Διαδικασία : 2018/2718(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0247/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0247/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 471kWORD 55k
28.5.2018
PE621.631v01-00
 
B8-0247/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP))


Merja Kyllönen εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (2018/2718(RSP))  
B8‑0247/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/1123 του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2017, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0604) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της (SWD(2016)0299),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (COM(2016)0606),

–  έχοντας υπόψη την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2016 και από το Συμβούλιο στις 5 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020(4),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, της 15ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ)(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μεταφορών με τις συναφείς υποδομές διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη οποιασδήποτε χώρας, καθώς και στην ευημερία του πληθυσμού των κρατών μελών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην οικονομική μεγέθυνση, στην κοινωνική και οικονομική ένταξη και ανάπτυξη δίνοντας ώθηση στις οικονομικές δυνατότητες όλων των περιφερειών της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» καταρτίστηκε ως ένα κοινό χρηματοδοτικό πρόγραμμα υπό κεντρική διαχείριση για υποδομές μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική μεγέθυνση και στο πλαίσιο των στόχων «20-20-20» της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μερίδιο της ενωσιακής χρηματοδότησης για έργα μεταφορών και ενέργειας και συμβάλλει σημαντικά στην απαλλαγή της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, συνεισφέροντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών οι οποίοι απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη των έργων που συγχρηματοδοτούνται από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» οφείλουν να συνάδουν με τις επιδιώξεις της ΕΕ για αύξηση της συνδεσιμότητας σε ευρωπαϊκή κλίμακα και για συγκέντρωση της στήριξης σε δημόσια αγαθά με ευρωπαϊκή διάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» συμβάλλει στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Επιτροπής για απαλλαγή της Ευρώπης από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως επιτάσσουν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού που κυρώθηκαν από όλα τα κράτη μέλη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σχέση με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές επενδύσεις, η Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει την πρότασή της για κανονισμό σχετικά με τον εξορθολογισμό των μέτρων για την υλοποίηση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (TEN-T) και αναμένεται επίσης ότι μέχρι τις 6 Ιουνίου 2018 θα έχει δημοσιεύσει τη νομοθετική της πρόταση για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» κατά τη περίοδο μετά το 2020·

1.  φρονεί ότι προτεραιότητα στον τομέα των μεταφορών πρέπει να δίνεται σε έργα τα οποία προάγουν την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μεταφοράς, βελτιώνουν διασυνοριακές συνδέσεις, συμπληρώνουν ζεύξεις που λείπουν και εξαλείφουν σημεία συμφόρησης, όπου τούτο είναι αναγκαίο· εκτιμά συνεπώς ότι, αν όλα αυτά συμβούν, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα κατορθώσει να συμβάλει απτά στην υλοποίηση της φιλοδοξίας για δημιουργία ενός εναρμονισμένου και βιώσιμου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών· τονίζει ότι στα κριτήρια για τη λήψη χρηματοδότησης από την ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνεται η υποχρέωση να αποδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο το προτεινόμενο έργο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα·

2.  επιμένει, επιπλέον, ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» οφείλει να επικεντρωθεί στην παροχή ενωσιακής προστιθέμενης αξίας στην προσπάθεια ανάπτυξης της συνδεσιμότητας στις μεταφορές, κυρίως μέσω μιας έμφασης σε έργα εθνικού, περιφερειακού ή τοπικού επιπέδου που δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς υποστήριξη από την ΕΕ· εκτιμά συνεπώς ότι, σε περίπτωση ανεπαρκούς εθνικής χρηματοδότησης, η Επιτροπή οφείλει να συνεχίσει να χορηγεί κονδύλια του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» με τη μορφή επιχορηγήσεων σε έργα με ευρύτερα περιφερειακά και ενωσιακά πλεονεκτήματα·

3.  επισημαίνει τα πλεονεκτήματα της συμπληρωματικότητας του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», του προγράμματος «Ορίζων 2020» και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)· επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής έχουν ισχυρή περιφερειακή διάσταση που ανταποκρίνεται στην τοπική ζήτηση και εστιάζει την οικονομική υποστήριξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στα 15 κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής· παρατηρεί επιπλέον ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» επιδιώκει να αντιμετωπίσει σε κεντρικό επίπεδο την προτεραιότητα της ΕΕ για ανάπτυξη του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, επικεντρωνόμενο στην ενοποίηση της ΕΕ με διασυνοριακές συνδέσεις και διασυνδέσεις, με εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και με διαλειτουργικά έργα·

4.  επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην υποδομή μεταφορών της ΕΕ, όταν η υλοποίησή τους διενεργείται με τη συμβολή ύψους 11,3 δισεκατομμυρίων EUR του Ταμείου Συνοχής, οφείλουν να παραμείνουν ένας καλά ισορροπημένος συνδυασμός πόρων, υποκείμενος τόσο σε κεντρική όσο και σε κοινή διαχείριση·

5.  θεωρεί αναγκαία την αναβάθμιση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» μέσω μιας έμφασης σε διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση των δικτύων σε περιφερειακές περιοχές και στην κάλυψη όλων των μεταφορικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών λύσεων, της αλλαγής του τρόπου εκτέλεσης των μεταφορών και περισσότερο βιώσιμων μεταφορών· φρονεί ότι ο αναβαθμισμένος μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» οφείλει επίσης να δώσει προτεραιότητα σε πιο άμεσες ζεύξεις μεταξύ κεντρικών και εκτεταμένων δικτύων, συμπεριλαμβανομένων λόγου χάρη οριζόντιων προτεραιοτήτων όπως είναι οι θαλάσσιες αρτηρίες (MoS) και οι εσωτερικές πλωτοί οδοί· φρονεί ότι τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στους καταλόγους των προκαθορισμένων έργων που συμπεριλαμβάνονται στον επόμενο κανονισμό για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

6.  υπενθυμίζει ότι για να έχει ολοκληρωθεί το κεντρικό δίκτυο μέχρι το 2030, ένας αναβαθμισμένος μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα χρειαστεί μεγαλύτερη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, διαφάνεια ως προς την παρακολούθηση και την εκτίμηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών πτυχών της διάθεσης των πόρων, βελτίωση της ενοποίησης των τρόπων μεταφοράς και προαγωγή των συνδυασμένων τρόπων μεταφοράς·

7.  επικροτεί την καθιέρωση διατομεακών συνεργιών στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»· αναμένει ότι στο μέλλον οι κατευθυντήριες γραμμές τομεακής πολιτικής και ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία, ούτως ώστε να διευκολύνουν τις συνέργειες και να ανταποκρίνονται καλύτερα σε νέες τεχνολογικές εξελίξεις και προτεραιότητες όπως η ψηφιοποίηση, ενώ παράλληλα θα επιταχύνουν την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και θα αντιμετωπίζουν προκλήσεις κοινές για το κοινωνικό σύνολο·

8.  επισημαίνει ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» οφείλει να παραμείνει ένα αποτελεσματικό και ειδικά εστιασμένο μέσο για την πραγματοποίηση επενδύσεων στις διευρωπαϊκές υποδομές (ΔΕΔ) στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας και στον ψηφιακό τομέα και για να συμβάλει στις προτεραιότητες της ΕΕ που αφορούν την βιώσιμη απασχόληση, ανάπτυξη και επένδυση, με παράλληλη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε συνάρτηση με όλες τις σχετικές οριζόντιες πολιτικές της ΕΕ προκειμένου να έχει απαλλαγεί η ΕΕ από ανθρακούχες εκπομπές μέχρι το 2050·

9.  απορρίπτει, διότι εκτιμά ότι αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής κανενός από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 (για τα ΔΕΔ-Μ) και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 (για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη»), οποιαδήποτε χρήση ή κινητοποίηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» προκειμένου να συμμορφωθεί αυτός με τους στόχους του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη στρατιωτική κινητικότητα·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη.

 

 

(1)

ΕΕ L 163 της 24.6.2017, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0412.

(5)

ΕΕ C 17 της 18.1.2017, σ. 20.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Σεπτεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου