Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0247/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0247/2018

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės po 2020 m.

  28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

  Merja Kyllönen GUE/NGL frakcijos vardu

  Procedūra : 2018/2718(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B8-0247/2018
  Pateikti tekstai :
  B8-0247/2018
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B8-0247/2018

  Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės po 2020 m.

  (2018/2718(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 311, 312 ir 323 straipsnius,

  –  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2017/1123, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[1],

  –  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[2],

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento rezoliuciją „Pasirengimas porinkiminiam 2014–2020 m. DFP tikslinimui: Parlamento indėlis prieš Komisijai pateikiant pasiūlymą[3],

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (COM(2016)0604), ir į kartu su juo pateikiamą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą (SWD(2016)0299),

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 14 d. Komisijos pasiūlymą iš dalies keisti 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (COM(2016)0606),

  –  atsižvelgdamas į tai, kad 2016 m. spalio 4 d. Europos Parlamentas ir 2016 m. spalio 5 d. Taryba ratifikavo Paryžiaus susitarimą,

  –  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio tikslinimo[4],

  –  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. Regionų komiteto nuomonę „Daugiametės finansinės programos (DFP) laikotarpio vidurio peržiūra“[5],

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi transporto sektorius ir jo infrastruktūra yra labai svarbūs bet kurios valstybės vystymuisi ir valstybių narių gyventojų gerovei, prisideda prie ekonomikos augimo, socialinės ir ekonominės įtraukties ir vystymosi, nes didina visų ES regionų ekonominį potencialą;

  B.  kadangi Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP) buvo sumanyta kaip bendra centralizuotai valdoma transporto, energetikos ir telekomunikacijų infrastruktūros finansavimo programa, įtraukta į Europos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020“ ir ES tikslus „20-20-20“ energetikos ir klimato kaitos politikos srityje;

  C.  kadangi EITP užtikrina nemenką ES finansavimo, skirto transporto ir energetikos projektams, dalį ir labai prisideda prie Europos ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, tokiu būdu padėdama siekti ES išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo tikslo pagal Paryžiaus klimato susitarimą;

  D.  kadangi bendrai EITP finansuojami projektai turėtų atitikti ES siekį pagerinti transporto jungtis Europos mastu ir ją vykdant daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama paramai Europos masto viešosioms gėrybėms; kadangi EITP padeda įgyvendinti Komisijos prioritetus, susijusius su Europos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimu, vadovaujantis visų valstybių narių ratifikuotame Paryžiaus susitarime nustatytais tikslais;

  E.  kadangi, kalbant apie Europos strategines investicijas, Komisija jau yra paskelbusi savo pasiūlymą dėl reglamento dėl priemonių supaprastinimo siekiant transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) įgyvendinimo pažangos ir iki 2018 m. birželio 6 d. turėtų paskelbti pasiūlymą dėl teisės akto dėl EITP po 2020 m.;

  1.  mano, kad transporto sektoriuje pirmenybė turėtų būti teikiama projektams, kuriais skatinama aplinkai nekenksmingų rūšių transporto plėtra, gerinamos tarpvalstybinės jungtys, sukuriamos trūkstamos jungtys ir prireikus šalinami transporto trukdžiai; todėl mano, kad tokiu atveju EITP galėtų konkrečiai prisidėti prie plataus užmojo siekio sukurti harmoningą ir darnią Europos transporto erdvę; pabrėžia, kad sutarties sudarymo kriterijai, taikomi norint gauti ES finansavimą, turi apimti pareigą parodyti, kaip atitinkamas projektas padės siekti klimato politikos tikslų;

  2.  be to, primygtinai reikalauja, kad vykdant EITP daugiausia dėmesio būtų skiriama ES pridėtinės vertės užtikrinimui, kai plėtojamos transporto jungtys, visų pirma būtų orientuojamasi į nacionalinio, regioninio ar vietos lygmenų projektus, kurie nebūtų įgyvendinti be ES paramos; todėl mano, kad tais atvejais, kai nacionalinio finansavimo nepakanka, Komisija turėtų ir toliau skirti EITP finansavimą dotacijų forma projektams, duosiantiems platesnę regionų ir ES lygmens naudą;

  3.  atkreipia dėmesį į EITP, programos „Horizontas 2020“ ir Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų tarpusavio papildomumo naudą; pažymi, kad Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) ir Sanglaudos fondas turi aiškų regioninį aspektą, todėl reaguojama į vietos poreikius ir daug dėmesio skiriama finansinei paramai mažiau išsivysčiusiems regionams ir 15 valstybių narių, kurios atitinka Sanglaudos fondo paramos kriterijus; be to, pastebi, kad vykdant EITP stengiamasi centralizuotai įgyvendinti ES lygmens pagrindinio TEN-T tinklo prioritetą – daugiausia dėmesio skiriama ES integracijai užtikrinant tarpvalstybines ir vidaus jungtis, šalinant transporto trukdžius ir vykdant sąveikumo projektus;

  4.  pabrėžia, kad ES investicijos į transporto infrastruktūrą, panaudojus iš Sanglaudos fondo transportui skirtus 11,3 mlrd. EUR, turėtų ir toliau būti daromos pagal gerai subalansuotą centralizuotai valdomų ir pagal pasidalijamojo valdymo principą skirstomų lėšų šaltinių sistemą;

  5.  mano, kad būtina atnaujinti EITP, daugiausia dėmesio skiriant vidaus jungtims ir tinklų užbaigimui periferiniuose regionuose ir atsižvelgiant į visus transporto poreikius, įskaitant skaitmeninius sprendimus, perėjimą prie kitų rūšių transporto ir darnesnį transportą; mano, kad pagal atnaujintą EITP pirmenybė taip pat turėtų būti teikiama tiesesnėms pagrindinių ir visuotinių tinklų linijų sąsajoms, be kita ko, horizontaliesiems prioritetams, tokiems kaip jūrų greitkeliai ir vidaus vandenų keliai; mano, kad tai turėtų atsispindėti iš anksto nustatytų projektų sąrašuose, kurie bus įtraukti į kitą EITP reglamentą;

  6.  primena, kad, norint užbaigti pagrindinį tinklą iki 2030 m., pagal atnaujintą EITP reikėtų užtikrinti aktyvesnį atitinkamų piliečių dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose, aplinkosauginių ir finansinių lėšų panaudojimo aspektų vertinimo ir stebėjimo skaidrumą, geresnį įvairių transporto rūšių integravimą ir įvairiarūšio transporto operacijų skatinimą;

  7.  teigiamai vertina tai, kad pagal EITP numatyta ir tarpsektorinė sinergija; tikisi, kad būsimos sektoriaus politikos gairės ir EITP bus lankstesnės, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos sinergijai, ir kad jos bus lengviau priderinamos prie technologinių naujovių ir prioritetų, pvz., skaitmeninimo, siekiant sparčiau mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro ir įveikti bendrus visuomenės iššūkius;

  8.  pabrėžia, kad EITP ir toliau turi būti veiksminga ir kryptinga priemonė, skirta investicijoms į transeuropinę infrastruktūrą (TEN) transporto, energetikos ir skaitmeninių paslaugų sektoriuose, kad, be kita ko, galėtų prisidėti prie ES prioritetinių tikslų, susijusių su darnių darbo vietų kūrimu, ekonomikos augimu ir investicijomis, įgyvendinimo, sykiu kovojant su klimato kaita pagal visas susijusias horizontaliąsias ES politikos kryptis, kad iki 2050 m. būtų panaikinta ES priklausomybė nuo iškastinio kuro;

  9.  nepritaria jokiam EITP panaudojimui ar įtraukimui tam, kad būtų įgyvendinami ES karinio mobilumo veiksmų plano tikslai, ir mano, kad tai nepatenka nei į Reglamento (ES) Nr. 1315/2013 (dėl TEN-T), nei į Reglamento (ES) Nr. 1316/2013 (dėl EITP) taikymo sritį;

  10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir valstybėms narėms.

   

   

  Atnaujinta: 2018 m. rugsėjo 18 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika