Forslag til beslutning - B8-0248/2018Forslag til beslutning
B8-0248/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Nicaragua

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis for S&D-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0244/2018

Procedure : 2018/2711(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0248/2018
Indgivne tekster :
B8-0248/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0248/2018

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Nicaragua

(2018/2711(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua, navnlig beslutning af 18. december 2008[1], 26 november 2009[2] og 16 februar 2017[3] om situationen for menneskerettighederne og demokrati i Nicaragua, sagen om Francisca Ramirez,

–  der henviser til erklæring af 15.maj 2018 fra talsmanden for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik på vegne om EU om etableringen af en national dialog i Nicaragua,

–  der henviser til pressemeddelelsen af 22. april 2018 fra Generalsekretariatet for Organisationen af Amerikanske Stater, der fordømmer volden i Nicaragua,

–  der henviser til den erklæring af 23. april 2018, der tilskrives talsmanden for FN's generalsekretær om den nylige udvikling i Nicaragua,

–  der henviser til den fælles erklæring fra civilsamfundets organisationer om den voldelige undertrykkelse af demonstrationer i Nicaragua,

–  der henviser til rapporter af 4. og 17. maj 2018 fra Det Nicaraguanske Menneskerettighedscenter (CENIDH),

–  der henviser til kommunikéer fra Den Episkopale Konference i Nicaragua og især det seneste af 23. maj 2018,

–  der henviser til de indledende bemærkninger af 21. maj 2018 fra Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR),

–  der henviser til associeringsaftalen fra 2012 mellem Den Europæiske Union og landene i Mellemamerika, som trådte i kraft i august 2013, herunder dens bestemmelser om menneskerettigheder,

–  der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere fra juni 2004, som blev revideret i 2008,

–  der henviser til den amerikanske menneskerettighedskonvention fra 1969,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at 76 mennesker ifølge IACHR er blevet dræbt, 868 såret, heraf fem alvorligt, og 438 er blevet tilbageholdt under de nylige demonstrationer i Nicaragua, der begyndte den 18. april, efter at præsident Daniel Ortegas regering introducerede ændringer til landets socialsikringssystem, der forhøjede arbejdstagernes og arbejdsgivernes bidrag og mindskede ydelserne til pensionisterne; der henviser til, at reformforslaget blev trukket tilbage den 23. april;

B.  der henviser til, at 600 studerende den 20. april 2018 blev angrebet i katedralen i Managua af urostyrker; der henviser til, at IACHR har dokumenteret angreb på fire universiteter (UCA, UPOLL, UNA og UNAN);

C.  der henviser til, at ytrings- og mediefriheden er blevet alvorligt undergravet med nedlukningen og blokeringen af fire TV-kanaler, der dækkede demonstrationerne – Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte og Canal 51, sidstnævnte tilhørerende Den Episkopale Konference i Nicaragua; der henviser til, at denne statslige censur blev fordømt af IACHR den 24. april; der henviser til, at kanalen 100 % Noticias blev blokeret og ikke kunne sende i seks dage. der henviser til, at journalisten Ángel Eduardo Gahona var blandt dem, der blev dræbt under demonstrationerne; der henviser til, at drabet, som foregik under en direkte TV-udsendelse, gav næring til endnu større demonstrationer og uroligheder;

D.  der henviser til, at IACHR også har rapporteret om tilfælde af vilkårlig tilbageholdelse, tortur, umenneskelig behandling, censur, udbredte angreb på medierne og intimidering af journalister samt angreb, der har til formål at forhindre demonstranter i at udøve deres ret til fredelige demonstrationer; der henviser til, at IACHR anerkender den manglende neutralitet og en overdreven magtanvendelse fra sikkerhedsstyrkernes side;

E.  der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer har registreret mange påstande om manglende bistand til og behandling af sårede demonstranter på offentlige hospitaler;

F.  der henviser til, at der den 6. maj blev oprettet en sandhedskommission og den 19. maj indledt en national dialog, hvor Nicaraguas biskopper fungerer som mæglere; der henviser til, at biskopperne den 23. maj erklærede den nationale dialog for suspenderet indtil videre som følge af manglende konsensus; der henviser til, at de har foreslået at nedsætte et blandet udvalg bestående af seks personer – tre fra regeringen og tre fra platformen "Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia";

1.  udtrykker sin medfølelse med ofrenes familier; fordømmer på det skarpeste den vold, der er brudt ud i Nicaragua og har ført til, at mindst 76 mennesker har mistet livet; beklager den overdrevne magtanvendelse fra myndighedernes side til at opløse demonstrationerne; opfordrer myndighederne til øjeblikkeligt at ophæve alle former for undertrykkelse og vilkårlige tilbageholdelser og opløse alle voldelige grupper;

2.  anmoder regeringen om at beskytte retten til at demonstrere ved at garantere sikkerheden for alle fredelige demonstranter; opfordrer regeringen til at anvende internationale standarder for magtanvendelse fra sikkerhedsstyrkers side og acceptere, at en international uafhængig undersøgelsesmekanisme efterforsker dødsfaldene blandt dem, der er blevet dræbt under demonstrationerne; opfordrer desuden de demonstranter og civilsamfundsorganisationer, der står i spidsen for demonstrationerne, til at afstå fra brugen af vold, når de udøver deres rettigheder;

3.  opfordrer regeringen til at gøre sit yderste for at sikre, at der ikke vil være nogen straffrihed for dem, der har begået forbrydelser, og til at skaffe vidner og whistleblowere forbedret adgang til beskyttelsesmekanismer; anmoder om, at der oprettes et offentligt register over fremmøde på hospitaler, som ønsket af IACHR;

4.  beklager krænkelsen af mediefriheden i Nicaragua, både før og under demonstrationerne; mener, at myndighedernes beslaglæggelse af medieforetagender under demonstrationerne er uacceptabel; opfordrer regeringen til at genoprette fuld mediefrihed og ytringsfrihed i landet og til at ophøre med at chikanere journalister;

5.  udtrykker sin dybe bekymring over den forværrede menneskerettighedssituation i Nicaragua og den konstante udhuling af det nicaraguanske demokrati og nicaraguanernes borgerlige og politiske rettigheder; anerkender, at demonstrationerne har vist borgernes utilpashed ved de politiske kræfter i Nicaragua; minder om, at de oprindelige protester mod reformen af det sociale sikringssystem er blevet suppleret med yderligere spørgsmål om demokratiets og retsstatsprincippets funktion; påpeger, at den nationale dialog også bør omfatte politiske reformer i landet, særligt en reform af valgsystemet og eventuelt en aftalt valgtidsplan;

6.  glæder sig over den nylige oprettelse af en national dialog og en sandhedskommission; minder om, at den eneste vej ud af krisen går gennem dialog og forhandling; opfordrer som et hasteanliggende til nedsættelse af det blandede udvalg og til, at forhandlingerne genoptages; understreger, at dialogen bør finde sted uden vold og undertrykkelse og med respekt for loven og forfatningen samt princippet om, at eventuelle ændringer i lovgivningen bør foretages i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat deri;

7.  anmoder Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) til at fortsætte samarbejdet med Nicaragua om en fredelig, forhandlet løsning på krisen og sørge for mægling og rådgivning, hvis der anmodes herom;

8.  påpeger nødvendigheden af, at Nicaragua i lyset af forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og landene i Mellemamerika mindes om nødvendigheden af at respektere principperne om retsstatsforhold, demokrati og menneskerettigheder, som EU holder i hævd og fremmer; opfordrer indtrængende EU til at overvåge situationen og om nødvendigt overveje potentielle foranstaltninger;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Det Centralamerikanske Parlament og til regeringen og parlamentet i Nicaragua.

 

Seneste opdatering: 30. maj 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik