Prijedlog rezolucije - B8-0247/2018Prijedlog rezolucije
B8-0247/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Instrumentu za povezivanje Europe nakon 2020.

28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

podnesen nakon izjave Komisije
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Merja Kyllönen u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Postupak : 2018/2718(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0247/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0247/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0247/2018

Rezolucija Europskog parlamenta o Instrumentu za povezivanje Europe nakon 2020.

(2018/2718(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 311., 312. i 323. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) 2017/1123 od 20. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020.[1],

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[2],

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. srpnja 2016. o pripremi poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije prijedloga Komisije[3],

–  uzimajući u obzir Prijedlog uredbe Vijeća od 14. rujna 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020. koji je podnijela Komisija (COM(2016)0604) i popratni radni dokument službi Komisije (SWD(2016)0299),

–  uzimajući u obzir Prijedlog izmjene Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju koji je 14. rujna 2016. podnijela Komisija (COM(2016)0606),

–  uzimajući u obzir da je Europski parlament ratificirao Pariški sporazum 4. listopada 2016., a Vijeće 5. listopada 2016.,

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 26. listopada 2016. o reviziji VFO-a u sredini razdoblja 2014. – 2020.[4],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 15. lipnja 2016. o reviziji višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) sredinom provedbenog razdoblja[5],

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je sektor prometa i s njime povezana infrastruktura ključni faktor za razvoj svake zemlje i za dobrobit stanovnika država članica te doprinosi rastu, socijalnoj i ekonomskoj uključenosti i razvoju poticanjem gospodarskog potencijala svih regija EU-a;

B.  budući da je Instrument za povezivanje Europe zamišljen kao zajednički program sa središnjim upravljanjem za financiranje prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture kao dio strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast te ciljeva EU-a „20-20-20” u području energetske i klimatske politike;

C.  budući da se Instrumentom za povezivanje Europe omogućuje znatan udio sredstava EU-a za prometne i energetske projekte i uvelike pomaže u dekarbonizaciji europskog gospodarstva, čime se doprinosi ispunjavanju ciljeva EU-a u pogledu smanjenja emisija u skladu s Pariškim klimatskim sporazumom;

D.  budući da bi vrste projekata koje se sufinanciraju iz Instrumenta za povezivanje Europe trebale odgovarati ambicijama EU-a za povećanje povezivosti na europskoj razini te za usmjeravanje potpore na javna dobra s europskom dimenzijom; budući da Instrument za povezivanje Europe doprinosi prioritetima Komisije za dekarbonizaciju Europe u skladu s ciljevima Pariškog sporazuma koji su ratificirale sve države članice;

E.  budući da je u pogledu europskih strateških ulaganja Komisija već objavila Prijedlog uredbe o mjerama pojednostavnjenja za postizanje napretka u ostvarivanju transeuropske prometne mreže (TEN-T) te se očekuje da će do 6. lipnja 2018. objaviti zakonodavni prijedlog o Instrumentu za povezivanje Europe nakon 2020.;

1.  smatra da bi se u prometnom sektoru prednost trebala dati projektima kojima se promiče razvoj ekološki prihvatljivih načina prijevoza, poboljšavaju prekogranične veze, završavaju veze koje nedostaju i po potrebi uklanjaju uska grla; stoga smatra da će u tom scenariju Instrument za povezivanje Europe biti u mogućnosti dati konkretan doprinos nastojanju za postizanje usklađenog i održivog europskog prometnog prostora; ističe da u kriterije za dodjelu sredstava EU-a mora biti uvrštena obveza da treba dokazati kako će taj projekt doprinijeti postizanju klimatskih ciljeva;

2.  povrh toga, ustraje u tome da bi u Instrumentu za povezivanje Europe naglasak trebao biti na pružanju dodane vrijednosti EU-a za razvoj povezivosti u području prometa, uglavnom usredotočavanjem na projekte na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini koji se bez potpore EU-a ne bi dovršili; stoga smatra da bi Komisija trebala i dalje dodjeljivati sredstva iz Instrumenta za povezivanje Europe u obliku bespovratnih sredstava za projekte od kojih regije i EU imaju šire koristi ako nacionalna sredstva nisu dostatna;

3.  ističe prednosti komplementarnosti Instrumenta za povezivanje Europe, programa Obzor 2020. i europskih strukturnih i investicijskih fondova (EFSU); ističe da Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijski fond imaju snažnu regionalnu dimenziju koja odgovara lokalnoj potražnji i kojom se financijska potpora usmjerava u manje razvijene regije i 15 država članica koje su prihvatljive za potporu iz Kohezijskog fonda; povrh toga, primjećuje da je cilj Instrumenta za povezivanje Europe na središnjoj razini riješiti europski prioritet osnovne mreže TEN-T stavljanjem naglaska na integraciju EU-a s pomoću projekata prekograničnih veza i međusobne povezanosti, uklanjanja uskih grla i projekata interoperabilnosti;

4.  napominje da bi ulaganja u prometnu infrastrukturu EU-a, kad se provode uz doprinos iz Kohezijskog fonda za promet u visini od 11,3 milijarde EUR trebala ostati uravnotežen sustav izvora kojima se upravlja na središnjoj razini i onih za koje je upravljanje podijeljeno;

5.  smatra da je potrebno ažurirati Instrument za povezivanje Europe i naglasak staviti na međusobnu povezanost i dovršetak mreža u perifernim područjima te pritom obuhvatiti sve potrebe u području prometa, uključujući digitalna rješenja, promjenu načina prijevoza i održiviji promet; smatra i da bi u tom ažuriranom Instrumentu za povezivanje Europe prednost trebale imati izravne poveznice između osnovne i sveobuhvatne mreže, uključujući na primjer horizontalne prioritete poput morskih autocesta i unutarnjih plovnih putova; smatra da bi se to trebalo odražavati u popisu prethodno utvrđenih projekata koji će biti uvršteni u sljedeću uredbu o Instrumentu za povezivanje Europe;

6.  podsjeća da će biti potrebno veće sudjelovanje građana u donošenju odluka o ažuriranom Instrumentu za povezivanje Europe, transparentnost u ocjenjivanju i praćenju aktivnosti u području okoliša te korištenju financijskih sredstava, poboljšanje modalne integracije i promicanje komodalnih aktivnosti kako bi osnovna mreža bila završena do 2030.;

7.  pozdravlja uvođenje međusektorskih sinergija u Instrument za povezivanje Europe; očekuje da će buduće smjernice sektorske politike i Instrument za povezivanje Europe biti fleksibilniji kako bi se olakšale sinergije i bolje reagiralo na novi tehnološki razvoj i prioritete kao što je digitalizacija te istodobno ubrzala dekarbonizacija i suočavanje sa zajedničkim društvenim izazovima;

8.  naglašava da Instrument za povezivanje Europe mora ostati učinkovit i ciljan instrument za ulaganja u transeuropsku infrastrukturu (TEN) u sektoru prometa te energetskom i digitalnom sektoru kako bi se doprinijelo ostvarivanju prioriteta EU-a u pogledu održivih radnih mjesta, rasta i ulaganja te istodobno rješavala pitanja povezana s klimatskim promjenama u skladu sa svim povezanim horizontalnim politikama EU-a u cilju postizanja dekarbonizacije EU-a do 2050.;

9.  odbacuje svaku upotrebu ili angažman Instrumenta za povezivanje Europe za potrebe ispunjavanja ciljeva akcijskog plana EU-a o vojnoj mobilnosti te smatra da je to izvan područja primjene Uredbe (EU) br. 1315/2013 (o TEN-T-u) i Uredbe (EU) br. 1316/2013 (o Instrumentu za povezivanje Europe);

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i državama članicama.

 

 

Posljednje ažuriranje: 18. rujna 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti