Forslag til beslutning - B8-0247/2018Forslag til beslutning
B8-0247/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om Connecting Europe-faciliteten efter 2020

28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen

Procedure : 2018/2718(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0247/2018
Indgivne tekster :
B8-0247/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0247/2018

Europa-Parlamentets beslutning om Connecting Europe-faciliteten efter 2020

(2018/2718(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 311, 312 og 323 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2017/1123 af 20. juni 2017 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020[1],

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning[2],

–  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2016 om forberedelse af revisionen af den flerårige finansielle ramme 2014-2020 efter valget: Parlamentets input forud for Kommissionens forslag[3],

–  der henviser til Kommissionens af 14. september 2016 om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (COM(2016)0604) og det ledsagende arbejdsdokument (SWD(2016)0299),

–  der henviser til Kommissionens forslag af 14. september 2016 om ændring af den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2016)0606),

–  der henviser til Europa-Parlamentets ratificering af Parisaftalen den 4. oktober 2016 og Rådets ratificering af Parisaftalen den 5. oktober 2016,

–  der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2016 om midtvejsrevision af FFR for 2014-2020[4],

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 15. juni 2016 – Midtvejsrevision af den flerårige finansielle ramme (FFR)[5],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at transportsektoren med dens tilhørende infrastruktur er af afgørende betydning for udviklingen af et hvilket som helst land og befolkningers velfærd i medlemsstaterne og bidrager til vækst, social og økonomisk inklusion og udvikling ved at øge det økonomiske potentiale i alle EU's regioner;

B.  der henviser til, at Connecting Europe-faciliteten (CEF) blev udformet som et fælles, centralt forvaltet finansieringsprogram for transport-, energi- og telekommunikationsinfrastruktur som en del af Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og EU's 20-20-20-mål inden for energi- og klimapolitik;

C.  der henviser til, at Connecting Europe-faciliteten udgør en væsentlig andel af EU-finansieringen til transport- og energiprojekter og yder et vigtigt bidrag til dekarboniseringen af den europæiske økonomi, hvilket vil bidrage til at opfylde EU's emissionsreduktionsmål i henhold til klimaaftalen fra Paris;

D.  der henviser til, at de former for projekter, der samfinansieres med CEF, bør matche EU's ambitioner om at styrke forbindelserne på europæisk plan og koncentrere støtten om offentlige goder med en europæisk dimension; der henviser til, at CEF bidrager til at nå Kommissionens mål for dekarbonisering i Europa i overensstemmelse med målene i Parisaftalen, som blev ratificeret af alle medlemsstaterne;

E.  der henviser til, at Kommissionen for så vidt angår europæiske strategiske investeringer allerede har offentliggjort sine forslag til en forordning om forenkling af foranstaltninger for at fremme gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T), og at den senest den 6. juni 2018 forventes at have offentliggjort sine forslag til CEF efter 2020;

1.  mener, at der i transportsektoren bør gives prioritet til de projekter, som fremmer udviklingen af miljøvenlige transportformer, forbedrer grænseoverskridende forbindelser, færdiggør manglende forbindelser og fjerner flaskehalse, hvor det er nødvendigt; mener derfor, at CEF i denne situation vil være i stand til at yde et konkret bidrag til målsætningen om at opnå et harmoniseret og bæredygtigt europæisk transportområde; understreger, at kriterierne for tildeling af EU-finansiering skal omfatte en forpligtelse til at vise, hvordan projektet vil bidrage til at opfylde klimamålene;

2.  insisterer desuden på, at CEF bør fokusere på at skabe europæisk merværdi til udviklingen af konnektivitet inden for transport, hovedsagelig med fokus på projekter på nationalt, regionalt eller lokalt plan, som ikke ville kunne gennemføres uden støtte fra EU; mener derfor, at når nationale midler ikke er tilstrækkelige, bør Kommissionen fortsat tildele CEF finansiering i form af tilskud til projekter med større fordele på regionalt plan og i EU;

3.  fremhæver fordelene ved komplementariteten mellem CEF, Horisont 2020 og de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene); påpeger, at Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden har en stærk regional dimension, der tager hensyn til lokale behov, og fokuserer den finansielle støtte på de mindst udviklede regioner og de 15 medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden; bemærker endvidere, at CEF har til formål centralt at beskæftige sig med den EU-dækkende prioritet med et TEN-T-hovednet ved at fokusere på integrationen i EU ved hjælp af grænseoverskridende forbindelser og sammenkoblinger, fjernelse af flaskehalse og interoperabilitetsprojekter;

4.  understreger, at investeringer i EU's transportinfrastruktur, når de er gennemført med et bidrag på 11,3 mia. EUR til transport fra Samhørighedsfonden, fortsat bør være et velafbalanceret system af kilder, der forvaltes centralt og ved hjælp af delt forvaltning;

5.  finder det nødvendigt at ajourføre CEF ved at fokusere på sammenkoblingerne og færdiggørelsen af nettene i fjerntliggende områder og ved at dække alle transportbehov, herunder digitale løsninger, modalskift og mere bæredygtig transport; mener, at denne opdaterede CEF også bør prioritere mere direkte forbindelser mellem hovednettet og det samlede net, herunder f.eks. horisontale prioriteringer som f.eks. motorveje til søs og indre vandveje; mener, at dette bør afspejles i oversigterne over forhåndsudpegede projekter, som skal medtages i den næste CEF-forordning;

6.  minder om, at hvis det skal sikres, at hovednettet gennemføres senest i 2030, vil en opdateret CEF kræve større deltagelse af de berørte borgere i beslutningstagningen, gennemsigtighed i vurderingen og overvågningen af den miljømæssige og finansielle anvendelse af midlerne, forbedring af modal integration og fremme af sammodale transportoperationer;

7.  ser med tilfredshed på opnåelsen af synergier på tværs af sektorer i CEF; forventer, at de kommende sektorspecifikke retningslinjer og CEF-instrumentet gøres mere fleksible for at fremme synergier og mere reaktionsdygtige over for nye teknologiske udviklinger og prioriteter som f.eks. digitalisering, samtidig med at man fremskynder dekarboniseringen og tackler de fælles samfundsmæssige udfordringer;

8.  understreger, at CEF skal forblive et effektivt og målrettet instrument til investering i transeuropæisk infrastruktur (TEN) i transport-, energisektoren og den digitale sektor og for at bidrage til EU's prioriteter for bæredygtige job, vækst og investeringer og samtidig tager fat på klimaændringerne i overensstemmelse med alle de relaterede horisontale EU-politikker med henblik på at opnå dekarbonisering i EU inden 2050;

9.  afviser enhver brug eller inddragelse af CEF til at opfyldelse målsætningerne i EU's handlingsplan om militær mobilitet, og mener, at de ikke hører under anvendelsesområdet for både forordning (EU) nr. 1315/2013 (TEN-T) og forordning (EU) nr. 1316/2013 (CEF);

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og medlemsstaterne.

 

Seneste opdatering: 18. september 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik