Menettely : 2018/2711(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0249/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0249/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/05/2018 - 7.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0238

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 255kWORD 44k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.633v01-00
 
B8-0249/2019

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Nicaraguan tilanteesta  (2018/2711(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Nicaraguan tilanteesta  (2018/2711(RSP))  
B8‑0249/2019

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Nicaraguasta,

–  ottaa huomioon 29. kesäkuuta 2012 tehdyn EU:n ja Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan tiedottajan 22. huhtikuuta 2018 antaman julkilausuman Nicaraguan tilanteesta ja 15. toukokuuta 2018 antaman julkilausuman Nicaraguan kansallisen vuoropuhelun edistämisestä,

–  ottaa huomioon Nicaraguaa koskevan EU:n maakohtaisen strategian ja suuntaa-antavan monivuotisen ohjelman (2014–2020),

–  ottaa huomioon Nicaraguan perustuslain,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Nicaragua ratifioi vuonna 1980,

–  ottaa huomioon vuonna 2007 annetun alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen, jonka sopimuspuoli Nicaragua on,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että poliittiset levottomuudet ovat koetelleet Nicaraguaa 18. huhtikuuta alkaen, jolloin presidentti Daniel Ortega ehdotti maan sosiaaliturvajärjestelmään liittyviä säästötoimenpiteitä; ottaa huomioon, että huhtikuun lopussa presidentti Ortega peruutti sosiaaliturvatoimenpiteensä;

B.  ottaa huomioon, että hallitus vastasi väkivaltaisesti levottomuuksiin, sillä sen turvallisuusjoukot käyttivät kovia panoksia pyrkiessään hajottamaan mielenosoitukset kaikkialla maassa;

C.  ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunta teki toukokuussa hallituksen kutsusta työvierailun Nicaraguaan, jotta se voisi tarkkailla maan huhtikuun puolivälin jälkeen sattuneiden tapahtumien jälkeistä ihmisoikeustilannetta;

D.  ottaa huomioon, että Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunta totesi alustavassa raportissaan, että 18. huhtikuuta jälkeen on kirjattu ainakin 76 kuolemantapausta ja 868 loukkaantunutta;

E.  ottaa huomioon, että 19. huhtikuuta neljän televisiokanavan lähetykset keskeytettiin, jotta suorat lähetykset mielenosoituksista loppuisivat; ottaa huomioon, että toimittajat joutuivat tiettävästi hyökkäyksen kohteeksi mielenosoituksia koskevien lähetysten aikana;

F.  ottaa huomioon, että 27. huhtikuuta Asamblea Nacionalin puhemies Gustavo Porras ilmoitti totuuskomission perustamisesta tutkimaan mielenosoitusten tapahtumia; ottaa huomioon, että 6. toukokuuta seitsemän lainsäätäjän, joista viisi kuuluu presidentti Ortegan puolueeseen, muodostama lautakunta valitsi totuuskomission viisi jäsentä ja Asamblea Nacional ratifioi heidän nimityksensä;

G.  ottaa huomioon, että kansallinen vuoropuhelu käynnistyi 16. toukokuuta katolisen kirkon toimiessa sovittelijana ja tarkoituksena on saada kaikki poliittiset tahot osallistumaan keskusteluun; ottaa huomioon, että 23. toukokuuta neuvottelut ajautuivat umpikujaan ja prosessi keskeytettiin toistaiseksi, koska hallituksen neuvottelijat kieltäytyivät keskustelemasta sovittelijoiden esittämästä 40-kohtaisesta toimintasuunnitelmasta, joka sisälsi etenemissuunnitelman kohti demokraattisia vaaleja, mukaan luettuina vaalilakiin tehtävät uudistukset, vaalien aikaistaminen ja presidentin uudelleenvalinnan kieltäminen;

H.  ottaa huomioon, että demokratia ja oikeusvaltio ovat heikentyneet Nicaraguassa viime vuosina, koska presidentti on tiukentanut otettaan parlamentista, oikeuslaitoksesta, armeijasta, poliisista ja tiedotusvälineistä ja kansalaisyhteiskunnan tila on kaventunut jatkuvasti;

I.  katsoo, että demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja vahvistamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamisen on muodostettava olennainen osa EU:n ulkoista toimintaa, mihin kuuluu myös Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välinen assosiaatiosopimus vuodelta 2012;

1.  ilmaisee syvän huolensa mielenosoittajien ja turvallisuusjoukkojen väkivaltaisista yhteenotoista, joissa kuoli ja loukkaantui useita ihmisiä;

2.  ilmaisee osanottonsa uhrien omaisille;

3.  korostaa, että mielenosoitukset on järjestettävä rauhanomaisesti ja että turvallisuusjoukkojen on toimittava mahdollisimman maltillisesti;

4.  kehottaa hallitusta käynnistämään puolueettoman ja riippumattoman tutkinnan ja saattamaan syytteeseen mielenosoituksissa ihmisoikeusväärinkäytöksiin osallistuneet; on huolissaan siitä, että Asamblea Nacionalin vasta perustetun totuuskomission jäsenillä on tiiviit suhteet valtaapitävään puolueeseen, mikä heikentää merkittävästi puolueettomuusvaikutelmaa; pitää myönteisenä hallituksen päätöstä kutsua Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunta vierailulle maahan;

5.  kehottaa hallitusta kunnioittamaan kansallisen ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti sananvapautta ja rauhanomaista kokoontumisvapautta demokraattisen yhteiskunnan olennaisena osana; kehottaa lisäksi viranomaisia kunnioittamaan lehdistön ja tiedotusvälineiden vapautta avoimen yhteiskunnan keskeisenä tekijänä, kuten Nicaraguan perustuslaissa taataan;

6.  on tyytyväinen siihen, että on käynnistetty kansallinen vuoropuhelu; pitää kuitenkin valitettavana, että prosessi ajautui umpikujaan jo viikko keskustelujen käynnistämisen jälkeen; korostaa antavansa tukensa oikeudenmukaisuudesta ja demokratiasta käytävälle osallistavalle keskustelulle ja pitää tätä ainoana keinona selviytyä kriisistä; kehottaa hallitusta osallistumaan vuoropuheluun avoimesti ja vastuullisesti ja tekemään kaikkensa, jotta vuoropuhelun avulla saadaan aikaan tuloksia;

7.  ilmaisee huolensa Nicaraguan jatkuvasti heikkenevästä ihmisoikeustilanteesta; kehottaa hallitusta kunnioittamaan täysin demokraattisia arvoja, kuten vallanjakoa; muistuttaa, että opposition täysimääräinen osallistuminen, oikeuslaitoksen polarisoitumisen vähentäminen, rankaisemattomuuden lopettaminen ja riippumaton kansalaisyhteiskunta ovat olennaisia tekijöitä demokratian onnistumiselle;

8.  muistuttaa, että Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välisen assosiaatiosopimuksen valossa Nicaraguaa on muistutettava tarpeesta noudattaa oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteita, joita EU puolustaa ja edistää; kehottaa EU:ta valvomaan tilannetta ja arvioimaan tarpeen mukaan, mihin toimiin olisi mahdollisesti ryhdyttävä;

9.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioille sekä Nicaraguan hallitukselle ja parlamentille.

 

Päivitetty viimeksi: 30. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö