Procedura : 2018/2718(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0247/2018

Teksty złożone :

B8-0247/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 31/05/2018 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 331kWORD 53k
28.5.2018
PE621.631v01-00
 
B8-0247/2018

złożony w następstwie oświadczenia Komisji

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP))


Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP))  
B8‑0247/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 311, 312 i 323 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2017/1123 z dnia wtorek, 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(1),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przygotowania powyborczej rewizji WRF na lata 2014–2020: uwagi Parlamentu poprzedzające wniosek Komisji(3),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 września 2016 r. dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (COM(2016)0604) i dołączony do niego dokument roboczy służb Komisji (SWD(2016)0299),

–  uwzględniając wniosek Komisji z dnia 14 września 2016 r. dotyczący zmiany Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2016)0606),

–  uwzględniając ratyfikację porozumienia paryskiego przez Parlament Europejski w dniu 4 października 2016 r. oraz przez Radę w dniu 5 października 2016 r.,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2016 r. w sprawie śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020(4),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych(5),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że sektor transportu i związana z nim infrastruktura mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju każdego kraju i dobrobytu obywateli państw członkowskich oraz przyczyniają się do wzrostu, integracji społecznej i gospodarczej oraz rozwoju, zwiększając potencjał gospodarczy każdego regionu UE;

B.  mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” (CEF) został pomyślany jako wspólny, centralnie zarządzany program finansowania infrastruktury transportowej, energetycznej i telekomunikacyjnej będący elementem strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz celów UE 20-20-20 w dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej;

C.  mając na uwadze, że instrument "Łącząc Europę" zapewnia znaczną część funduszy UE na projekty w dziedzinie transportu i energii oraz w znacznym stopniu przyczynia się do dekarbonizacji gospodarki europejskiej, przyczyniając się tym samym do realizacji celów UE w zakresie redukcji emisji wynikających z porozumienia w sprawie klimatu zawartego w Paryżu;

D.  mając na uwadze, że rodzaje projektów współfinansowanych z instrumentu „Łącząc Europę” powinny odpowiadać ambicjom UE w zakresie zwiększenia łączności na skalę europejską i skoncentrowania wsparcia na dobrach publicznych o wymiarze europejskim; mając na uwadze, że instrument „Łącząc Europę” przyczynia się do realizacji priorytetów Komisji w zakresie dekarbonizacji Europy zgodnie z celami porozumienia paryskiego, ratyfikowanego przez wszystkie państwa członkowskie;

E.  mając na uwadze, że w odniesieniu do europejskich inwestycji strategicznych Komisja opublikowała już wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie usprawnienia środków na rzecz realizacji transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) i oczekuje się, że do dnia 6 czerwca 2018 r. opublikuje wniosek ustawodawczy dotyczący instrumentu „Łącząc Europę” po 2020 r;

1.  uważa, że w sektorze transportu pierwszeństwo należy przyznać projektom, które promują rozwój przyjaznych dla środowiska rodzajów transportu, poprawiają połączenia transgraniczne, uzupełniają brakujące ogniwa i w razie potrzeby eliminują wąskie gardła; uważa zatem, że w tym scenariuszu instrument „Łącząc Europę” będzie mógł wnieść konkretny wkład w ambicję utworzenia zharmonizowanego i zrównoważonego europejskiego obszaru transportu; podkreśla, że kryteria przyznawania finansowania UE muszą obejmować obowiązek wykazania, w jaki sposób dany projekt przyczyni się do osiągnięcia celów związanych z klimatem;

2.  ponadto nalega, aby instrument „Łącząc Europę” koncentrował się na zapewnieniu unijnej wartości dodanej w zakresie rozwoju połączeń w transporcie, głównie poprzez skupienie się na projektach na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które nie byłyby realizowane bez wsparcia UE; uważa zatem, że tam, gdzie finansowanie krajowe jest niewystarczające, Komisja powinna nadal przyznawać środki z instrumentu „Łącząc Europę” w formie dotacji na projekty o szerszych korzyściach regionalnych i unijnych;

3.  podkreśla korzyści płynące z komplementarności instrumentu „Łącząc Europę”, programu „Horyzont 2020” i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESI); przypomina, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Fundusz Spójności mają silny wymiar regionalny, odpowiadający potrzebom lokalnym, oraz że wsparcie finansowe koncentruje się na regionach słabiej rozwiniętych i 15 państwach członkowskich kwalifikujących się do wsparcia z Funduszu Spójności; zauważa ponadto, że celem instrumentu „Łącząc Europę” jest centralne zajęcie się ogólnounijnym priorytetem podstawowej sieci TEN-T poprzez skoncentrowanie się na integracji UE za pośrednictwem transgranicznych połączeń i wzajemnych połączeń, usuwania wąskich gardeł i projektów interoperacyjności;

4.  podkreśla, że inwestycje w infrastrukturę transportową UE, jeżeli zostaną zrealizowane z udziałem Funduszu Spójności w wysokości 11,3 mld EUR, powinny pozostać dobrze wyważonym połączeniem centralnie i wspólnie zarządzanych źródeł finansowania;

5.  uznaje za konieczne zaktualizowanie instrumentu „Łącząc Europę” poprzez skupienie się na wzajemnych połączeniach i ukończeniu budowy sieci na obszarach peryferyjnych oraz zaspokojenie wszystkich potrzeb transportowych, w tym w zakresie rozwiązań cyfrowych, zmiany rodzaju transportu i bardziej zrównoważonego transportu; uważa, że w ramach tego zaktualizowanego instrumentu „Łącząc Europę” należy również nadać priorytet bardziej bezpośrednim połączeniom między sieciami bazowymi i kompleksowymi, w tym np. priorytetom horyzontalnym, takim jak autostrady morskie i śródlądowe drogi wodne; uważa, że powinno to znaleźć odzwierciedlenie w wykazach wstępnie określonych projektów, który znajdzie się w następnym rozporządzeniu w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”;

6.  przypomina, że aby sieć bazowa mogła zostać ukończona do 2030 r., zaktualizowany instrument „Łącząc Europę” będzie wymagał większego udziału zainteresowanych obywateli w procesie decyzyjnym, przejrzystości w ocenie i monitorowaniu środowiskowej i finansowej realizacji funduszy, poprawy integracji modalnej oraz promowania operacji współmodalnych;

7.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie do instrumentu „Łącząc Europę” synergii międzysektorowych; oczekuje, że przyszłe wytyczne polityki sektorowej i instrument „Łącząc Europę” staną się bardziej elastyczne, tak aby ułatwić synergię i lepiej reagować na rozwój nowych technologii i priorytety, takie jak digitalizacja, a jednocześnie przyspieszyć dekarbonizację i stawić czoła wspólnym wyzwaniom społecznym;

8.  podkreśla, że instrument „Łącząc Europę” musi pozostać skutecznym i ukierunkowanym instrumentem inwestycji w transeuropejską infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową, a także przyczyniać się do realizacji priorytetów UE w zakresie trwałych miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zmianom klimatu zgodnie ze wszystkimi powiązanymi horyzontalnymi strategiami politycznymi UE, tak aby do 2050 r. osiągnąć dekarbonizację UE;

9.  odrzuca stosowanie instrumentu „Łącząc Europę” do celów zgodności z celami unijnego planu działania na rzecz mobilności wojskowej i uznaje, że takie stosowanie nie wynika ani z rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 (w sprawie TEN-T), ani z rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 (w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”);

10.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji oraz państwom członkowskim.

 

 

(1)

Dz.U. L 163 z 24.6.2017, s. 1.

(2)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0309.

(4)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0412.

(5)

Dz.U. C 17 z 18.1.2017, s. 20.

Ostatnia aktualizacja: 18 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności