Предложение за резолюция - B8-0247/2018Предложение за резолюция
B8-0247/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Механизма за свързване на Европа след 2020 г.

28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Меря Кюльонен от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2018/2718(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0247/2018
Внесени текстове :
B8-0247/2018
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0247/2018

Резолюция на Европейския парламент относно Механизма за свързване на Европа след 2020 г.

(2018/2718(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) 2017/1123 на Съвета от 20 юни 2017 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[1],

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[2],

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията[3],

–  като взе предвид предложението на Комисията от 14 септември 2016 г. за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (COM(2016)0604) и придружаващия го работен документ SWD(2016)0299,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 14 септември 2016 г. за изменение на Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (COM(2016)0606),

–  като взе предвид ратификацията на Парижкото споразумение от Европейския парламент на 4 октомври 2016 г. и от Съвета на 5 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2016 г. относно междинното преразглеждане на МФР за периода 2014 – 2020 г.[4],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 15 юни 2016 г. – „Средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка (МФР)“[5],

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че транспортният сектор и свързаната с него инфраструктура е от основно значение за развитието на всяка държава и за благоденствието на гражданите на държавите членки и допринася за растеж, социално и икономическо приобщаване и развитие чрез насърчаване на икономическия потенциал на всеки регион на ЕС;

Б.  като има предвид, че Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) беше създаден като съвместна, централно управлявана програма за финансиране на транспортна, енергийна и телекомуникационна инфраструктура, като част от стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и от целите на ЕС „20–20–20“ в областта на енергийната политика и политиката в сферата на климата;

В.  като има предвид, че МСЕ предоставя значителен дял от финансирането на ЕС за транспортни и енергийни проекти и допринася значително за декарбонизацията на европейската икономика, допринасяйки по този начин за постигането на целите на ЕС за намаляване на емисиите съгласно Парижкото споразумение относно изменението на климата;

Г.  като има предвид, че проектите, съфинансирани от МСЕ, отговарят на амбициите на ЕС за увеличаване на свързаността в европейски мащаб и за концентриране на подкрепата за обществени блага, които са от европейски мащаб; като има предвид, че МСЕ допринася за постигане на приоритетите на Комисията за декарбонизация на Европа в съответствие с целите на Парижкото споразумение, ратифицирано от всички държави членки;

Д.  като има предвид, че що се отнася до европейските стратегически инвестиции, Комисията вече публикува своето предложение за регламент относно мерки за рационализиране с цел постигане на напредък по трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) и до 6 юни 2018 г. се очаква да представи своето законодателно предложение за Механизма за свързване на Европа за периода след 2020 г.;

1.  счита, че в транспортния сектор следва да се дава приоритет на проекти, които насърчават развитието на екологосъобразни видове транспорт, подобряват трансграничните връзки, попълват липсващи връзки и премахват участъците с недостатъчен капацитет, когато е необходимо; следователно счита, че при този сценарий МСЕ ще може да предостави конкретен принос за амбицията за постигането на хармонизирано и устойчиво европейско транспортно пространство; подчертава, че критериите за предоставяне на финансиране от ЕС трябва да включват задължение да се покаже как съответният проект ще допринесе за постигане на целите по отношение на климата;

2.  подчертава освен това, че МСЕ следва да се съсредоточи върху осигуряването на добавена стойност на ЕС за разработването на свързаност в транспорта, главно чрез съсредоточаване върху проекти на национално, регионално или местно равнище, които не биха могли да бъдат осъществени без подкрепа от ЕС; поради това счита, че когато националното финансиране е недостатъчно, Комисията следва да продължава да предоставя финансиране от МСЕ под формата на безвъзмездни средства за проекти с по-широкообхватни регионални ползи и ползи за ЕС;

3.  подчертава ползите от взаимното допълване между МСЕ, „Хоризонт 2020“ и европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ); припомня, че Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионният фонд притежават силно регионално измерение, което отговаря на местните нужди и гарантира насочването на финансовата подкрепа към по-слабо развитите региони и 15-те държавите членки, които отговарят на условията за получаване на подкрепа от Кохезионния фонд; отбелязва освен това, че МСЕ има за цел вземане на централни мерки за постигане на обхващащия целия ЕС приоритет за основна трансевропейска транспортна мрежа чрез насочване към интеграция в ЕС, като се съсредоточава върху интеграцията на ЕС посредством трансгранични връзки и междусистемни връзки, премахване на участъците с недостатъчен капацитет и проекти за оперативна съвместимост;

4.  подчертава, че инвестициите в транспортната инфраструктура на ЕС, когато се осъществяват с участие на Кохезионния фонд в размер на 11,3 милиарда евро, следва да продължат като добре балансирана система на централно управлявани и споделяни източници на управление;

5.  счита, че е необходимо да се актуализира МСЕ, като се постави акцент върху междусистемните връзки и завършването на изграждане на мрежи в отдалечените райони и като се включат всички транспортни нужди, включително цифрови решения, преминаване към други видове транспорт и по-устойчив транспорт; счита, че този актуализиран МСЕ следва също така да даде предимство на по-преките връзки между основните и широкообхватните мрежи, включително например хоризонтални приоритети като морските магистрали и вътрешни водни пътища; счита, че това следва да се отрази в списъците с предварително определени проекти, включени в следващия регламент за МСЕ;

6.  припомня, че за да се завърши основната транспортна мрежа до 2030 г., един актуализиран МСЕ ще изисква по-голямо участие на заинтересованите гражданите в процеса на вземане на решения, прозрачност при оценката и мониторинга на екологичното и финансовото прилагане на средствата, подобряване на интеграцията на различните видове транспорт и насърчаване на комодалните операции;

7.  приветства въвеждането на междусекторни полезни взаимодействия в Механизма за свързване на Европа; очаква бъдещите насоки за секторната политика и инструментът на МСЕ да станат по-гъвкави, за да се улеснят полезните взаимодействия и да се отчитат в по-голяма степен новите технологични развития и приоритети, например цифровизацията, като същевременно се ускори декарбонизацията и се вземат мерки за преодоляване на общите предизвикателства пред обществото;

8.  подчертава, че МСЕ трябва да остане ефективен и целенасочен инструмент за инвестиции в трансевропейската инфраструктура (TEN) в областта на транспорта, енергетиката и цифровия сектор, както и за да се допринесе за приоритетите на ЕС в областта на устойчивите работни места, растежа и инвестициите, като същевременно се работи за справяне с изменението на климата в съответствие с всички свързани с това хоризонтални политики на ЕС, така че да се постигне декарбонизация на ЕС до 2050 г.;

9.  отхвърля и счита, че е извън приложното поле на Регламент (ЕС) № 1315/2013 (TEN-T) и Регламент (ЕС) № 1316/2013 (МСЕ) всяко използване или всяка ангажираност на МСЕ за целите на спазването на целите на плана за действие на ЕС относно военната мобилност;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на държавите членки.

 

 

Последно осъвременяване: 18 септември 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност