Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0249/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0249/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS  dėl padėties Nikaragvoje

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0244/2018

Procedūra : 2018/2711(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0249/2018
Pateikti tekstai :
B8-0249/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0249/2019

European Parliament resolution on the situation in Nicaragua

(2018/2711(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Nikaragvos,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 29 d. ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos atstovo spaudai 2018 m. balandžio 22 d. pareiškimą dėl padėties Nikaragvoje ir 2018 m. gegužės 15 d. pareiškimą dėl nacionalinio dialogo pradėjimo Nikaragvoje,

–  atsižvelgdamas į ES šaliai skirtą strategijos dokumentą ir 2014–2020 m. daugiametę orientacinę programą dėl Nikaragvos,

–  atsižvelgdamas į Nikaragvos Konstituciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), kurį Nikaragva ratifikavo 1980 m.,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. Jungtinių Tautų deklaraciją dėl čiabuvių tautų teisių (angl. UNDRIP), kurios šalis yra Nikaragva,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi nuo balandžio 18 d., po to, kai prezidentas Daniel Ortega pasiūlė griežto taupymo priemones, susijusias su šalies socialinės apsaugos sistema, Nikaragvą apėmė politiniai neramumai; kadangi balandžio mėn. pabaigoje prezidentas D. Ortega nukrypo nuo savo socialinės apsaugos priemonių;

B.  kadangi vyriausybės reakcija buvo smurtinė ir saugumo pajėgos visoje šalyje šaudė tikrais šaudmenimis, kad nutrauktų protestus;

C.  kadangi vyriausybės kvietimu Amerikos šalių žmogaus teisių komisija gegužės mėnesį surengė darbo vizitą į Nikaragvą, kad galėtų stebėti žmogaus teisių padėtį šalyje atsižvelgiant į įvykius, vykstančius šalyje nuo balandžio mėn. vidurio;

D.  kadangi preliminarioje savo išvadų ataskaitoje Amerikos šalių žmogaus teisių komisija teigė, jog nuo balandžio 18 d. dokumentais patvirtinta, kad žuvo ne mažiau kaip 76 asmenys, o 868 – sužeisti;

E.  kadangi balandžio 19 d. keturi TV žinių kanalai laikinai pašalinti iš eterio siekiant sustabdyti tiesiogines protestų transliacijas; kadangi vykdyti daugkartiniai išpuoliai prieš šiuos protestus transliuojančius žurnalistus transliacijų metu;

F.  kadangi balandžio 27 d. Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas Gustavo Porras paskelbė, jog sukuriama Tiesos komisija, kuri tirs, kas atsitiko vykstant protestams; kadangi gegužės 6 d. septynių įstatymų leidėjų taryba – penki iš jų yra prezidento D. Ortegos partijos nariai – išrinko penkis minėtos komisijos narius ir Nacionalinė Asamblėja patvirtino jų paskyrimą;

G.  kadangi gegužės 16 d. pradėtas nacionalinis dialogas, kuriame Katalikų Bažnyčia atlieka tarpininko vaidmenį ir kuriame, kaip numatyta, turi dalyvauti visos politinės jėgos; kadangi gegužės 23 d. derybos pasiekė aklavietę ir procesas sustabdytas neapibrėžtam laikui, nes vyriausybės derybininkai atsisakė aptarinėti 40-ties punktų darbotvarkę, kurioje, be kita ko, pateiktas veiksmų planas dėl demokratinių rinkimų, įskaitant rinkimų įstatymo reformą, išankstinius prezidento rinkimus ir draudimą pakartotinai išrinkti prezidentu;

H.  kadangi pastaraisiais metais Nikaragvoje labai pablogėjo demokratijos ir teisės viršenybės padėtis, nes prezidentas sustiprino savo kontrolę, taikomą parlamentui, teisminėms institucijoms, armijai, policijai ir žiniasklaidai, taip pat pilietinės visuomenės erdvė nuolat mažėjo;

I.  kadangi siekis kurti ir stiprinti demokratiją ir teisinę valstybę bei pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms turi būti neatskiriama ES išorės politikos dalis, įskaitant Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos šalių 2012 m. asociacijos susitarimą;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl smurtinių susirėmimų tarp protestuotojų ir saugumo pajėgų Nikaragvoje, kurių metu daug asmenų žuvo ir buvo sužeista;

2.  reiškia užuojautą aukų artimiesiems;

3.  pabrėžia, kad protestai turi būti vykdomi taikiai ir kad viešojo saugumo pajėgos turi veikti laikydamosi kuo santūriau;

4.  primygtinai ragina vyriausybę pradėti nešališką ir nepriklausomą tyrimą ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenis, įvykdžiusius žmogaus teisių pažeidimus protestų metu; yra susirūpinęs, kad visi naujai Nacionalinės Asamblėjos sukurtos Tiesos komisijos nariai yra glaudžiai susiję su valdančiąja partija, nes taip rimtai pažeidžiamas bet koks nešališkumas; palankiai vertina vyriausybės sprendimą pakviesti Amerikos šalių žmogaus teisių komisiją apsilankyti šalyje;

5.  ragina vyriausybę gerbti žodžio laisvę ir taikių susirinkimų laisvę, vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir tarptautine teise, nes tai – svarbiausias demokratinės visuomenės elementas; be to, ragina valdžios institucijas gerbti spaudos ir žiniasklaidos laisvę, kaip gyvybiškai svarbų atvirtos visuomenės elementą, nes tai užtikrina Nikaragvos Konstitucija;

6.  palankiai vertina tai, kad pradėtas nacionalinis dialogas; vis dėlto apgailestauja, kad šis procesas pasiekė aklavietę praėjus vos savaitei nuo derybų pradžios; pabrėžia, kad remia įtraukų dialogą teisingumo ir demokratijos klausimais, ir mano, kad tai yra vienintelis būdas krizei įveikti; ragina vyriausybę atvirai ir atsakingai dalyvauti šiame dialoge ir dėti visas pastangas siekiant užtikrinti sėkmingus minėto dialogo rezultatus;

7.  reiškia susirūpinimą dėl nuolat blogėjančios žmogaus teisių padėties Nikaragvoje; ragina vyriausybę visapusiškai gerbti demokratines vertybes, įskaitant valdžių padalijimą; primena, kad visateisis opozicijos dalyvavimas, teismų sistemos nešališkumas, nebaudžiamumo panaikinimas ir nepriklausoma pilietinė visuomenė yra labai svarbūs veiksniai užtikrinant sėkmingą demokratinę valstybę;

8.  pažymi, kad, atsižvelgiant į Europos Sąjungos ir Centrinės Amerikos šalių asociacijos susitarimą, Nikaragvai turi būti priminta apie būtinybę laikytis teisinės valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių principų, kurių laikosi ir kuriuos propaguoja ES; primygtinai ragina ES stebėti padėtį ir, jei reikia, įvertinti priemones, kurių gali būti imamasi;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybėms narėms ir Nikaragvos vyriausybei bei parlamentui.

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 30 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika