Propunere de rezoluţie - B8-0247/2018Propunere de rezoluţie
B8-0247/2018

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020

  28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

  depusă pe baza declarației Comisiei
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Merja Kyllönen în numele Grupului GUE/NGL

  Procedură : 2018/2718(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0247/2018
  Texte depuse :
  B8-0247/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0247/2018

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020

  (2018/2718(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere articolele 311, 312 și 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

  –  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2017/1123 al Consiliului din 20 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului multianual pentru perioada 2014-2020[1],

  –  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară[2],

  –  având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de propunerea Comisiei[3],

  –  având în vedere propunerea Comisiei din 14 septembrie 2016 de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (COM(2016)0604) și documentul de lucru care o însoțește (SWD(2016)0299),

  –  având în vedere propunerea Comisiei din 14 septembrie 2016 de modificare a Acordului interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2016)0606),

  –  având în vedere ratificarea Acordului de la Paris de către Parlamentul European la 4 octombrie 2016 și de către Consiliu la 5 octombrie 2016,

  –  având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2016 referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020[4],

  –  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 15 iunie 2016, intitulat „Revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual (CFM)”[5],

  –  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât sectorul transporturilor cu infrastructura aferentă este esențial pentru dezvoltarea tuturor statelor și pentru confortul populației statelor membre, contribuind la creștere economică, participare socială și economică și dezvoltare, prin avântul dat potențialului economic al fiecărei regiuni din UE;

  B.  întrucât Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) a fost conceput ca un program de finanțare comun, gestionat la nivel central, pentru infrastructurile de transporturi, telecomunicații și energie, ca parte a Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, precum și a obiectivelor „20-20-20” ale UE aferente politicii în domeniul energiei și climei;

  C.  întrucât MIE asigură o parte substanțială a finanțării acordate de UE pentru proiectele din domeniile transporturilor și energiei, având o contribuție importantă la decarbonizarea economiei europene și participând astfel la atingerea obiectivelor UE de reducere a emisiilor în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice;

  D.  întrucât tipurile de proiecte cofinanțate de MIE ar trebui să corespundă ambițiilor UE de a mări conectivitatea la scară europeană și de a direcționa sprijinul către bunuri publice cu o dimensiune europeană; întrucât MIE contribuie la prioritățile Comisiei pentru decarbonizarea Europei, în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris, ratificate de toate statele membre;

  E.  întrucât, în ceea ce privește investițiile strategice, Comisia a publicat deja o propunere de regulament privind măsuri de simplificare pentru realizarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) și, până la 6 iunie 2018, se preconizează că o să publice propunerea sa legislativă pentru MCE în perioada de după 2020;

  1.  consideră că, în sectorul transporturilor, ar trebui acordată prioritate proiectelor care promovează dezvoltarea modurilor de transport mai ecologice, îmbunătățesc conexiunile transfrontaliere, completează tronsoanele lipsă și elimină strangulările, unde e cazul; consideră, prin urmare, că în acest scenariu MIE va fi în măsură să aducă o contribuție concretă la ambiția de a realiza un sector al transporturilor armonizat și sustenabil; subliniază că criteriile de acordare pentru obținerea finanțării din partea UE trebuie să includă obligația de a demonstra în ce mod va contribui proiectul propus la realizarea obiectivelor legate de climă;

  2.  insistă, apoi, că MIE ar trebui să se concentreze pe valoarea adăugată pentru UE în contextul dezvoltării conectivității în transport, axându-se în principal pe proiecte la nivel național, regional sau local care nu ar putea fi realizate fără sprijin din partea UE; de aceea, consideră că atunci când nu există suficientă finanțare națională, Comisia ar trebui să aloce în continuare fonduri sub egida MIE sub formă de granturi pentru proiecte cu o paletă mai largă de avantaje la nivel regional și la nivelul UE;

  3.  subliniază avantajele complementarității între MIE, Orizont 2020 și fondurile europene structurale și de investiții (ESI); subliniază că Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune au o pronunțată dimensiune regională care răspunde cererii locale și concentrează sprijinul financiar în regiunile mai puțin dezvoltate și în statele membre eligibile pentru sprijinul acordat din Fondul de coeziune; constată, în plus, că MIE urmărește să abordeze la nivel central prioritatea pentru UE de a construi o rețea principală TEN-T prin accentul pus pe integrarea UE prin conexiuni și interconexiuni transfrontaliere, eliminarea strangulărilor și proiectele în domeniul interoperabilității;

  4.  subliniază că investițiile în infrastructura de transport a UE, atunci când sunt concretizate cu contribuția de 11,3 miliarde EUR din Fondul de coeziune, ar trebui să rămână un sistem bine echilibrat între managementul la nivel central și managementul partajat;

  5.  consideră că este necesar să se actualizeze MIE, punând accentul pe interconexiuni și finalizarea rețelelor în zonele periferice și acoperind toate necesitățile de transport, inclusiv soluții digitale, transfer modal și un transport mai durabil; consideră că acest MIE actualizat ar trebui să acorde prioritate și legăturilor mai directe între rețelele centrale și cele lărgite, incluzând, de exemplu, priorități orizontale precum autostrăzile maritime și căile navigabile interioare; consideră că acest lucru ar trebui să se reflecte în listele de proiecte identificate în prealabil care urmează a fi incluse în următorul Regulament privind MIE;

  6.  reamintește că, pentru a finaliza rețeaua centrală până în 2030, o versiune actualizată a MIE va presupune o participare mai intensă a cetățenilor vizați la luarea deciziilor, transparență în evaluarea și monitorizarea execuției fondurilor la nivel de mediu și financiar, o mai bună integrare modală și promovarea operațiunilor comodale;

  7.  salută introducerea de sinergii intersectoriale în cadrul MIE; speră ca viitoarele orientări pentru politica sectorială și instrumentul MIE să fie mai flexibile, pentru a facilita sinergiile și a reacționa mai prompt la noile evoluții și priorități tehnologice, cum ar fi digitalizarea, accelerând totodată decarbonizare și abordând provocări societale comune;

  8.  subliniază că MIE trebuie să rămână un instrument eficace și bine direcționat pentru investiții în infrastructurile transeuropene (TEN), de transport, de energie și digitale și pentru a contribui la prioritățile UE privind locurile de muncă sustenabile, creșterea economică și investițiile, combătând, totodată, schimbările climatice în acord cu toate politicile orizontale aplicabile ale UE, în ideea de a realiza decarbonizarea UE până în 2050;

  9.  respinge și consideră ca fiind în afara domeniului de aplicare al Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 (privind TEN-T) și al Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 (privind MIE) orice utilizare sau implicare a MIE în scopul îndeplinirii obiectivelor planului de acțiune al UE privind mobilitatea militară;

  10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și statelor membre.

   

   

  Ultima actualizare: 18 septembrie 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate