Förslag till resolution - B8-0247/2018Förslag till resolution
B8-0247/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020

28.5.2018 - (2018/2718(RSP))

till följd av ett uttalande från kommissionen
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2018/2718(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0247/2018
Ingivna texter :
B8-0247/2018
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0247/2018

Europaparlamentets resolution om Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020

(2018/2718(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 311, 312 och 323 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) 2017/1123 av den 20 juni 2017 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020​[1],

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[2],

–  med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2016 om förberedelse av revideringen av den fleråriga budgetramen 2014–2020 efter valet: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag[3],

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 14 september 2016 till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (COM(2016)0604) och det åtföljande arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar (SWD(2016)0299),

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 14 september 2016 till ändring av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (COM(2016)0606),

–  med beaktande av Europaparlamentets ratificering av Parisavtalet den 4 oktober 2016 och rådets ratificering den 5 oktober 2016,

–  med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2016 om halvtidsrevidering av den fleråriga budgetramen 2014–2020[4],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 15 juni 2016 om halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen[5],

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Transportsektorn och dess infrastruktur är av avgörande betydelse för ett lands utveckling och för välståndet för befolkningen i medlemsstaterna och bidrar till tillväxt, social och ekonomisk inkludering och utveckling genom att stärka den ekonomiska potentialen för varje region i EU.

B.  Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) inrättades som ett gemensamt och centralt förvaltat finansieringsprogram för transport-, energi- och telekommunikationsinfrastruktur och som en del av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla och EU:s 20–20–20-mål på området energi- och klimatpolitik.

C.  FSE står för en betydande andel av EU:s finansiering av transport- och energiprojekt och ger ett viktigt bidrag till utfasningen av fossila bränslen i den europeiska ekonomin. Därigenom bidrar fonden till uppfyllandet av EU:s utsläppsminskningsmål enligt Parisavtalet.

D.  De typer av projekt som samfinansieras av FSE bör överensstämma med EU:s ambition att öka sammanlänkningen på europeisk nivå och att koncentrera stödet till kollektiva nyttigheter med en europeisk dimension. FSE bidrar till kommissionens prioriteringar för att fasa ut fossila bränslen i Europa i enlighet med målen i Parisavtalet, som har ratificerats av samtliga medlemsstater.

E.  Vad beträffar europeiska strategiska investeringar har kommissionen redan offentliggjort sitt förslag till förordning om effektivare åtgärder för att främja förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), och förväntas att senast den 6 juni 2018 offentliggöra sina lagstiftningsförslag om FSE efter 2020.

1.  Europaparlamentet anser att man inom transportsektorn bör prioritera projekt som främjar utvecklingen av miljövänliga transportsätt, förbättrar de gränsöverskridande förbindelserna, kompletterar felande länkar och vid behov undanröjer flaskhalsar. Parlamentet menar därför att FSE i detta sammanhang kommer att kunna bidra på ett konkret sätt till strävan att uppnå ett harmoniserat och hållbart europeiskt transportområde. Parlamentet betonar att tilldelningskriterierna för EU-finansiering måste omfatta en skyldighet att visa hur projektet i fråga kommer att bidra till att klimatmålen uppnås.

2.  Europaparlamentet framhåller dessutom att FSE bör fokusera på att tillföra utvecklingen av konnektivitet inom transportsektorn ett europeiskt mervärde, främst på grund av dess inriktning på projekt på nationell, regional eller lokal nivå som inte skulle kunna genomföras utan stöd från EU. Parlamentet anser därför att i de fall då den nationella finansieringen är otillräcklig bör kommissionen fortsätta att anslå FSE-medel i form av bidrag till projekt som ger vinster i ett större regionalt och europeiskt sammanhang.

3.  Europaparlamentet framhåller fördelarna med komplementaritet mellan FSE, Horisont 2020 och de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). Parlamentet påpekar att Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden har en stark regional dimension som svarar mot lokala behov och som riktar det ekonomiska stödet till mindre utvecklade regioner och de 15 medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden. Parlamentet konstaterar dessutom att FSE är inriktad på centrala insatser för EU:s prioriterade TEN-T-korridorer i stomnätet genom ett fokus på EU-integration genom gränsöverskridande anslutningar och sammanlänkningar, eliminering av flaskhalsar och projekt som syftar till driftskompatibilitet.

4.  Europaparlamentet betonar att EU:s investeringar i transportinfrastruktur, som genomförs med 11,3 miljarder EUR i transportbidrag från Sammanhållningsfonden, även i fortsättningen bör vara ett välavvägt system som förvaltas centralt och med hjälp av delade resurser.

5.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att uppdatera FSE genom att fokusera på sammanlänkningar och fullbordandet av nätverk i perifera områden, och som täcker alla transportbehov, inklusive digitala lösningar, trafikomställning och mer hållbara transporter. Parlamentet anser att denna uppdaterade FSE också bör prioritera mer direkta kopplingar mellan stomnät och övergripande nät, t.ex. horisontella prioriteringar såsom höghastighetslederna till sjöss och inre vattenvägar. Parlamentet anser att detta bör återspeglas i förteckningarna över i förväg identifierade projekt som ska ingå i den kommande FSE-förordningen.

6.  Europaparlamentet påminner om att för att stomnätet ska vara fullbordat senast 2030 kommer en uppdaterad FSE att kräva ett större deltagande av berörda medborgare i beslutsfattandet, transparens vid bedömningen och övervakningen av det miljömässiga och finansiella genomförandet av medlen, en förbättrad modal integrering och främjandet av sammodala transporter.

7.  Europaparlamentet välkomnar införandet av sektorsövergripande synergier i FSE. Parlamentet förväntar sig att de framtida sektorsspecifika politiska riktlinjerna och FSE görs flexiblare så att de underlättar synergier och reagerar snabbare på nya utvecklingstendenser och prioriteringar inom tekniken, såsom digitalisering, samtidigt som de påskyndar utfasningen av fossila bränslen och bemöter gemensamma samhällsutmaningar.

8.  Europaparlamentet betonar att FSE måste förbli ett effektivt och målinriktat instrument för investeringar i transeuropeisk infrastruktur (TEN) på transport- och energiområdet och inom den digitala sektorn, för att bidra till EU:s prioriteringar i fråga om hållbar sysselsättning, tillväxt och investeringar, samtidigt som man tar itu med klimatförändringarna i linje med all relaterad övergripande EU-politik för att uppnå en minskning av EU:s koldioxidutsläpp fram till 2050.

9.  Europaparlamentet avvisar varje användning eller involvering av FSE i syfte att uppfylla målen i EU:s handlingsplan för militär rörlighet och anser att detta är utanför tillämpningsområdet för både förordning (EU) nr 1315/2013 (TEN-T) och förordning (EU) nr 1316/2013 (FSE).

10.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och medlemsstaterna.

 

Senaste uppdatering: 18 september 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy