Propunere de rezoluţie - B8-0246/2018Propunere de rezoluţie
B8-0246/2018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020

28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

depusă pe baza declarației Comisiei
depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Pavel Telička, Gesine Meissner, Izaskun Bilbao Barandica în numele Grupului ALDE
Ismail Ertug, Inés Ayala Sender în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0242/2018

Procedură : 2018/2718(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0246/2018
Texte depuse :
B8-0246/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0246/2018

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020

(2018/2718(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 311, 312 și 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020[1], modificat prin Regulamentul (UE, Euratom) 2017/1123 al Consiliului din 20 iunie 2017[2],

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară,

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei[3],

–  având în vedere documentul de reflecție al Comisiei privind viitorul finanțelor UE, din 28 iunie 2017 (COM(2017)0358),

–  având în vedere Rezoluția sa din 24 octombrie 2017 referitoare la documentul de reflecție privind viitorul finanțelor UE[4],

–  având în vedere propunerea Comisiei din 14 septembrie 2016 de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (COM(2016)0604) și documentul care o însoțește (SWD(2016)0299),

–  având în vedere propunerea Comisiei din 14 septembrie 2016 de modificare a Acordului interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2016)0606),

–  având în vedere ratificarea Acordului de la Paris de către Parlament, la 4 octombrie 2016 și de către Consiliu la 5 octombrie 2016,

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2016 referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020[5],

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 15 iunie 2016 privind revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual[6],

–  având în vedere raportul Comisiei din 14 februarie 2018 referitor la evaluarea la jumătatea perioadei a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE) (COM(2018)0066),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii de transport în UE este încă destul de fragmentată și reprezintă o provocare majoră în ceea ce privește capacitatea și finanțarea, dar este esențială pentru a asigura o creștere sustenabilă, locuri de muncă, competitivitate, coeziune socială și teritorială în cadrul Uniunii;

B.  întrucât Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) este un program de finanțare comun, gestionat la nivel central, menit să promoveze dezvoltarea unei rețele transeuropene de mare performanță, sustenabilă și interconectată (TEN) în domeniile transporturilor, energiei și serviciilor digitale;

C.  întrucât finalizarea rapidă a rețelei transeuropene de transport (TEN-T) va contribui în mod semnificativ la atingerea de către UE a obiectivelor sale de reducere a emisiilor în temeiul Acordului de la Paris privind schimbările climatice și decarbonizarea economiei europene; întrucât rețeaua centrală ar trebui să fie finalizată până în 2030, iar rețeaua globală până în 2050;

D.  întrucât unul din zece europeni lucrează în sectorul extins al transporturilor, și întrucât investițiile în infrastructura de transport vor duce la crearea de noi locuri de muncă, deoarece se estimează că fiecare miliard de euro investit în rețeaua centrală TEN-T va crea până la 20 000 de noi locuri de muncă;

E.  întrucât MIE se axează pe facilitarea conexiunilor transfrontaliere, creând noduri multimodale și urbane, atenuând eșecurile pieței și eliminând blocajele; întrucât MIE a permis realizarea proiectelor care altfel nu ar fi fost puse în aplicare, furnizând astfel o valoare adăugată evidentă a UE în ceea ce privește facilitarea cooperării și coordonării transnaționale;

F.  întrucât sectorul transporturilor a reprezentat cea mai mare parte a bugetului MIE în perioada 2014-2020; întrucât partea transportului a fost împărțită într-un pachet general pentru toate statele membre și un pachet de coeziune disponibil pentru statele membre beneficiare ale politicii de coeziune și transferat direct din Fondul de coeziune;

G.  întrucât MIE este unul dintre cele mai de succes programe ale UE, având în vedere că a primit mult mai multe cereri decât a fost în măsură să onoreze; întrucât, până la sfârșitul lui 2017, MIE Transport alocase deja 21,3 miliarde EUR sub formă de subvenții pentru proiecte TEN-T, lucru care a generat investiții totale în valoare de 41,6 miliarde EUR; întrucât, în cursul anului 2018, vor fi semnate acorduri de subvenționare suplimentare pentru un apel de oferte de finanțare mixtă care îmbină subvențiile MIE cu finanțarea privată, inclusiv din Fondul european pentru investiții strategice (FEIS); întrucât bugetul inițial de un miliard de euro pentru acest apel a fost majorat în noiembrie 2017 cu 350 de milioane de euro pentru a sprijini prioritatea „Inovarea și noile tehnologii”, în concordanță cu obiectivele planului de acțiune privind combustibilii alternativi;

H.  întrucât introducerea principiului „folosește sau pierzi” a contribuit în mod semnificativ la succesul MIE; întrucât, cu toate acestea, ar trebui accelerată recuperarea bugetului proiectelor care nu au fost puse în aplicare;

I.  întrucât MIE vizează să accelereze investițiile în infrastructura și inovarea în domeniul transportului și să mobilizeze finanțare provenind atât din sectorul public, cât și din cel privat, sporind în același timp securitatea juridică și respectând principiul neutralității tehnologice;

J.  întrucât, în iunie 2018, Comisia urmează să își publice propunerile legislative privind investițiile strategice europene, inclusiv o versiune actualizată a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE);

1.  subliniază că a investi în infrastructura de transport înseamnă a investi în creșterea sustenabilă pe termen lung, în coeziune, în competitivitate și în crearea de locuri de muncă; subliniază, așadar, importanța strategică a programului MIE în ceea ce privește integrarea pieței interne, mobilitatea inteligentă și ocazia pentru UE de a furniza valoare adăugată concretă pentru cetățeni prin intermediul acestui program;

2.  evidențiază succesul pe care programul MIE 2014-2020 l-a avut în furnizarea unui nivel ridicat de valoare adăugată europeană, prin sprijinirea unor proiecte de conectivitate cu o dimensiune transfrontalieră, interfuncțională și multimodală, a unor proiecte de amplificare a conectivității în toate modurile de transport, inclusiv transportul pe mare, acordând prioritate proiectelor care creează legături ce lipsesc și eliminând blocajele, în vederea realizării unui spațiu european unic al transporturilor, accesibil tuturor și un sector inovator al transporturilor;

3.  recunoaște că beneficiul și potențialul depline ale investițiilor UE în rețeaua TEN-T pot fi atinse numai după finalizarea rețelei centrale și a celei globale; insistă asupra faptului că trebuie menținută presiunea pe tot parcursul procesului pentru a realiza încheierea acestora cel târziu în 2030 și, respectiv, în 2050, în concordanță cu standardele secolului 21;

4.  invită Comisia să asigure că programul MIE în temeiul propunerii de CFM 2021-2027 vine în continuarea programului actual, cu o ambiție și mai înaltă în ceea ce privește obiectivele de politică și resursele financiare; subliniază că investițiile în proiectele de transport digitale, inovatoare și sustenabile trebuie să fie accelerate în vederea trecerii la un sistem de transport mai ecologic, cu adevărat integrat, modern, accesibil tuturor, mai sigur și mai eficient;

5.  ia act de faptul că intervenția MIE a fost hotărâtoare pentru lansarea majorității proiectelor; subliniază că MIE s-a dovedit a fi un catalizator important pentru investițiile publice și private; consideră, cu toate acestea, că trebuie întreprinse măsuri suplimentare pentru eliberarea întregului său potențial;

6.  consideră că, în următorul CFM, pornind de la o analiză aprofundată a perioadei 2014-2020 și a consecințelor relației complexe dintre MIE și alte programe și instrumente financiare, cum ar fi Orizont 2020, fondurile ESI și FEIS și, în special, efectul de substituire observat între MIE și FEIS, Comisia ar trebui să continue să întărească și să asigure complementaritatea dintre MIE și alte programe, cum ar fi Orizont Europa și Fondul InvestEU, pentru a menține și a promova obiectivele clare ale programului, pentru a evita suprapunerile și a optimiza resursele bugetare;

7.  subliniază faptul că orice reducere a următorului MIE în favoarea altor programe, așa cum s-a întâmplat în cadrul MIE 2014-2020 cu FEIS și cu Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP), ar fi considerată inacceptabilă; îndeamnă Comisia să mențină integritatea capacității financiare a MIE;

8.  recunoaște succesul încurajator al primelor rezultate ale apelului de oferte de finanțare mixtă lansat în cadrul actualului program MIE; prin urmare, încurajează în mod ferm Comisia să repete aceste apeluri în viitor și să continue folosind un MIE mai solid sub formă de subvenții, care pot fi combinate cu instrumente financiare din UE și din afara UE; invită, de asemenea, Comisia să găsească modalități mai eficace de a încuraja participarea coinvestitorilor privați, și statele membre să elimine obstacolele de natură legislativă și administrativă la un astfel de proces;

9.  invită Comisia să încurajeze în continuare sinergiile la nivel de proiect între cele trei sectoare, în prezent limitate din cauza rigidității cadrului bugetar în ceea ce privește admisibilitatea proiectelor și a costurilor;

10.  recunoaște rolul esențial jucat de Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) în succesul MIE, deoarece a asigurat, sub conducerea sa nemijlocită, proceduri comune la nivelul tuturor celor trei sectoare, alocarea rapidă a fondurilor, o foarte bună execuție bugetară și o optimizare a capacității financiare, redirecționând sumele necheltuite către noi acțiuni;

11.  sprijină aplicarea principiului „folosește sau pierzi” în gestionarea directă a MIE; insistă, totodată, asupra menținerii posibilității de reciclare a angajamentelor în cazurile în care proiectele nu dau rezultatele scontate, pentru a spori eficiența MIE;

12.  recunoaște complexitatea depunerii unui proiect, în special în ceea ce privește marile infrastructuri de transport, precum și pertinența asistenței tehnice furnizate, de exemplu prin acțiunea de sprijin a programului MIE, în special pentru statele membre vizate de politica de coeziune, cu scopul de a promova admisibilitatea proiectelor mature și de înaltă calitate; invită Comisia să continue să ofere acest tip de asistență și să reconsidere criteriile de evaluare care ar favoriza o identificare mai clară a valorii adăugate a proiectelor; solicită Comisiei, în plus, să adopte măsuri suplimentare pentru a simplifica în mod semnificativ cerințele administrative, nu numai pentru subvențiile de valoare redusă, și să adapteze asistența tehnică acordată pentru solicitanții care vin cu proiecte mai mici;

13.  salută faptul că în perioada de programare 2014-2020, 11,3 miliarde EUR au fost transferați din Fondul de coeziune în pachetul de coeziune al pilonului Transport al MIE și evidențiază succesul extraordinar al apelurilor la coeziune;

14.  ia act de propunerea Comisiei de a aloca MIE 42 265 de milioane EUR pentru perioada 2021-2027; regretă, cu toate acestea, că alocarea în prețuri constante la MIE-Transport se ridică la 11 384 milioane EUR, iar contribuția din Fondul de coeziune se ridică la 10 000 de milioane EUR, ceea ce reprezintă reduceri de 12% și, respectiv, de 13%; constată și nu poate accepta faptul că fondurile alocate pilonului Transport sunt singurele care au fost reduse; subliniază că încercările cu care se confruntă sectorul transporturilor în cadrul pieței interne și succesul MIE sunt în contradicție cu o reducere a valorii pachetului Transport și solicită Comisiei să reconsidere suma propusă;

15.  consideră că, pentru a menține credibilitatea și atractivitatea ridicate ale programului MIE pentru investitori, ar trebui mărită capacitatea sa financiară în următorul CFM; subliniază faptul că un buget insuficient pentru transport ar periclita finalizarea rețelei TEN-T și că acest lucru ar face ca investițiile din fonduri publice deja realizate să se deprecieze; subliniază, în plus, că pachetul de coeziune este esențial pentru finalizarea părților rețelelor de bază în statele membre beneficiare ale politicii de coeziune și, prin urmare, pentru coeziunea teritorială a UE; invită Comisia și statele membre să mențină, în următorul CFM, ponderea Fondului de coeziune aflată în gestiunea directă a MIE;

16.  invită Comisia și statele membre să își mențină angajamentul față de principalele obiective de politică ale MIE referitoare la transporturi: finalizarea - până în 2030 - a rețelei centrale TEN-T, inclusiv implementarea SESAR, MoS și ERTMS, și tranziția către o mobilitate curată, competitivă, inovatoare și conectată, incluzând o rețea în întreaga UE de infrastructuri de încărcare pentru combustibilii alternativi până în 2025; realizarea de progrese în direcția finalizării rețelei globale TEN-T până în 2050; reamintește, în acest sens, importanța concentrării pe conexiunile multimodale și transfrontaliere;

17.  solicită Comisiei să ia în considerare instituirea unor instrumente specifice, consacrate și transnaționale pentru a accelera și a asigura punerea corectă în aplicare a priorităților orizontale, cum ar fi ERTMS;

18.  invită coordonatorii europeni să efectueze, la sfârșitul perioadei de programare 2014-2020, o evaluare detaliată a proiectelor finalizate sau aflate la un nivel avansat de construcție, realizările lor practice și obstacolele rămase în coridoarele respective, și solicită Comisiei să asigure că prioritățile cererilor de propuneri reflectă această evaluare, care este fezabilă chiar dacă aceste proiecte sunt pe termen lung prin însăși natura lor;

19.  regretă și nu poate accepta faptul că, în perioada 2014-2020, evaluarea MIE la jumătatea perioadei s-a axat în principal pe suma cheltuită și pe numărul de proiecte sprijinite, în ciuda naturii foarte concrete a majorității proiectelor finanțate de MIE; subliniază faptul că succesul unui program nu este garantat numai de cuantumul fondurilor alocate și că ar trebui pus un accent mai mare pe realizările concrete ale proiecte, și îndeamnă Comisia să își adapteze metodologia de evaluare; consideră că MIE are potențialul de a fi identificat ca unul dintre programele de mare succes ale UE, cu condiția ca acesta să fie explicat și promovat mai bine, și invită Comisia să își revizuiască metodele de comunicare referitoare la program;

20.  recunoaște că sectorul transporturilor ar trebuie să profite pe deplin de oportunitățile oferite de tehnologiile digitale și inovatoare și recunoaște că noua infrastructură inovatoare de transport este întotdeauna mai atractivă pentru investiții, în special din sectorul privat; subliniază, cu toate acestea, că infrastructura existentă rămâne coloana vertebrală a rețelei UE; invită, prin urmare, Comisia să asigure atractivitatea retehnologizării sau a modernizării infrastructurii existente cu un nivel ridicat de ambiție în materie de inovare;

21.  salută obiectivele stabilite în documentul intitulat „Plan de acțiune privind mobilitatea militară: UE ia măsuri în direcția unei Uniuni Europene a Apărării”, în ceea ce privește îmbunătățirea infrastructurii și a capacitarea sinergiilor; invită Comisia să utilizeze MIE pentru a sprijini dezvoltarea infrastructurii cu dublă utilizare civilă-de apărare de-a lungul rețelei TEN-T;

22.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și statelor membre.

Ultima actualizare: 18 septembrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate