Postup : 2018/2718(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0247/2018

Predkladané texty :

B8-0247/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 31/05/2018 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 177kWORD 53k
28.5.2018
PE621.631v01-00
 
B8-0247/2018

predložený na základe vyhlásenia Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP))


Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o Nástroji na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP))  
B8‑0247/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 311, 312 a 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 2017/1123 z 20. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(1),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2016 o príprave povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Európskeho parlamentu pred predložením návrhu Komisie(3),

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 14. septembra 2016 na nariadenie Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, (COM(2016)0604) a sprievodný pracovný dokument (SWD(2016)0299),

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 14. septembra 2016 na zmenu Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení COM(2016)0606,

–  so zreteľom na ratifikáciu Parížskej dohody Európskym parlamentom 4. októbra 2016 a Radou 5. októbra 2016,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2016 o revízii VFR na roky 2014 – 2020 v polovici trvania(4),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 15. júna 2016 – Revízia viacročného finančného rámca (VFR) v polovici uplatňovania(5),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže odvetvie dopravy so súvisiacou infraštruktúrou má zásadný význam pre rozvoj každej krajiny, ako aj pre blahobyt obyvateľstva členských štátov a prispieva k rastu, sociálnemu a hospodárskemu začleňovaniu a rozvoju prostredníctvom zvýšenia hospodárskeho potenciálu každého regiónu EÚ;

B.  keďže Nástroj na prepájanie Európy (NPE) bol koncipovaný ako spoločný, centrálne riadený program financovania dopravnej, energetickej a telekomunikačnej infraštruktúry v rámci stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a cieľov EÚ 20-20-20 súvisiacich s politikou v oblasti energetiky a klímy;

C.  keďže Nástroj na prepájanie Európy poskytuje značný podiel finančných prostriedkov EÚ na projekty v oblasti dopravy a energetiky a výrazne prispieva k dekarbonizácii európskeho hospodárstva, čím pomáha napĺňať ciele EÚ v oblasti znižovania emisií v rámci Parížskej dohody;

D.  keďže druhy projektov spolufinancovaných z nástroja NPE by mali byť v súlade s ambíciami EÚ zvýšiť prepojenosť na európskej úrovni a zamerať podporu na verejné statky s európskym rozmerom; keďže NPE prispieva k prioritám Komisie, čo sa týka dekarbonizácie Európy v súlade s cieľmi Parížskej dohody, ako ju ratifikovali všetky členské štáty;

E.  keďže pokiaľ ide o európske strategické investície, Komisia už uverejnila svoj návrh nariadenia o zefektívnení opatrení na dosiahnutie pokroku pri realizácii transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a očakáva sa, že do 6. júna 2018 uverejní legislatívny návrh týkajúci sa NPE po roku 2020;

1.  je presvedčený, že v odvetví dopravy by sa mali uprednostniť projekty, ktoré podporujú rozvoj druhov dopravy šetrných k životnému prostrediu, zlepšujú cezhraničné prepojenia a v prípade potreby dopĺňajú chýbajúce prepojenia a odstraňujú úzke miesta; preto sa domnieva, že v rámci tohto scenára bude NPE schopný konkrétne prispievať k cieľu spočívajúcemu v dosiahnutí harmonizovaného a udržateľného európskeho dopravného priestoru; zdôrazňuje, že kritériá na prideľovanie finančných prostriedkov EÚ musia zahŕňať povinnosť preukázať, akým spôsobom príslušný projekt prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy;

2.  okrem toho trvá na tom, že NEP by mal byť zameraný na poskytovanie pridanej hodnoty EÚ k rozvoju prepojenosti v oblasti dopravy, a to najmä tým, že sa sústredí na projekty na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré by sa nezrealizovali bez podpory EÚ; preto sa domnieva, že ak je vnútroštátne financovanie nedostatočné, Komisia by mala pokračovať v prideľovaní finančných prostriedkov NPE vo forme grantov na projekty so širším prínosom na regionálnej úrovni a úrovni EÚ;

3.  upozorňuje na výhody komplementárnosti nástroja NPE, Horizontu 2020 a európskych štrukturálnych investičných fondov (ESIF); poukazuje na to, že Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézny fond majú silný regionálny rozmer, ktorý reaguje na miestny dopyt a zameriava finančnú podporu na menej rozvinuté regióny a 15 členských štátov, ktoré sú oprávnené na podporu z Kohézneho fondu; okrem toho pripomína, že cieľom NPE je centrálne riešiť celoúniovú prioritu základnej siete TEN-T zameraním sa na integráciu EÚ prostredníctvom cezhraničných spojení a prepojení, odstránenia úzkych miest a projektov interoperability;

4.  zdôrazňuje, že investície do dopravnej infraštruktúry EÚ by v prípade, že sa budú realizovať s príspevkom na dopravu z Kohézneho fondu vo výške 11,3 miliardy EUR, mali zostať dobre vyváženým systémom centrálne riadených zdrojov a zdrojov zdieľaného riadenia;

5.  považuje za nevyhnutné aktualizovať NPE zameraním sa na prepojenia a dokončenie sietí v okrajových oblastiach a naplnením všetkých dopravných potrieb vrátane digitálnych riešení, prechodu na iné druhy dopravy a udržateľnejšej dopravy; domnieva sa, že tento aktualizovaný NPE by mal zároveň klásť dôraz na priamejšie prepojenia medzi základnou a súhrnnou sieťou, čo zahŕňa napríklad aj horizontálne priority, ako sú námorné diaľnice a vnútrozemské vodné cesty; je presvedčený, že uvedený zámer by sa mal odzrkadľovať v zoznamoch vopred určených projektov, ktoré budú zahrnuté do budúceho nariadenia o NPE;

6.  pripomína, že ak sa má základná sieť dokončiť do roku 2030, aktualizovaný NPE bude vyžadovať väčšie zapojenie príslušných občanov do rozhodovania, transparentnosť pri posudzovaní a monitorovaní využívania fondov z environmentálneho a finančného hľadiska, zlepšenie modálnej integrácie a presadzovanie komodality;

7.  víta zavedenie medziodvetvových synergií v NPE; očakáva, že budúce usmernenia sektorových politík a nástroj NPE sa stanú pružnejšími v záujme uľahčenia synergií a budú lepšie reagovať na nový technologický vývoj a priority, ako je digitalizácia, pričom urýchlia dekarbonizáciu a budú sa zaoberať spoločnými spoločenskými výzvami;

8.  zdôrazňuje, že NPE musí zostať účinným a cieleným nástrojom na investovanie do transeurópskej infraštruktúry (TEN) v oblasti dopravy, energetiky a digitálneho sektora a prispievať k prioritám EÚ v oblasti udržateľnej zamestnanosti, rastu a investícií, pričom musí bojovať proti zmene klímy v súlade so všetkými súvisiacimi horizontálnymi politikami EÚ s cieľom dosiahnuť dekarbonizáciu EÚ do roku 2050;

9.  odmieta akékoľvek použitie alebo zapojenie NPE v súvislosti s plnením cieľov akčného plánu EÚ v oblasti vojenskej mobility a domnieva sa, že takéto použitie či zapojenie nepatrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 (o TEN-T) ani nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 (o NPE);

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a členským štátom.

 

 

(1)

Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2017, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0309.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0412.

(5)

Ú. v. EÚ C 17, 18.1.2017, s. 20.

Posledná úprava: 18. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia