektoriui vidaus rinkoje kylančių problemų ir sėkmingai įgyvendinti EITP, ir prašo Komisijos persvarstyti pasiūlytą sumą;

15.  mano, kad siekiant išlaikyti didelį EITP programos patikimumą ir patrauklumą investuotojams, jos finansinis pajėgumas per tolesnės DFP laikotarpį turėtų būti padidintas; pabrėžia, kad dėl nepakankamo transportui skiriamo biudžeto galėtų kilti pavojus TEN-T tinklo užbaigimui ir kad dėl to faktiškai nuvertėtų jau padarytos investicijos iš viešųjų lėšų; be to, pabrėžia, kad sanglaudos paketas yra labai svarbus tam, kad būtų baigtos kurti pagrindinių tinklų dalys sanglaudos valstybėse narėse, taigi labai svarbus ir ES teritorinei sanglaudai; ragina Komisiją ir valstybes nares kitoje DFP išlaikyti EITP tiesiogiai valdomą Sanglaudos fondo lėšų dalį;

16.  ragina Komisiją ir valstybes nares toliau laikytis įsipareigojimų, susijusių su EITP pagrindiniais politikos tikslais transporto srityje: iki 2030 m. sukurti TEN-T pagrindinį tinklą ir, be kita ko, įdiegti SESAR ir ERTMS, pereiti prie netaršaus, konkurencingo, novatoriško ir susietojo susisiekimo, taip pat iki 2025 m. sukurti ES alternatyviųjų degalų įkrovimo infrastruktūros tinklą; daryti pažangą, kad iki 2050 m. būtų baigtas kurti TEN-T visuotinis tinklas; atsižvelgdamas į tai, primena, kad svarbu sutelkti dėmesį į daugiarūšes ir tarpvalstybines jungtis;

17.  prašo Komisijos apsvarstyti galimybę nustatyti konkrečias, specialias ir tarptautines priemones, siekiant paspartinti ir užtikrinti tinkamą horizontaliųjų prioritetų, pavyzdžiui, ERTMS, įgyvendinimą;

18.  ragina Europos koordinatorius 2014–2020 m. laikotarpio pabaigoje nuodugniai įvertinti užbaigtų projektus arba aukštesnio lygio statybos etapo projektus, jų praktinio įgyvendinimo rezultatus ir likusias kliūtis atitinkamuose koridoriuose, taip pat prašo Komisijos užtikrinti, kad šis vertinimas atsispindėtų kvietimų teikti paraiškas prioritetuose, o tai yra įmanoma, net jei tokie projektai yra ilgalaikiai;

19.  apgailestauja ir negali sutikti su tuo, kad 2014–2020 m. laikotarpiu EITP laikotarpio vidurio vertinime daugiausia dėmesio skirta tam, kiek išleista lėšų ir kiek buvo remiamų projektų, nepaisant to, kad dauguma projektų, finansuojamų pagal EITP, yra labai apčiuopiami; pabrėžia, kad programos sėkmė negarantuojama vien tik paskirstytų pinigų suma ir kad reikėtų daugiau dėmesio skirti praktiniams projektų rezultatams, ir primygtinai ragina Komisiją pakoreguoti savo vertinimo metodiką; mano, kad EITP galėtų būti įvardyta kaip viena iš labai sėkmingų ES programų, su sąlyga, kad ji būtų geriau paaiškinta ir reklamuojama, ir ragina Komisiją persvarstyti savo komunikacijos metodus, susijusius su programa;

20.  pripažįsta, kad transporto sektorius turėtų visapusiškai pasinaudoti skaitmeninių ir novatoriškų technologijų teikiamomis galimybėmis, ir pripažįsta, kad nauja naujoviška transporto infrastruktūra visada yra patrauklesnė investicijoms, ypač privataus sektoriaus investicijoms; tačiau atkreipia dėmesį į tai, kad esama infrastruktūra tebėra ES tinklo pagrindas; todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų patrauklu modernizuoti arba atnaujinti esamą infrastruktūrą ir kad būtų pasiektas didelis inovacijų diegimo mastas;

21.  palankiai vertina dokumente „Karinio mobilumo veiksmų planas – žingsnis į ES gynybos sąjungą“ nustatytus tikslus tiek infrastruktūros gerinimo, tiek sąveikos užtikrinimo srityse; ragina Komisiją naudotis EITP siekiant remti dvejopo naudojimo civilinės ir gynybos infrastruktūros plėtrą TEN-T tinkle;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir valstybėms narėms.

Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 18 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika