Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0248/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0248/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Nikaragvoje

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Elena Valenciano, Ramón Jáuregui Atondo, Francisco Assis S&D frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0244/2018

Procedūra : 2018/2711(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0248/2018
Pateikti tekstai :
B8-0248/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0248/2018

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Nikaragvoje

(2018/2711(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdama į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Nikaragvos, ypač į 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją[1], 2009 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją[2] ir 2017 m. vasario 16 d. rezoliuciją[3] „Žmogaus teisių ir demokratijos padėtis Nikaragvoje. Franciscos Ramirez atvejis“;

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 15 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai spaudos atstovo pareiškimą ES vardu dėl nacionalinio dialogo Nikaragvoje užmezgimo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 22 d. Amerikos valstybių organizacijos Generalinio sekretoriato pranešimą spaudai, kuriuo smerkiamas smurtas Nikaragvoje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 23 d. Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus atstovo spaudai pareiškimą dėl naujausių pokyčių Nikaragvoje,

–  atsižvelgdamas į pilietinės visuomenės organizacijų bendrą pareiškimą dėl demonstracijų Nikaragvoje malšinimo jėga,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 4 ir 17 d. Nikaragvos žmogaus teisių centro (CENIDH) ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Nikaragvos vyskupų konferencijos pranešimus, ypač naujausią 2018 m. gegužės 23 d. pranešimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 21 d. Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos preliminarių pastabų ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos šalių 2012 m. asociacijos susitarimą, įsigaliojusį 2013 m. rugpjūčio mėn., įskaitant į jį įtrauktas nuostatas dėl žmogaus teisių,

–  atsižvelgdamas į 2004 m. birželio mėn. patvirtintas ir 2008 m. peržiūrėtas ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 1969 m. Amerikos žmogaus teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi, pasak Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos, per neseniai Nikaragvoje vykusius protestus, kurie prasidėjo balandžio 18 d., kai prezidento Danielio Ortegos vyriausybė numatė šalies socialinės apsaugos sistemos pataisas, padidindama darbuotojų ir darbdavių įmokas ir sumažindama išmokas pensininkams, 76 žmonės buvo nužudyti, 868 sužeisti, 5 iš jų – sunkiai, o 438 sulaikyti; kadangi balandžio 23 d. pasiūlymas dėl reformos buvo atšauktas;

B.  kadangi 2018 m. balandžio 20 d. Managvos katedroje kovos su maištininkais pajėgos užpuolė 600 studentų; kadangi Amerikos šalių žmogaus teisių komisija dokumentuose užfiksavo išpuolius keturiuose universitetuose (UCA, UPOLL, UNA ir UNAN);

C.  kadangi buvo smarkiai pažeista žodžio laisvė ir žiniasklaidos laisvė, nes buvo uždaryti ir užblokuoti keturi apie protestus informavę TV kanalai – Canal 12, Canal de Noticas de Nikaragva (CDNN23), Telenorte ir Canal 51 (pastarasis priklauso Nikaragvos vyskupų konferencijai); kadangi šią valstybės vykdytą cenzūrą balandžio 24 d. pasmerkė Amerikos šalių žmogaus teisių komisija; kadangi kanalo 100 % Noticas darbas buvo sutrikdytas ir šešias dienas negalėjo būti rodomos transliacijos; kadangi žurnalistas Ángel Eduardo Gahona buvo vienas iš asmenų, nužudytų per protestus; kadangi dėl žmogžudystės, įvykdytos tiesioginės transliacijos metu, kilo dar daugiau protestų ir riaušių;

D.  kadangi Amerikos šalių žmogaus teisių komisija taip pat pranešė apie savavališko sulaikymo, kankinimo, nežmoniško elgesio, cenzūros atvejus, plataus masto išpuolius prieš žiniasklaidą ir žurnalistų bauginimo atvejus, taip pat išpuolius prieš demonstracijų dalyvius, kad jie negalėtų pasinaudoti savo teise dalyvauti taikiuose protestuose; kadangi Amerikos šalių žmogaus teisių komisija pripažįsta, kad trūksta neutralumo ir valstybės saugumo pajėgos neproporcingai naudojo jėgą;

E.  kadangi žmogaus teisių organizacijos užfiksavo daug skundų dėl to, kad valstybinėse ligoninėse sužeistiems protestų dalyviams nebuvo suteikiama reikiama pagalba ir gydymas;

F.  kadangi gegužės 6 d. buvo įsteigta Tiesos komisija, o gegužės 19 d. buvo pradėtas nacionalinis dialogas tarpininkaujant Nikaragvos vyskupams; kadangi gegužės 23 d. vyskupai paskelbė, kad, nesant susitarimo, sustabdomas nacionalinis dialogas, kol bus gautas tolesnis pranešimas; kadangi jie pasiūlė įsteigti jungtinį komitetą, kurį sudarytų šeši asmenys: trys vyriausybės atstovai ir trys platformos „Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia“ atstovai;

1.  reiškia užuojautą aukų artimiesiems; griežtai smerkia Nikaragvoje prasiveržusius smurto veiksmus, dėl kurių žuvo ne mažiau kaip 76 žmonės; apgailestauja dėl to, kad valdžios institucijos neproporcingai naudojo jėgą protestams numalšinti; ragina vyriausybę nedelsiant nutraukti visus represinius veiksmus ir savavališką sulaikymą ir išformuoti visas smurtą naudojančias grupes;

2.  prašo vyriausybės ginti teisę rengti demonstracijas užtikrinant visų taikių demonstracijų dalyvių saugumą; ragina vyriausybę taikyti tarptautines normas dėl valstybės saugumo pajėgų jėgos naudojimo ir sutikti, kad tiriant protestų metu žuvusių asmenų mirties atvejus būtų taikomas tarptautinis nepriklausomas tyrimų mechanizmas; taip pat prašo demonstracijų dalyvių ir protestus organizuojančių pilietinės visuomenės organizacijų, naudojantis savo teisėmis, susilaikyti nuo smurto naudojimo;

3.  ragina vyriausybę padaryti viską, kas įmanoma, siekiant užtikrinti, kad būtų nubausti nusikaltimus vykdę asmenys, ir liudytojams ir informatoriams sudaryti geresnes galimybes naudotis apsaugos mechanizmais; ragina sukurti viešąjį apsilankymo ligoninėse registrą, kaip to reikalavo Amerikos šalių žmogaus teisių komisija;

4.  apgailestauja dėl to, kad Nikaragvoje prieš protestus ir po jų buvo pažeista žiniasklaidos laisvė; mano, jog yra nepriimtina tai, kad per protestus valdžios institucijos užvaldė žiniasklaidos priemones; ragina vyriausybę šalyje atkurti visišką žiniasklaidos laisvę ir žodžio laisvę ir sustabdyti žurnalistų bauginimą;

5.  reiškia didelį susirūpinimą dėl blogėjančios žmogaus teisių padėties Nikaragvoje ir nuolatinio Nikaragvos demokratijos ir Nikaragvos piliečių pilietinių ir politinių teisių nykimo; pripažįsta, kad demonstracijos parodė piliečių nerimą dėl politinės valdžios Nikaragvoje; primena, kad, palyginti su pirminiais protestais prieš socialinės apsaugos sistemos reformą, atsirado kitų klausimų, susijusių su demokratijos veikimu ir teisine valstybe; pažymi, kad tarp nacionalinio dialogo klausimų taip pat turėtų būti šalies politinės reformos, visų pirma rinkimų sistemos reforma ir galbūt rinkimų kalendorius, dėl kurio būtų susitarta;

6.  palankiai vertina tai, kad neseniai užmegztas nacionalinis dialogas ir įsteigta Tiesos komisija; primena, kad vienintelis būdas įveikti krizę – per dialogą ir derybas; ragina skubiai įsteigti jungtinį komitetą ir atnaujinti derybas; pabrėžia, kad šis dialogas turėtų vykti nenaudojant smurto ir represinių veiksmų, laikantis įstatymų ir Konstitucijos ir vadovaujantis principu, kad teisės aktų pakeitimai turi būti daromi juose nustatyta tvarka;

7.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir toliau bendradarbiauti su Nikaragva siekiant rasti taikų, derybomis pagrįstą krizės sprendimą, taip pat tarpininkauti ir teikti konsultacijas, jei to būtų paprašyta;

8.  pažymi, kad, atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos šalių asociacijos susitarimą, Nikaragvai turi būti priminta apie būtinybę laikytis teisinės valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių principų, kurių laikosi ir kuriuos propaguoja ES; primygtinai ragina ES stebėti padėtį ir, jei reikia, įvertinti priemones, kurių gali būti imamasi;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai, Centrinės Amerikos Parlamentui ir Nikaragvos Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

 

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 30 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika