Menetlus : 2018/2711(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0249/2018

Esitatud tekstid :

B8-0249/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 31/05/2018 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0238

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 254kWORD 44k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.633v01-00
 
B8-0249/2019

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Nicaraguas  (2018/2711(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Nicaraguas  (2018/2711(RSP))  
B8‑0249/2019

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Nicaragua kohta,

–  võttes arvesse ELi ja Kesk-Ameerika riikide vahel 29. juunil 2012. aastal sõlmitud assotsieerimislepingut,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja pressiesindaja 22. aprilli 2018. aasta avaldust olukorra kohta Nicaraguas ja 15. mai 2018. aasta avaldust Nicaraguas riigisisese dialoogi alustamise kohta,

–  võttes arvesse ELi riigistrateegia dokumenti ja mitmeaastast sihtprogrammi (2014–2020) Nicaragua kohta,

–  võttes arvesse Nicaragua põhiseadust,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Nicaragua ratifitseeris 1980. aastal,

–  võttes arvesse ÜRO 2007. aasta põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni, mille osaline Nicaragua on,

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Nicaraguat on alates 18. aprillist haaranud poliitilised rahutused, mis said alguse pärast seda, kui president Daniel Ortega tegi ettepaneku kokkuhoiumeetmete kohta seoses riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga; arvestades, et aprilli lõpus taganes president Ortega oma sotsiaalkindlustusmeetmetest;

B.  arvestades, et valitsus reageeris vägivaldselt ning seejuures kasutasid julgeolekujõud kogu riigis meeleavalduste laialiajamiseks lahinglaskemoona;

C.  arvestades, et Ameerika Inimõiguste Komisjon (IACHR) korraldas valitsuse kutsel mais Nicaraguasse töövisiidi, et jälgida inimõiguste olukorda riigis, võttes arvesse alates aprilli keskpaigast aset leidnud sündmusi;

D.  arvestades, et IACHR märkis järeldusi käsitlevas esialgses aruandes, et dokumenteeris alates 18. aprillist vähemalt 76 hukkunut ja 868 vigastatut;

E.  arvestades, et 19. aprillil peatati ajutiselt nelja uudistekanali edastamine televisioonis, et lõpetada meeleavalduste otseülekanded; arvestades, et teadete kohaselt rünnati meeleavaldusi kajastanud ajakirjanikke;

F.  arvestades, et 27. aprillil andis Rahvusassamblee president Gustavo Porras teada tõekomisjoni moodustamisest, et uurida meeleavalduste ajal toimunut; arvestades, et 6. mail valis seitsmest seadusandjast – kellest viis kuulub president Ortega erakonda – koosnev kogu komisjoni viis liiget ja Rahvusassamblee ratifitseeris nende ametissenimetamise;

G.  arvestades, et 16. mail alustati riigisisest dialoogi, mida vahendab katoliku kirik, ning kavandatud on kõigi poliitiliste jõudude osalemine; arvestades, et 23. mail jõudsid kõnelused ummikseisu ja protsess peatati määramata ajaks, kuna valitsuse läbirääkijad keeldusid arutamast vahendajate esitatud 40 punktist koosnevat kava, mis sisaldas tegevuskava demokraatlike valimiste läbiviimiseks ja sealhulgas valimisseaduse reforme, millega tuuakse valimiste toimumisaeg varasemaks ja keelatakse presidendi tagasivalimine;

H.  arvestades, et demokraatia ja õigusriigi olukord on Nicaraguas viimastel aastatel halvenenud, kuna president on kontrolli parlamendi, kohtute, sõjaväe, politsei ja meedia üle karmistanud ning kodanikuühiskonna tegutsemisruum on järjest vähenenud;

I.  arvestades, et demokraatia ja õigusriigi arendamine ja tugevdamine ning inimõiguste ja põhivabaduste austamine peavad olema ELi välispoliitika, sealhulgas 2012. aastal Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika riikide vahel sõlmitud assotsieerimislepingu lahutamatu osa;

1.  väljendab sügavat muret Nicaraguas meeleavaldajate ja julgeolekujõudude vahel toimuvate vägivaldsete kokkupõrgete pärast, mille tagajärjel on paljud inimesed hukkunud ja haavata saanud;

2.  avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele;

3.  rõhutab, et meeleavaldused peavad olema rahumeelsed ja et riiklikud julgeolekujõud peavad tegutsema võimalikult vaoshoitult;

4.  nõuab tungivalt, et valitsus käivitaks erapooletu ja sõltumatu uurimise ning võtaks vastutusele meeleavalduste ajal inimõiguste rikkumiste toimepanemises osalejad; tunneb muret selle pärast, et Rahvusassamblee poolt hiljuti moodustatud tõekomisjoni kõigil liikmetel on tihedad sidemed võimuerakonnaga, kuna see kahjustab tõsiselt igasuguseid erapooletuse ilminguid; väljendab heameelt valitsuse otsuse üle kutsuda IACHR riiki külastama;

5.  palub valitsusel austada väljendusvabadust ja rahumeelse kogunemise vabadust kooskõlas siseriikliku ja rahvusvahelise õigusega, võttes arvesse, et tegemist on demokraatliku ühiskonna olulise osaga; palub lisaks ametivõimudel avatud ühiskonna tähtsa aspektina austada ajakirjandus- ja meediavabadust, mis on tagatud Nicaragua põhiseadusega;

6.  väljendab heameelt riigisisese dialoogi alustamise üle; peab siiski kahetsusväärseks asjaolu, et protsess jõudis ummikseisu juba üks nädal pärast kõneluste algust; kinnitab oma toetust õigus- ja demokraatiaalasele kaasavale dialoogile ning on veendunud, et see on ainus võimalus kriisist väljumiseks; kutsub valitsust üles osalema dialoogis avatud ja vastutustundlikul viisil ning tegema kõik endast oleneva, et tagada dialoogi positiivne tulemus;

7.  väljendab muret järjest halveneva inimõigustealase olukorra pärast Nicaraguas; palub valitsusel täielikult austada demokraatlikke väärtusi ja sealhulgas võimude lahususe põhimõtet; tuletab meelde, et opositsiooni täielik osalemine, kohtusüsteemi polariseerumise vähendamine, karistamatusele lõpu tegemine ja sõltumatu kodanikuühiskond on iga demokraatia edu olulised tegurid;

8.  juhib tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu ja Kesk-Ameerika riikide vahelise assotsieerimislepingu valguses tuleb Nicaraguale meelde tuletada ELi poolt kaitstavate ja edendatavate õigusriigi põhimõtete ning demokraatia ja inimõiguste austamise vajadust; nõuab tungivalt, et EL jälgiks olukorda ja vajaduse korral hindaks võimalikke meetmeid, mida võtta;

9.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikidele ning Nicaragua valitsusele ja parlamendile.

 

Viimane päevakajastamine: 30. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika