Procedure : 2018/2711(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0249/2018

Indgivne tekster :

B8-0249/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/05/2018 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0238

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 256kWORD 44k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.633v01-00
 
B8-0249/2019

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Nicaragua  (2018/2711(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Nicaragua  (2018/2711(RSP))  
B8‑0249/2019

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika af 29. juni 2012,

–  der henviser til erklæringerne fra talsmanden for NF/HR af 22. april 2018 om situationen i Nicaragua og af 15. maj 2018 om etableringen af en national dialog i Nicaragua,

–  der henviser til EU's landestrategidokument og flerårige vejledende program 2014-2020 for Nicaragua,

–  der henviser til Nicaraguas forfatning,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Nicaragua ratificerede i 1980,

–  der henviser til De Forenede Nationers erklæring om oprindelige folks rettigheder fra 2007, som Nicaragua er part i,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Nicaragua har været hærget af politisk uro siden den 18. april, hvor præsident Daniel Ortega foreslog spareforanstaltninger vedrørende landets socialsikringssystem; der henviser til, at præsident Ortega i slutningen af april trak disse foranstaltninger tilbage;

B.  der henviser til, at regeringen reagerede med vold, og at sikkerhedsstyrker over hele landet skød med skarpt for at opløse demonstrationerne;

C.  der henviser til, at Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR) efter indbydelse fra regeringen i maj aflagde et arbejdsbesøg i Nicaragua med henblik på at undersøge menneskerettighedssituationen i landet i forbindelse med de begivenheder, som havde fundet sted siden midten af april;

D.  der henviser til, at IAHCR i sin foreløbige rapport fra besøget erklærede at have dokumentation for, at der siden den 18. april var blevet dræbt mindst 76 mennesker, mens 868 var blevet såret;

E.  der henviser til, at fire TV-nyhedskanaler den 19. april midlertidigt fik frataget deres sendetilladelse for at standse deres live-dækning af demonstrationerne; der henviser til rapporter om, at journalister blev overfaldet, mens de dækkede protesterne;

F.  der henviser til, at formanden for Nationalforsamlingen, Gustavo Porras, den 27. april bebudede nedsættelse af en sandhedskommission, der skulle undersøge, hvad der skete under protesterne; der henviser til, at et panel af syv lovgivere - hvoraf fem tilhørte præsident Ortegas parti - den 6. maj udnævnte kommissionens fem medlemmer, og at Nationalforsamlingen godkendte udnævnelserne;

G.  der henviser til, at der den 16. maj blev indledt en national dialog med den katolske kirke som mægler, hvor alle politiske kræfter efter planen skulle inddrages; der henviser til, at forhandlingerne den 23. maj kom ind i et dødvand, hvorefter processen blev udsat på ubestemt tid, da regeringens repræsentanter nægtede at drøfte en 40-punkts dagsorden forelagt af mæglere, der indeholdt en køreplan for demokratiske valg, herunder reformer af valgloven, fremskyndelse af næste valg og forbud mod genvalg af præsidenten;

H.  der henviser til, at demokratiet og retsstatsforholdene er blevet forringet i Nicaragua i de seneste år, idet præsidenten har strammet sit greb om parlamentet, retsvæsenet, hæren, politiet og medierne, og civilsamfundets råderum konstant er blevet indsnævret.

I.  der henviser til, at udvikling og befæstelse af demokratiet og retsstaten og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder skal være en integreret del af EU's eksterne politikker, herunder associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og landene i Mellemamerika fra 2012;

1.  udtrykker sin dybe bekymring over de voldsomme sammenstød mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker i Nicaragua, hvorunder mange er blevet dræbt eller såret;

2.  udtrykker sin medfølelse med ofrenes familier;

3.  understreger, at protester skal udtrykkes fredeligt, og at offentlige sikkerhedsstyrker skal udvise størst mulig tilbageholdenhed;

4.  opfordrer indtrængende regeringen til at iværksætte en uvildig undersøgelse og til at retsforfølge dem, der har deltaget i menneskerettighedskrænkelser under demonstrationerne; finder det betænkeligt, at medlemmerne af den nyligt oprettede sandhedskommission under Nationalforsamlingen alle har tætte bånd til regeringspartiet, hvilket i alvorlig grad svækker enhver bestræbelse på at fremstå upartisk; bifalder regeringens beslutning om at invitere IAHCR til at besøge landet;

5.  opfordrer regeringen til at respektere retten til at fremsætte ytringer og forsamle sig på fredelig vis i overensstemmelse med national og international ret som et centralt element i et demokratisk samfund; opfordrer endvidere myndighederne til at respektere presse- og mediefriheden som en afgørende forudsætning for et åbent samfund og som garanteret i den nicaraguanske forfatning;

6.  hilser etableringen af en national dialog velkommen; beklager imidlertid, at processen kom ind i et dødvande allerede en uge efter påbegyndelsen af forhandlingerne; understreger sin støtte til en inklusiv dialog om retfærdighed og demokrati og mener, at dette er den eneste vej ud af krisen; opfordrer regeringen til at deltage i dialogen på åben og ansvarlig vis og gøre sit yderste for at sikre, at den får et vellykket udfald;

7.  udtrykker bekymring over den stadige forringelse af menneskerettighedssituationen i Nicaragua; opfordrer regeringen til at respektere de demokratiske værdier, herunder magtens tredeling, fuldt ud; minder om, at fuld deltagelse af oppositionen, afpolarisering af retsvæsenet, afskaffelse af straffrihed og et uafhængigt civilsamfund er afgørende succeskriterier for et demokrati;

8.  påpeger nødvendigheden af, at Nicaragua under forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og landene i Mellemamerika mindes om nødvendigheden af at respektere principperne om retsstatsforhold, demokrati og menneskerettigheder, som EU holder i hævd og fremmer; opfordrer indtrængende EU til at overvåge situationen og om nødvendigt overveje potentielle foranstaltninger;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, EU-Udenrigstjenesten, medlemsstaterne og Nicaraguas regering og parlament.

 

Seneste opdatering: 30. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik